Faculty of Humanities University of Matej Bel

The development of profesional competencies of teachers of martial arts in basic and high schools

ACB Bartík, P. - Sližik, M. - Adamčák, Š. et al.: Teória a didaktika úpolov pre základné a stredné školy. Banská Bystrica: FHV UMB,2010, 241s. ISBN 978-80-557-0004-5.
AFC Bartík, P.:The comparison of combatives athlets and no-sportsmen in some personal characteristics. In Sport, stres, adaptacija.Sofia : Sport i nauka, 2010. - S. 224-228.
ADE Bartík, P.:The influence of martial arts on general motor performance of children at primary school.In: Studia Kinanthropologica : České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008. - ISSN 1213-2101. - Roč. 9, č. 2 (2008), s. 254-257
AED Adamčák, Š.: Využitie telocvičného náradia a náčinia pri úpolových hrách.In: Zborník Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s.86-94.ISBN 978-80-8083-831-7
AED Adamčák, Š. - Bartík, P.: Informovanosť žiakov 2.stupňa ZŠ v regióne Spiš o prípravných úpoloch. In: Zborník Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s.79-85. ISBN 978-80-8083-831-7
AED Bartík, P. - Adamčák, Š.: Názory 10-14 ročných žiakov na úpolové cvičenia a aikido na hodinách telesnej výchovy. In: Zborník Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s.94-102. ISBN 978-80-8083-831-7
AED Bartík, P. - Adamčák, Š.: Úpoly v obsahu vzdelávania študentov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. In: Zborník Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov telesnej výchovy na základných a stredných školách z úpolových športov. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s.103-107. ISBN 978-80-8083-831-7
BEC Bartík, P.: Návrh programu s využitím technických činností zo zápasenia na 2.stupni ZŠ. In: AIKIDO A BUDO 2008. České Budějovice: JČU, 2008, s.5-10, ISBN 978-80-7394-087-4.
AED Zbiňovský, P.: Hodnotenie pohybových zručností u cvičencov karate kategórie žiactva. In. Zborník Mladá veda. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s. 192-201. ISBN 978-80-8083-857-7
AFC Adamčák, Š.: Výchova k zdravému životnému štýlu rómskych žiakov s využitím úpolových športov. In: Zborník Výchova ke zdraví a kvalita života II. České Budějovice: PF JČU, 2009, s.1-9. ISBN 978-80-7394-180-2
FAI Bartík, P.- Adamčák, Š.: Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov na základných a stredných školách z úpolových športov.( zborník recenzovaných vedeckých a odborných prác). Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 156s.ISBN 978-80-8083-857-7
FAI Bartík, P.- Adamčák, Š.: Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov na základných a stredných školách z úpolových športov.( zborník recenzovaných vedeckých a odborných prác). ( CD ROM ). Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, 156s.ISBN 978-80-8083-830-0
ADE Bartík, P.: Záujem žiakov o úpoly na vybraných základných školách. In Studia Kinanthropologica, roč. 9, 2008, číslo 1, ISSN-1213-2101, s. 65-70.
AFC Sližik, M.:Záujem žiakov a stav aplikácie úplov s využitím prvkov karate na hodinách telesnej výchovy na II.stupni základnej školy. In: Zborník Sport a kvalita života 2008. Brno: FSS MU, 2008, 8 s. ISBN 978-80-210-4716-7
AED Zbiňovský, P.: Pohybová výkonnosť u pretekárov karate a ich telesný rozvoj. In: Zborník Vedy o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, 2010, s. 248-253. ISBN 978-80-557-0040-3.
AFD Adamčák, Š.: Vplyv úpolových hier na rozvoj silových schopností v školskej telesnej výchove u 10 ročných žiakov. In: Zborník Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2008, ISBN 978-80-89197-92-7.
AFD Bartík, P.: Význam úpolov pre fyzický a psychický rozvoj žiakov 2.stupňa základných škôl a ich miesto v systéme školskej telesnej výchovy. In:Zborník Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: FTVŠ UK, 2008, s.129-134, ISBN 978-80-89197-92-7.
ADF Zbiňovský, P.: Vplyv cvičebného programu na zvyšovanie technickej vyspelosti žiakov stredného školského veku v záujmovom krúžku karate. In: Exercitatio Corpolis-Motus- Salus, 2/2010, s. 187-195. ISSN 1337-7310.