Mgr. Henrich Jakubík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, lektor

Telefónne číslo:
048 446 51 42
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
K 142

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:30 - 12:30
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny sú platné iba počas výučbovej časti zimného semestra 2019/2020. Konzultácie mimo tohto obdobia si treba dohodnúť individuálne.

Kde ma nájdete

Mgr. Henrich Jakubík, PhD.
Katedra slovenského jazyka a komunikácie
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 142
Telefón: 048 446 51 42
Email: henrich.jakubik@umb.sk

Profesijná charakteristika

gr. Hnrich Jakubík

 

Vzdelanie

 

1990 - 1995

 

Fakulta humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia: slovenský jazyk a literatúra - história

 

2006 - 2008

 

Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

doktorandské štúdium v študijnom odbore 2. 1. 27 slovenský jazyk a literatúra

 

téma dizertačnej práce: My a Oni: fenomén židovstva v slovenskej literatúre 19. storočia - práca obhájená 27. 8. 2008

 

Prehľad kvalifikácie a pracovnej praxe

 

1996 - súčasnosť

 

Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

 

— od r. 1996 asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry
— od r. 1999 odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry
— katedrový koordinátor ECTS pre neučiteľské ŠP (jednoodborová SJL, prekladateľstvo a tlmočníctvo)

 

Ocenenia a vyznamenania

 

— ukončenie štátnej záverečnej skúšky s vyznamenaním (1995)
— Cena rektora UMB (1995)

 

Najdôležitejšie práce

 

Obraz židovstva v slovenskej klasicistickej a romantickej literatúre. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela I. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB, 1999, www.fhv.umb.sk - publikácie. ISBN 83-8055-340-8.

 

Kukučín verzus Vajanský - dva pohľady na židovstvo v slovenskej realistickej literatúre. In: Zborník Fakulty humanitných vied UMB - sekcia filologická III. Banská Bystrica : FHV UMB, 1999, s. 152-157. ISBN 80-8055-281-9.

 

Zlostný a boľavý humor Jonáša Záborského. In: Swiat humoru. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Style humoru. Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2000, s. 469-475. ISBN 83-86881-27-5.

 

Obraz židovstva v slovenskej próze na prelome 19. a 20. storočia (s prihliadnutím na tematiku úžerníctva). In: Zborník FHV UMB - sekcia filologická IV. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000, s.101-108. ISBN 80-8055-434-3.

 

Funkcia židovských postáv v žánri ľudovýchovnej prózy. In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela II. Banská Bystrica : FHV UMB, 2001, s. 181-185. ISBN 80-8055-570-2.

 

Fenomén židovstva v slovenskej literatúre od konca 18. do začiatku 20. storočia. In: Acta Universitatis Purkynianae 71. Zborník z medzinárodnej konferencie Konec a začátek v jazyce a literatuře. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2001, s. 288-291. ISBN 80-7044-370-7.

 

Od hrdinov k "hrdinom" (podoby outsiderstva v slovenskej próze 19. a začiatku 20. storočia). In: Človek z okraja uprostred literatúry. Podoby outsiderstva v slovenskej próze. Publikácia je súčasťou riešenia grantového projektu VEGA 1/2243/05. Banská Bystrica : FHV UMB, 2007. s. 88-109. ISBN 978-80-8083-518-7.

 

Reflexie židovstva v slovenskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia. In: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti. Súčasný stav výskumu. (Príspevok z medzinárodnej konferencie v Mojmírovciach, 10.-12.10.2007). Bratislava : Dokumentačné stredisko holokaustu, 2008, s. 96-103. ISBN 978-80-969857-2-2. Dostupné na http//sk..holokaust.sk/wp-content/jakubik2.doc

 

Medzi prúdmi: transfer obrazu Žida medzi perifériou a centrom slovenskej literatúry. In: conversatoria Litteraria, roč. 2. (2009). Siedlce-Banská Bystrica: Instytut Filologii Polskiej a Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 157-166. ISSN 1897-1423.

 

Podoby násilia v slovenskej literatúre 19. storočia. In: Moje oči musely vidět... (Téma a motivy násilí v české a slovenské literatuře. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Ed. Jiří Urbanec. Opava : Slezská univerzita 2009, s. 54-60. ISBN 978-80-7248-564-2.

 

Do smiechu a do plaču. Varianty komiky v prózach autorov prechodného obdobia od romantizmu k realizmu. In: Smiech, slzy a svet komiky : monografia štúdií o komike / zost. Ivan Jančovič ; rec. Milada Písková, Jozef Tatár. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. s. 336-365. ISBN 978-80-557-0147-9.

Židovský svet vo svete slovenskej literatúry 19. a začiatku 20. storočia. In: Svět v české a slovenské literatuře / ed. Jakub Chrobák. Opava : Ústav bohemistiky a knihovnictví, Slezská Univerzita, Filozoficko - přírodovědecká fakulta, 2010. s. 17-27. ISBN 978-80-7248-629-8.

Protialkoholická literatúra a literárny antisemitizmus. In: Colloquia Judaica : Dialog slowiansko-zidowski I. Studia / red. Roman Mnich, Antoni Czyz, Renata Tarasiuk ; rec. Leonid Frizman. Instytut Filologii Polskiej a Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. s. 143-158. ISBN 978-83-87845-50-6.

 

 

 

Pedagogická činnosť

 

Vyučujem predmety:

 

literárnovedné disciplíny: literárna história (slovenská a svetová literatúra 19. a začiatku 20. storočia — realizmus a moderna, česká literatúra), literatúra a médiá, literatúra-film-divadlo

 

Vedecká činnosť

 

Oblasť výskumu:

 

slovenská literatúra 19. a začiatku 20. storočia (židovská problematika, podoby humoru a satiry)

 

— spoluriešiteľ grantového projektu VEGA Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre (1999-2001)
— spoluriešiteľ grantového projektu VEGA Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze (2005-2007)

 

— spoluriešiteľ grantového projektu VEGA Varianty komiky v slovenskej literatúre (2008-2010)

 

— vedúci grantového projektu VEGA Tematizácia samoty vo vybraných textoch slovenskej literatúry (2011- )

 

Členstvo v komisiách a orgánoch:

 

— tajomník pobočky Slovenskej literárnovednej spoločnosti v Banskej Bystrici (1997-2000)

 

— spoluorganizátor každoročnej študentskej súťaže vo vlastnej tvorbe poézie a prózy