Mgr. Gabriel Rožai, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca, katedrový koordinátor pre ECTS

Telefónne číslo:
048 446 51 43
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K143

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 15:00
Štvrtok
13:00 - 15:00
Piatok
-
Nájdete ma v miestnosti K143. Stredajšie konzultačné hodiny sú určené na poskytovanie študijného poradenstva. Konzultačné hodiny mimo vyhradeného času sú možné po dohode s vyučujúcim.

Kde ma nájdete

Mgr. Gabriel Rožai, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K143
Telefón: 048 446 51 43
Email: gabriel.rozai@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vzdelanie:

2014  2017 – FF UMB v Banskej Bystrici, študijný program slovenský jazyk (interná forma štúdia)

Téma dizertačnej práce: Toponymia severnej časti Slanskej doliny v kontexte etnokultúrnych vzťahov pod vedením doc. Mgr. Jaromíra Krška, PhD.

2011 – 2013 – PF UMB v Banskej Bystrici, študijný program učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (externá forma štúdia)

Téma diplomovej práce: Lexikálno-sémantická stránka terénnych názvov obcí Rejdová a Vyšná Slaná pod vedením doc. Mgr. Jaromíra Krška, PhD.

2008 – 2011 – PF UMB v Banskej Bystrici, študijný program učiteľstvo pedagogiky a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (externá forma štúdia)

Téma bakalárskej práce: Hovorená podoba nárečia v obci Rejdová pod vedením Mgr. Alexandry Chomovej, PhD.

1999 – 2004 – FF PU v Prešove, študijný odbor sociálna práca

 

Študijné a prednáškové pobyty: 

2017  študijný pobyt na Katedre českého jazyka FF OU v Ostrave 

2018  prednáškový pobyt na Katedre českého jazyka FF OU v Ostrave (Erasmus+)

2019  prednáškový pobyt na Katedre bohemistiky FF UP v Olomouci (Erasmus+)

 

Členstvo v organizáciách: 

2017  člen Slovenskej onomastickej komisie 

 

Granty a projekty: 

2019  vedúci projektu VEGA 1/0735/19 Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach 

2019  spoluriešiteľ projektu VEGA 1/0040/19 Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

2019  spoluriešiteľ medzinárodného projektu Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM) (Erasmus+)