doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5621
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
J04

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 16:00
Utorok
10:00 - 16:00
Streda
10:00 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Ivan Murin, PhD.


Kancelária: J04
Telefón: 048 446 5621
Email: ivan.murin@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Meno Priezvisko: Ivan Murin      

 

 Rok narodenia: 1967

VŠ vzdelanie:
 
národopis (Mgr.),   FF UKF v Nitre (1996)

etnológia (PhDr.),   FF UKF v Nitre (1998)

etnológia, kult. antropológia (PhD.),  FF UK v Bratislave (2008)

sociálna a kultúrna antropológia (doc.), FHS UK v Prahe (2019)

 

 
Prax:  traťový robotník (1990), správca nadácie (2000), výskumný pracovník (2006), odborný asistent (2018), docent (2019)
Vedecké tituly: PhDr., PhD., doc.

Odborné zameranie

 

 

Témy

Etnografia

Módy prenosu kultúry

Kultúrne adaptácie

Inventarizácia živej kultúry

Metodológia terénneho výskumu

Dlhodobé stacionárne výskumy

Hermeneutická analýza kvalitatívnych dát

Kvalitatívno-kvantitatívne metódy (mixed method)

Interdisciplinárny terénny výskum

Symbolická komunikácia

Semiotika neverbálnych komunikačných módov

Etnológia

Inovácie, tradovanie a dedičstvo

Kultúrna antropológia

Transmisia kultúry

Kultúrna polygenetika

Kolektívna pamäť lokálnych spoločenstiev

Vzťahy prostredia a kultúry, nature vs.culture

 

Vedecko-výskumná činnosť
 
Názov projektu: Ruins 
Grantová schéma: INTERREG CEE
Doby riešenia: 06.2017- 05.2020
Vedúci riešiteľ
 
Typ projektu: VEGA
Číslo projektu 1/4476/07
Názov projektu: Komunikačné modely človeka, metódou vizuálnej antropológie
Doba riešenia 1/2007-12/2009
Vedúci riešiteľ
 
 
Zahraničné pobyty a výskumy
 
1998 - terénny výskum Vojvodina 
2001 – vedecká stáž  EÚ  Brémy (Nemecko) – vedenie výskumného tímu v situáciách nebezpečenstva
2005-2008 - grant mobility UK Praha
2005 - terénny výskum Barbados
2010 - terénny výskum Murter
od 2005 - dlhodobý návratový výskum Dolinka
 
Pedagogická činnosť
 

FPV UMB :

Sociálna a kultúrna antropológia

Porovnávacia etnológia

Humánna etológia

Teórie a metodológia vedy

Teória komunikácie

FHS UK :

Neverbálna komunikácia-antropologická perspektíva

UK a UMB:

Terénne praktikum študentov UK a UMB

UCM:

Vizuálna antropológia

Metódy a techniky terénneho výskumu

 

Výber publikačnej činnosti
 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01           Teoretické východiská k problematike kultúrneho a prírodného dedičstva / Ivan Murin, Peter Andráš ; rec. Jolana Darulová, Ivan Križáni. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2008. - 104 s. [5,20 AH]. - ISBN 978-80-8083-686-3
[MURIN, Ivan (70%) - ANDRÁŠ, Peter (30%) - DARULOVÁ, Jolana (rec.) - KRIŽÁNI, Ivan (rec.)]

AAB02           Neverbálna komunikácia v ritualizovanom správaní / Ivan Murin ; rec. Milan Leščák, Stanislav Komárek ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2009. - 144 s. [7,20 AH]. - ISBN 978-80-8083-959-8
[MURIN, Ivan (100%) - LEŠČÁK, Milan (rec.) - KOMÁREK, Stanislav (rec.) - HAVLÍČEK, Jan (rec.) - LUTHER, Daniel (rec.)]. - publikácia vyšla ako textový výstup grantového projektu VEGA 1/4476/07 Komunikačné modely človeka, metódou vizuálnej antropológie

 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           Neverbálna komunikácia v ritualizovanom správaní - pohrebný rituál / Ivan Murin.
In Struny mysli : Kognice 2007 / rec. Milan Brázdil, Jan Burian ... [et al.]. - Ostrava : Montanex, 2009. - ISBN 978-80-7225-302-9. - S. 215-235 [1,12 AH].
[MURIN, Ivan (100%)]

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01           Kommunikation [elektronický zdroj] : Textbuch für Rudolf Steiner Seminar / Ivan Murin und Kollektiv ; rec. Michael Mullan, Klaus Krebs. - 1. vyd. - Breitenfurt bei Wien : Michael Mullan, 2013. - CD-ROM, 210 s. [10,5 AH]. - ISBN 978-3-200-03196-8
[MURIN, Ivan (70%) - BLAŽEK, Vladimír (10%) - PIVOŇKOVÁ, Věra (10%) - TRNKA, Radek (10%) - MULLAN, Michael (rec.) - KREBS, Klaus (rec.)]

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01             Museologica 2/ 2001 / vedec. red. Zbyněk Z. Stránský; výk. red. Edita Stránská, Ivan Murin. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. - 170 s. - ISBN 80-8055-613-X
[STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (34%) (editor) - STRÁNSKÁ, Edita (33%) (zodp. red.) - MURIN, Ivan (33%) (zodp. red.)]

 FAI02             Acta Museologica 3 / vedec. red. Ivan Murin ; rec. Otto Tomeček, Ivan Herčko. - 1.vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied, 2004. - 141 s. [7,50 AH]. - ISBN 80-8055-982-1
[MURIN, Ivan (100%) (editor) - TOMEČEK, Otto (rec.) - HERČKO, Ivan (rec.)]

FAI03             Acta Museologica 4 / vedec. red. a zost. Ivan Murin ; rec. Richard Kafka, Ivan Herčko. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakuta prírodných vied, 2004. - 154 s. [7,70 AH]. - ISBN 80-8083-033-9
[MURIN, Ivan (100%) (editor) - KAFKA, Richard (rec.) - HERČKO, Ivan (rec.)]

 FAI04             Acta Museologica 5 / vedec. red. Ivan Murin ; rec. Jolana Darulová, Ivan Herčko. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2006. - 82 s. [4,10 AH]. - ISBN 80-8083-267-6
[MURIN, Ivan (100%) (editor) - DARULOVÁ, Jolana (rec.) - HERČKO, Ivan (rec.)]

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM01          Generational transmission in local culture : an exploration of European research drivers in central Slovakia / Ivan Murin.
In Anthropological journal of European cultures. - Oxford : Berghahn Books, 2016. - ISSN 1755-2923. - Vol. 25, no. 2 (2016), pp. 57-72.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADM02          Denný rytmus dedinčana stredného Slovenska : Komparatívna štúdia chronologickej etnografie dňa štyroch rodín vrchárov Sihlianskej planiny 1967-2017 / Ivan Murin, Josef Kandert.
In Český lid : The Czech Ethnological journal. - Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2018. - ISSN 0009-0794. - Roč. 105, č. 1 (2018), s. 3-23. (2018).
[MURIN, Ivan (80%) - KANDERT, Josef (20%)]

 

ADM3            Etnografia s využitím digitálnych analytických programov (CAQDAS) a geografických informačných systémov (GIS) = Ethnography using digital analytical programmes (CAQDAS) and geographic information systems (GIS) / Ivan Murin, Pavol Midula.
In Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied = Slovak Ethnology. - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2018. - ISSN 1335-1303. - Roč. 66, č. 1 (2018), s. 56-79.
[MURIN, Ivan (60%) - MIDULA, Pavol (40%)]

ADM02   Study of consumer preferences of regional labeling. Slovak case study / Jana Jaďuďová ... [et al.].
In European countryside. - Warsaw : De Gruyter, 2018. - ISSN 1803-8417. - Vol. 10, no. 3 (2018), pp. 429-441.
[JAĎUĎOVÁ, Jana (50%) - MARKOVÁ, Iveta (25%) - HRONCOVÁ VICIANOVÁ, Jana (10%) - BOHERS, Anna (10%) - MURIN, Ivan (5%)]. - We received the funds from the VEGA 1/0651/17 from "Drafting the Innovative Synergetic Corporate Social Responsibility Model as a Perspective the Implementation of Responsible Entrepreneurschip in Small and Medium Enterprises" to cover the costs to publish in open access.

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           Ekomuzeum jako přirozený habitat člověka = Ecomuseum as a natural habitat of man / Miloš Zapletal, Ivan Murin.
In Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. - Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přirodnovědecká fakulta, 2013. - ISSN 1803-411X. - Č. 6 (2013), s. 149-170.
[ZAPLETAL, Miloš (50%) - MURIN, Ivan (50%)]

 ADE02           Adaptácie a akulturácia sklárskej kolónie Utekáč = Adaptation and acculturation of the Utekáč glassworker colony / Ivan Murin.
In Journal of Urban Ethnology. - Kraków : Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences, 2015. - ISSN 1429-0618. - Č. 13 (2015), s. 83-99.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADE03           Terénny výskum obsahov kolektívnej pamäte a hermeneutická analýza dát / Ivan Murin.
In Studia Ethnologica Pragensia : [recenzovaný časopis]. - Praha : Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, 2015. - ISSN 1803-9812. - Č. 2 (2015), s. 140-151.
[MURIN, Ivan (100%)]

          

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01            Pochôdzky betlehemcov v chotári obce Kokava nad Rimavicou / Ivan Murin.
In Národopisné informácie. - Bratislava : Národopisný ústav SAV, 1993. - Roč. 1993, č. 1 (1993), s. 74-86.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF02            Neoficiálne spôsoby fungovania a ritualizácie života vojenskej komunity / Ivan Murin.
In Slovenský národopis. - Bratislava : Národopisný ústav SAV, 1994. - Roč. 42, č. 3 (1994), s. 334-347.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF03            Reálne o možnostiach extrakcie a archivácie pohybu / Ivan Murin.
In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, Slovenské národné múzeum, 2002. - ISSN 1335–5074. - Roč. 9, č. 2 (2002), s. 43-51.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF04            Záhadné kritérium synkretickosti folklóru / Ivan Murin.
In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, Slovenská národné múzeum, 2005. - ISSN 1335–5074. - Roč. 12, č. 1 (2005), s. 26-31.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF05            Intangible cultural heritage embraces in Strategical Research Agenda (SRA) : joint programming of European Research Agenda / Ivan Murin.
In Slovenský národopis = Slovak Ethnology. - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2013. - ISSN 1335-1303. - online, roč. 61, č. 5 (2013), s. 515-522.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF06            Využití explanačního modelu a indikátoru pro hodnocení tradičních ekologických znalostí a činností na příkladě regionu Malohont (Slovensko) = Application of model explanation and indicators to the traditional ecological knowledge and functioning evaluation by way of Malohont (Slovakia) example / Miloš Zapletal, Ivan Murin.
In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria environmentálne manažérstvo / ed. a výk. red. Marta Halašová ; rec. Marie Hesková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2013. - ISSN 1338-4430. - Roč. 15, č. 1 (2013), s. 95-109.
[ZAPLETAL, Miloš (50%) - MURIN, Ivan (50%)]

ADF07            Visualisation of intangible data of the cultural heritage in field research and hermeneutic analysis / Ivan Murin.
In Ethnologia Actualis [elektronický zdroj]. - Trnava : De Gruyter, 2014. - ISSN 1339-7877. - online, vol. 14, no. 1 (2014), pp. 60-77.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF08            Analýza vzťahu životné prostredie a ľudská činnosť (na príklade lokalít Suchá dolina a Vlčie Doly) = Analysis of interaction environment and human activities (Case study Suchá dolina and Vlčie Doly) / Laura Hrabčáková, Ivan Murin.
In Acta Universitatis Matthiae Belii : séria environmentálne manažérstvo. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2014. - ISSN 1338-4430. - Roč. 16, č. 1 (2014), s. 87-96.
[HRABČÁKOVÁ, Laura (50%) - MURIN, Ivan (50%)]

ADF09            Kolektívna pamäť Generácie Y v európskom projektovaní výskumu = Collective memory of Generation Y in the European scientific research area / Ivan Murin.
In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2015. - ISSN 1335-5074. - Roč. 22, č. 1 (2015), s. 24-40.
[MURIN, Ivan (100%)]

ADF10            Indikujúce zmeny v obsahoch lokálnej kolektívnej pamäte / Ivan Murin.
In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2015. - ISSN 1335-5074. - Roč. 22, č. 2 (2015), s. 22-30.
[MURIN, Ivan (100%)]

 

ADF11            Aplikovaná antropológia a ekológia pri výskume živej kultúry a prírody = Applied anthropology and ecology in lived culture and nature research / Ivan Murin, Miloš Zapletal.
In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2016. - ISSN 1335-5074. - Roč. 23, č. 1 (2016), s. 86-98.
[MURIN, Ivan (70%) - ZAPLETAL, Miloš (30%)]

 

ADF12            Etnografia dvoch spôsobov vyjadrovania ženskej a mužskej telesnosti = To the ethnography of two mode of expressing of women and men body sensuality / Ivan Murin, Michal Josephy.
In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Bratislava : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2017. - ISSN 1335-5074. - Roč. 24, č. 1 (2017), s. 68-81.
[MURIN, Ivan (60%) - JOSEPHY, Michal (40%)]

 

 

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC01            The phenomenon of unceasing hunger for communicating and information / Ivan Murin.
In Głód : skojarzenia, metafory, refleksje... / rec. Anna Gomóla, Janina Hajduk-Nijakowska. Stromata anthropologica 9. - 1. vyd. - Opole : Universytet Opolski, 2014. - ISSN 1897-5666. - S. 327-341.
[MURIN, Ivan (100%)]

          Ohlasy:
1. [4]     ZAPLETAL, Miloš. Hodnocení funkce ekomuzeí v severním Norsku. In Acta Universitatis Matthiae Belii : sekcia Environmentálne manažérstvo. ISSN 1338-4430, 2014, roč. 16, č. 2, s. 29-35.
2. [5]     BRANDT, Magdalena. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara (red.). Głód- Skojarzenia, metafory, refleksje..., Stromata Anthropologica 9. In Lud. ISSN 0076-1435, 2014, vol. 98, pp. 357-361.

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           Vrstvenie kultúry na konci 20. storočia / Ivan Murin.
In Na prahu milénia : folklór a folkloristika na prahu milénia / rec. Dušan Ratica. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo ARM 333, Ústav etnológie  SAV, 2000. - ISBN 80-967945-4-X. - S. 239-245.
[MURIN, Ivan (100%)]

           

AED02           Human movement as a linguistic system : what criteria do we have for this contention? / Ivan Murin.
In Acta Museologica 3 / vedec. red. Ivan Murin ; rec. Otto Tomeček, Ivan Herčko. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied, 2004. - ISBN 80-8055-982-1. - S. 67-72.
[MURIN, Ivan (100%)]

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            Reálne o možnostiach extrakcie a morfológie pohybu z pohľadu analytickej vizuálnej antropológie / Ivan Murin.
In Antropologické symposium : sborník, Nečtiny 4. - 5. 7. 2002 / ed. Ivo Budil, Marta Ulrychová. 2. - 1. vyd. - Plzeň : Fakulta humanitních studií ZČU, 2003. - ISBN 80-86473-29-5. - S. 243-252.
[MURIN, Ivan (100%)]

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01            On the problem of movement and dance analysis in contemporary fieldwork records / Ivan Murin.
In Traditional culture as a part of the cultural heritage of Europe : the presence and perspective of foklore and folkloristics : international conference, 23th - 25th October 2002, Bratislava / rec. Ľubica Droppová, Dušan Ratica. - 1. vyd. - Bratislava : Institute of the Ethnology of Slovak Academy of Sciences, 2003. - ISBN 80-89069-09-6. - S. 70-78.
[MURIN, Ivan (100%)]

           

AFD02            Niektoré mimoverbálne komunikačné stratégie ženy pri výbere partnera / Ivan Murin.
In Sféry ženy : literatúra, umenie, komunikácia, konferencia 2004, Banská Bystrica / ed. Slavomíra Očenášová-Štrbová ; rec. Zuzana Hurtajová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-000-2. - S. 235-244.
[MURIN, Ivan (100%)]

 

AFD03            Kontext miesta a prostredia pri interpretovaní výskumov kultúrneho a prírodného dedičstva / Ivan Murin.
In Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju : zborník príspevkov a závery z 5. národnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 21.-22. januára 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Halašová ; rec. Pavel Beneš, Milan Piatrik ... [et al.] [elektronický zdroj]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2009. - ISBN 978-80-8083-876-8. - CD-ROM, s. 232-254.
[MURIN, Ivan (100%)]

 

AFD04            K difúzii kultúrnych vplyvov na folklór a folklorizmus / Ivan Murin.
In Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 23. 10. 2009 pri príležitosti 1. ročníka festivalu Bystrická folklórna haravara / rec. Katarína Koštialová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Stredoslovenské múzeum - Múzeum ľudového tanca, 2009. - ISBN 978-80-970349-7-9. - S. 17-22.
[MURIN, Ivan (100%)]

       

AFD05            Green marketing as a tool influencing consumers' behavior: Slovak case study of regional mark preference / Ivan Murin ... [et al.].
In Procedia economics and finance : 9th international scientific conference "Business economics and management 2015 BEM 2015, October 15-16, 2015, Zvolen, Slovakia. - Amsterdam : Elsevier, 2015. - ISSN 2212-5671. - Vol. 34 (2015), pp. 260-267.
[MURIN, Ivan (30%) - MARKOVÁ, Iveta (20%) - ZELENÝ, Ján (30%) - JAĎUĎOVÁ, Jana (20%)]. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

         

AFD06            Etnografia identity v Severnom Malohonte / Ivan Murin.
In Kultúrne dedičstvo a identita : medzinárodná vedecká konferencia, 25.-26. máj 2016 Banská Bystrica / ed. Zdena Krišková ; rec. Katarína Nádaská, Silvia Letavajová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, 2016. - ISBN 978-80-557-1120-1. - S. 61-70.
[MURIN, Ivan (100%)]

 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01            Nonverbal strategy of courtship in preliminar and postliminar sequences of wedding rituals / Ivan Murin.
In 5th international anthropological congress of Aleš Hrdlička : "Quo vadis homo... societas humana?", Praha, Humpolec, 2.-5. september 2009. - 1. vyd. - Praha : Charles University in Prague, Faculty of Science, Czech Anthropological Society, 2009. - ISBN 978-80-254-5301-8. - S. [1].
[MURIN, Ivan (100%)] 

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

 

DAI01     Etnografia generačnej transmisie kultúry v lokálnom spoločenstve - antropologická perspektíva : habilitačná práca / Ivan Murin. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Prahe, 2017. - 214 s. [10,70 AH]
[MURIN, Ivan (100%)]

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch registrovaných v SCOPUS alebo WoS 

EDI1 Trnka, Radek & Radmila Lorencov´a : Quantum anthropology: man, cultures, and groups in a quantum perspective. Journal of the Royal Anthropological Institute (N.S.). - Roč. 25 (2019), s. 205-206. - London : Royal Anthropological Institute

 

 Certifikácia ovládania vedecko-výskumných metód :

 

ATLAS.ti – organizovanie a analýza terénnych dát

RIEGL – zaznamenávanie terénnych dát v 3D

 

Usporiadanie kongresov, konferencií, seminárov

 

        V r. 2005 – vedecký tajomník medzinárodnej konferencie  The tradition culture in the space of communication. Kokava nad Rimavicou, august 2006  (pod gesciou Prezidentskej kancelárie SR)

      Od r. 2006 – vedecký gestor pravidelnej medzinárodnej študentskej konferencie Terrain research – view of students, Močiar-Kokava nad Rimavicou (usporiadatelia UMB B. Bystrica, UK Bratislava, UK Praha, UKF Nitra, Universitet Opolski, Etvos Lorand University Budapešť)

        V r. 2009 – člen medzinárodného vedeckého výboru 5. národnej konferencie

s medzinárodnou účasťou – Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému životu, Banská Bystrica - vedúci sekcie II. Kultúrne a prírodné dedičstvo  

 

   Medzinárodná vedecká spolupráca

      

        V r. 2007 – gestor prednáškových pobytov členov FHS UK Praha na UMB v Banskej Bystrici.

       V r. 2007 – administrátor medzinárodnej zmluvy o vedeckej a pedagogickej spolupráci medzi FHS UK Praha a FPV UMB Bratislava. 

       Od r. 2010 – Zástupca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky SR v iniciatívach Európskeho výskumného priestoru – JPI vo výskumnej téme Kultúrne dedičstvo a Globálna zmena vo funkcii člen Správnej rady JPI

       Od r. 2013 – Predseda Národného konzultačného panelu Kultúrne dedičstvo a Globálna zmena ako poradného orgánu Ministerstva školstva, mládeže a športu, pre predkladanie iniciatív v Európskom výskumnom priestore.

       Od r. 2010 – riešiteľ medzinárodných vedeckých grantov v úlohe asociovaný partner

       Od r. 2017 –  riešiteľ medzinárodných vedeckých grantov v úlohe vedúci riešiteľského tímu

           

            Členstvo v medzinárodných projektoch EU pre vedu a výskum: 

 • JHEP – Joint Heritage Programm – asociovaný člen

  Riches – asociovaný člen

  RUINS - člen

   

  Členstvo vo vedeckých spoločnostiach :

   

  Národopisná spoločnosť Slovenska (NSA)

  American anthropological society (AAA)

  Česká a slovenská etologická spoločnosť (ČaSES)

  Európska asociácia sociálnych antropológov (EASA)

  International society for Etnology and Folklore (SIEF)

  Society for Applied Anthropology (SfAA)

   

  Členstvo v poradných orgánoch:

   

  Národný konzultačný panel Kultúrne dedičstvo v kontexte globálnych zmien – poradný orgán pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

   

  Členstvo v medzinárodných expertných skupinách :

   

  Spoločný výskumný priestor EÚ program JPI Cultural Heritage and Global Change: a new challenge for Europe – od 2010 v pozícii člen Správnej rady

   

  Popularizácia vedy :

   

  Zakladateľ Kolieska, stretnutia mladých etnológov, folkloristov – v rokoch 1996 – 2014 odborný garant, usporiadateľ konferencií, autor programov, seminárov a letnej školy

   

   

   

 

 

Kontaktný formulár

=