doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A.,CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Vedecký kvalifikačný stupeň IIa

Telefónne číslo:
048 446 7324
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
324

Konzultačné hodiny

Pondelok
14:00 - 15:00
Utorok
11:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Ivan Chorvát, M.A.,CSc.
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Kancelária: 324
Telefón: 048 446 7324
Email: Ivan.Chorvat@umb.sk

Profesijná charakteristika

Ivan Chorvát absolvoval štúdium sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovy v Prahe (1993) a M.A. program Society and Politics na Stredoeurópskej univerzite v Prahe (1994), titul kandidáta vied získal na Sociologickom ústave SAV v Bratislave (1998), habiltoval sa na docenta na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v roku 2010. Zúčastnil sa na niekoľkých dlhodobých (George Washington University, University of Oxford, University of Pittsburgh) a viacerých krátkodobých (Lancaster, Manchester, Varšava, Bristol, Odense, Helsinki, Bergen) študijných a výskumných pobytoch v zahraničí. Venuje sa sociológii rodiny, turizmu, voľného času, spotreby a životného štýlu. Je autorom monografií Muž – otec v súčasnej rodine (1999), Cestovanie a turizmus v zrkadle času  (2007), učebných textov Sociológia (2000), Všedné a sviatočné (2015), Fenomén spotreby a konzumná spoločnosť (2015), editorom publikácií Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska: poznatky z aktuálnych výskumov (2011) a Premeny rodiny v urbánnom prostredí (2002) a spolueditorom knižných publikácií Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko (2019) a Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume (2015).

 

Ivan Chorvát is Associate Professor at the Department of Social Studies and Ethnology, Faculty of Arts, Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia) and at the Department of Sociology, Faculty of Arts, The University of Trnava (Slovakia). He studied Sociology at the Faculty of Arts at Charles University in Prague, Society and Politics at the Central European University in Prague (Czech Republic), and completed his doctoral studies at The Institute for Sociology of the Slovak Academy of Sciences in Bratislava (1998). His main areas of research include the sociology of family, tourism, leisure, consumption, lifestyles, and the study of sociological theory. I. Chorvát  is the author of monographs Man – Father in the Contemporary Family (1999), Travel and Tourism in the Mirror of Time (2007), Leisure in Slovakia from a Sociological Perspective (2011), Consumption and the Consumer Society (2015), Profane and Sabbatical (2015) and co-editor of Family in Slovakia in Theory and Research (2015) and Leisure, Culture and Society: Czech Republic and Slovakia (2019).

 

Cudzojazyčné štúdie:

Mapping Leisure Activities in Contemporary Slovakia. In: Leisure and Life through the Ages. Studies from Europe / eds. Modi, I., Kamphorst T.J. Rawat Publications, Jaipur and New Delhi, 2017, pp. 248-259.

Consumption and the Consumer Society. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, 100 p. 

Profane and Sabbatical. Trnava: Typi Universitas Tyrnaviensis, 2015, 91 p. 

Holidays as an Element of Lifestyle. In: Helena Kubátová et al. Ways of Life in the Late Modernity. Palacký University, Olomouc, 2013, pp. 299-320. 

Czechs and Slovaks as explorers of the Yugoslavian Adriatic coast. In: Resorting to the Coast: Tourism, Heritage and Cultures of the Seaside. Centre for Tourism and Cultural Change, Leeds Metropolitan University, Leeds, UK, 2009 (CD ROM). 

Family and Women in Central and Eastern Europe: The Significance of Traditional Roles after Socialism. In: Theorising Social Change in Post-Soviet Countries: Critical Approaches / eds. Sanghera, B., Amsler, S., Yarkova, T. Peter Lang, Bern, 2007, pp. 217-236. 

Diversity, Modernity, Identity, Multiculturality... A Sociological Perspective on the Possibilities of the Study of Diversity in Present-Day Society. In: Cultural and social diversity in Slovakia. Studies, documents, materials. Banská Bystrica: Matej Bel University, 2007, pp. 28-41. 

Tourism and Consumption in Socialist Czechoslovakia. The Fourth Conference of International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility, Paris, 2006 (CD ROM).

Sociology Between Order and Chaos. In: After Communism: critical perspectives on society and sociology / eds. Harrington, C., Salem A., Zurabishvili, T. Peter Lang, Oxford and Bern, 2004, pp. 155-166.

Outcomes of the CEP Budapest Roundtable on Reform of Social Science Education in Post-Communist Countries. International Congress Civil Society and Democracy Into the New Millennium, American University,  Washington, D.C., 9 - 13 august 2000. https://www.svu2000.org/whatwedo/Academic/chorvat.htm

Expectations of Hotel Guests and Quality of Services. In: Hotel in Tourism Destination, Volume II. Opatija: Faculty of Hotel Management, 1998, p. 687-690. 

The Family and Feminism West and East: Reflection and Perspectives. University of Oxford: Centre for Socio-Legal Studies, 1995, 71 p.

 

Kapitoly a štúdie v slovenčine (výber)

(spolu s J. Šafrom) Voľnočasové aktivity v Slovenskej a Českej republike: sú faktory, ktoré ich ovplyvňujú, národne špecifické? Sociológia 53, 2021, č. 2, s. 147-179.

Mladí ľudia ako aktívni občania v boji proti netolerancii a nenávisti (na príklade občianskej platformy nie v našom meste). In: Zamerané na mladých ľudí: aktuálne trendy a výzvy (nielen) sociologického výskumu mládeže na Slovensku / eds. Roman Hofreiter, Roman Džambazovič. Banská Bystrica:  Belianum, 2020, s. 100-118.

Máme čas na voľný čas? / Kapitola 1. In Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko / ed. Ivan Chorvát, Jiří Šafr. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, s. 17-37.

Východiská porovnávacej štúdie: česká a slovenská spoločnosť / Kapitola 2. In Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko / ed. Ivan Chorvát, Jiří Šafr. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, s. 38-64.

(spolu s J. Šafrom) Voľný čas v Česku a na Slovensku v zrkadle troch desaťročí / Kapitola 4. In Volný čas, společnost, kultura: Česko - Slovensko / ed. Ivan Chorvát, Jiří Šafr. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2019, s. 90-132.

Premeny životného štýlu – sociologické východiská a predpoklady. Sociológia 47, 2015, č. 1, s. 5-30.

Ženy, muži a domáca práca na Slovensku: pretrvávajúce vzory alebo perspektíva zmeny? In: Rodina na Slovensku v teórii a vo výskume / ed. Ivan Chorvát, Roman Džambazovič. Bratislava : STIMUL, 2015, s. 83-110

Náboženské hodnoty a postoje obyvateľov Slovenska (pohľad na výsledky sociologických výskumov). In: Miestne komunity III. Odraz spoločenského vývoja po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít na Slovensku / ed. Tomáš Chorvát. Banská Bystrica: Centrum vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2014, s. 25-38.

Význam teórie Pierra Bourdieua pre sociologické skúmanie životného štýlu. In:  Pierre Bourdieu ako inšpirácia pre sociologický výskum / ed. M. Tížik. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2013, s. 97-119.

(spolu s R. Hofreiterom, A. Kaščákovou a G. Nedelovou) Výskum ISSP Rodina 2012 - poznámky k prvým predbežným výsledkom. Forum Statisticum Slovacum, roč. 9, č. 1 (2013), s. 19-26.  http://www.ssds.sk/casopis/archiv/2013/fss0113.pdf

Voľný čas na Slovensku v sociologickej perspektíve. In: Voľnočasové aktivity obyvateľov Slovenska: poznatky z aktuálnych výskumov / ed. I. Chorvát. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2011, s. 10-99.

Poznámky ku skúmaniu voľnočasových aktivít na Slovensku v komparatívnej perspektíve. In: Desaťročia premien slovenskej spoločnosti / ed. M. Piscová. VEDA, Bratislava, 2011, s. 129-141.

Môže byť krehká rodina naďalej oporným stĺpom modernej spoločnosti? OS – Občianska spoločnosť, 2011/03, s. 7-13.

Voľný čas obyvateľov slovenských miest: globálne a lokálne vzory. In: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku III. Globálne a lokálne v súčasnom meste / eds. Bitušíková, A. – Luther, D. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2010, s. 203-215.

Fenomén turizmu v súčasnej spoločnosti - sociologický náčrt. In: Folia Turistica 1. Slovak-Swiss Tourism, Banská Bystrica, 2010, s. 60-67.

Krehké vzťahy? Poznámky k premenám intimity. Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brne, 4/2009, s. 25-42.

Sociológia morálky v diele É. Durkheima. In: Elementárne formy sociologického myslenia. Súčasné reflexie Durkheimovho diela / ed. Kusá, Z., Tížik, M. Sociologický ústav SAV, Bratislava, 2009, s. 184-192.

Imigrácia a etnická diverzita ako možnosť a výzva pre slovenskú spoločnosť. In: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami /ed. A. Bitušíková, D. Luther. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s. 21-29.

Stručný náčrt zmien v demografii rodiny v Banskej Bystrici vo svetle výsledkov sčítaní ľudu 1980 – 2001. In:Miestne komunity I. Lokality, komunity a ich charakteristiky / Ed. Tomáš Chorvát. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 2009, s. 131 – 138.

Karneval na pláži. Anthropos, č. 1/2009, s. 5-10.

Diverzita, modernita, identita, multikulturalita... (Sociologický pohľad na možnosti skúmania diverzity v súčasnej spoločnosti). In: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Štúdie, dokumenty, materiály I / ed. Alexandra Bitušíková). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 30-43.

K niektorým aspektom rodového prístupu k výchove detí a prácam v domácnosti. Sociológia 38, 2006, č. 1, s. 31-48.

Turista a turizmus ako metafory pohybu a pobytu človeka v modernej spoločnosti. Sociální studia 1/2006, s. 111-128.

Rodinné vzťahy, väzby a perspektívy na pozadí procesu modernizácie. In: Životní cyklus. Sociologické a demografické perspektivy /ed. Hamplová, D., Šalamounová, P., Šamanová, G.  Sociologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, 2006, s. 8-21.

Východiská a perspektívy sociológie cestovného ruchu. Ekonomická revue cestovného ruchu, 2006, č. 1, s. 3-8.

Premeny charakteru a funkcie práce v súčasnej spoločnosti. (Niekoľko poznámok k formovaniu profesijných skupín). In: Subkultúry v meste. Etnologické štúdie socioprofesijných skupín /ed. K. Koštialová. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2005, s. 160 – 172.

Lepšie je byť bohatý a šťastný… Anthropos, č. 4/2004, s. 33-38.

K etickým problémom modernej spoločnosti. Tvorba, XIV(XXIII), číslo 4/2004, s. 27 – 30.

O prítomnosti matiek v zamestnaní a otcov v rodinách: realita a formalita? In: Sféry ženy. Sociológia, etnológia, história / ed. Darulová, J., Koštialová, K. UMB, Banská Bystrica a Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2004, s. 169-179.

Zmena rodových rolí v mestskom prostredí na Slovensku: fikcia či skutočnosť? In: Miasto - przestrzeń kontaktu kulturowego i spolecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, Katowice, 2004, s. 271-279.

Humor, sociológia, náboženstvo: analógie a spojitosti. In: Kišš, I. a kol., Humor a teológia. Univerzita Komenského, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Bratislava, 2003, s. 102 - 105.

Urbanizácia ako faktor premeny mesta a spoločnosti. In: Banská Bystrica: premeny mesta a spoločnosti (štúdie k antropológii mesta a spoločnosti) / ed. Jolana Darulová. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 60-81.

Niektoré historické aspekty vzniku modernej rodiny. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied UMB, 2000, s. 221 - 231.

Hodnota náboženstva a kultúrna zmena na prelome milénií. Sociológia, roč. 33, 2001, č. 1, s. 123 – 126.

Ekonomická sociológia – tradície a perspektívy. In: Acta oeconomica, No 5. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 1999, s. 121-127.

Detstvo sociológie detstva. In.: Acta Universitatis Matthiae Belii (sekcia spoločenskovedná). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1999, s. 155-161.

Tichá revolúcia a cestovný ruch. Ekonomická revue cestovného ruchu, 1996, č. 2, s. 51-55.

Ženské hnutie a rodina: príbeh západného feminizmu. Sociológia, roč. 27, 1995, č. 5-6, s. 337-346.

Kontaktný formulár

=