Cookie settings

When you visit any website, that website may store or retrieve information about your browser, especially in the form of cookies. This information may relate to you, your preferences, your device, or it can be used to make the site work as you expect. This information usually doesn't identify you directly, but it allows you to get more personalized online content. In these settings, you can choose not to allow certain types of cookies. Click on the category headings to learn more and change your default settings. However, you should be aware that blocking certain cookies may affect your experience with the site and the services we may offer you.More info

Manage cookie settings

Necessary cookies

Always active

These cookies are necessary to ensure the functionality of the website and cannot be turned off in our systems. They are usually set up only in response to activities you perform that constitute a service-related request, such as setting privacy preferences, signing in, or filling out forms. You can set your browser to block or alert you to such cookies, in which case some parts of the site may not work.

Performance cookies

These cookies allow us to determine the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve the performance of our site. They help us identify which sites are the most and least popular, and see how many visitors are moving around the site. All information that these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not enable these cookies, we will not know when you visited our site.

Shine and shadows of economic development in Slovakia 1939 – 1941

Project information

Annotation of achieved result: Monograph Shine and Shadows of Slovak economy in 1939 – 1941 focuses on remarkable phenomenon of Slovak economy from the birth of the Slovak State up to 1941. First part of the monograph deals with a brief period of so-called second Czechoslovak Republic (1938 – 1939). Second part describes in detail the period after the establishment of the Slovak Republic, characteristic by signing bilateral contracts between Germany and Slovakia which shaped the face of Slovak economy in wartime years. This part is followed by chapter concerning the networking of Slovak business relations to other countries, investment activities of state, war boom of Slovak economy and its direct impact mainly on specific industrial sectors. The monograph attempts to analyze gradual building of war economy to 1941, the monopolisation process and state interventions related thereto.

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0546/13
Duration:2013 - 2015
Project manager:peter.micko@umb.sk
Project coordinator:doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: AAA Most significant project publication
Title: MIČKO, Peter – HALLON, Ľudovít a kol.: Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 1939 – 1941. Spolok Slovákov v Poľsku (Krakov): Towarzystwo Slowaków w Polsce Kraków 2015, ISBN 978 -83-7490-865-8
Authors: MIČKO, Peter – HALLON, Ľudovít a kol.
Classification: AAA Most significant project publication
Title: MIČKO, Peter Hospodárska politika Slovenského štátu./ Peter Mičko Spolok Slovákov v Poľsku (Krakov): Towarzystwo Slowaków w Polsce Kraków 2014, 314 s. ISBN 978-83-7490-811-5. Druhé doplnené vydanie
Authors: MIČKO, Peter
Classification: AAB Most significant project publication
Title: HALLON, Ľudovít. Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945 (rokovania, prehľady, sondy, prípadové štúdie). Recenzenti: Valerián Bystrický, Peter Mičko. 323 s. Bratislava: Historický ústav SAV : Veda, 2015. ISBN 978-80-224-1465-4.
Authors: HALLON, Ľudovít.
Classification: AAB Most significant project publication
Title: Zbrojársky priemysel na strednom Považí v rokoch 1938-1945 / Zdenka Hešterová ; rec. Karol Fremal, Karol Janas, Ľudovít Hallon. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 224 s. [11,20 AH]. - ISBN 978-80-557-0824-9 [HEŠTEROVÁ, Zdenka (100%) - FREMAL, Karol (rec.) - JANAS, Karol (rec.) - HALLON, Ľudovít (rec.)].
Authors: Zdenka Muráriková - Hešterová
Classification: ADD Most significant project publication
Title: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Predstavy, realita a medzinárodný kontext sociálneho štátu v Slovenskej republike 1939-1945. In Historický časopis, roč. 62, 2014, č. 4, s. 645-678. ISSN 0018-2575.
Authors: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal
Classification:
Title:
Authors:
Classification: AAB
Title: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter. Pracovali v tretej ríši : štúdie a dokumenty k náboru a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom Nemecku v rokoch 1938-1945. Recenzenti: Eduard Nižňanský, Martin Pekár, Igor Baka. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015. 463 s. ISBN 9788022414517.
Authors: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter.
Classification: AAB
Title: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít. Kauza Karvaš : štúdie a dokumenty k zatknutiu, zavlečeniu a internácii guvernéra Slovenskej národnej banky na území Nemeckej ríše 1944/1945. Bratislava : Historický ústav SAV: Prodama, 2014. 222 s. ISBN 978-80-89396-30-6.
Authors: SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít.
Classification: ABC
Title: HALLON, Ľudovít. Formovanie veľkopriestorovej ekonomiky nacistického Nemecka v strednej Európe 1939-1945 na príklade Slovenska. In DOLEŽALOVÁ, Antonie. Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti. Praha : Centrum středoevropských studií : CEVRO Institut : Masarykův ústav a Archív AV ČR, 2014, s. 240-265. ISBN 978-80-87782-37-8.
Authors: HALLON, Ľudovít.
Classification: ABD
Title: HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav. Svetové hospodárske krízy a Slovensko v 20. storočí. In MICHÁLEK, Slavomír. Slovensko v labyrinte moderných európskych dejín : pocta historikov Milanovi Zemkovi. Bratislava: Historický ústav SAV: Prodama, 2014, s. 540-563. ISBN 978-80-89396-28-3.
Authors: HALLON, Ľudovít - LONDÁK, Miroslav.
Classification: ABD
Title: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Slovensko v plánoch expanzie nemeckého kapitálu do ropného priemyslu juhovýchodnej Európy po roku 1938. In KOVÁČ, Dušan. Slovenské dejiny v dejinách Európy : vybrané kapitoly. Bratislava : Historický ústav SAV : Veda, 2015, s. 155-195. ISBN 978-80-22414-48-7.
Authors: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal.
Classification: ABD
Title: HALLON, Ľudovít. Hospodárstvo Slovenska a jeho miesto v hospodárskom priestore Nemecka 1939-1945. In FIAMOVÁ, Martina - HLAVINKA, Ján - SCHVARC, Michal. Slovenský štát 1939-1945: predstavy a reality. - Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 197-212. ISBN 978-80-89396-32-0.
Authors: HALLON, Ľudovít
Classification: ABD
Title: HALLON, Ľudovít. Prechod k vojnovému hospodárstvu na Slovensku roku 1942. In UHRÍN, Marian a kol.. Slovensko v roku 1942 : politika - armáda - spoločnosť. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 170-189. ISBN 978-80-89514-24-3.
Authors: HALLON, Ľudovít.
Classification: ABD
Title: MARTULIAK, Pavol – MIČKO, Peter Špecifiká pôsobenia českých zamestnancov na Slovensku a ich odchodu v rokoch 1938 – 1945 /Peter Mičko – Pavol Martuliak , In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol.: MIGRAČNÉ PROCESY SLOVENSKA (1918 – 1948) Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – BELIANUM, Edícia: Filozofická fakulta Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. Košice, s. 208 – 229. ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: MARTULIAK, Pavol – MIČKO, Peter
Classification: ABD
Title: MIČKO, Peter Konštituovanie Slovenskej národnej banky a jej úlohy pri formovaní hospodárskej politiky Slovenskej republiky (1939 – 1945)/ Peter Mičko In: Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita. Zost. M. Fiamová – J. Hlavinka – M. Schvarc. HÚ SAV, Bratislava 2014, s. 213 – 225. ISBN 978-80-89396-32-0
Authors: MIČKO, Peter
Classification: ABD
Title: MIČKO, Peter Migrácia slovenskej pracovnej sily do Veľkonemeckej ríše /Peter Mičko In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol.: MIGRAČNÉ PROCESY SLOVENSKA (1918 – 1948) Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – BELIANUM, Edícia: Filozofická fakulta Tlač: EQUILIBRIA, s.r.o. Košice, s. 286 – 315. ISBN 978-80-557-0804-1
Authors: MIČKO, Peter
Classification: ABD
Title: Prokeinová, Denisa Výrobná činnosť banských závodov v Banskej Štiavnici v roku 1942 In: UHRIN, Marian a kol. Slovensko v roku 1942 (politika – armáda – spoločnosť). Múzeum SNP, Banská Bystrica : 2013, 229 s. , s. 202 – 211. ISBN 978-80-89514-24-3.
Authors: Prokeinová, Denisa
Classification: ADD
Title: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal. Ideas, reality and international context of the social state in the Slovak Republik 1939 – 1945. In Historický časopis, roč. 63, 2015, č. 5 supplement, s. 901-938. ISSN 0018-2575.
Authors: HALLON, Ľudovít - SCHVARC, Michal
Classification: ADD
Title: HALLON, Ľudovít. The influence of Germany on capital transfers in the insurance business of Slovakia 1939-1942. In Historický časopis, roč. 62, 2014, supplement, s. 79-107. ISSN 0018-2575.
Authors: HALLON, Ľudovít.
Classification: ADD
Title: HALLON, Ľudovít. Vplyv Nemecka na kapitálové presuny v poisťovníctve Slovenska 1939-1942. In Historický časopis, roč. 61, 2013, č. 3, s. 487-512. ISSN 0018-2575.
Authors: HALLON, Ľudovít
Classification: AEC
Title: Náčrt situácie v Trenčianskom okrese v rokoch 1944 – 1945 / Zdenka Muráriková. In V turbulentnom tridsaťročí. Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948. zost. Peter Mičko, Michal Šmigeľ, Marek Syrný ; rec. Pavol Martuliak, Pavol Parenička. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-659-3. - S. 253-265.
Authors: Zdenka Muráriková.
Classification: AEC
Title: Stagnácia slovenského hospodárstva a jeho devastácia po definitívnom podriadení potrebám nacistického Nemecka /Peter Mičko In: V turbulentnom tridsaťročí (Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948). Zost. P. Mičko, M. Šmigeľ, M. Syrný. Spolok Slovákov v Poľsku, Krakov 2013, s. 289 – 307. ISBN 978-83-7490-659-3
Authors: Peter Mičko
Classification: AED
Title: Ekonomické východiská Slovenského národného povstania a perspektívy hospodárskeho a sociálneho života na povstaleckom území / Peter Mičko In: Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Zost. M. Syrný a kol. M SNP, Banská Bystrica 2014 s. 513 – 526. ISBN 978-80-89514-30-4
Authors: Mičko, Peter
Classification: AED
Title: HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. Rozpad nemeckého hospodárskeho veľkopriestoru v roku 1944 a Slovenské národné povstanie. In SYRNÝ, Marek. Slovenské národné povstanie - Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica: Múzeum Slovenského národného povstania, 2014, s. 472-489. ISBN 978-80-89514-30-4.
Authors: HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav.
Classification: AED
Title: HALLON, Ľudovít. Ovládnutie Podbrezovských železiarní nemeckým kapitálom v rokoch 1939-1941 vo svetle nemeckých dokumentov. In LACKO, Miroslav (ed.). Montánna história : ročenka o dejinách baníctva a hutníctva, 2012-2013, č. 5-6, s. 254-281. ISSN 1338-5984.
Authors: HALLON, Ľudovít
Classification: AED
Title: MIČKO, Peter: Sonda do problematiky pobytu českých zamestnancov na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 In: Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 III Menšiny. Zost. A. Hruboň – J. Jankech – K. Ristveyová. Belianum. Vydavateľstvo UMB v Banskej Bystrici 2014, s. 301 – 314. ISBN 978-80-557-0803-4
Authors: MIČKO, Peter
Classification: AED
Title: Obrat na frontoch druhej svetovej vojny a jeho vplyv na zahraničný obchod a platobný styk Slovenskej republiky (1939 – 1945) v roku 1943/ Peter Mičko In: Zlomky z dejín Slovenska v 19. a 20. storočí. M. Pekár (ed.). Equilibria, s.r. o, Košice 2015, s. 114 – 126. ISBN 978-80-8143-169-2
Authors: Mičko, Peter