Publikačná činnosť

Questioning the usage of generic masculine and reflection of objective reality with regard to the function of language

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In Aktuaľnyje problemy filologii i pedagogičeskoj lingvistiki = Contemporary problems of philology and pedagogical linguistics. - Vladikavkaz : Severo-osetinskij gosudarstvennyj universitet imeni Kosta Levanoviča Chetagurova, 2020. - ISSN 2079-6021. - č. 2 (2020), s. 113-124.

THE FUTURE OF ENGLISH AFTER BREXIT – TENDENCIES AND PERSPECTIVES

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In 1st Nitra Postgraduate Conference in English Studies: Trends and Perspectives. Conference Proceedings Praha: Verbum, 2020, str. 18 – 32. ISBN 978-80-87800-65-2 (pozvaná prednáška na domácej konferencii 24.10.2019 uverejnená v zborníku)
selected_chapters_in_english_lexicology_II_obalka.pdf

Selected Chapters in English Lexicology Part II: Phraseology and Word-formation

Autori: Bednárová-Gibová, K. - Jesenská, P. (70 % - 30 %)
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Prešov: Vydav. Prešovskej univerzity, Prešov, 132 s. ISBN 978-80-555-2285-2
English vocabulary_Petra Jesenská_2019.pdf

ENGLISH VOCABULARY STRATIFICATION

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2019, 85 str. (3,13AH). ISBN 978-80-557-1604-6
A5 Jazykova politika.pdf

Jazyková politika a jazyková situácia v EÚ s ohľadom na angličtinu ako jazyk lingua franca

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2018, 110 s. ISBN 978-80-557-1410-0
vol4nr1_2017_95_104.pdf

Linguistic Analysis of Roald Dahl´s Nonce Lexis

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Hradec Králové Journal of Anglophone Studies, Vol. 4, No. 1, 2017 (ed. Michaela Marková), pp 95-104, ISSN 2336-3347
P. Jesenská_ejhs_net_journal.pdf

Analysis of Neological Anglicisms used in Slovak from Aspects of Orthography and Frequency in the Slovak National Corpus

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: European Journal of Social and Human Sciences, Vol. 12, No 4, 2016. Banská Bystrica: Faculty of Arts, Matej Bel University, pp. 152-159. ISSN 1339-6773, E-ISSN 1339-875X. (časopis indexovaný: ERIH Plus) http://ejshs.net/journals_n/1487256521.pdf

A few notes on analysis of word definition

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: ЭВОЛЮЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ДИСКУРСОВ / EVOLUTION AND TRANSFORMATION OF DISCOURSES (Collection of Linguistic Papers), 2016/1. Samara: Samara University Publishing House, str. 153 – 158. ISSN 2414-5882

Tendencie vplyvu anglického jazyka na slovenský jazyk s dôrazom na lexikálne neologizmy

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk jako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity (ed. Anita Huťková – Ivan Šuša). Banská Bystrica: Belianum, UMB Banská Bystrica, 2016, str. 102 – 111. ISBN 978-80-557-1165-2

Úspech členov katedry Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UMB

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ročník 21, číslo 6 / september – november 2015. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, str. 21. ISSN 1339-6749
JoLaCE 2015-1-complete issue-1.pdf

Stylistic Value of English Elements in the Slovak Language

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: JoLACE: Journal of Language and Cultural Education, Vol 3, Number 1, January 2015, In: Nitra: SlovakEdu, o.z., ISSN 1339-4045, str. 223 – 237
A Few Notes on the Nature of English Chat Communication.pdf

A Few Notes on the Nature of English Chat Communication

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: European Journal of Social and Human Sciences, Vol. 5, No 1, 2015. Banská Bystrica: Faculty of Arts, Matej Bel University, pp. 28-34. ISSN 1339-6773, E-ISSN 1339-875X. http://ejshs.net/journals_n/1426244132.pdf
Varia21.pdf

Identifikácia žien s mužskými pomenovaniami?

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Varia XXI (Zborník príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov, Banská Bystrica – Šachtičky 30.11 – 2.12. 2011). Ed. K. Barnová, A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, 2015, str. 192 – 202, 2015. ISBN 978-80-557-0879-9

Bednárová-Gibová, K.: The English Language Through The Prism of the Centuries.

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Recenzia In: Lingua Viva LV č. 20/2015, roč. XI. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, s. 66 – 68. ISSN 1801 - 1489
Učebnica_titulná strana.jpg

Selected Topics on English Word-Formation [Vvysokoškolská učebnica, 5 AH]

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2015, 152 s. ISBN 978-80-557-0934-5
English Lexical Morphology.jpg

English Lexical Morphology

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2015, 102 s. ISBN 978-80-557-1007-5 [Skriptum, 3AH]

How Electronic Communication Changes English Language

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: International Conference on Language, Education and Culture in Education 2015, Nitra (Slovakia), 14 – 16 May 2015: ISBN 978-80-971580-7-1
Titulná strana.jpg

Interdisciplinárne aspekty obohacovania hovorového štýlu slovenčiny prostredníctvom anglicizmov

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2014, 74 s. (4 AH). ISBN 978-80-557-0747-1

Neological shortened forms in the current English language

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Эволюция и трансформация дискурсов: языковые, филологические и социокультурные аспекты / Evolution and Transformation of Discourses: Linguistic, Philological and Socio-cultural Aspects (Conference Proceedings). Samara: Insoma-Press, 2014, 79 – 85 pp. ISBN 978-5-4317-0101-6

Dominancia anglicizmov v hovorovom jazyku – reálny stav alebo mýtus?

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka : zborník z II. medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 25. – 26. júna 2014 / zost. Alena Štulajterová; rec. Vladimír Biloveský, Zuzana Straková ... [et al.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2014. - ISBN 978-80-557-0802-7. - str. 137 – 144

Recenzovaná publikácia: HOMOLOVÁ, Eva – ŠTULRAJTEROVÁ, Milena: Didaktika anglického jazyka v otázkach a odpovediach

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Lingua Viva Ročník X/2014/ č. 19, České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, str. 59 – 60, ISSN 1801-1489

Recenzovaná publikácia: KOLEČÁNI-LENČOVÁ, Ivica – DAŇOVÁ, Mária – MÜLLER, Christina Julia. – TUHÁRSKA, Zuzana: Cvičebnica nemeckého jazyka Grammatic-Karussell. Maturita z nemčiny. Bratislava: Príroda, s. r. o., 2011, 104 s. ISBN 978-80-07-01932-4

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Lingua Viva Ročník X/2014/ č. 19, České Budějovice: Katedry jazyku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, str. 57 – 58, ISSN 1801-1489
HKJAS_Journal_2014_2_FINAL.pdf

Early 21st Century Neologisms in English

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Hradec Králové Journal of Anglophone Studies. (Ed. Jan Suk) Hradec Králové: Department of English Language and Literature, Faculty of Education, Vol.1, No 2, 2014, str. 85 – 92. ISSN 2336-3347

Stylistic Value of English Elements in the Slovak Language

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: International Conference on Language Education and Research 2014, Trenčianske Teplice (Slovakia), 4. – 6. Decembra 2014: CLEaR2014: Conference Proceesings, Nitra: SlovakEdu, o.z., www.jolace.com, ISBN 978-80-971580-2-6, str. 20

Homonymy and the Difficulty of Distinguishing it from Polysemy

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Lingual Processes in Discourse. Collection of Linguistic Papers. Samara: Samara University Publishing House 2013, s. 19 – 24; 200 s. ISBN 978-5-86465-599-3

Expressing Gender in English, Slovak, and Latin – Comparison

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: European Researcher. International Multidisciplinary Journal. Ročník 3. Zv.53, Číslo 6-2. Soči: Academic Publishing House Researcher, 2013, s. 1755 – 1763. ISSN 2219-8229, E-ISSN 2224-0136
Titulná strana učebnice.jpg

Selected Chapters on English Lexical Semantics (vysokoškolská učebnica)

Autori: Jesenská, P. - Štulajterová, A.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: UMB, 137 s. ISBN 978-80-557-0486-9
Titulná strana English Stylistics.jpg

English Stylistics (vysokoškolská učebnica)

Autori: Štulajterová, A. - Jesenská, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: UMB, 140 s. ISBN 978-80-557-0487-6

Vzťah homonymie v angličtine a slovenčine - komparácia

Autori: Kol. autoriek (Javorčíková, Homolová, Vajdičková a et al.)
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2. Banská Bystrica: FHV UMB, s. 98 - 124, 148 s. ISBN 978-80-557-0484-5

Analýza vyjadrenia rodu a rodovosti v anglickom jazyku

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Siločiary súčasného lingvistického myslenia (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 3.10.2012 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici) Ed. Z. Bohušová – Z. Dobrík. Banská Bystrica: Dali, BB, s.r.o., 2013, str. 130 – 143. ISBN 978-80-8141-043-7

“Hipster“ – The New Meaning of and Old Expression in Recent Lexicons

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Links and Connections. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, str. 33 – 42. ISBN 978-80-223-3462-4

Sémantické a kognitívne aspekty skúmania didakticky zameraného odborného textu. Recenzovaná publikácia: TUHÁRSKA, Zuzana: SÉMANTICKÉ A KOGNITÍVNE ASPEKTY SKÚMANIA DIDAKTICKY ZAMERANÉHO ODBORNÉHO TEXTU Z OBLASTI BIOLÓGIE. Banská Bystrica: FHV UMB, 2010, 60

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Nová Filologická revue. Časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. Roč. 5, Ćíslo 2, december 2013. Banská Bystrica: FHV UMB, str. 139 – 142. ISSN 1338-0583

Pár poznámok k možnej klasifikácii lexikónov

Autori: Jesenská, P.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka : zborník z medzinárodnej elektronickej konferencie, Banská Bystrica, 26. júna 2013 / zost. Alena Štulajterová ; rec. Vladimír Biloveský, Zuzana Straková ... [et al.]. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0581-1. - str. 280-283

Komparácia kategórie rodovosti v slovenskom a anglickom jazyku

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Zborník Jubilejného XX. Kolokvia mladých jazykovedcov v Častej-Papierničke v r. 2010
11 ligvistika[1].pdf

Lexikálne reflexie stredovekej latinčiny v modernej angličtine

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2011, s. 11 – 15. ISBN 978-80-557-0233-9

Lingua Viva č. 13/2011, Recenzia: Böhmerová, A. : Blending as lexical amalgamation and its onomatological and lexicographical status in English and in Slovak. Bratislava, ŠEVT, a.s., 2010, 152 s.

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, s. 85. ISSN 1801 – 1489

Štúdium anglicizmov ako špecifická súčasť prípravy poslucháčov a poslucháčok anglického jazyka Učiteľstva akademických predmetov

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka. Eva Homolová a kol., Banská Bystrica: FHV UMB, 2011, s. 37 – 57, 98 s. ISBN978-80-557-0298-8
001-175_Zbornik_8_2010-1.pdf

Pár poznámok k základným črtám eurospeaku

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 8. Banská Bystrica: UMB FHV ISBN, s. 47 – 58. ISBN 978-80-557-0016-8
Titulná strana r. 2010.jpg

Essentials of Sociolinguistics

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Ostrava: Filosofická fakulta, 119 s. ISBN 978-80-7368-799-1 [Učebnica v zahraničí]
10 ligvistika.pdf

Čo má spoločné malware so sleeptrackerom

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2010, s. 31 – 35. ISBN 978-80-557-0038-0

New Words in English

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA LXV (venovaný prof. PhDr. Eve Tandlichovej, CSc., k jej životnému jubileu – 65. narodeninám). Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s.149 – 156. ISBN 978-80-223-2894-4

Jazyková kultúra slovenčiny s ohľadom na anglicizmy

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Zborník filozofickej fakulty Univerzity Komenského PHILOLOGICA LXV (venovaný prof. PhDr. Eve Tandlichovej, CSc., k jej životnému jubileu – 65. narodeninám). Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 255 – 262. ISBN 978-80-223-2894-4
Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach.pdf

Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka (monografia)

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : UMB. 161 s. ISBN 978-80-8083-746-4. (Monografia)
Petra Jesenská, KAA FHV UMB  Vplyv rodových stereotypov . . ..pdf

Vplyv rodových stereotypov na budúce učiteľky (nielen) anglického jazyka

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Príspevok na Medzinárodnú elektronickú konferenciu AKTUÁLNÍ OTÁZKY VYSOKOŠKOLSKÉ PŘÍPRAVY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ. Univerzita Jana Evangelisty Turkyně, Pedagogická fakulta: http://pf.ujep.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1535:konferencekpg
Petra Jesenská - Gender Stereotypes in Coursebooks.pdf

Gender Stereotypes in Selected EFL Course Books

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Humanizing Language Teaching, Číslo 6, November 2009, str. ISSN 1755-9715. Článok v elektronickej podobe prístupný na stránke http://www.hltmag.co.uk/nov09/index.htm

New Words In English

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Zborník z konferencie v Budmericiach - v TLAČI
Jazyková politika EÚ 1.pdf

Jazyková politika EÚ 1

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7. Banská Bystrica: UMB FHV, s. 60 - 64, 2009. ISBN 978-80-8083-881-2.
Jazyková politika EÚ 2.pdf

Jazyková politika EÚ 2

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 7. Banská Bystrica: UMB FHV, s. 65 - 68, 2009. ISBN 978-80-8083-881-2.

Neologisms of Foreign Origin in English. ( Kľúčové slová: neologism, borrowing, word-formation processes, compounding, blending)

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Príspevok bol prezentovaný na Medzinárodnej konferencii anglických a amerických štúdií Theories in Practice v Zlíne 09/09/2009 (KAA FHV Univerzita Tomáša Baťu, Zlín, ČR)
Petra Jesenská - zborník MLADÁ VEDA - Niekoľko poznámok .d..pdf

Niekoľko poznámok k používaniu anglicizmov mladých ľudí

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Mladá veda, Banská Bystrica: FHV UMB, s. 26 – 32, 2009. ISBN 978-80-8083-859-1
Použitie PC na hodinách anglického jazyka.pdf

Použitie PC na hodinách anglického jazyka

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Využitie informačných a komunikačných technológií v edukačnom procese. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008, s. 96 – 103. ISBN 978-80-8083-603-0
Interkultúrna komunikácia na hodinách anglického jazyka.pdf

Interkultúrna komunikácia na hodine anglického jazyka prostredníctvom použitia PC

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Využitie informačných a komunikačných technológií v edukačnom procese. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008, s. 104 – 117. ISBN 978-80-8083-603-0
TEÓRIA A PRAX PRÍPRAVY UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA_6.pdf

Pár poznámok k významu pojmu identita v Európskej únii

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 6. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2008, s. 44 – 49. ISBN 978-80-8083-648-1
A few notes on definition of word.pdf

A Few Notes on Definitions of Word

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: English Studies & Language Teaching Volume 3. Plzeň: English Department, University of West Bohemia, str. 23 – 26. ISBN 80-86680-12-6
EUROSPEAK and ELF.pdf

EUROSPEAK and ELF – English as a Current Global Lingua Franca

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Topics In Linguistics. Politeness and Interaction. Issue 1 – October 2007. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, 2007, s. 62–67.ISSN 3836/2007
Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači.pdf

Jazyková situácia na Slovensku v kontexte EÚ s ohľadom na anglicizmy v slovenskej dennej tlači

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: AAB Monografia (CD – 91 strán). ISBN 978-80-8083-394-7

Eurospeak

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: ADE . In: Lingua Viva 4, České Budějovice : Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007, s. 80 – 83. ISSN 1801-1489
Je plánový jazyk riešením pre Úniu.pdf

Je plánový jazyk riešením pre Úniu?

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: AED In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 5. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2007, s. 37 – 43. ISBN 978-80-8083-475-3

Latinčina súčasnosti. In: Varia XIII, BA: SJS JÚĽŠ SAV, 2006. ISBN 80-89037-04-6

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: AED
Meaning in Terms of Intonation.pdf

Meaning In Terms Of Intonation. In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2006, str. 20-26. ISBN 80-8083-297-8

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: AED (Vedecké práce v domácich rec. vedeckých zborníkoch)
Anglický jazyk ako lingua franca.pdf

Anglický jazyk ako lingua franca (ELF – English as Lingua Franca) In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 4, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2006, str. 34 – 43. ISBN 80-8083-297-8

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: AED

Intercultural Communication for Managerial Staff. Module Slovenčina-English. CD-Rom. ISBN 9077506225

Autori: Kol. autorov
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: BCI (Skriptá a učebné texty - CD-Rom)

Loan Words in English: Comparison to Slovak. In: English Is A Key. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005, s. 53-64. ISBN 80-8084-043-1

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: AED

Pokračovanie multilingválneho projektu na podporu výučby jazykov 2003-2005. In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela, roč. 11, č. 4, 2005, s. 10-12.

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: AGI (Správa o vyriešenom projekte)
Typology of lexical exercises, 2005.pdf

Typology of lexical exercises in terms of Com-In-Europe project. In Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka : zborník katedry anglistiky a amerikanistiky FHV UMB. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. ISBN 80-8083-148-3. S. 27-

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: AED
Inovácia a demokratizácia v jazyku.pdf

Inovácia a demokratizácia v jazyku s ohľadom na anglicizmy

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: XV. medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov v Tajove 7.12. – 9.12. 2005 – V TLAČI

Multilingválny projekt UMB COM-IN-EUROPE. In: Spravodajca Univerzity Mateja Bela, č. 5, 2004, s. 16-17.

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: AGI (Správa o riešení projektu)

Evaluácia z hľadiska sexových diferencií. In: Sborník příspěvků ze IV. středovropské regionální konference Mezinárodní federace učitelů živých jazyků UK PedF, Praha: Univerzita Karlova, 2003, s.138-139. ISBN 80-7290-177-X

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: AEE (Vedecké práce v zahran. nerecen. vedeckých zborníkoch)

Anglicizmy v kritickom týždenníku Domino fórum. In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach, Banská Bystrica : UMB FHV, 2004, s. 318-326. ISBN 80-8055-979-1

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: AED
Slovenčina pod paľbou anglicizmov.pdf

Slovenčina pod „paľbou“ anglicizmov? In: Zborník mladých filológov UMB III, Banská Bystrica: FHV UMB, 2004, s. 8-15. ISBN 80-8055-876-0

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: AED
P.C., p.c. or PC.pdf

P.C., p.c. or PC? In: Zborník filozofickej fakulty UK k 80. výročiu anglistiky na filozofickej fakulte, Bratislava : Univerzita Komenského, s. 83-89, 2004.ISBN 80-223-2001-3

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: AED

COM-IN-EUROPE. In: Is Creativity the Key to Success in an EFL Classroom?, Banská Bystrica : FHV UMB, s. 89-92. ISBN 80-88901-98-7

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: AED

Prospech poslucháčov 1. ročníka anglického jazyka z hľadiska sexových diferencií

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka 2, Banská Bystrica: UMB FHV, 2003, s. 90-96. ISBN 80-8055-838-8

Reading about the UK and the USA

Autori: Jesenská Petra
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, 2002, s. 45. ISBN 80-8041-436-X

Pokémoni na hodinách anglického jazyka?

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Pedagogické rozhľady (odborno-metodický časopis) 1/2002, Banská Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, s.16-17. ISSN 1335-0404

Reading about the UK and the USA

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, 2002, s. 45. ISBN 80-8041-436-X

Are British and American English Two Different Languages?

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Teória a prax prípravy učiteľov anglického jazyka, Banská Bystrica : UMB FHV, 2002, s. 40. ISBN 80-8055-691-1

English Phonetics and Phonology

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Metodické centrum Banská Bystrica, 2001, 40 s. ISBN 80-8041-384-3

Vplyv angličtiny na súčasnú slovenčinu

Autori: Jesenská, Petra
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Zborník mladých filológov UMB II. Banská Bystrica : FHV UMB, 2001, s. 19 – 28. ISBN 80-8055-570-2

On-line contact form

=