Cookie settings

When you visit any website, that website may store or retrieve information about your browser, especially in the form of cookies. This information may relate to you, your preferences, your device, or it can be used to make the site work as you expect. This information usually doesn't identify you directly, but it allows you to get more personalized online content. In these settings, you can choose not to allow certain types of cookies. Click on the category headings to learn more and change your default settings. However, you should be aware that blocking certain cookies may affect your experience with the site and the services we may offer you.More info

Manage cookie settings

Necessary cookies

Always active

These cookies are necessary to ensure the functionality of the website and cannot be turned off in our systems. They are usually set up only in response to activities you perform that constitute a service-related request, such as setting privacy preferences, signing in, or filling out forms. You can set your browser to block or alert you to such cookies, in which case some parts of the site may not work.

Performance cookies

These cookies allow us to determine the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve the performance of our site. They help us identify which sites are the most and least popular, and see how many visitors are moving around the site. All information that these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not enable these cookies, we will not know when you visited our site.

The manifestations of anti-Semitism in Slovakia in the postwar time priod (1945-1948)

Project information

Annotation of achieved result: Because there is no coherent work or publication regarding post-war anti-Semitism in Slovakia (1945-1948), the whole theme has an original character. The final outcome of this project is a scientific monograph. During the research many interesting (and surprising) results came out in the area representing such a great intensity of continual manifestations of anti-Semitism. During the research of this complex and unknown problem we showed many important historic fragments of the Slovak post-war society – the position of the Jewish minority, the struggle to incorporate itself into society once more, which was connected with rehabilitation and reacquisition of their assets. This resulted in objections coming from „below“and by subjective politics of the population – demotic anti-Semitism with an economic underline. The mapped and researched scale of anti-Semitic manifestations in Slovakia during 1945-1948 will help to understand the state of the majority, as well as the Jewish minority in the country.

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0723/08
Duration:2008 - 2010
Project coordinator:prof. PhDr. Fremal Karol, CSc. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Published publications: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
[1] ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku (1945 – 1947). Niektoré aspekty pôsobenia jednotiek Ukrajinskej povstaleckej armády na území krajiny. – 2. dopl. vyd. – Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2008. – ISBN 978-80-8083-662-7. – 232 s. [podiel riešenej problematiky projektu v publikácii – 0,2]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
[2] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: „Prípad Topoľčany". Protižidovský pogrom (nielen) z pohľadu dobových dokumentov. In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica: Katedra histórie FHV UMB, 2007 [2008]*. – ISSN 1336-9148. – S. 232-240. [1,0]
* časopis Acta historica Neosoliensia vychádza z ročným oneskorením, z toho dôvodu je uvedený rok vydania 2007, hoci de facto vyšiel v roku 2008 – teda už v dobe trvania projektu (viď aj ďalšie publikované práce v predmetnom časopise)

[3] ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy židov a komunistov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945: Kolbasovská tragédia. In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2007 [2008]. – ISSN 1336-9148. – S. 217-231. [1,0]

[4] KARCOL, Marián: Obdobie neúspešných pokusov o „definitívne doriešenie židovskej otázky“ na Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia, č. 10/2007. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2007 [2008]. – ISSN 1336-9148. – S. 210-216. [1,0]

[5] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Reflexie povojnového antisemitizmu na Slovensku (1945 - 1947) v dobovej slovenskej tlači. In: Acta historica Neosoliensia, tomus 11. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2008. – ISSN 1336-9148. – S. 235-244. [1,0]

[6] ŠMIGEĽ, Michal – ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Protižidovské prejavy na východnom Slovensku v prvých povojnových rokoch (1945 – 1947). In: Annales historici Presovienses, č. 8/2008. – Prešov : UNIVERSUM, 2008. – ISSN 1336-7528. – S. 197-217. [1,0]

[7] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Protižidovské nepokoje po druhej svetovej vojne – rok 1945 na východnom Slovensku. In: Človek a spoločnosť, roč. 11, 2008, č. 2. – Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2008. – ISSN 1335-3608. – S. 1-11. [1,0]
Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2008/03-Sisjakova.html

[8] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Židovská rodina v konfrontácii s povojnovou situáciou a antisemitizmom na Slovensku (1945 – 1948). In: Forum Historiae. Časopis pre históriu a príbuzné spoločenské vedy, roč. 3, 2009, č. 1. – Bratislava: Historický ústav SAV, 2009. – ISSN 1337-6861. – S. 1-12. [0,5]
Dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2009/texty_1_2009/sisjakova.pdf

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
[9] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945-1948. // Some Problematic Issues of Anti-Semitism in Slovakia during the Years 1945-1948. In: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti // Holocaust as a Hitorical and Moral Problem of the Past and the Present. [Eds.]: Monika Vrzgulová – Daniela Richterová. – Bratislava: ŠEVT pre Ůrad vlády SR a Dokumentačné stredisko holokaustu 2008. – ISBN 978-80-969857-2-2. – S. 172-180; v angl. s. 410-419. [1,0]

[10] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K príčinám povojnového antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 - 1948. In: Mladá veda 2009. Zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FHV UMB v Banskej Bystrici. – Banská Bystrica : FHV UMB, 2009. – ISBN 978-80-8083-860-7. – S. 98-110. [1,0]

AHI Vedecké práce zverejnené na internete – domáce:
[11] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Ešte nie je koniec...? (Niekoľko poznámok k povojnovému antisemitizmu na Slovensku 1945 – 1948). – S. 1-2. [online]. Dostupné na internete: http://www.historickarevue.com/?id=clanok-07 [1,0]

[12] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. – S. 1-7. [online]. Dostupné na internete: http://sk.holokaust.sk/wp-content/sisjakova2.doc [1,0]

[13] ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy Židov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 – Kolbasovská tragédia. (Súčasný stav spracovania a perspektívy výskumu problematiky). – S. 1-10. [online]. Dostupné na internete: http://sk.holokaust.sk/wp-content/smigel2.doc [1,0]
Publications submitted to the press: AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
[14] ŠMIGEĽ, Michal – ŠIŠJAKOVÁ, Jana – KMEŤ, Miroslav: Antisemitizmus „po slovensky“ (1945 – 1948). – Banská Bystrica: FHV UMB, 2011. – 350 s. (v tlačí – marec/apríl 2011) [1,0]

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách:
[15] FREMAL, Karol: Tragédia židovského obyvateľstva a antisemitizmus na Slovensku v rokoch 1938 – 1945 v záverečných a kvalifikačných prácach na Katedre histórie FHV UMB v Banskej Bystrici. In: Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 13/2010. Vol. 1. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. – ISSN 1336-9148. – 60 s. (v tlači). [1,0]

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:
[16] ŠMIGEĽ, Michal – KMEŤ, Miroslav: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte 2. svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov). In: ŠUTAJ, Štefan a kol.: Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov. – Košice: Spoločenskovedný ústav SAV v Košiciach, 2011. – 16 s. (v tlači). [0,2]

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch:
[17] KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, Bernadeta: Antisemitizmus v Maďarsku (1945 – 1948). In: Conversatoria Litteraria. Miedzynarodowy Rocznik Naukowy. Rok III (2010). – Siedlce – Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej AP – UMB v Banskej Bystrici, 2010. – ISSN 1897-1423. – 14 s. (v tlači). [1,0]

[18] ŠMIGEĽ, Michal – ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Antisemitské prejavy na východnom Slovensku v povojnovom období (1945 – 1948). In: Conversatoria Litteraria. Miedzynarodowy Rocznik Naukowy. Rok III (2010). – Siedlce – Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej AP – UMB v Banskej Bystrici, 2010. – ISSN 1897-1423. – 20 s. (v tlači). [1,0]

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:
[19] KMEŤ, Miroslav: Ku koreňom antisemitizmu na Slovensku. In: Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 13/2010. Vol. 1. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. – ISSN 1336-9148. – 13 s. (v tlači). [1,0]

[20] ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovská demonštrácia v Prešove v júli 1945. In: Annales historici Presovienses, č. 10/2010. – Prešov : UNIVERSUM, 2010. – ISSN 1336-7528. – 10 s. (v tlači) [1,0]

[21] JAKUBÍK, Jan: Antisemitský podtón vykonštruovaného politického procesu „Rudolf Slánský a spol.“ In: Acta historica Neosoliensia. Vedecký časopis pre historické vedy, 13/2010. Vol. 2. – Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010. – ISSN 1336-9148. – 12 s. (v tlači). [1,0]

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách:
[22] KUBUŠ, Martin: K niekoľkým aspektom hospodárskej situácie na východnom Slovensku v rokoch 1944 – 1945. In: Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu. Zborník príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií, konaných v rokoch 2008 – 2009 v Starej Lesnej. Eds.: M. Gajdoš, M. Šmigeľ. – Košice - Banská Bystrica: Spoločenskovedný ústav SAV, FHV UMB, 2010. – 11 s. (v tlači) [0,5]

[23] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Banderovci verzus protižidovské nepokoje na Slovensku v prvých rokoch po druhej svetovej vojne. In: Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu. Zborník príspevkov z medzinárodných vedeckých konferencií, konaných v rokoch 2008 – 2009 v Starej Lesnej. Eds.: M. Gajdoš, M. Šmigeľ. – Košice – Banská Bystrica: Spoločenskovedný ústav SAV, FHV UMB, 2011. – 14 s. (v tlači) [0,5]

[24] ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku) In: Fenomén Bratislava. Ed.: M. Medvecký. – Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011. – 17 s. (v tlači) [0,5]
Proceedings and abstracts: Referáty prednesené na domácich vedeckých podujatiach (AFD) – publikované a nepublikované:

Medzinárodná vedecká konferencia „Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti“. Mojmírovce, 10. – 12. októbra 2007.
[25] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: K niektorým problémom antisemitizmu na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. (publ. č. 9, 12)
[26] ŠMIGEĽ, Michal: Vraždy Židov na severovýchodnom Slovensku v roku 1945 – Kolbasovská tragédia. (publ. č. 13)

Medzinárodná vedecká konferencia „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu I: Banderovci – fakty, mýty, legendy“. Stará Lesná, 9. – 11. júna 2008.
[27] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Banderovci verzus protižidovské nepokoje na Slovensku v prvých rokoch po druhej svetovej vojne. (publ. č. 23)

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Rodina vo vojne. Stratégia prežitia a ich limity vo vojnových a povojnových podmienkach“. Banská Bystrica, 2. – 3. decembra 2008.
[28] ŠIŠJAKOVÁ, Jana: Židovská rodina v konfrontácii s povojnovou situáciou a antisemitizmom na Slovensku (1945 – 1948). (publ. č. 8)

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom (1946 – 1948) – osudy slovenských a maďarských presídlencov“. Košice, 16. – 17. septembra 2009.
[29] ŠMIGEĽ, Michal – KMEŤ, Miroslav: Výmeny obyvateľstva v strednej a východnej Európe v kontexte 2. svetovej vojny (na pozadí percepcie a názorov). (publ. č. 16)

Medzinárodná vedecká konferencia „Ukrajinská povstalecká armáda v povojnovom vývoji karpatského regiónu II: Banderovci – idey, aspekty, osobnosti“. Stará Lesná, 12. novembra 2009.
[30] KUBUŠ, Martin: K niekoľkým aspektom hospodárskej situácie na východnom Slovensku v rokoch 1944 – 1945. (publ. č. 22)

Medzinárodná vedecká konferencia „Fenomén Bratislava“. Bratislava, 21. – 22. septembra 2010.
[31] ŠMIGEĽ, Michal: Protižidovské výtržnosti v Bratislave v rokoch 1946 a 1948 (v kontexte povojnových prejavov antisemitizmu na Slovensku). (publ. č. 24)