Methodology of Teaching English in Questions and Answers

Project information

The monograph Methodology of teaching English in questions and answers provides teachers with possible solutions to basic problems concerning teaching English in basic and secondary schools. The publication is based on the latest results of the reseach in English language teaching and examples of "good practice".

Sponsor:

Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:052UMB-4/2011
Duration:2011 - 2013
Project manager:eva.homolova@umb.sk
Project coordinator:doc. PhDr. Eva Homolová, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
AAA AAA Homolová, Eva (100%); Straková, Zuzana (0%); Hanesová, Dana (0%): Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 2012
AAA AAA Homolová, Eva (70%); Ivančíková, Ivana (30%); Straková, Zuzana (0%); Kolečáni Lenčová, Ivica (0%): Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 2013
BCI BCI Homolová, Eva (100%); Straková, Zuzana (0%); Hanesová, Dana (0%): Becoming a teacher. 2012
BCI BCI Homolová, Eva (100%); Straková, Zuzana (0%); Hanesová, Dana (0%): Methodology of Teaching English 1. 2011
BCI Homolová Eva, Methodology of teaching English 1. 2. doplnené a rozšírené vydanie. 2013. ISBN 978 80 557 0566 8
AAB Homolová, Eva, -Štulrajterová, Milena: Didaktika anglického jazyka v otázkach a odpovediach. 2013, ISBN 978 80 557 0580 4 132 s.
ACD ACB Straková, Zuzana (26%); Cimermanová, Ivana (26%); Lojová, Gabriela (8%); Kačmárová, Alena (8%); Eddy, Eva (8%); Pokrivčáková, Silvia (8%); Maťková, Svetlana (8%); Homolová, Eva (8%); Burgerová, Jana (0%); Miňová, Monika (0%): Učiteľ cudzieho jazyka v kontexte primárneho vzdelávania. 2012
ADE ADE Homolová, Eva (100%): Dynamika zmien vo výučbe angličtiny. 2012 Brno : Tribun EU, 2012. ISSN 1210-0011
ABD ABD Homolová, Eva (100%): Kompenzačné stratégie a ich miesto pri rozvíjaní komunikatívnej kompetencie. 2011 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. ISBN 978-80-557-0298-8
ABD ABD Homolová, Eva (100%): Autizmus a výučba cudzích jazykov. 2013 Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. ISBN 978-80-557-0484-5
ABD Štulrajterová, Milena.(100%): Hodnotenie výkonov v edukačnom procese. 2011. ISBN 978 80 557 0298 8