Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.

Vedúca katedry, Vysokoškolská učiteľka, členka Akademického senátu FF UMB, katedrová koordinátorka pre odbornú prax ŠJ (preklad a tlmočenie)

Telefónne číslo:
048 446 5133
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 133 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
podľa dohody

Kde ma nájdete

Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 133 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5133
Email: eva.reichwalderova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Dosiahnuté vzdelanie

1994 – 1998 Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov:  španielsky  jazyk a literatúra

2001 – 2008 doktorandské štúdium, SAV - Ústav svetovej literatúry, Bratislava

2009 udelenie titulu Philosophiae Doctor (PhD.) v odbore 81-02-9 literárna veda (Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta)

2009 – 2011 Fakulta humanitných UMB, Banská Bystrica, rozširujúce štúdium: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

 

Študijné a výskumné pobyty, doplňujúce vzdelanie

1998, 2001, 2002, 2004, 2008 Universidad Complutense de Madrid

1998 – 1999 Oakland Community College,  Michigan, USA

2000 Universidad de Zaragoza

2002 Universidad de Salamanca

2006 - 2008 školenie manažérskych zručností formou e-learningu v rámci projektu financovaného z Európskeho sociálneho fondu s názvom: Podpora vzdelávacích aktivít zameraných na zlepšovanie manažérskych schopností žien a zavádzanie pro-rodinne orientovanej politiky u zamestnávateľov, č. projektu: 2005/2.2/01/100

2008 kurz odborného minima pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, Expertízny a edukačný inštitút, Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava

2009 Universidad de Salamanca

2012 kurz Vzdelávanie vysokoškolských učiteľov UMB, zodpovedných za riadenie vysokoškolského vzdelávania v rámci riešenia projektu „Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB“, Banská Bystrica

2012 - 2013 kurz Elektronická prezentácia výsledkov výskumu v rámci riešenia projektu „Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB“, Banská Bystrica

 

Projekty

7/2009 – 6/2012 UGA č. I-09-000-07, vedúca projektu: Zlatý vek španielskej literatúry –zrod troch univerzálne známych archetypov

7/2009 – 6/2012 UGA č. I-09-000-08, spoluriešiteľka projektu: Proces internacionalizácie v španielsko-slovenskej športovej terminológii vo vybraných loptových hrách

7/2009 – 6/2012 UGA č. I-09-000-05, spoluriešiteľka projektu: Postmoderné tendencie v zobrazovaní priestoru vo francúzskej, slovenskej a španielskej próze

2013 – 2014 OP Vzdelávanie, ITMS 26110230087 Zvýšenie kapacity ľudských zdrojov pre transfer poznatkov výskumu a vývoja o produkcia spracovaní biomasy do praxe; aktivita: 2.1 Zvyšovanie kapacity a konkurencieschopnosti vo VaV prostredníctvom špecializovaných kurzov, TU vo Zvolene

2013 – 2015 OP Vzdelávanie, ITMS 26110230109 Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, UMB v Banskej Bystrici

2017 - 2018 Visegrad Fund č. 21720115, spoluriešiteľka projektu: The communist past as perceived by current students studying at universities in the Visegrad states

2019 - 2020 VEGA č. 1/0156/19, zástupkyňa vedúceho projektu: Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

2019-2021 KEGA č. 004UMB-4/2019, spoluriešiteľka projektu: Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity

2019-2021 Visegrad fund č. 21920177, spoluriešiteľka projektu: Development of Urban Culture in V4 Countries

 

Ostatné pracovné aktivity

2002 - 2009  úradná tlmočníčka a prekladateľka menovaná Ministerstvom spravodlivosti SR: španielsky jazyk – slovenský jazyk, slovenský jazyk – španielsky jazyk

od 2011 úradná prekladateľka menovaná Ministerstvom spravodlivosti SR: španielsky jazyk – slovenský jazyk, slovenský jazyk – španielsky jazyk