Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Project information

Annotation of achieved result: The project took place at the Faculty of Arts of Matej Bel University in B. Bystrica from 2013 to 2015. Several departments participated in it: Dep. of German Studies, of Translation Studies, of Slavic Languages and of English and American Studies. Project research results are of high quality, usability in translational practice, significant potential for further continuity of research and had a significant international character. The central themes – translation and interculturality – appear in all publications. The most important are two-reviewed scientific foreign proceedings: Bohušová, Z. – Huťková, A. (eds.) Translation Studies and its Contexts 5: Slovak Translation Studies Today, Vienna, 2013 and Bohušová, Z. – Kadric, M. (eds.) Translation Studies and its Contexts 6: Interpreting, Vienna, 2015. The most significant appreciation of the qualities of the scientific proceedings no. 5 is a successful registration in the Web of Science database. The proceedings no. 6 is in the process of registration.

Sponsor:

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0322/13
Duration:2013 - 2015
Project manager:zuzana.bohusova@umb.sk
Project coordinator:doc. PhDr. Bohušová Zuzana, PhD. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: AEC Most significant project publication
Title: Preklad v kultúre, kultúra v preklade / Anita Huťková. In Language and the environment : [e-conference "The second language and the environment", 12th September 2013] / red. Urszula Michalik, Mirosława Michalska-Suchanek. Tom II. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc, 2013. - ISBN 978-83-61401-88-9. - ISSN 2084-2961. - S. 183-192.
Authors: Anita Huťková
Classification: AEC Most significant project publication
Title: Slovak translation theory - traditions and the present: International convergences and divergences (Slovenská translatológia - tradície a súčasnosť: Medzinárodné konvergencie a divergencie) In: Going East: discovering New and alternative Traditions in Translation Studies - zahraničný recenzovaný zborník, edícia Transkulturalität - Translation - Transfer, Berlín: Frank & Timme, 2016
Authors: Anita Huťková, Zuzana Bohušová
Classification: FAI Most significant project publication
Title: Translatológia a jej súvislosti 5: Súčasná slovenská translatológia, Viedeň: Praesens, 2013 Štúdia na ukážku: Huťková: Sprache – Kultur – Translation. Querschnitt durch die slowakische Translatologie (Jazyk - kultúra - translácia. Prierez slovenskou translatológiou)
Authors: Zuzana Bohušová, Anita Huťková (eds.)
Classification: FAI Most significant project publication
Title: Translatológia a jej súvislosti 6: Tlmočenie, Viedeň: Praesens, 2015 Ukážka štúdie: Bohušová: "Denn die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte..." Optimum und Mitte beim Dolmetschen ("Pravda je niekde v strede..." optimum a stred pri tlmočení)
Authors: Zuzana Bohušová, Mira Kadric (eds.)
Classification: ADE
Title: Egy kutatás eredményei. Interkulturális és transzkulturális kommunikáció a gyakorlatban (Výsledky štúdie. Interkultúrna a transkultúrna komunikácia v praxi) In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2015. X. évfolyam 1, Miskolc: 2016
Authors: Anita Huťková
Classification: ADE
Title: Neutralisierungen beim Dolmetschen und beim Übersetzen - interkulturelle Aspekte (Neutralizácie pri tlmočení a preklade - interkultúrne aspekty) In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2015. X. évfolyam 1, Miskolc: 2016
Authors: Zuzana Bohušová
Classification: ADE
Title: Translation as a Process of Intercultural Communication In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények 2015. X. évfolyam 1, Miskolc: 2016
Authors: Anita Račáková
Classification: ADF
Title: K špecifikám vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka v zahraničí (vo vzťahu k interkultúrnej komunikácii) - Slovakistika, ročník II, 2013
Authors: Ivan Šuša
Classification: AEC
Title: Nemecké logonymá a pragmatonymá v slovenčine In: 15. mezinárodní setkání mladých lingvistů Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky na FF UP Olomouc 2014 Potvrdením o prijatí štúdie na publikovanie je zoznam autorov na stránke http://www.mladi-lingviste.tode.cz/sborniky/seznam-prijatych-prispevku-2013/
Authors: Ondrej Kúkoľ
Classification: AED
Title: Identita v hybridite - paradoxy prekladu In: Ivana Hostová (ed.), Marek Chovanec (ed.) Mirrors of Translation Studies II Translation & Interpreting Shifts: Identity Shifts Zrkadlá translatológie II Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, Slovakia Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove ISBN 978-80-555-1480-2 http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Hostova2
Authors: Anita Huťková
Classification: AED
Title: K teritoriálnym determinantom medziliterárnosti - Preklad a tlmočenie 11, Banská Bystrica: Belianum, 2014
Authors: Ivan Šuša