Cookie settings

When you visit any website, that website may store or retrieve information about your browser, especially in the form of cookies. This information may relate to you, your preferences, your device, or it can be used to make the site work as you expect. This information usually doesn't identify you directly, but it allows you to get more personalized online content. In these settings, you can choose not to allow certain types of cookies. Click on the category headings to learn more and change your default settings. However, you should be aware that blocking certain cookies may affect your experience with the site and the services we may offer you.More info

Manage cookie settings

Necessary cookies

Always active

These cookies are necessary to ensure the functionality of the website and cannot be turned off in our systems. They are usually set up only in response to activities you perform that constitute a service-related request, such as setting privacy preferences, signing in, or filling out forms. You can set your browser to block or alert you to such cookies, in which case some parts of the site may not work.

Performance cookies

These cookies allow us to determine the number of visits and traffic sources so that we can measure and improve the performance of our site. They help us identify which sites are the most and least popular, and see how many visitors are moving around the site. All information that these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not enable these cookies, we will not know when you visited our site.

Spoken Slovak in Over-region and its Social and Communication Dynamics

Project information

Annotation of achieved result: The project is based on an idea of synchronic dynamic relation of social (macro and micro social) circumstances and certain communication acts. Research of spoken/“hovorový“ communication in face-to-face interactions and its results enable: a) to get to know plastic and at the same time standardized image of socio-communication reality and also attitudes of people towards “hovorový“ Slovak; to recognize features of “hovorový“ Slovak influencing speakers´/listeners´ perception of this certain, communication variety (part of a national language) as value (in social communication), to record “hovorový“ Slovak spreading to spheres of written communication, f. e. in mass media, fiction, foreign languages interaction etc., b) to record, analyse and explain knowledge of the current state, tasks, trends and perspectives of “hovorový“ Slovak in the system of the national language and in the 21st century (inter)language communication, c) to review language and sociocultural potential of “hovorový“ Slovak.

Sponsor:

 

 

Scientific Grant Agency of the Slovak Republic

Project number:1/0142/14
Duration:2014 - 2016
Project manager:vladimir.patras@umb.sk
Project coordinator:prof. PaedDr. Patráš Vladimír, CSc. (Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica)
Foreign project:no
Classification: AAB Most significant project publication
Title: Dynamika hovorenej komunikácie v teoretických a aplikačných náhľadoch. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2016. 175 + 180 s. [V tlači.] [Súbežná slovenská a anglická mutácia.]
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: ADM Most significant project publication
Title: Sociolinguistic Insights on the Relationship of Linearity – Area – Space in the Globalised Electronic Press. In: Fluminensia, 27, 2015, č. 1, s. 137 – 151. ISSN 0353-4642 Elektronická verzia: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=207622 (avízo) alebo http://fluminensia.ffri.hr/e-clanci.html ISSN 1848-9680
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: AEC Most significant project publication
Title: Slovná zásoba versus národné a globálne tendencie. Používanie slovnej zásoby slovenčiny po roku 1989 sociálnymi skupinami. In: Globalizácia a przemiany języków słowianskich. H. Kurek – M. Święcicka – M. Peplińska (eds.). Bydgoszcz : Uniwersytet Im. Kazimierza Wielkiego, 2016, s. 141 – 152. ISBN 978-83-8018-041-3
Authors: ODALOŠ, Pavol
Classification: AED Most significant project publication
Title: Hodnotový potenciál hovorovej slovenčiny cez periskop sociolingvistiky. In: (Socio)lingvistika – jej perspektívy, limity a mýty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 11. – 13. 4. 2016 pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. [V tlači.]
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: AED Most significant project publication
Title: Hovorová slovenčina na začiatku 21. storočia. In: (Socio)lingvistika – jej perspektívy, limity a mýty. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 11. – 13. 4. 2016 pri príležitosti 70. narodenín prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. [V tlači.]
Authors: URBANCOVÁ, Lujza
Classification: ADE
Title: Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie. In: Onomastica, LIX, 2015. Kraków : Komitet Językoznawstwa PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, s. 39 – 56. ISSN 0078-4648
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: ADF
Title: K problematike hovorovej podoby jazyka na východnom Slovensku. In: Slovenčinár, 2017, č. 1. [V tlači.]
Authors: BÓNOVÁ, Iveta
Classification: AEC
Title: Gýč v hovorovej slovenčine. In: Kicz w języku i komunikacji. Ed. K. Olszewski. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016, s. 127 – 132. ISBN ISBN 978-83-8088-032-0
Authors: URBANCOVÁ, Lujza
Classification: AEC
Title: Hovorový jazyk a obmeny pojmu „multikulturalizmus“ v alternatívnych médiách. In: Zborník referátov z 13. medzinárodnej slavistickej konferencie Multikulturalizmus a miltibilingvizmus – Sofia, Univerzita Sv. Klimenta Ochridského 21. – 23. apríl 2016. Sofija : Univerzita sv. Klimenta Ochridského. [V tlači.]
Authors: GENČIOVÁ, Annamária
Classification: AEC
Title: Jazyk v súčasných médiách. In: Prednášky pre študentov slovakistiky v zahraničí 2013 – 2017. Ed. S. Zajacová. Szeged : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2017. [V tlači.]
Authors: BÓNOVÁ, Iveta
Classification: AEC
Title: K charakteristike literároným v literatúre pre deti. (Funkčná oscilácia medzi ústnosťou a písomnosťou.) In: Kulturowe konteksty języka. Zost. B. Afeltowicz – J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2014, s. 259 – 267. ISBN 978-83-7867-247-0
Authors: ODALOŠ, Pavol
Classification: AEC
Title: Sociokultúrne kontexty vo výskumoch hovorovej slovenčiny. In: Kulturowe konteksty języka. Ed. B. Afeltowicz – J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 283 – 296. ISBN 978-83-7867-247-0
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: AEC
Title: Systémy funkcií proprií (funkcie v hovorenej a písanej komunikácii). In: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf. Poznań : Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, 2015, s. 447 – 456. ISBN 978–83–943050–3–1
Authors: ODALOŠ, Pavol
Classification: AED
Title: Generačná príslušnosť ako sociolingvistický faktor determinujúci distribúciu lexiky v komunikácii. In: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Authors: ODALOŠ, Pavol
Classification: AED
Title: Kolokvializácia alternatívnych e- periodík v slovanských jazykoch a jej sociokultúrne aspekty. In: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: AED
Title: Skúmanie hovorovej slovenčiny. In: Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Zborník referátov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencia o komunikácii, Banská Bystrica, Filozofická fakulta UMB 17. – 18. 9. 2015. Ed. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM. [V tlači.]
Authors: URBANCOVÁ, Lujza
Classification: AED
Title: Synchrónny výskum hovorovej slovenčiny. In: Języki słowiańskie w procesie przemian. Ed. G. Olchowa. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2015, s. 21 – 27. ISBN 978-80-557-1056-3
Authors: URBANCOVÁ, Lujza
Classification: AED
Title: Variety národného jazyka vo výučbe slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Slovenčina ako cudzí jazyk : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou k 55. výročiu založenia útvaru jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov. Bratislava 23. – 24. 11. 2015. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. 86 – 94. ISBN 978-80-223-3983-4
Authors: URBANCOVÁ, Lujza
Classification: AED
Title: Webová alternatívna tlač na komunikačno-kultúrnom priesečníku hovorového a vizuálneho kódu. In: Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi. Ed. Ľ. Mešková – E. Höhn. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. 4. 2016. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM. [V tlači.]
Authors: PATRÁŠ, Vladimír
Classification: FAI
Title: PATRÁŠ, Vladimír – ARVENSISOVÁ, Marika (eds.). 2016. Rohárik, Pavel: Terminológia remeselníckej výroby a život Slovákov v Nadlaku. IV. a V. časť. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2016. 430 s. ISBN 978-80-557-1159-1 [Patráš 70 %, Arvensisová 30 %.] [* kompletné pripravenie diela do tlače vrátane editorských poznámok a apretácie]
Authors: PATRÁŠ, Vladimír – ARVENSISOVÁ, Marika (eds.)
Classification: FAI
Title: Sociokultúrne aspekty v slovanských jazykoch. Zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie Komisie pre sociolingvistiku pri Medzinárodnom komitéte slavistov v cykle Slovanské jazyky v sociolingvistickom ponímaní (Banská Bystrica – Univerzita Mateja Bela 5. – 6. 9. 2016). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela – BELIANUM, 2017. [V tlači.]
Authors: PATRÁŠ, Vladimír (ed.)