Cookie settings

When you visit any website, that website may store or retrieve information about your browser, especially in the form of cookies. This information may relate to you, your preferences, your device, or it can be used to make the site work as you expect. This information usually doesn't identify you directly, but it allows you to get more personalized online content. In these settings, you can choose not to allow certain types of cookies. Click on the category headings to learn more and change your default settings. However, you should be aware that blocking certain cookies may affect your experience with the site and the services we may offer you.More info

Manage cookie settings

Necessary cookies

Always active

These cookies are necessary to ensure the functionality of the website and cannot be turned off in our systems. They are usually set up only in response to activities you perform that constitute a service-related request, such as setting privacy preferences, signing in, or filling out forms. You can set your browser to block or alert you to such cookies, in which case some parts of the site may not work.

Performance cookies

These cookies allow us to determine the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve the performance of our site. They help us identify which sites are the most and least popular, and see how many visitors are moving around the site. All information that these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not enable these cookies, we will not know when you visited our site.

Probes into the prehistory of literature at Slavs

Project information

Annotation of achieved result: Slavic Mitra. Benevolent and Legal Pole of the Function of Religious Sovereignty in the Slavic Mythology and Epic / Martin Golema. In: Studia mythologica Slavica. - ISSN 1408-6271. - Roč. XVI (2013), s. 81-104. [GOLEMA, Martin (100%) ] (http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/06-sms16-golema.pdf)

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0260/13
Duration:2013 - 2015
Project manager:martin.golema@umb.sk
Project coordinator:prof. PaedDr. Golema Martin, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: ADE Most significant project publication
Title: Slavic Mitra. Benevolent and Legal Pole of the Function of Religious Sovereignty in the Slavic Mythology and Epic / Martin Golema. In: Studia mythologica Slavica. - ISSN 1408-6271. - Roč. XVI (2013), s. 81-104. [GOLEMA, Martin (100%) ] (http://sms.zrc-sazu.si/pdf/16/06-sms16-golema.pdf)
Authors: Golema Martin
Classification: ADN Most significant project publication
Title: Formy, prejavy a mytologické aspekty hraníc v ľudovej rozprávke./ Ľubomír Gábor. In: Slavica Slovaca. – ISSN 0037-6787. – roč. L, č. 2 (2015), s. 116 – 131. [GÁBOR, Ľubomír (100%)]
Authors: Gábor Ľubomír
Classification: AED Most significant project publication
Title: Citáty, parafrázy a paragramy liturgických zvolaní vo veľkopôstnych jarných dievčenských obradoch a hrách u západných Slovanov. Problém obradového mena Heľuška, Helička / Martin Golema ; recenzenti Gizela Gáfriková, Marta Keruľová. In: Literárnohistorické kolokvium : I. stredovek, II. humanizmus a renesancia. - Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. - ISBN 9788088746249. - S. 32-56. [GOLEMA, Martin (100%) ]
Authors: Golema Martin
Classification: AED Most significant project publication
Title: Smrtná nedeľa – kresťanské a predkresťanské prvky vo veľkopôstnych jarných dievčenských obradoch a hrách u západných Slovanov. / Martin Golema ; recenzenti Hana Hlôšková, Miloč Lichner In: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky (ed. Katarína Žeňuchová) Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015. - ISBN 9788089489213. - S. 239-256. [GOLEMA, Martin (100%) ]
Authors: Golema Martin
Classification: AAB
Title: Obraz domova a rodiny v literatúre pre deti a mládež Banská Bystrica: Belianum, 2015.
Authors: Pršová Eva (prijaté, v tlači)
Classification: ADE
Title: Druhý život folklórnych symbolov svetla a tmy v modernej autorskej rozprávke Podujatie: Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności (medzinárodný vedecký seminár 24. – 25. septembra 2014, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prijaté
Authors: Pršová Eva
Classification: ADE
Title: Kozmogonická „právnická lož” ako lož v službách dobrej veci v slovanských mýtopoetických tradíciách Podujatie: PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (medzinárodný vedecký seminár 17. – 18. septembra 2015, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v posudzovacom procese
Authors: Golema Martin
Classification: ADE
Title: Kozmologické dimenzie pravdy a klamstva v ľudových rozprávkach Podujatie: PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (medzinárodný vedecký seminár 17. – 18. septembra 2015, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici V posudzovacom procese
Authors: Gábor Ľubomír
Classification: ADE
Title: Mytologický obraz pravdy a klamstva v slovenskej ľudovej a autorskej rozprávke Podujatie: PRAWDA I KŁAMSTWO W LITERATURZE, KULTURZE I SZTUCE (medzinárodný vedecký seminár 17. – 18. septembra 2015, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, v spolupráci s Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v posudzovacom procese
Authors: Pršová Eva
Classification: ADE
Title: Svetlo a temnota – synkretizmus praslovanských reliktov a stredovekého kresťanského konceptu v slovanskom folklóre Podujatie: Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce: od antyku do współczesności (medzinárodný vedecký seminár 24. – 25. septembra 2014, Siedlce) Organizátor: Instytut Neofilologii Badań Interdyscyplinarnych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prijaté
Authors: Golema Martin
Classification: AEC
Title: Agonistický tón ako charakteristická črta ľudovej rozprávky. Podujatie: Válka a konflikt v české literatuře. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. – 5. 7. 2015, Praha) Organizátori: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy university, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV a Památníkem národního písemnictví Prijaté
Authors: Gábor Ľubomír
Classification: AEC
Title: Die Wanderungen Jesu Christi und des Heiligen Petrus als mythische Heidenrelikte in Volksmärchen und Legenden aus dem slawischen Raum. [Putovania Ježiša Krista a svätého Petra ako mýtické pohanské relikty v ľudových rozprávkach a legendách zo slovanského prostredia.] Podujatie: Junge Slavistik im Dialog (medzinárodný študentský odborný seminár, 10. – 11. apríla 2015, Kiel) Organizátor: Christian-Albrechts Universität zu Kiel (Spolková republika Nemecko) Prijaté
Authors: Gábor Ľubomír
Classification: AED
Title: Baláž z Dobšinského Prostonárodných slovenských povestí. Pohansko-kresťanský synkretizmus ako možná výkladová schéma ľudovej rozprávky./ Ľubomír Gábor; recenzenti Hana Hlôšková, Miloč Lichner In: Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky (ed. Katarína Žeňuchová) Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov, 2015. - ISBN 978-80-89489-21-3. – s. 113 – 131. [GÁBOR, Ľubomír (100%)]
Authors: Gábor Ľubomír
Classification: AED
Title: Koncept významu slova v Stanislavovej monografii Slovenský juh v stredoveku a niektoré možnosti jeho doplnenia a prehodnotenia (na príklade mytologicky motivovaných toponým) Podujatie: Druhý kongres slovenských slavistov – Ján Stanislav a slovenská slavistika (Bratislava, 4. – 6. novembra 2015) Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci so Slovenským komitétom slavistov. Tematika kongresu úzko súvisí s výskumným programom vedeckovýskumného projektu Centra excelentnosti SloSlav v Slovenskej akadémie vied. v posudzovacom procese
Authors: Golema Martin
Classification: AEE
Title: Od orálnej performancie k písomnému záznamu. Dva životy „dívčí války“ ako zakladateľskej vojny funkcií Podujatie: V. kongres světové literárněvědné bohemistiky (29. 6. – 5. 7. 2015, Praha) Organizátori: Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy university, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV a Památníkem národního písemnictví Prijaté
Authors: Golema Martin