Faculty of Humanities University of Matej Bel

The development of health-oriented skills in the new conditions of education in Sport, in pre-primary, primary and secondary education.

Classification: ADF
Title: Longitudinálne sledovanie dynamiky zmien plaveckej výkonnosti uchádzačiek o štúdium telesnej výchovy v Banskej Bystrici
Authors: Matej Bence - Zuzana Tonhauserová
Classification: ADF
Title: Realizácia a postoje žiakov k vyučovaniu plávania na vybraných základných školách v regióne Prešov
Authors: Matej Bence - Nadežda Novotná - David Gonos
Classification: ADF
Title: Telesná zdatnosť žiakov mladšieho školského veku hodnotená Jacíkovým testom
Authors: Naďa Novotná - Naďa Vladovičová
Classification: ADF
Title: Úroveň vybraných pohybových schopností študentov KTVŠ UMB v Banskej Bystrici
Authors: Naďa Novotná - Silvia Končoková
Classification: ADF
Title: Vyučovanie plávania a plavecká spôsobilosť študentov vybraných stredných škôl v Čadci a ololí.
Authors: Matej Bence - Juraj Časnocha