doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Vysokoškolský učiteľ, člen Akademického senátu FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5127
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 127 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Vzhľadom na aktuálne pôsobenie vyučujúceho v zahraničí, je potrebné konzultácie (online formou) dohodnúť vopred e-mailom na ivan.susa@umb.sk alebo ivan.susa@unibo.it

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 127 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5127
Email: ivan.susa@umb.sk

Profesijná charakteristika

- Aktuálne pracovisko: Bolonská univerzita, Fakulta prekladateľstva a tlmočníctva moderných jazykov a Fakulta politických vied, Taliansko (2019)/Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

- Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela (FF UMB) v Banskej Bystrici, Katedra romanistiky

- funkčné zaradenie: docent

- šéfredaktor časopisu Nová filologická revue (od r. 2019)

- člen Vedeckej rady časopisu Romanistica Comeniana, Univerzita Komenského, Bratislava (od r. 2017)

- predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy OZ FF UMB: https://www.umb.sk/o-nas/rozne/odborovy-zvaz-umb.html

https://www.ozpsav.sk/sk/Odborovy-zvaz.alej

- člen Komisie pre tvorbu a čerpanie sociálneho fondu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (od roku 2019)

- člen Akademického senátu FF UMB (2019)

- roky 2017 a 2018: prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou FF UMB, zastupujúci prodekan pre medzinárodné vzťahy FF UMB, predseda Komisie pre medzinárodné vzťahy FF UMB a koordinátor FF UMB pre program Erasmus+, člen Komisie pre rozvoj a informatizáciu UMB, člen Komisie pre prácu s verejnosťou UMB, člen Komisie pre financie a rozvoj FF UMB, člen Rady kvality UMB, bezpečnostný správca pri ochrane osobných údajov na FF UMB, predseda Komisie pre spoluprácu s absolventmi FF UMB, predseda Komisie pre investície, dislokáciu a informačné technológie FF UMB, gestor externého štúdia translatologického základu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, roky 2018-2019: člen Komisie pre medzinárodné vzťahy, člen Komisie pre financie a rozvoj, gestor externého štúdia translatologického základu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo 

 

 Kvalifikačný rast:

- habilitačné konanie, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (obhajoba habilitačnej práce pred Vedeckou radou FF PU - 20.6.2016, udelenie titulu: 22.8.2016).

- doktorandské štúdium, 3. stupeň (dosiahnutý titul PhD.), Filozofická fakulta Masary, kovej Univerzity v Brne, dizertačná práca: Slovenská a talianska memoárová literatúra s témou holokaustu. Školiteľ: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (ukončené dizertačnou skúškou a obhajobou práce v marci roku 2009)

- rigorózne pokračovanie: (dosiahnutý titul –  PhDr.),  Filologická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, rok 2004, rigorózna práca: Štát a vladár v diele Martina Rakovského a Niccola Machiavelliho

- magisterské štúdium (dosiahnutý titul – Mgr.), odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo - slovenský jazyk a literatúra, študijný program slovenský jazyk a literatúra – taliansky jazyk a kultúra, Filologická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica,1998-2003, diplomová práca: Jazyk talianskej politiky a jeho fungovanie v písanej/tlačenej politickej komunikácii

- stredná škola: Obchodná akadémia, odbor bankovníctvo

 

Doplňujúce štúdium:

- Kurz MemoQ (Computer Assisted Translation), 2016, UMB Banská Bystrica (certifikát)

- Didaktika slovenčiny ako cudzieho jazyka (2-semestrálny kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy a športu SR, 2014/2015). Školiace pracovisko: Studia Academica Slovaca (SAS) - Centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, Univerzita Komenského, Bratislava. Záverečná práca: Využitie medziliterárneho aspektu vo vyučovaní slovakistiky na lektorátoch v zahraničí (certifikát)

- Kurz vysokoškolskej pedagogiky (2011/2012), Univerzita Mateja Bela, záverečná práca: Vyučovanie slovakistiky ako cudzieho jazyka v kontexte interkultúrnej komunikácie (školiteľ: DrhC. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB), (certifikát)

- kurz Projektovanie a manažovanie vedecko-výskumných aktivít, Univerzita Mateja Bela,  (certifikát), apríl 2011

- Kurz prvej pomoci (certifikát firmy Pyroboss, s. r. o.), október 2015

 

Ocenenia:

- Cena dekana Filozofickej fakulty UMB za rok 2015 za vedeckú monografiu Persecuzione del diverso e propaganda razziale

- Ďakovný list rektorky UMB za šírenie dobrého mena v zahraničí (rok 2009)

 

Prehľad zamestnaní:

- od roku 2019 - Alma Mater Studiorum, Universtità di Bologna, Taliansko - aktuálne

- od roku 2017-2018 - prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou FF UMB, zastupujúci prodekan pre medzinárodné vzťahy FF UMB

- od roku 2014 - 2017 - vedúci Katedry translatológie Filozofickej fakulty UMB, člen Kolégia dekana Filozofickej fakulty UMB

- od roku 2007-2013 – Fakulta humanitných vied UMB, Katedra slovenského jazyka a literatúry, vedúci oddelenia prekladateľstva a tlmočníctva

- od r. 2003 – Filologická fakulta UMB, Katedra slovakistiky, r. 2003 – asistent, od r. 2005 –  odborný asistent,  r. 2006-2007 – vedúci Katedry slovakistiky, člen Akademického senátu FiF UMB a viacerých komisií fakulty

- Filozofická fakulta Neapolskej univerzity Istituto Universitario Orientale, Napoli (Neapol), Talianska republika, Lektorát slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva Slovenskej republiky (2008-2009)

 

Pedagogická prax:

- vyučovanie na Filologickej fakulte, Fakulte humanitných vied a Filozofickej fakulte UMB (od r. 2003 do súčasnosti) – literárna komparatistika,  prekladová literatúra, slovakistika pre cudzincov

- vyučovanie na Lektoráte slovenského jazyka a kultúry Ministerstva školstva SR v Taliansku (Neapol)

- vyučovanie v rámci seminárov slovenského jazyka, literatúry a kultúry na Ústave slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, ČR (od r. 2005-2009)

- vyučovanie slovakistiky, reálií a prekladu v kurzoch Metodického centra pre Slovákov, žijúcich v zahraničí UMB, Banská Bystrica – kurzy pre krajanov (študentov a učiteľov) a pre cudzincov (pravidelne každý rok od roku 2003),  r. 2008 – ďakovný list rektorky UMB za šírenie dobrého mena a propagáciu UMB v slovenskom zahraničí

- organizovanie a výučba v kurze EILC (Erasmus Intensive Language Course) – Slovenčina pre cudzincov, Filologická fakulta UMB (r. 2006)

- výučba slovenčiny pre cudzincov - Centrum Global, Banská Bystrica (r. 2004) a AZ agency Banská Bystrica (r. 2005)

 

Iné:

- člen Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2011-2015)

- zástupca šéfredaktora a výkonný redaktor časopisu Nová Filologická revue (do roku 2018)

- zostavovateľ/recenzent zborníkov a monografií

- externý redaktor Slovenského rozhlasu, štúdio Banská Bystrica (moderátorské skúšky),  Redakcia spravodajstva a publicistiky a Literárna redakcia – príspevky a scenáre k literárnym reláciám, autor viac ako 100 príspevkov (od roku 1998-2003)

- spolupracovník viacerých médií