Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Elena Vallová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5024
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 024

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
14:35 - 15:15
Štvrtok
-
Piatok
-
podľa dohody cez MS Teams

Kde ma nájdete

PhDr. Elena Vallová, PhD.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 024
Telefón: 048 446 5024
Email: Elena.Vallova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

V súlade so Smernicou UMB č. 1/2013

VEDECKO PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

1. Priezvisko a meno: PhDr. Vallová Elena, PhD.
Dátum a miesto narodenia: 13.3. 1961 Banská Bystrica
Adresa pracoviska: Katedra anglistiky a amerikanistiky. Filozofická fakulta UMB. Tajovského 40 Banská Bystrica, č. tel.: 048 4464169 e-mail: elena.vallova@umb.sk

2. Kvalifikácia:

Absolventka Fakulty prekladu a tlmočníctva Moskovského štátneho pedagogického inštitútu
Mauricea Thoreza v Moskve, rok 1985 ,kvalifikácia: tlmočník prekladateľ a učiteľ anglického a ruského jazyka.

PhDr. Rok 1986. Rigorózna skúška. Filozofická fakulta Univerzity Komenského
v Bratilave. Odbor : tlmočník a prekladateľ.

PhD. Rok: 2004, odbor 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín,
špecializácia: anglistika; Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická
fakulta, téma: Termín v anglickom právnom jazyku.

3. Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:
odborná asistentka – 2007

4. Priebeh doterajšej praxe
od 1.9.1985 do 31.8.1993 asistentka, odborná asistentka EF UMB BB
od 1.9.1993 do 31.1.1995 stredoškolský pedagóg Obchodná akadémia BB
od 7.2.1995 do 31.12.1996 odborný referent, tlmočník prekladateľ ZÚ SR Londýn VB
od. 1.3.1997 do 30.6.2007 odborná asistentka, vedúca katedry PrF UMB BB
od 1.9. 2007 odborná asistentka FHV UMB BB

5. Pedagogická činnosť – profil:
pedagogická profilácia - predmety: fonetika a fonológia anglického jazyka preklad právnych textov, terminológia, diplomatický protokol pre tlmočníkov a prekladateľov a syntax anglického jazyka.
vedenie záverečných prác z oblasti právnej angličtiny založených na komparatívno - kontrastívnom základe anglického a slovenského jazyka; pragmatický aspekt v preklade.
garantka predmetov: terminológia, praktické cvičenia z anglického jazyka, preklad právnych textov a diplomatický protokol pre tlmočníkov a prekladateľov

6. Vedecko-výskumná činnosť - profil:
Predmetom vedeckého skúmania je právny jazyk anglického jazyka a terminológa.

Projekt: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí. Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB. Kód projektu ITMS: 26110230109. Doba riešenia: 1.10.2013 – 30.9.2015. (Zodpovedný riešiteľ Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.). Spoluriešiteľka.

Projekt: Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch. ITMS 26110230025. (2010-2013). (Zodpovedný riešiteľ Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.). Spoluriešiteľka.

Projekt VEGA s názvom Kontrastívne štúdium vecných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na prekladateľskú prax (Vega projekt,trvanie 2009-2011). Spoluriešiteľkla. (Zodpovedný riešiteľ Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.). Spoluriešiteľka.

Projekt VEGA s názvom Ústava pre Európu - Terminologický slovník, PrF UMB, projekt je zameraný na právnu terminológiu ústavy EÚ (zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSC.)Spoluriešiteľka. (2006 – 2007).

projekt USA Language4law projekt je zameraný na právnu angličtinu ( zodpovední riešitelia: Charles Hall a Debra Lee). Spoluriešiteľka. (2004 -2006). 1. modul

7. Publikačná činnosť (za celé obdobie v počte)

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 1
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 14
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 7
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 9
Recenzie v časopisoch a zborníkoch 9
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoc 3
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 1
Vyriešené vedecko-výskumné a tematické úlohy 4

Najvýznamnejšie publikované práce ( za ostatných 5 rokov)

ABD01 Vyučovanie suprasegmentálnej fonetiky/fonológie anglického jazyka = Suprasegmental phonetics and phonology of English language teaching / Elena Vallová.
In Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2 : monografia Katedry anglistiky a amerikanistiky / vedec. red. Petra Jesenská; rec. Zuzana Straková, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0484-5. - S. 125-145 [1,136 AH].
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

ADF01 K niektorým otázkam terminológie = Some questions on terminology / Elena Vallová.
In NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasných problémoch lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie / zost. Marta Kováčová ; rec. Vladimír Biloveský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. - ISSN 1338-0583. - Roč. 2, č. 3 (júl 2010), s. 21-37.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AEC02 Súčasné trendy v terminológii / Elena Vallová.
In Od textu k prekladu IV / zodp. red. Alena Ďuricová ; vedec. red. Edita Jurčáková, Eva Molnárová, Zuzana Tuhárska; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009. - ISBN 978-80-7374-090-0. - S. 180-184.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

BAB01 Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov = Terminology, standards and their role for translators and interpreters / Elena Vallová ; rec. Eva Čulenová, Mária Badinská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. - 68 s. [3,324 AH]. - ISBN 978-80-557-0578-1
[VALLOVÁ, Elena (100%) - ČULENOVÁ, Eva (rec.) - BADINSKÁ, Mária (rec.)]

AED05 Z histórie anglickej právnej terminológie = History of English legal terminology / Elena Vallová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. XII.-XIII. / zost. Jaroslav Chovanec, vedec. red. Stanislav Mráz. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-428-9. - S. 375-380.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AED08 Vyučovanie diplomatického protokolu pre tlmočníkov = Diplomatic protocol for interpreters / Elena Vallová.
In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1. - S. 55-61.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

10 najvýznamnejších prác

AAB01 Právna angličtina = Legal English / Elena Vallová. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2008. - 80 s. [4,139 AH]. - ISBN 978-80-89090-49-5
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

BAB01 Terminológia, normy a ich význam pre prekladateľov a tlmočníkov = Terminology, standards and their role for translators and interpreters / Elena Vallová ; rec. Eva Čulenová, Mária Badinská. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, Fakulta humanitných vied, 2013. - 68 s. [3,324 AH]. - ISBN 978-80-557-0578-1
[VALLOVÁ, Elena (100%) - ČULENOVÁ, Eva (rec.) - BADINSKÁ, Mária (rec.)]

AEC01 K aktuálnym otázkam právnej angličtiny = Current problems of Legal English / Elena Vallová.
In Od textu k prekladu III / ed. Alena Ďuricová; zodp. red. Edita Jurčáková, vedec. red. Zuzana Bohušová, Eva Molnárová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-089-4. - S. 192-201.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AEC03 K nekotorym voprosam pravovoj terminologii anglijskovo jazyka = Niektoré otázky právnej angličtiny / Elena Vallová.
In Pravovyje aspekty nacionalnoj bezopasnosti : sbornik naučnych rabot. - Kursk : Kurská štátna univerzita, 2009. - S. 14-19.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AEC04 French Influence on Legal English = Vplyv francúzštiny na anglický právny jazyk / Elena Vallová.
In Jazykovyje processy v diskurse : meždunarodnyj sbornik naučnych statej / zost. V. D. Ševčenko; rec. M. M. Chalikov, S. I. Dubinin. - Samara : Samarskij gosudarstvennyj universitet, 2013. - ISBN 978-5-86465-599-3. - S. 25-34.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AED04 K niektorým otázkam právnych termínov v obchodnom práve v anglickom jazyku / Elena Vallová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zodp. red. Jozef Beňa ; rec. Ján Reken, Jozef Beňa ... [et al.]. Roč. 6. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2002. - ISBN 80-8055-699-7. - S. 123-126.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AED05 Z histórie anglickej právnej terminológie = History of English legal terminology / Elena Vallová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Roč. XII.-XIII. / zost. Jaroslav Chovanec, vedec. red. Stanislav Mráz. - Banská Bystrica : Právnická fakulta Univerzita Mateja Bela, 2007. - ISBN 978-80-8083-428-9. - S. 375-380.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AED08 Vyučovanie diplomatického protokolu pre tlmočníkov = Diplomatic protocol for interpreters / Elena Vallová.
In Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / vedec. red. Kristína Krnová ; zost. Eva Homolová ... [et al.] ; rec. Eva Malá ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-859-1. - S. 55-61.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AED11 Konferenčná diplomacia pre tlmočníkov a prekladateľov = Conference diplomacy for translators and interpreters / Elena Vallová.
In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 359-364.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AED12 Rozvoj terminológie za podpory medzinárodných organizácií = Terminology development under the support of international organisations / Elena Vallová.
In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy, medzinárodná konferencia, Banská Bystrica 2011 / zost. Vladimír Biloveský, vedec. red. Zuzana Bohušová ; rec. Elena Baranová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0444-9. - S. 289-293.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

AFC01 Vyučovanie fonetiky a fonológie anglického jazyka pre prekladateľov a tlmočníkov = Teaching phonetics and phonology for translators and interpreters / Elena Vallová.
In Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků = Aktuaľnyje voprosy vuzovskoj podgotovki pedagogičeskich kadrov = Aktuálne otázky vysokoškolskej prípravy pedagogických pracovníkov. - Ústí nad Labem ; Vladimir ; Banská Bystrica : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně : Vladimirovskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-7414-193-5. - S. 156-159.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]

Citácie a ohlasy

Štatistika: kategória ohlasov
3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20
5 Recenzie v zahraničných publikáciách 1
Súčet 41

5 ohlasov na najvýznamnejšie publikačné výstupy za celoživotné dielo

AAB Právna angličtina = Legal English / Elena Vallová. - [1. vyd.]. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2008. - 80 s. [4,139 AH]. - ISBN 978-80-89090-49-5
[VALLOVÁ, Elena (100%)]
Ohlasy:
1. [3] HARDOŠOVÁ, Mária. E-Morphology - English Grammar in Practice. In ICT for Language Learning : conference Proceedings, 3rd Conference Edition, Florence, Italy, 11 - 12 November 2010. Firenze, Italy : Simonelli Editore University Press, 2010. ISBN 978-88-7647-569-6, s. 364-367.
2. [4] ČULENOVÁ, Eva. Jazyk a štýl v slovenských zákonoch [1. vyd.]. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2010. 140 s. ISBN 978-80-557-0053-3.
3. [4] ŠTULAJTEROVÁ, Alena - JESENSKÁ, Petra. English Stylistics. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013. 140 s. ISBN 978-80-557-0487-6.
4. [3] DJOVČOŠ, Martin - KRÁLIK, Ján. Możliwości i problemy porównywania regionów UE. In Regionalizm i lokalizacja. Wroclaw : Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, 2009. ISBN 978-83-925876-3-7, s. 97-105.
5. [3] HARDOŠOVÁ, Mária. Stylistic analysis and research into the discourse of English business correspondence. In Materialy XXXVIII meždunarodnoj filologičeskoj konferencii. Sankt Peterburg : Sankt-peterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2009. ISBN 978-5-8382-0297-9, s. 55-61.
6. [3] HARDOŠOVÁ, Mária. Sintaksičeskije sredstva, ispoľzujemyje v programmach BBC NEWS i v britanskoj presse. In Jazykovyje processy v diskurse : meždunarodnyj sbornik naučnych statej. Samara : Samarskij universitet, 2013. ISBN 978-5-86465-599-3, s. 6-18.
7. [3] ČULENOVÁ, Eva. Manipulačný jazyk v socializme v dobe Československej socialistickej republiky. In Language and the environment. Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczośc, 2013. ISBN 978-83-61401-84-1, s. 11-29.
8. [3] BILOVESKÝ, Vladimír. The Slovak Translation School as a Concretization of the Slovak Thought on Translation. In Aktuaľnyje problemy perevodovedenia : materialy XXXVIII Meždunarodnoj filosofskoj konferencii, Sankt Peterburg 16 - 21 marta 2009 g. Peterburg : Fakultet filologii i iskustv SPBGU, 2009. ISBN 978-5-8465-0925-2, s. 22-30.
9. [3] DJOVČOŠ, Martin. Interdisciplinary Approach to Translation Studies. In Aktuaľnyje problemy perevodovedenia : materialy XXXVIII Meždunarodnoj filosofskoj konferencii, Sankt Peterburg 16 - 21 marta 2009 g. Peterburg : Fakultet filologii i iskustv SPBGU, 2009. ISBN 978-5-8465-0925-2, s. 43-49.
10. [4] BÁZLIK, Miroslav. Niekoľko zaujímavých prípadov z pohľadu prekladateľa na rozdiely vo vnímaní mimojazykovej skutočnosti. In Kontexty súdneho prekldu a tlmočenia I. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. ISBN 978-80-223-3293-4, s. 5-11.
11. [4] BÁZLIK, Miroslav. Typical Problems in Translating Legal Texts : (based on testing candidates for the certified translator license). In Teória a prax súdneho prekladu a tlmočenia. Bratislava : Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-8923834-7, s. 71-81.
12. [3] HARDOŠOVÁ, Mária. Situačná charakteristika štýlu anglickej obchodnej korešpondencie. In Terminológia a právna angličtina v 21. storočí. Bučovice : Nakladatelství Martin Stříž, 2014. ISBN 978-80-87106-70-9, s. 11-18.

ABD Vyučovanie suprasegmentálnej fonetiky/fonológie anglického jazyka = Suprasegmental phonetics and phonology of English language teaching / Elena Vallová.
In Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2 : monografia Katedry anglistiky a amerikanistiky / vedec. red. Petra Jesenská; rec. Zuzana Straková, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2013. - ISBN 978-80-557-0484-5. - S. 125-145 [1,136 AH].
[VALLOVÁ, Elena (100%)]
Ohlasy:
1. [4] HARDOŠOVÁ, Mária. Pragmalingvistické aspekty pri výučbe niektorých výpovedných aktov v anglickom písomnom diskurze. In Teória a prax prípravy budúcich translatológov a učiteľov anglického jazyka. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2013. ISBN 978-80-557-0581-1.

AED Rozvoj terminológie za podpory medzinárodných organizácií = Terminology development under the support of international organisations / Elena Vallová.
In Preklad a tlmočenie 10 : nové výzvy, prístupy, priority a perspektívy, medzinárodná konferencia, Banská Bystrica 2011 / zost. Vladimír Biloveský, vedec. red. Zuzana Bohušová ; rec. Elena Baranová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. - ISBN 978-80-557-0444-9. - S. 289-293.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]
Ohlasy:
1. [4] ČULENOVÁ, Eva. Plynutie roka v slovenskom jazykovom obraze svete. Banská Bystrica : Belianum, 2013. 230 s. ISBN 978-80-557-0565-1.

AED Konferenčná diplomacia pre tlmočníkov a prekladateľov = Conference diplomacy for translators and interpreters / Elena Vallová.
In Preklad a tlmočenie 9 : kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax / zost. Vladimír Biloveský, Ľubica Pliešovská ; vedec. red. Mária Hardošová, Elena Vallová; zodp. red. Martin Djovčoš; rec. Marta Kováčová, Anita Huťková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN 978-80-557-0153-0. - S. 359-364.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]
Ohlasy:
1. [3] BOHUŠOVÁ, Zuzana. Kognitívna báza tlmočníckych stratégií - s dôrazom na neutralizáciu. In Od textu k prekladu VI : výstup z konferencie Odborná komunikácia v zjednotenej Európe X., ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. a 13. októbra 2011 v Banskej Bystrici. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2011. ISBN 978-80-7374-092-4, s. 21-34.

AED K problematike textov medzinárodného práva, právneho jazyka a právnych termínov = Some Problems of the Text of International Law, Law Language and Legal Terms / Elena Vallová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuriudicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii / zost. Jozef Beňa. Roč. 4. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Právnická fakulta, 2000. - ISBN 80-8055-356-4. - S. 228-234.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]
Ohlasy:
1. [4] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik. A grammar of legal English. Bratislava : Wolters Kluwer, 2008. 204 s. ISBN 978-80-8078-203-0.
2. [4] BÁZLIK, Miroslav. Modality in legal English. In PHILOLOGICA LXV : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2894-4, s. 133-138.
3. [3] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik. The grammatical system of legal English. Budapešť : Wolters Kluwer csoport, 2010. ISBN 978-963-295-109-6.
4. [4] AMBRUS, Patrik. Some peculiar uses of negation in selected registers of legal English. In PHILOLOGICA LXV : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2894-4, s. 127-131.
5. [3] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik. Legal english and its grammatical structure. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. 196 s. ISBN 978-80-7357-455-0.
6. [3] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik - BĘCŁAWSKI, Mariusz. The Grammatical Structure of Legal English. Warsaw : Translegis Publishing, 2010. ISBN 978-83-85430-96-4.
7. [3] CHOVANEC, Jan - BÁZLIK, Miroslav - HREHOVČÍK, Teodor. Soudní překlad a tlumočení. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 408 s. ISBN 978-80-7357-684-4.

AED Právnická angličtina = Legal English / Elena Vallová.
In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Beli Neosolii. Ročník 3. / zost. Jozef Beňa. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999. - ISBN 80-8055-247-9. - S. 188-192.
[VALLOVÁ, Elena (100%)]
Ohlasy:
1. [4] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik. A grammar of legal English. Bratislava : Wolters Kluwer, 2008. 204 s. ISBN 978-80-8078-203-0.
2. [4] BÁZLIK, Miroslav. Modality in legal English. In PHILOLOGICA LXV : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2894-4, s. 133-138.
3. [4] HREHOVČÍK, Teodor - BÁZLIK, Miroslav. Súdny preklad a tlmočenie. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2009. [133] s. ISBN 978-80-878-235-1.
4. [4] AMBRUS, Patrik. Some peculiar uses of negation in selected registers of legal English. In PHILOLOGICA LXV : zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. ISBN 978-80-223-2894-4, s. 127-131.
5. [3] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik. Legal english and its grammatical structure. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. 196 s. ISBN 978-80-7357-455-0.
6. [3] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik - BĘCŁAWSKI, Mariusz. The Grammatical Structure of Legal English. Warsaw : Translegis Publishing, 2010. ISBN 978-83-85430-96-4.
7. [3] CHOVANEC, Jan - BÁZLIK, Miroslav - HREHOVČÍK, Teodor. Soudní překlad a tlumočení. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 408 s. ISBN 978-80-7357-684-4.
8. [3] BÁZLIK, Miroslav - AMBRUS, Patrik. The grammatical system of legal English. Budapešť : Wolters Kluwer csoport, 2010. ISBN 978-963-295-109-6.
9. [3] ČULENOVÁ, Eva. Biologicko-prírodná determinovanosť človeka kultúrnosociálne esencie. In Language and the environment. Gliwice : Gliwicka Wyższa skoła przedsiębiorczości, 2013. ISBN 978-83-61401-88-9, s. 11-24.

Počet doktorandov: 0

Členstvo v domácich a medzinárodných orgánoch a organizáciách, redakčných radách:

Vedecká redaktorka zborníka Preklad a tlmočenie 9. Kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax. FHV UMB Banská Bystrica, (2011)

Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

Október 2009 University of Portsmouth, V. Británia, Legal Translation Workshop. The translator as writer.

Marec 2006 The Regional English Language Office (RELO), Budapešť, Maďarsko - Spustenie medzinárodného projektu Legal English) Právnická angličtina – 1. Modul.

Október 2005 Praha, Česká republika. Účasť na projekte, USAMultimedia Law and Language.

Máj 2005 Praha, Česká republika. Seminár: Legal Skill Training in Central and Easten Europe.

September 2004 The Regional English Language Office (RELO), Budapešť, Maďarsko: Second Language and Law Institute.

1999 Praha, Karlova Univerzita,vedecké sympózium: Teaching Languages for Specific/Academic Purposes in Univerities.

Jún 1991 – marec 1993 – Československý generálny konzulát Aden, Jemen – administratívny pracovník, prekladateľ, manželka diplomata.

August 1992- september 1992 – Československé veľvyslanectvo, Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty- manželka diplomata.

December 1987 – január 1991 – Československé veľvyslanectvo Bagdad, Irak – administratívny pracovník, prekladateľ, manželka diplomata.

1988-89 Bagdad, Irak, US Cultural Center – jazykové kurzy americkej angličtiny.

1986 Filozofická fakulta, Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika. kurz: Business English language course.

V Banskej Bystrici 14.3. 2014