Faculty of Humanities University of Matej Bel

Reflection of Hungarian-Ottoman relations in sources from the 16th-17th century

Classification: AAA
Title: Erazmus Rotterdamský a jeho svet : (úvahy o dobe, človeku a spoločnosti 16. storočia). Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, Univerzita Mateja Bela, 2012, 179 s. ISBN 978-83-7490-521-3
Authors: Imrich Nagy
Classification: AAA
Title: Turek na obzore : Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 324 s. ISBN 978-83-7490-652-4
Authors: Pavol Maliniak - Imrich Nagy
Classification: ADF
Title: K pôsobeniu Jána Kružiča na hrade Čabraď (nástup do funkcie, uzákonenie pôvodu a prvé kontakty s osmanskou stranou). In: Acta historica Neosoliensia, Vol. 1-2, roč. XVI/2013. V tlači.
Authors: Pavol Maliniak
Classification: ADF
Title: Povinnosti obyvateľov Gemerskej stolice voči Osmanom v druhej polovici 17. storočia. In: Acta historica Neosoliensia, vol. 1.-2, roč. 14/2011, s. 29-57. ISSN 1336-9148
Authors: Helena Markusková
Classification: ADF
Title: Život na uhorsko-osmanskom pohraničí v rokoch 1596 – 1687 na príklade Gemerskej stolice. In Acta historica Neosoliensia, vol. 1-2, roč. XVI/2013. V tlači.
Authors: Helena Markusková
Classification: AED
Title: Cez Slzy a vzdychy... k percepcii Turkov. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : Humanitné vedy - literárna veda. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 58-65. ISBN 978-80-557-0232-2
Authors: Andrea Goótšová
Classification: AED
Title: Erazmova Útecha kráľovnej Márii Uhorskej a jej dobové súvislosti. In: Sambucus VII. Eds. Daniel Škoviera, Nicol Sipekiová. Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2011, s. 97-112. ISBN 978-80-8082-487-7
Authors: Imrich Nagy
Classification: AED
Title: Charakter osmanskej moci v Gemerskej stolici v 17. storočí. Historia nova [online] 2, 2011, č. 1, s. 31-38. ISBN 978-80-8127-025-3. Dostupné na http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user-upload/editors/ksd/HinoII/2011-1d.pdf [Cit. 2011-8-18]
Authors: Helena Markusková
Classification: AED
Title: Mikuláš Oláh a Erazmus Rotterdamský - osudy jedného nenaplneného priateľstva. In Decus Sapientiae : Sambucus Supplementum III. Trnava : Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, 2011, s. 145-155. ISBN 978-83-7490-446-9
Authors: Imrich Nagy
Classification: AED
Title: Reflexia Turkov v príležitostnej poézii Martina Rakovského. In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis : Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 11-18. ISBN 978-80-557-0234-6
Authors: Andrea Goótšová