Culture and social diversity in the context of sustainable development

Project information

Annotation of achieved result: The most important research results that are formulated on the basis of long-term research in Central Slovak cities are: The Slovak cities went through significant changes in: 1. the area of space and socio-cultural activities that take place in this space (reflected mainly in transformations of public space, neighbourhoods and places used for recreation) 2. the area of civic activism and engagement, reflected mainly in the sphere of community life (centres of independent culture, community centres in large housing estates, volunteering) 3. in the area of re-evaluation and revitalisation of local traditions and their presentation in new contents and forms (the Radvan fair, the Banska Stiavnica Salamander parade etc.) as part of urban sustainable development strategies.

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0738/13
Duration:2013 - 2015
Project manager:jolana.darulova@umb.sk
Project coordinator:doc. PhDr. Darulová Jolana, CSc. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: ABC Most significant project publication
Title: ABCKapitoly v zahraničných monografiách BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. Shaping the City and Its Inhabitants: Urban Activism in Slovakia. In: Jacobsson, K. (ed.): Urban Grassroots Movements in Central and Eastern Europe. Surrey – Burlington: Ashgate, 219-246. ISBN 978-1-4724-3446-3. Slovensky názov kapitoly: Formovanie mesta a jeho obyvateľov. Urbánny aktivizmus na Slovensku.
Authors: Bitušíková, A.
Classification: ABD Most significant project publication
Title: ABD DARULOVÁ, Jolana. 2015. Transformćia mestských priemyselných priestorov. Príklady dobrej a zlej praxe. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum.ISBN 978-80-557-1044-0 (v tlači).
Authors: Darulová, J.
Classification: ABD Most significant project publication
Title: BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2013. Cesty k udržateľnému životnému štýlu: premena stravovacích praktík. In: Luther, D. (ed.). 2013. Kultúrna a sociálna diverzita IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Bratislava : Ústav etnológie SAV a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV UMB, s. 36-51. ISBN 978-80-88997-52-8
Authors: Bitušíková, A.
Classification: ABD Most significant project publication
Title: KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2013. Zmeny v pracovnom živote: príbeh jednej firmy a jej zamestnancov. In: Bitušíková, Alexandra – Luther, Daniel (eds.): Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Spoločenská zmena a adaptácia. Bratislava : Ústav etnológie SAV v Bratislave, Banská Bystrica : Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FHV, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2013, s. 19-35. ISBN 978-80-88997-52-8
Authors: Koštialová, K.
Classification: ADF Most significant project publication
Title: DARULOVÁ, Jolana. 2015. Kultúrne dedičstvo v mestskom prostredí (identifikácia, ne/uchovávanie, prezentácia). In: Etnologické rozpravy, roč. XXII, (2015), č.1 s. 78-87. ISSN 1335-5074
Authors: Darulova, J.
Classification: ABC
Title: DARULOVÁ, Jolana. 2015. Trauma zo sociálnej degradácie: zmena sociálneho statusu stredných tried a sociálnej degradácie násilne vysťahovaných rodín počas Akcie „B“. In: Urbánní studie (kolektivní monografie Město – lidé - trauma). Praha : Fakulta humanitních studií , Univerzita Karlova. 2015 (v tlači)
Authors: Darulová, J.
Classification: ABC
Title: KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Mesto – ľudia – trauma: „dočasný“ pobyt sovietskych vojakov na malom sídlisku. In: Urbánní studie (kolektivní monografie Město – lidé - trauma). Praha : Fakulta humanitních studií , Univerzita Karlova.2015 (v tlači)
Authors: Koštialová, K.
Classification: ABD
Title: ABD BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2015. Na ceste k udržateľnému mestskému rozvoju: občianska participácia vo vybraných slovenských mestách. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum.ISBN 978-80-557-1044-0 (v tači).
Authors: Bitušíková, A
Classification: ABD
Title: ABD KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Hlavné aspekty transformácie sídliska. Sídlisko Zvolen – Podborová. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum. ISBN 978-80-557-1044-0 (v tlači).
Authors: Koštialová, K.
Classification: ABD
Title: DARULOVÁ, Jolana. Adaptácia nútene vysťahovaných rodín v Akcii B: minulosť a prítomnosť [Adaptation of families forcibly displaced under action B: the past and the present] In BITUŠÍKOVÁ, Alexandra, LUTHER, Daniel (eds.). Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku IV. Cultural and social diversity in Slovakia : spoločenská zmena a adaptácia IV. Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2013, s. 114 – 128. ISBN 978-80-88997-52-8.
Authors: Darulová, J.
Classification: ADC
Title: ADC BITUŠÍKOVÁ, Alexandra. 2016 (v procese posudzovania). Parades of names, symbols and statues in a post-socialist city. Transformations of memory and identity in Slovakia. East European Politics and Societies, 4, 2016. (v tlači) Slovenský názov štúdie: Transformácie pamäti a identity v slovenskom meste.
Authors: Bitušíková, A.
Classification: ADE
Title: ADE DARULOVÁ, JOLANA – KOŠTIALOVÁ, KATARÍNA. 2013. Interpretácie ne/hraníc susedných stredoslovenských miest Banská Bystrica – Zvolen. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Miasto – przestrzeń kontaktu kulturowego i społecznego. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Poľsko Tom 13 (2013), s. 143-158.
Authors: Darulová, J., Kostialova, K.
Classification: ADE
Title: ADE DARULOVÁ, Jolana. Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica. In Studia etnologiczne i antropologiczne : globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Tom 14, 2014, s. 187 – 196. ISSN 1506-5790, 2353-9860.
Authors: Darulova, J.
Classification: ADE
Title: ADE KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2014. Kultúrne dedičstvo a globálne/lokálne prejavy v súčasnom malom meste. In: Studia etnologiczne i antropologiczne. Globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Poľsko Tom 14, (2014), s.197-209. ISSN 1506-57906
Authors: Koštialova, K.
Classification: ADF
Title: ADF DARULOVÁ, Jolana. 2015. Koncept trvalej udržateľnosti miest. Etnologické poznámky. In: Ethnologia Actualis Slovaca. UNIVERSITAS SS. CYRILLI ET METHODII TYRNAVIAE ISSN 1336-569X. (v tlači)
Authors: Darulová, J.
Classification: ADF
Title: ADF KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Mesto a kultúrne dedičstvo. Zachovávanie, ne/revitalizácia, nová tradícia? In: Etnologické rozpravy, roč. XXII, (2015), č. 1, s. 88-97. ISSN 1335-5074
Authors: Koštialova, K.
Classification: AEC
Title: AEC DARULOVÁ, JOLANA – KOŠTIALOVÁ, Katarína. 2015. Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku (mesto – vidiek, lokálne - národné). Medzinárodná konferencia NARRACJA, OBYCZAJ, WIEDZA… O ZACHOWANIU NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, Chorzow 11. – 12. 6. 2014, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Poľsko (v tlači)
Authors: Darulová, J., Koštialová, K.
Classification: AED
Title: AED DARULOVÁ, Jolana. 2015. Úvod. Teoreticko-metodologické východiská. In: Darulová, J. (ed.). 2015. Kultúrna a sociálna diverzita V. Občania a priestory mesta. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Bellianum.ISBN 978-80-557-1044-0 (v tači).
Authors: Darulová, J.