prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7523
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
KTVŠ č.m. 3A

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 11:20
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
13:00 - 13:40
Piatok
-
Dr.Š. konzultácie podľa dohody.

Kde ma nájdete

prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: KTVŠ č.m. 3A
Telefón: 048 446 7523
Email: Ivan.Cillik@umb.sk

Profesijná charakteristika

KTVŠ FHV UMB, email: ivan.cillik@umb.sk
telefón: 7526
číslo kancelárie: 3A
Pedagogická činnosť:
Atletika, TaD Športu, Antropomotorika, Lyžovanie
Špecializácia: atletika


VÝBEROVÁ PERSONÁLNA BIBLIOGRAFIA

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. ČILLÍK, I.: Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien. Banská Bystrica: FHV UMB, 2000, 86 s. ISBN 80-8055-460-9 (4,3 AH)
2. ČILLÍK, I.: Intraindividuálna závislosť tréningového zaťaženia a výkonnosti v skoku do diaľky. In: Acta Universitatis Mathiae Belii: odbor telesná výchova a šport: séria humanitná. Banská Bystrica: UMB, č. 1, 1994, s.55 - 82. ISBN 80-85162-75-X (3,1 AH)

ABB Články a state charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

1. ČILLÍK, I.: Analýza trojročnej športovej prípravy skokanky do diaľky vrcholovej výkonnosti. In: Acta facultatis pedagogicae. Banská Bystrica: PF, 1992, s. 31 - 66. ISBN 80-85162-35-0 (2,1 AH)

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

1. ČILLÍK, I.: System kontroli i oceny skutecznosci procesu treningu w skoku w dal. In: GABRYS,T. a KOSMOL, A.: Wybrane zagadnienia kontroli procesu treningu w sporcie wyczynowym. Warszawa: Alma - Press, 2000, s. 41 - 58. ISBN 83-7020-283-7 (1,1 AH)

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

1. ČILLÍK, I.: Vekové a somatické faktory športového výkonu žien v skoku do diaľky. In: Telesná výchova a šport, ročník 2, 1992, č. 1, s. 20 - 22. (0,4 AH)
2. ČILLÍK, I.: Rozvoj odrazovej výbušnosti 11 - ročných dievčat. In: Telesná výchova a šport, ročník 7, 1997, č. 2, s. 25 - 29. ISSN 1335-2245 (0,5 AH)
3. ČILLÍK, I. - BÁLENT, R.: Rozdiely v rozvoji odrazovej výbušnosti 10 - 11 ročných chlapcov a dievčat. In: Telesná výchova a šport, ročník 9, 1999, č. 1, s. 13 - 16. ISSN 1335-2245 (0,5 AH - 60 % podiel)

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

1. ČILLÍK, I.: Závislosť výkonnosti v trojskoku od tréningového zaťaženia. In: Tréner, 1984, č. 3, s. 112 - 115.
2. ČILLÍK, I.: Výchovné pôsobenie trénera v Slávii PF Banská Bystrica. In: Tréner, 1985, č. 3, s. 112 - 113. (0,3 AH)
3. ČILLÍK, I.: Podiel práce funkcionárov na formovanie osobnosti vysokoškolákov vo VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica. In: Tréner, 1995, č. 8, s. 342 - 344. (0,3 AH)
4. ČILLÍK, I.: Motivácia a vplyv športovania vo VŠTJ na vysokoškoláčky. In: Telesná výchova mládeže, 1985, č. 4, s. 167 - 171. (0,4 AH)
5. ČILLÍK, I.: Príprava starších žiačok v atletických športových triedach. In: Tréner, 1985, č. 5, s. 208 - 211.
6. ČILLÍK, I. - KOSKA, I.: Druhy a príčiny zranení slovenských šprintérov. In: Slovenská atletika III., 1997, č. 11 - 12, príloha s. 1 - 4. (0,5 AH - 40 % podiel)
7. ČILLÍK, I., - KRŠKA, P., - DREMMELOVÁ, I.: Rozbeh v skoku do diaľky na majstrovstvách Slovenska. In: Slovenská atletika VI., 2000, č. 3, príloha s. 1 - 4. (0,5 AH - 50 % podiel)

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch

1.ČILLÍK, I.: Intraindividual Relationship between Training Exertion and Performances in Long Jump. In: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. Nymburk : ČAS, 1994, sekcia II, s. 8 - 14. (0,6 AH)
2. ČILLÍK, I.: Rozvoj bežeckej rýchlosti u 11 - ročných dievčat. In: Télesná výchova a sport na přelomu století. Praha : FTVS UK, 1996, s. 51 - 53. ISBN 80-902147-2-X (0,4 AH)
3. ČILLÍK,I.: The proportion of the running training indicators during annual training cycle in the 400 m women run. In: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Gdansk: AWF, 2001, s. 95 - 100. (0,4 AH)
4. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rozloženia tempa behu na 400 m žien. In: Nové poznatky v atletice 2000. Brno: KTV PF MU, 2001, s. 50 - 54. ISBN 80-210-2640-5 (0,4 AH)
5. BENCE, L. - ČILLÍK, I. - NAPIERALA, M. - ZASADA, M.: Telesný rozvoj a zmeny pohybovej výkonnsosti 19 - ročných vojakov základnej prezenčnej služby v Slovenskej republike.In: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Poznan: Wydawnictwo Wyzsej Szkoly Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, 2002, s. 159 - 163. ISBN 83-88748-14-9

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Podiel vysokoškolskej telovýchovnej jednoty Slávia PF na komunistickej výchove vysokoškolákov PF v Banskej Bystrici. In: Šport a škola. Zborník VMR SÚV ČSZTV XII. Bratislava : Šport, 1986, s. 118 - 131. ISBN 77-007-86 (1,1 AH)
2. ČILLÍK, I.: Pohybová výkonnosť a telesný rozvoj chlapcov atletickej športovej triedy. In: MORAVEC, R. - KAMPMILLER, T. - SEDLÁČEK, J. a kol.: EUROFIT. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. Bratislava : SVS TVŠ, 1996, s. 148 - 151. ISBN 80-967-487-1-8(0,5 AH)
3. ČILLÍK, I.: Atletická výkonnosť u žiakov 8. Ročníka základných škôl v Banskej Bystrici. In: Acta Universitatis Matthiae Belii: séria humanitná: odbor telesná výchova a šport. Banská Bystrica: UMB, RVS TVŠ, č. 2, 1996, s. 19 - 23. ISBN 80-8055-018-2 (0,5 AH)
4. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. In: Inovácia učebných osnov telesnej výchovy na základných a stredných školách. Banská Bystrica : RVS TVŠ: UMB, 1996, s. 17 - 19. ISBN 80-8055-019-0 (0,2 AH - 50 % podiel)
6. ČILLÍK, I.: Rozvoj rýchlosti behu dievčat prostredníctvom frekvenčných bežeckých cvičení. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, č. 1, 1997, s. 118 - 132. ISBN 80-8055-018-6 (0,7 AH)
7. ČILLÍK, I.: Chyby v technike atletických disciplín u žiakov na začiatku II. stupňa základnej školy. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica : FHV UMB, č. 2, 1998, s. 151 - 162. ISBN 80-8055-172-3 (0,7 AH)
8. ČILLÍK, I.: Prognózy možností skvalitňovania vyučovania atletiky na II. stupni ZŠ. In: Zborník čiastkových výstupov z riešenia integrovanej grantovej úlohy. Banská Bystrica: FPV UMB, 1998, s. 144 - 147. ISBN 80-8055-183-9 (0,3 AH)
9. ČILLÍK, I.: Hodnotenie atletických zručností na základnej škole. In: Antropomotorika 1998. Banská Bystrica: RVS TVŠ, 1998, s. 106 - 110. ISBN 80-968103-1-6 (0,5 AH)
10. ČILLÍK, I.: Analýza výsledkov v predmete teória a didaktika atletiky v skupinách študentov telesnej výchovy. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník III., 1999, s. 142 - 150. ISBN 80-8055-183-5 (0,5 AH)
11. ČILLÍK, I. - PROCKL, M.: Analýza techniky skoku do výšky u slovenských pretekárov. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník III., 1999, s. 151 - 158. ISBN 80-8055-183-5 (0,5 AH - 40 % podiel)
12. ČILLÍK, I.: Beh s pridaním segmentových závaží v tréningu šprintérok - ako a kedy. In: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažemente. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2000, s. 33 - 37. ISBN 80-227-1314-7 0,3 AH)
12. ČILLÍK, I.- JANČOKOVÁ, Ľ.: Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelania získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2000, s. 38 - 44. ISBN 80-227-1314-7 (0,4 AH = 80 % podiel)
13. ČILLÍK, I.: Výsledky z lyžovania u študentov telesnej výchovy na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník IV. 2000, s. 33 - 39. ISBN 80-8055-433-1 (0,5 AH)
14. ČILLÍK,I:: Štruktúra ročného tréningového cyklu junioriek. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: SjF STU, 2001, s. 50 - 54. ISBN 80-227-1541-7 (0,3 AH)
15. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rovnomernosti a utilizácie motorickej výkonnosti v úrovni športovej výjkonnosti v behu na 400 m žien. In: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2001, s. 40 - 46. ISBN 80-227-1546-8 (0,35 AH)
16. BRČÁKOVÁ, A. - ČILLÍK,I.: Uplatňovanie psychologickej prípravy u pretekárov a pretekárok v skoku do výšky. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 27 - 33. ISBN 80-967363-1-0 50 % podiel (0,3 AH)
17. ČILLÍK, I. - DOUŠEK, Ľ.: Zmeny bežeckej výkonnosti počas kondičnej prípravy v basketbalovom tíme žien. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 42 - 48. 80 % podiel ISBN 80-967363-1-0 (0,3 AH)
18. ZAPOROŽANOV,V. - PRUSIK, K. - GORNER,K. - ČILLÍK,I.: O probleme indiwidualizacji treningu sporowego. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 159 - 170. 10 % podiel ISBN 80-967363-1-0 (0,5 AH)
19. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. In: Atletika 2001. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 172 - 174. 80 % podiel ISBN 80-967363-1-0 (0,2 AH)
20. ČILLÍK, I. - IŠTVÁN, R. - ROŠKOVÁ, M. - IVANIČOVÁ, I.: Monitorovanie úrovne aeróbnej vytrvalosti školskej populácie vo veku 11 - 16 rokov. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: SVSTVŠ, s. 165 - 171. ISBN 80-968726-1-3 40 % podiel (0,4 AH)
21. ČILLÍK, I. - KOŠTIAL, J. - SEDLÁČEK, J. - DREMMELOVÁ, I.: Uroveň kinematických charakteristík pri behu maximálnou rýchlosťou u reprezententov SR v šprintoch. In: KOŠTIAL,J. a kol.: Zborník vedeckých prác V. Bratislava: SVSTVŚ, 2001, s. 17 - 22. ISBN 80 - 89075 - 06 - 1 25 % podiel (0,5 AH)
22. ČILLÍK, I.: Stravovanie a pitný režim v príprave atlétov rôzneho veku. In: Zdravie, výživa a pitný režim v športe.. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2002, s. 33 - 38. (0,35 AH) ISBN 80-227-1704-5
23. ČILLÍK, I.: Je metóda priameho výchovného pôsobenia trénera aktuálna pri formovaní osobnosti atlétov - vysokoškolákov? In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: KTVŠ TU, 2002, s. 35 - 39. ISBN 80-88914-58-2 (0,3 AH)
24. NAPIERALA, M. - NOWICKI, G. - ČILLÍK, I.: Lekcje wychowania fizycznego w opinii mlodziezy licealnej. In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: KTVŠ TU, 2002, s. 99 - 105. 20 % podiel ISBN 80-88914-58-2 (0,35 AH)
25. ČILLÍK, I. - BÁTOVSKÝ, M. - KORČOK, P.: Všeobecné tréningové ukazovatele a športová výkonnosť počas štvorročného olympijského cyklu u chodca na 50 km Petra Korčoka. In: Racionalizácia procesu športového tréningu. Trnava: KTVŠ MtF STU, 2002, s. 30 - 35. ISBN 80-227-1761-4 40 % podiel (0,3 AH)
26. ČILLÍK, I.: Vplyv trénerov a cvičiteľov na vysokoškolákov - členov športového klubu Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 74 - 78. ISBN 80-7139-090-9 (0,3 AH)
27. NAPIERALA, M. - ČILLÍK, I.: Dzis student - jutro nauczyciel. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 63 - 67. ISBN 80-7139-090-9 30 % podiel (0,3 AH)
28. ČILLÍK, I. - PRUSIK, K.: Desťtýždňová príprava rekreačného bežca na maratón. In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: SjF STU, 2002, s. 30 - 35. ISBN 80-227-1803-3 70 % podiel (0,3 AH)

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. In: Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava : 1995, s. 14 - 15. ISBN 80-967-487-0-X (0,2 AH)
2. ČILLÍK, I.: Propozycja norm rocznego obciazenia treningowego w skoku w dal kobiet. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie(cz. 3). Katowice: Katedra Sportówindiwidualnych AWF, 1996, s. 517 - 521. ISBN 83-904960-4-6 (0,5 AH)
3. ČILLÍK, I.: Zaleznosc miedzy wielkoscia obciazenia treningowego a efektywnoscia skoku w dal w konkurencji kobiet. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie(cz.3). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 1996, s. 531 - 533. ISBN 83-904960-4-6 (0,4 AH)
4. ČILLÍK, I.: Vlijanije častotnych upražnenij na rozvitie skorostnych sposobnostej devoček. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie (cz. 4). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 1997, s. 516 - 520. ISBN 83-87487-01-6 (0,4 AH)
5. ČILLÍK,I. - KRŠKA,P.: Run-ap and sport performance of Slovak competitors and competitressesin long jump. In: Problemy Dymorfizmu Plciowsgo w sporcie (cz. 6). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 2000, s. 219 - 222. ISBN 83-87478-27-x (0,3 AH - 50 % podiel)
6. ČILLÍK,I.: Differences in running technics between boys and girls. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w sporcie (cz. 6). Katowice: Katedra Sportów indiwidualnych AWF, 2000, s. 223 - 227. ISBN 83-87478-27-x (0,3 AH)
7. ČILLÍK,I.: Periodizacija trenirovki v pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. In: Zborník z medzinárodného seminára trénerov RDC IAAF "Youth Athletics".Bulletin 2 (4) - 2000. Moskva: Terra - Sport, 2000, s. 209 - 217. (0,5 AH)

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Využívanie vyučovacích metód a organizačných foriem v telesnej výchove na II. stupni ZŠ. In: Zborník referátov z celoštátnej konferencie. Nitra: PF, 1989, s. 57 - 62. (0,5 AH)
2. ČILLÍK, I.: Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky. In: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993, s. 91 - 94. ISBN 80-85450-16-X
3. ČILLÍK,I.: Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. In: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra: Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v Bratislave pobočka v Nitre, 1994, s. 305 - 311. (0,4 AH)
4. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Nácvik skoku do diaľky. In: Technológie vzdelávania tretieho tisícročia, MEDACTA 95. Nitra : VŠPg, 1995, s. 303 - 305. ISBN 80-967-339-1-5 (0,3 AH - 80 % podiel)
5. ČILLÍK, I.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici. In: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica : RVS TVŠ, 1995, s. 179 - 182. ISBN 80-901166-7-1 (0,4 AH)
6. ČILLÍK, I.: Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat v Banskej Bystrici. In: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. Nitra: Agroinštitút, 1996, s. 236 - 240. ISBN 80-8050-051-7 (0,4 AH)
7. ČILLÍK,I.: Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok. In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava : STU, 1999, s. 38 - 41. ISBN 80-227-1286-8 (0,35 AH)

AFC Príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách

1. ČILLÍK, I.: Intraindividual Relationship between Training Exertion and Performances in Long Jump. Seminár trénerov Európskej atletickej aspciácie: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. Česká trepublika, Nymburk 10. - 13. 11.1994. (0,6 AH)
1. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. Konferencia: Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava : 1995. (0,2 AH)
2. ČILLÍK, I.: Propozycja norm rocznego obciazenia treningowego w skoku w dal kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie.Poľsko, Katowice 8. - 9. 12.1995.(0,5 AH)
4. ČILLÍK, I.: Zaleznosc miedzy wielkoscia obciazenia treningowego a efektywnoscia skoku w dal w konkurencji kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Poľsko,Katowice 8. - 9.12.1995. (0,4AH)
5. ČILLÍK, I.: Rozvoj bežeckej rýchlosti u 11 - ročných dievčat. Konferencia: Télesná výchova a sport na přelomu století. Česká republika, Praha 28.11. - 1.12.1996. (0,4 AH)
6. ČILLÍK, I.: Vlijanije častotnych upražnenij na rozvitie skorostnych sposobnostej devoček. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Poľsko, Katowice 8. - 9. 12. 1996. (0,4 AH)
7. ČILLÍK,I. - KRŠKA,P.: Run-ap and sport performance of Slovak competitors and competitressesin long jump. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowsgo w sporcie. Poľsko, Katowice 20. - 22. 10.2000. (0,3 AH - 50 % podiel)
8. ČILLÍK,I.: Differences in running technics between boys and girls. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w sporcie. Poľsko, Katowice 20. - 22. 10. 2000. (0,3 AH)
9. ČILLÍK, I.: Periodizacija trenirovki v pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. Seminár trénerov RDC IAAF " Youth Athletics". Rusko, Moskva 24. - 27. 8.2000. (0,5 AH)
10. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rozloženia tempa behu na 400 m žien. Seminár: Nové poznatky v atletice 2000. Česká republika, Brno 30.11.2000. ( 0,4 AH)
11. ČILLÍK,I.: The proportion of the running training indicators during annual training cycle in the 400 m women run. Konferencia: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Poľsko, Gdansk 18. - 19. 5. 2001.
12. BENCE, L. - ČILLÍK, I. - NAPIERALA, M. - ZASADA, M.: Telesný rozvoj a zmeny pohybovej výkonnsosti 19 - ročných vojakov základnej prezenčnej služby v Slovenskej republike. Konferencia: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Poľsko, Poznan 27. - 28.9. 2002. (0,3 AH - 30 % podiel)
13. ROŠKOVÁ, M. - ČILLÍK, I.: Dymorfiské rozdiely bežeckej rýchlosti žiakov na II. stupni základných škôl. Konferencia: Nové poznatky v kinantropologickém výskumu 2002. Česká republika, Brno 15.11.2002 (0,3 AH - 30 % podiel)

AFD Príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1. ČILLÍK, I.: Využívanie vyučovacích metód a organizačných foriem na II. stupni ZŠ. Celoštátna konferencia: Nitra 1989.(0,5 AH)
2. ČILLÍK, I.: Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky. Vedecký seminár: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. Pezinok 13.11.1992.
3. ČILLÍK, I.: Hodnotenie účinnosti tréningového zaťaženia u skokanky do diaľky. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica 8.4.1993. 127. (0,6 AH)
4. ČILLÍK, I. - GORNER, K. - NEMEC, M.: Vplyv turistickej aktivity v stredohorskom prostredí na funkčnú zdatnosť študentov telesnej výchovy. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica 8.4. 1993.(0,3 AH - 30 % podiel)
5. ČILLÍK, I.: Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. Konferencia: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra 15. - 16.9.1994. (0,5 AH)
6. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Nácvik skoku do diaľky. Vedecká konferencia Technológie vzdelávania tretieho tisícročia, MEDACTA 95. Nitra 1995. (0,3 AH - 80 % podiel)
8. ČILLÍK, I.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici. Vedecký seminár: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica 13.9. 1995.
9. ČILLÍK, I.: Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat v Banskej Bystrici. Vedecká konferencia: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. Nitra 14. - 15.6.1996.
9. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. Odborný seminár pre učiteľov telesnej výchovy Inovácia učebných osnov telesnej výchovy na základných a stredných školách. Banská Bystrica 19.11.1996. (0,4 AH)
10. ČILLÍK, I.: Hodnotenie atletických zručností na základnej škole. Antropomotorický seminár. Donovaly 16. - 18.9.1998.
11. ČILLÍK,I.: Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok. Vedecká konferencia: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava 25. - 26.11. 1999. (0,35 AH)
12. ČILLÍK, I.: Beh s pridaním segmentových závaží v tréningu šprintérok - ako a kedy. Odborný seminár: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažemente. Trnava 11.2. 2000. (0,3 AH)
13. ČILLÍK, I.- JANČOKOVÁ, Ľ.: Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelania získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. Odborný seminár: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a manažmente. Trnava 11.2.2000. (0,4 AH = 80 % podiel)
14. ČILLÍK,I:: Štruktúra ročného tréningového cyklu junioriek. Konferencia: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava 23.5. 2001. (0,3 AH)
15. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rovnomernosti a utilizácie motorickej výkonnosti v úrovni športovej výjkonnosti v behu na 400 m žien. Odborný seminár: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. Trnava 15.6. 2001. (0,35 AH)
16. BRČÁKOVÁ, A. - ČILLÍK,I.: Uplatňovanie psychologickej prípravy u pretekárov a pretekárok v skoku do výšky. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 50 % podiel (0,3 AH)
17. ČILLÍK, I. - DOUŠEK, Ľ.: Zmeny bežeckej výkonnosti počas kondičnej prípravy v basketbalovom tíme žien. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 80 % podiel (0,3 AH)
18. ZAPOROŽANOV,V. - PRUSIK, K. - GORNER,K. - ČILLÍK,I.: O probleme indiwidualizacji treningu sporowego. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 10 % podiel (0,5 AH)
19. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 80 % podiel (0,2 AH)
20. ČILLÍK, I. Stravovanie a pitný režim v príprave atlétov rôzneho veku. Vedecký seminár: Zdravie, výživa a pitný režim v športe. Trnava 24.5.2002. (0,35 AH)
21. ČILLÍK, I: Je metóda priameho výchovného pôsobenia trénera aktuálna pri formovaní osobnosti atlétov - vysokoškolákov? Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčn 28.6.2002. (0,3 AH)
22. NAPIERALA, M. - NOWICKI, G. - ČILLÍK, I.: Lekcje wychowania fizycznego w opinii mlodziezy licealnej. Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: 28.6.2002 (0,3 AH)
23. ČILLÍK, I. - BÁTOVSKÝ, M. - KORČOK, P.: Všeobecné tréningové ukazovatele a športová výkonnosť počas štvorročného olympijského cyklu chodca na 50 km Petra Korčoka. Vedecký seminár: Racionalizácia procesu športového tréningu. Trnava: 20.9.2002. 40 % podiel (0,3 AH)
24. ČILLÍK, I.: Vplyv trénerov a cvičiteľov na vysokoškolákov - členov Športového klubu Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10.2002. (0,3 AH)
25. NAPIERALA, M. - ČILLÍK, I.: Dzis student - jutro nauczyciel. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10. 2002.(0,3 AH - 30 % podiel)
26. ČILLÍK, I. - PRUSIK, K.: Desaťtýždňová príprava rekreačného bežca na maratón. Konferencia: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: 13.11. 2002.(0,3 AH - 70 %)

AFG Abstrakty vedeckých prác v zborníkoch z medzinárodných konferencií

1. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. In: Abstracts of oral Presentasions Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava: 1995, s. 22.(0,05 AH)

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

1. ČILLÍK, I.: Podiel VŠTJ na komunistickej výchove vysokoškolákov. RŠ-V-02/07.5.3. Komunistická výchova na vysokých školách. Banská Bystrica : 1984
2. BARTOŠÍK, J. - SAILEROVÁ, E. - KOPKOVÁ, E. - HOLEC, Ľ. - ČILLÍK, I.:Zdokonaľovanie učebných metód a organizačných foriem telesnej výchovy naZákladných a stredných školách. RŠ-II-03/05. Záverečná správa výskumnej úlohy.Nitra:PF, 1990, 84 s. (0,4 AH - 10 % podiel)
3. ČILLÍK, I.: Intraindividuálna závislosť medzi tréningovým zaťežením a zmenami Pohybovej výkonnosti skokaniek do diaľky. RÚ MŠV SR-II.2. Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Optimalizácia diagnostikovania motorických a funkčných predpokladov a ich rozvoja vo vybraných atletických disciplínach. Bratislava: 1993, 50 s.(2,5 AH)
4. ČILLÍK, I.: Pohybová výkonnosť a telesný rozvoj chlapcov atletickej športovej triedy. GÚ č. 11/1/561/93 Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku systémom Eurofit. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996.
5. ČILLÍK, I.: Vplyv vyučovania atletiky na výkonnosť, techniku, postoje a vedomosti žiakov ZŠ o preberaných atletických disciplínach v ZŠ. IGÚ UMB, č. 95/5195/611. Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania v základnej a strednej škole na začiatku nového tisícročia. Banská Bystrica : UMB, 1998.
6. ČILLÍK, I.- KOŠTIAL, J. - SEDLÁČEK, J. - DREMMELOVÁ, I.: Úroveň kinematických charakteristík pri behu maximálnou rýchlosťou u reprezentantov SR v šprintoch. VEGA 1/6113/99 KOŠTIAL, J. a kol. Štruktúra a modelovanie kinematických a dynamických ukazovateľov techniky pohybov vo vybraných atletických disciplínach na súboroch repprezentantov SR. Ukončené december 2001

BCI Skriptá a učebné texty

1. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Technika a didaktika atletických disciplín. [Vysokoškolské učebné texty]. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996, 110 s. ISBN 80-88825-68-7 (3,865 AH - 70 % podiel)

BDD Odborné práce v domácich recenzovaných časopisoch

1. ČILLÍK, I.: Niektoré problémy žiackej atletiky. In: Atletika, 1985, č. 6, s. 11. (0,15 AH)
2. ČILLÍK, I.: Technická príprava kokanky do diaľky vrcholovej výkonnosti. In: Tréner, 1987, č. 3, s. 105 - 107. (0,3 AH)
3. ČILLÍK, I.: Šprintérsko - bežecká príprava skokanky do diaľky. In: Tréner, 1988, č. 9, s. 392 - 394. (0,3 AH)
4. ČILLÍK, I.: Ročný cyklus prípravy skokanky do diaľky M. Mihalovičovej. In: Tréner, 1990, č. 3, s. 146 - 148. (0,3 AH)
5. ČILLÍK, I.: Rozvoj silových schopností skokaniek do diaľky v juniorskom veku. In: Atletika, 1992, č. 1, s. 6.(0,15 AH)
6. ČILLÍK, I.: Neponáhľajte sa dievčatá. In: Atletika, 1992, č. 12, s. 11.

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zborníkoch z medzinárodných podujatí, resp. v zahraničných zborníkoch

1. ČILLÍK, I.: Seminár trénerov EAA. In: INBUL SAZ, 1995, č. 5, s. 1 - 2. (0,2 AH)
2. ČILLÍK,I.: Seminár o mládežníckej atletike v Moskve. In: Slovenská atletika VI., 2000, č. 12, príloha s. 1. (0,25 AH)
3. ČILLÍK, I. - JANKO, I.: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách.

DAI Kvalifikačné práce

1. ČILLÍK, I.: Efektivita tréningového zaťaženia v skoku do diaľky. [Kandidátska dizertačná Práca]. Bratislava: FTVŠ UK, 1994, 163 s. (8,1 AH)
2. ČILLÍK, I.: Efektivita tréningového zaťaženia v skoku do diaľky. (Autoreferát dizertácie na získanie vedeckej hodnosti kandidáta pedagogických vied). Banská Bystrica : FHPV UMB, 1993, 30 s. ang., nem. resume s. 29 - 30. (1,5 AH)

FAI Redakčné a zostavovateľské práce

1. ČILLÍK, I.: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach.Zborník RVS pre telesnú výchovu a šport v Banskej Bystrici - člen redakčnej rady. Banská Bystrica: RVS TVŠ, 1995. ISBN 80-901166-7-1
2. ČILLÍK, I.: Atletika 2001. Zborník z medzinárodnej konferencie - predseda tredakčnej rady. Banská Bystrica: Dukát, 2001. 186 s. ISBN 80-967363-1-0
3. ČILLÍK, I.: 50. Výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Zborník z mezinárodnej konferencie - člen redakčnej rady. Nitra: Agroištitút, 2002. 188 s. ISBN 80-7139-090-9

GII Rôzne publikácie a dokumenty

1. ČILLÍK, I.: Beh 17. Novembra. In: INBUL SAZ, 1984, č. 17. (0,2 AH)
2. ČILLÍK, I.: Z výročnej schôdze atletického oddielu VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica. In: Atletika, 1985. (0,1 AH)
3. ČILLÍK, I. - JANČOKOVÁ, Ľ.: Slávista č. 1. Spravodaj VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica: 1985, 19 s. (0,2 AH - 20 % podiel)
4. ČILLÍK,I.: Kolektívny duch slávil úspech. In: Slovenská atletika VI., 2000, č. 10, s. 12. (0,2 AH)
5. ČILLÍK,I.: Spravodaj sekcie šprintov 1/2001. (0,4 AH)
6. ČILLÍK, I.: Spravodaj sekcie šprintov 2/2001. (0,2 AH)
7. ČILLÍK, I.: Hodnotenie majstrovstiev Slovenska dospelých v hale v roku 2002 v šprintérskych disciplínach. - spravodaj 1/2002. (0,2 AH)
8. ČILLÍK, I.: Sekcia šprintov - hodnotenie majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v roku 2002 - spravodaj 2/2002. (0,3 AH)
9. ČILLÍK, I.: Sekcia šprintov - spravodaj 3/2002. (0,3 AH)
10. ČILLÍK, I. : Ďalší úspech atlétov UMB. Spravodajca UMB v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: UMB, ročník 9, č. 1, s. (0,1 AH)

Citácie vedeckých prác

Domáce

Vekové a somatické faktory štruktúry športového výkonu žien v skoku do diaľky/ Ivan Čillík.- Telesná výchova a šport 2., 1992, č. 1, s. 20 - 22.
[1] STARŠÍ, J.: Vedecko-výskumná práca KTVŠ FHPV UMB v rokoch 1990 1994. In: Zborník vedeckovýskumných prác, odbor: Telesná výshova a šport. Séria humanitná č. 1. Banská Bystrica : 1994, s. 4-5. ISBN 80-85162-75-X
[2] JANČOKOVÁ, Ľ.: Športový tréning a jeho vplyv na priebeh a formovanie menštruačného cyklu vrcholových športovkýň. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. IV., 2000, s 63 - 75. ISBN 80-8055-433-1

Analýza trojročnej športovej prípravy skokanky do diaľky vrcholovej výkonnosti / Ivan Čillík.-Acta facultatis pedagogicae: Zborník vedecko-výskumných prác učiteľov KTV PF v Banskej Bystrici k 30. výročiu založenia VŠTJ Slávia PF Banská Bystrica a k 11. Letným akademickým majstrovstvám SR v roku 1992. Banská Bystrica: PF, VŠTJ Slávia PF, 1992, s. 31 - 66.
[3] JANČOKOVÁ, Ľ.: Športový tréning a jeho vplyv na priebeh a formovanie menštruačného cyklu vrcholových športovkýň. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. IV., 2000, s 63 - 75. ISBN 80-8055-433-1

Hodnotenie účinnosti tréningového zaťaženia u skokanky do diaľky/ Ivan Čillík.-Zborník z 1. Vedeckého seminára RVS TVŠ v Banskej Bystrici "Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka". Banská Bystrica: RVS, 1993, s. 53 - 57.
[4] STARŠÍ, J.: Vedecko-výskumná práca KTVŠ FHPV UMB v rokoch 1990 - 1994. In: Zborník vedeckovýskumných prác , odbor: Telesná výchova a šport. Séria humanitná č. 1. Banská Bystrica : 1994, s. 4-5. ISBN 80-85162-75-X
[5] PAUGSCHOVÁ, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. Učebné texty. Banská Bystrica : KTVŠ FHV UMB, 2000, 158 s. ISBN 80-8055-383-1

Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky/ Ivan Čillík. -Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993, s. 91 - 94. ISBN 80-85450-16-X
[6] PAUGSCHOVÁ, B.: Teória a metodika športovej prípravy v biatlone. Učebné texty. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2000, 158 s. ISBN 80-8055-383-1

Intraindividuálna závislosť tréningového zaťaženia a výkonnosti v skoku do diaľky/ Ivan Čillík.-Acta Universitatis Matthiae Belii, séria humanitná: odbor telesná výchova a šport. Banská Bystrica: UMB, 1994,č. 1, s. 55 - 82.
[7] JANČOKOVÁ, Ľ.: Športový tréning a jeho vplyv na priebeh a formovanie menštruačného cyklu vrcholových športovkýň. In: Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč. IV., 2000, s 63 - 75. ISBN 80-8055-433-1

Efektivita tréningového zaťaženia v skoku do diaľky/ Ivan Čillík.- Kandidátska dizertačná práca. Bratislava : FTVŠ UK, 1994, 163 s.
[8] ROŠKOVÁ, M.: Analýza individuálnych ročných tréningových cyklov dorasteniek v behu na 100 m a 200 m. In: Acta Universitatis Matthiae Belii - Zborník FHV UMB, sekcia vied o umení a vied o športe, č. III. Banská Bystrica: FHV UMB, 1999, s. 234 - 238. ISBN 80-8055-283-5
[9] BENCE, M.: Možnosti uplatnenia atletickej prípravy so zameraním na rozvoj silových schopností v športovom plávaní. In: Atletika 2001 - zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 15 - 22. ISBN 80-967363-1-0

Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities/ Ivan Čillík. -Zborník z konferencie Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava: 1995, s. 14-15. ISBN 80-967-487-0-X [10] KOMADEL, Ľ.: Medzinárodná konferencia "Telesná výchova a šport detí a mládeže" 13. 16. 8. 1995 v Bratislave. In: Telesná výchova a šport, 5, 1995, č. 4, s. 35-39.

Technika a didaktika atletických disciplín/ Ivan Čillík, Miroslava Rošková.- Vysokoškolské učebné texty. Banská Bystrica: FHV UMB, 1996, 110 s. ISBN 80-88825-68-7
[11] MAĽCOVSKÝ, J.: Príklady špeciálnych prostriedkov vybraných atletických disciplín a najčastejšie chyby v ich technike. Vysokoškolské učebné texty. Prešov: FHPV, 1999. ISBN 80-88722-71-3
[12] JANKO, I.: Použitie prvkov atletickej prípravy v plaveckom tréningu. In: Atletika 2001 - zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 80 - 85. ISBN 80-967363-1-0

EUROFIT. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku / Roman Moravec, Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček, Ivan Čillík a kol. - Bratislava: SVŠ TVŠ, 1996, 180 s. ISBN 80-967487-1-8
[13] ŠIMONEK, J. ml. - ŠUTKA, V. - ANTONIEWICZ, A. - HALMOVÁ, N. - POLÓNY, J. - BATÁTH, L.: Monitorovanie úrovne koordinačných schopností školskej populácie vo veku 10 - 17 rokov. In.: TVŠ 7, 1997, č. 1, s. 17 - 21. ISSN 1335-2245
[14] SIVÁK, J. - KRŠJAKOVÁ, S. - SOKOL, P.: Vzdelávací štandard z telesnej výchovy - výsledky overovania na 1. Stupni základnej školy. In.: TVŠ 7, 1997, č. 3, s. 2 - 5. ISSN 1335-2245
[15] MEDEKOVÁ, H.: Telovýchovná aktivita detí a mládeže. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. XXXVIII. Bratislava: UK 1997, s. 35 - 65. ISBN 80-223-1244-4 [16] MIKUŠ, M. - BELEJ, M. - VEĹKÝ, D.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 13 - 14 ročnej mládeže v SR. In: TVŚ 8, 1998, č. 2 - 3, s. 18 - 20. ISSN 1335-2245
[17] ZAPLETALOVÁ, L.: Telesný rozvoj a všeobecná pohybová výkonnosť žiakov a žiačok volejbalových športových tried. In: Športové hry III, 1998, č. 3, s. 18 - 24.
[18) BENCE, L.: Prognózy možností skvalitňovania školskej telesnej výchovy v oblasti rozvoja pohybovej výkonnosti. In.: Zborník čiastkových výstupov z riešenia integrovanej grantovej úlohy. Banská Bystrica: UMB, 1998, s. 152 - 154. ISBN 80-8055-183-9
[19] BENCE, L.: Vplyv inovovaných učebných osnov na pohybovú činnosť 10 - 14 ročných dievčat v B. Bystrici. In.: Antropomotorika 1998, Zborník referátov zo seminára učiteľov antropomotoriky SR a ČR. Banská Bystrica: RVS TVŠ, KTVŠ FHV UMB, 1998, s. 93 - 99. ISBN 80-968103-1-6
[20) NEMEC, M. - ŠTEFAŇÁK, P.: Analýza stavu telesného rozvoja, všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti mladých futbalistov. In.: Antropomotorika 1998, s. 111 - 118. ISBN
[21] NEMEC, M.: Úroveň pohybovej výkonnosti žiakov 5. triedy základnej školy v Banskej Bystrici zameranej na futbal. In.: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník II., 1998, s. 220 - 229. ISBN 80-8055-172-3
[22] VILÍMOVÁ, V. - HURYCHOVÁ, A.: Pohybová zdatnost a výkonnost 13 - 15 leté mládeže v České republice. In.: Acta Universitatis Matthiae Belii, sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, ročník II., 1998, s. 220 - 229. ISBN 80-8055-172-3
[23] FAJFER, Z.: Srovnání vybraných charakteristik tělesné stavby a základní motorické výkonnosti u populace žáku sportovních tříd ve fotbalu ve věku 8 - 10 roku. In.: TVŠ, 9, 1999, č. 2, s. 14 - 17. ISSN 1335-2245
[24] KAJZROVÁ, G. - KURHAJCOVÁ,E.: Stav a zmeny telesného rozvoja, pohybovej a plaveckej výkonnosti študentov 2. Ročníka strojníckej fakulty v školskom roku 1997/98. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava: STU, 1999, s. 76 - 80. ISBN 80-227-1286-8
[25] FEČ, K.: Telesný a pohybový rozvoj detí v triedach s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy. In.: Identifikácia a rozvoj pohybových schopností detí a mládeže. Zborník výstupov z grantovej úlohy 1/1388/94. Prešov: PU, 1999, s. 4 - 67. ISBN 80-88722-52-7
[26] HUSOVSKÁ, L. - ANTOŠOVSKÁ, M. - RUBICKÁ, J. - LENKOVÁ, R.:Tvorba pohybových programov a jeho vplyv na funkčnú a psychickú stránku vysokoškoláčok. In.: Pedagogické aspekty v telesnej a športovej výchove. Trnava: STU MtF KTVŠ, 1999, s. 26 - 30. ISBN 80-227-1190-x
[27] LENKOVÁ, R. - SKLADANÝ, J.: Funkčná výkonnosť a telesný rozvoj študentov 1. Ročníka FHPV PU. In.: Pedagogické aspekty v telesnej a športovej výchove. Trnava: STU MtF KTVŠ, 1999, s. 31 - 36. ISBN 80-227-1190-x
[28] BROĎÁNI, J.: Úroveň a prognóza pohybovej výkonnosti žiačok športového gymnázia v Nitre. In.: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2000, s. 161 - 165. ISBN 80-8050-352-4
[29] ŠIMONEK, J. - LACKO, R.: Sekulárne trendy populácie Slovenska v somatických a motorických ukazovateľoch. In.: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2000, s. 161 - 165. ISBN 80-8050-352-4
[30] BENCE, L.: Aktuálny stav pohybovej výkonnosti 17 ročných chlapcov na strednom odbornom učilišti dopravy a spojov v Lučenci. Acta Universitatis Matthiae Belli. Sekcia vied o umení a vied o športe. Banská Bystrica: FHV UMB, roč.IV., 2000, s. 14 - 20. ISBN 80-8055-433-1
[31] BELEJ, M. - KANDRÁČ, R. - MINČÍK, S.: Telesný vývin pohybová výkonnosť 11 - 15 ročných rómskych detí. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s.6 - 24. ISBN 80-968726-1-3
[32] BENCE, L.: Aktuálny stav pohybovej výkonnosti 10 - 14 ročných dievčat vo vybraných školách Kráľovský Chlmec, Liptovská Lúžna. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s. 25 - 32. ISBN 80-968726-1-3
[33] GLESK, P.: Sekulárne zmeny v telesnom rozvoji a motorických schopností. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s. 55 - 62. ISBN 80-968726-1-3
[34] NEMEC, M.: Všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť mladších žiakov FK Dukla Banská Bystrica. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica: VSTVS, 2001, s. 203 - 213. ISBN 80-968726-1-3

Analýza výsledkov v predmete teória a didaktika atletiky v skupinách študentov telesnej výchovy / Ivan Čillík - Acta Universitatis Matthiae Belii, roč. III. Banská Bystrica: FHV UMB, 1999, s. 142 - 150. ISBN 80-8055-183-5
[35] BENCE, M.: Možnosti uplatnenia atletickej prípravy so zameraním na rozvoj silovej schopností v športovom plávaní. In: Atletika 2001 - zborník z mezinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 15 - 22. ISBN 80-967363-1-0
[36] STEPNIAK, R.: Porownanie sprawnosci lekkoatletycznej studentek wychowania fizycznego uniwersytetu w Banskiej Bystrzycy i studentek wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 18 - 23. ISBN 80-7139-090-9
[37] STANKIEWICZ, B.: Sprawnosc lekkoatletyczna studentow wychowania fizycznego z Banskiej Bystrzycy i Bydgoszczy. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 68 - 73. ISBN 80-7139-090-9

Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok / Ivan Čillík - Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava: STU, 1999, s. 38 - 41. ISBN 80-227-1286-8
[38] DREMMELOVÁ, I. - KOŠTIAL,J.: Porovnanie kinematických ukazovateľov v trojskoku žien v skokoch z krátkeho rozbehu. In: Atletika 2001 - zborník z medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Dukát, 2001, s. 49 - 55. ISBN 80-967363-1-0

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien / Ivan Čillík - Banská Bystrica: FHV UMB, 2000. 84 s. ISBN 80-8055-460-9
[39] GLESK, P. - HLAVATÝ, R.: Súčasný stav vied o športe na Slovensku a ich perspektívy.In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: KTVŠ TU, 2002, s. 40 - 48. ISBN 80-88914-58-2

Run-up and sport performance of slovak competitors and competitresses in log jump / Ivan Čillík, Peter Krška - Problemy dymorfizmu plciowego w sporcie. Katowice: Biurotext, 2000, s. 219 - 222. ISBN 83-87478-27-X.
[40] BROĎÁNI, J.: Vplyv zaťaženia na zmeny štruktúry výkonu v atletickom šprinte. Nitra: PF UKF, 2002. 77 s. ISBN 80-8050-523-3
[41] BROĎÁNI, J.: Vplyv zaťaženia na zmeny štruktúry športového výkonu v atletickom šprinte. In: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: Agroinštitút, 2002, s. 39 - 47. ISBN 80-7139-090-9

Citácie zahraničné

Intraindividuálna závislosť tréningového zaťaženia a výkonnosti v skoku do diaľky/ Ivan Čillík. - Zborník vedeckovýskumných prác. Odbor: Telesná výchova a šport. Séria humanitná č. 1. Acta Universitatis Matthiae Belii. Banská Bystrica: 1994, s. 55 - 82. ISBN 80-85162-75-X
[1] SKLARCZYK, S. - GABRYS, T.: Kierunek i Zakres Wybranych Parametrow Przestrzennych Trojskoku u Kobiet w Dwuletnim Okresie Szkolenia Sportowego. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 1996, s. 318 - 325. ISBN 83-904960-4-6

EUROFIT. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku/ Roman Moravec, Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček, Ivan Čillík a kol.- Bratislava: SVS TVŠ, 1996, 180 s. ISBN 80-967487-1-8
[2] JANKOVSKÁ, Ž. - BENCE, L.: Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť 17-ročnej mládeže v Banskej Bystrici. In.: Sborník příspěvku seminářu Pedagogické kinantropologie. Ostrava : KTV PF Ostravské univerzity, 1999, s. 101 - 107. ISBN 80-7042-147-9
[3] TUREK, M.: The factor structure of motor performance and physical development of primary school children. In.: Sborník Pohyb a zdraví. Olomouc: FTK UP, 1999, s. 533 - 536.

Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat / Ivan Čillík. - Nitra PdF VŠPg, 1996, s. 236 - 240. ISBN 80-8055-051-7
[4] MIGDA, L. - GABRYŠ, T. - SZKLARCZYK, S.: Szybkocs rozbiegu i wybrane parametry biomechaniczne jako srodek kontroli przygotowania w skoku w dal. In: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie (cz. 4). Katowice: Katedra Sportów Indiwidualnych AWF, 1997, s. 410 - 415. ISBN 83-87478-01-6

Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelanie získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. / Ivan Čillík, Ľudmila Jančoková. - Trnava: STU MtF KTVŠ, 2000, s. 38 - 44. ISBN 80-227-1314-7
[5] GLESK, P.: Informovanosť študentov univerzity o olympizme. In: Olympijské ideály v současném světe. Olomouc: FTK, 2000, s. 41 - 44. ISBN 80-85783-31-2

Periodizacija trenirovki v pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. / Ivan Čillík. - Moskva: Terra-sport., 2000, s.209 - 217.
[6] KOCHANOWICZ, K. - PRUSIK, K.: Wplyw treningu zegliarskiego na czynnosc ukladu równowagi zawodników. In: Indywidualizacja w procesie treningu sportowego. Gdansk: AWFS, 2002, s.257 - 264. ISBN 83-85968-79-2

Monitorovanie aeróbnej vytrvalosti školskej populácie vo veku 11 - 16 rokov. / Ivan Čillík, Radoslav Ištván, Miroslava Rošková, Ivana Ivaničová. - Banská Bystrica: SVSTVŠ, 2001, s. 165 - 171. ISBN 80-968726-1-3
[7] BENCE, L. - GORNER, K.: Aktuálny stav telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11 - 15 ročných rómskych chlapcov vo Fiľakove. In: Stav a vývoj anropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc: FTK UP, 2002, 57 - 62. ISBN 80-244-0455-9

Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. / Ivan Čillík. - In: Zborník nitrianskej pobočky pre telesnú výchovu a šport - Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra: 1994, s. 305 - 311.
[8] BROĎÁNI, J.: Štruktúra športového výkonu v atletickom šprinte u 20 ročnej výberovej populácie. Sborník příspěvkuz mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: KTV PF OU, 2002.

ZOZNAM AKTÍVNYCH VYSTÚPENÍ NA VEDECKÝCH KONFERENCIÁCH, SYMPÓZIÁCH, KONGRESOCH, SEMINÁROCH

DOMA

1. ČILLÍK, I.: Kondičné cvičenia na hodinách telesnej výchovy na ZŠ. Seminár učiteľov telesnej výchovy. Prievidza: 7.5.1987.
2. ČILLÍK, I.: Využívanie vyučovacích metód a organizačných foriem v telesnej výchove na II. stupni ZŠ. Celoštátna konferencia. Nitra: 1989.
3. ČILLÍK, I.: Príspevok k optimalizácii stavby športového tréningu skokaniek do diaľky. Vedecký seminár: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. Pezinok: 13.11.1992.
4. ČILLÍK, I.: Hodnotenie účinnosti tréningového zaťaženia u skokaniek do diaľky. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica: 8.4.1993.
5. ČILLÍK, I. - GORNER, K. - NEMEC, M.: Vplyv turistickej aktivity v stredohorskom prostredí na funkčnú zdatnosť študentov telesnej výchovy. Vedecký seminár: Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka. Banská Bystrica: 8.4.1993.
6. ČILLÍK, I.: Vybrané faktory štruktúry športového výkonu v skoku do diaľky. Konferencia: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže. Nitra: 15.-16.9.1994.
7. ČILLÍK, I.: Objektivizácia športového tréningu mladých atlétov. Seminár učiteľov - trénerov. Bratislava: 27.-28.4.1995.
8. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Nácvik skoku do diaľky. Vedecká konferencia: Technológie vzdelávania tretieho tisícročia MEDACTA. Nitra: 1995.
9. ČILLÍK, I.: Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici. Vedecký seminár: Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach. Banská Bystrica: 13.9.1995.
10. ČILLÍK, I.: Nácvik skoku do výšky. Seminár učiteľov telesnej výchovy. Zvolen: 1996.
1. ČILLÍK, I:: Vplyv odrazových cvičení na rozvoj odrazovej výbušnosti dievčat v Banskej Bystrici. Vedecká konferencia: Nové smery orientácie pohybovej a športovej činnosti detí a mládeže. Nitra: 14.-15.6.1996.
12. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Realizácia obsahu atletiky v súčasných podmienkach základných a stredných škôl. Odborný seminár pre učiteľov telesnej výchovy. Banská Bystrica: 19.11.1996.
13. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1996.
14. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie skokanských a vrhačských disciplín v atletike. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1996.
15. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v skokanských a vrhačských atletických disciplínach. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Zvolen: 1997.
16. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1997.
17. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v skokanských atletických disciplínach. Školenie rozhodcov I. triedy v atletike. Dubnica: 1997.
18. ČILLÍK, I.: Hodnotenie atletických zručností na základnej škole. Antropomotorický seminár. Donovaly: 16.-18.9.1998.
19. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1998.
20. ČILLÍK, I.: Tréning v atletike - behy na krátke vzdialenosti a skokanské disciplíny. Školenie trénerov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1998.
21. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 1999.
22. ČILLÍK, I.: Rozbeh v skoku do diaľky u slovenských pretekárok. Vedecká konferencia: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia. Bratislava: 25.-26.11.1999.
23. ČILLÍK, I.: Beh s pridaním segmentových závaží v tréningu šprintérok - ako a kedy. Odborný seminár: Nové technológie v športovom tréningu, v športovom marketingu a v manažmente. Trnava: 11.2.2000.
24. ČILLÍK, I. - JANČOKOVÁ, Ľ.: Názory študentov telesnej výchovy záverečných ročníkov na vzdelanie získané na FHV UMB v Banskej Bystrici. Trnava: 11.2.2000.
25. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie bežeckých a skokanských atletických disciplín. Seminár učiteľov telesnej výchovy. Žarnovica: marec 2000.
26. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie v atletike. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2000.
27. ČILLÍK, I.: Pedagogické problémy rozhodovania v atletike. Rozhodovanie skokanských atletických disciplín. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2000.
28. ČILLÍK, I.: Kondičná príprava v basketbale. Školenie trénerov III. triedy v basketbale. Banská Bystrica: 9.12.2000.
29. ČILLÍK,I.: Organizácia atletických podujatí. Školenie rozhodcov III. Triedy v atletike. Dolný Kubín: 30.3. 2001.
30. ČILLÍK,I.: Rozhodovanie atletických viacbojov a skokov. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Dolný Kubín: 31.3. 2001.
31. ČILLÍK, I.: Rozhodovanie atletických súťaží. Školenie rozhodcov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2. - 3. 5.2001.
32. ČILLÍK,I:: Štruktúra ročného tréningového cyklu junioriek. Odborný seminár: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: 23.5. 2001.
33. ČILLÍK,I.: Hodnotenie rovnomernosti a utilizácie motorickej výkonnosti v úrovni športovej výkonnosti v behu na 400 m žien. Odborný seminár: Testovanie motorických schopností testami Eurofitu a iných metodík. Trnava: 15.6. 2001.
34. BRČÁKOVÁ, A. - ČILLÍK,I.: Uplatňovanie psychologickej prípravy u pretekárov a pretekárok v skoku do výšky. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 50 % podiel (0,3 AH)
35. ČILLÍK, I. - DOUŠEK, Ľ.: Zmeny bežeckej výkonnosti počas kondičnej prípravy v basketbalovom tíme žien. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 80 % podiel (0,3 AH)
36. ZAPOROŽANOV,V. - PRUSIK, K. - GORNER,K. - ČILLÍK,I.: O probleme indiwidualizacji treningu sporowego. Medzinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11.2001. 10 % podiel (0,5 AH)
37. ČILLÍK, I. - ROŠKOVÁ, M.: Vyučovanie atletiky študentov telesnej výchovy FHV UMB Banská Bystrica. Mezinárodná konferencia: Atletika 2001. Banská Bystrica 29. - 30.11. 2001. 80 % podiel (0,2 AH)
38. ČILLÍK, I.: Základy teórie športového tréningu v atletike. Školenie trénerov II. triedy v atletike.Banská Bystrica 1.12.2001.
39. ČILLÍK, I.: Teória a didaktika športového tréningu v atletike. Školenie trénerov III. triedy v atletike. Banská Bystrica: 2.12.2001.
40. ČILLÍK, I.: Športová príprava v atletike. Školenie trénerov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 23.2.2002.
41. ČILLÍK, I.: Tréning v behoch na krátke vzdialenosti, v skokoch a vo vrhačských disciplínach. Školenie trénerov III. triedy. Banská Bystrica: 15. - 17. 3. 2002.
42. ČILLÍK, I.: Výchovná práca rozhodcov. Rozhodovanie skokanských a vrhačských disciplín.Školenie rozhodcov III. triedy. Dubnica nad Váhom: 3. - 4.5.2002.
43. ČILLÍK, I.: Uplatnenie nových pravidiel v rozhodovaní atletických súťaží. Doškoľovanie rozhodcov atletiky. Dubnica nad Váhom: 4.5.2002.
44. ČILLÍK, I.: Organizácia atletických súťaží, pedagogicko - psychologické aspekty rozhodovania. Práca vrchníkov skokov, viacbojov, vrhov a hodov. Školenie rozhodcov II. triedy v atletike. Banská Bystrica: 8. a 10. 5. 2002.
45. ČILLÍK, I. Stravovanie a pitný režim v príprave atlétov rôzneho veku. Vedecký seminár: Zdravie, výživa a pitný režim v športe. Trnava 24.5.2002. (0,35 AH)
46. ČILLÍK, I: Je metóda priameho výchovného pôsobenia trénera aktuálna pri formovaní osobnosti atlétov - vysokoškolákov? Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčn 28.6.2002. (0,3 AH)
47. NAPIERALA, M. - NOWICKI, G. - ČILLÍK, I.: Lekcje wychowania fizycznego w opinii mlodziezy licealnej. Medzinárodný vedecký seminár: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín: 28.6.2002
48. ČILLÍK,I.: Problematika rozhodovania skokov. Školenie rozhodcov I. triedy. Dubnica nad Váhom 13.7.2002.
49. ČILLÍK, I. - BÁTOVSKÝ, M. - KORČOK, P.: Všeobecné tréningové ukazovatele a športová výkonnosť počas štvorročného olympijského cyklu u chodca na 50 km Petra Korčoka. Trnava: 20.9.2002
50. ČILLÍK, I.: Technika, metodika a tréning v skoku do diaľky a trojskoku. Školenie trénerov II. triedy. Banská Bystrica: 21.9.2002
51. ČILLÍK, I.: Vplyv trénerov a cvičiteľov na vysokoškolákov - členov Športového klubu Unoverzita Mateja Bela Banská Bystrica. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10.2002
52. NAPIERALA, M. - ČILLÍK, I.: Dzis student - jutro nauczyciel. Konferencia: 50. výročie organizovaného vyučovania telesnej výchovy na vysokých školách. Nitra: 14.10.2002
53. ČILLÍK, I. - PRUSIK, K.: Desaťtýždňová príprava rekreačného bežca na maratón. Konferencia: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. Bratislava: 13.11.2002
54. ČILLÍK, I.: Štruktúra ročného tréningového cyklu v skokoch. Školenie trénerov II. triedy. Banská Bystrica: 16.11.2002.

V ZAHRANIČÍ

1. ČILLÍK, I.: Intraindividual Relationship between Training Exertion and Performances in Long Jump. Seminár trénerov Európskej atletickej asociácie. Nymburk: 10.-13.11.1994.
2. ČILLÍK, I.: Influence of the Exercises of Frequency on the Development of Speed Abilities. Konferencia: Physical Education and Sports of Children and Youth. Bratislava: 1995.
3. ČILLÍK, I.: Propozycja Norm Rocznego Obciazenia Treningowego w Skoku w Dal Kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 8.-9.12.1995.
4. ČILLÍK, I.: Zaleznosc Miedzy Wielkoscia Obciazenia Treningowego a Efektywnosci Skoku w Dal w Konkurencji Kobiet. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 8.-9.12.1995.
5. ČILLÍK, I.: Rozvoj bežeckej rýchlosti u 11 - ročných dievčat. Konferencia: Tělesná výchova a sport na přelomu století. Praha: 28.11.-1.12.1996.
6. ČILLÍK, I.: Vlijanie častotnych upražnenij na rozvitie skorostnych sposobnostej devoček. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 8.-9.12.1996.
7. ČILLÍK, I.: Periodizacija trenirovki pri pozdnom načale sportivnoj podgotovki v legkoj atletike. Seminár trénerov RDC IAAF. Moskva: 24.-27.8.2000.
8. ČILLÍK, I.: Differences in athletics technics events of boys and girls. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 20.-22.10.2000.
9. ČILLÍK, I. - KRŠKA, P.: Approach and sport performance of Slovak male and female athletes in the long jump. Konferencia: Problemy Dymorfizmu Plciowego w Sporcie. Katowice: 20.-22.10.2000.
10. ČILLÍK, I.: Hodnotenie rozloženia tempa behu na 400 m žien. Seminár: Nové poznatky v atletice. Brno: 30.11.2000.
11. ČILLÍK,I.: The proportion of the running training indicators during annual training cycle in the 400 m women run. Medzinárodná vedecká konferencia: Lekkoatletyka w teorii i praktyce. Gdansk: 18. - 19.5. 2001.
12. BENCE, L. - ČILLÍK, I. - NAPIERALA, M. - ZASADA, M.: Telesný rozvoj a zmeny pohybovej výkonnsosti 19 - ročných vojakov základnej prezenčnej služby v Slovenskej republike. Konferencia: Kultura fizyczna w wojsku w dobie przemian. Poľsko, Poznan 27. - 28.9. 2002.
13. ROŠKOVÁ , M. - ČILLÍK, I.: Dymorfické rozdiely bežeckej rýchlosti žiakov na II. stupni základných škôl. Konferencia: Nové poznatky v kinantropologickém výskumu 2002. Brno: 15.11.2002.


Kontaktný formulár

=