doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 5133
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
K 133 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultačné hodiny po dohode so študentami na email: jchalupaol@seznam.cz

Kde ma nájdete

doc. Mgr. Jiří Chalupa, Dr.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 133 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5133
Email: jiri.chalupa@umb.sk

Profesijná charakteristika

Informácie o vysokoškolskom vzdelaní a ďalšom kvalifikačnom raste

 VŠ vzdelanie 2. stupňa - titul Mgr. - 1991 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc; magisterské štúdium češtiny, histórie a španielčiny

VŠ vzdelanie 3. stupňa - titul  Dr. (PhD.) - 1995 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc; doktorandské štúdium románskej filológie

titul docent (doc.) - 1999 - Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc; odbor história

 

Aktuálna pedagogická činnosť

Dejiny a kultúra Španielska, Súčasne reálie hispanofónnych krajín, Dejiny a kultúra Latinskej Ameriky, Španielska literatúra I., II.

 

Doplňujúce údaje

Vo vedeckej, pedagogickej a publikačnej činnosti doma i v zahraničí sa venujem histórii a literatúre románskych zemí (Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Latinská Amerika). Dominantnú záujmovú sféru tvoria kontroverzné a polemické témy ako sú napr. španielska inkvizícia, osudy židovskej komunity na Pyrenejskom polostrove, Čierna legenda o Španielsku, španielsky karlizmus, španielska občianska vojna, diktátorské režimy v hispánskom svete a následné demokratické transformácie, v literárnej oblasti sa sústreďujem predovšetkým na španielsky postmoderný román. Snažím sa prepájať a konfrontovať historiografický prístup k minulosti s literárnymi svedectvami, zaujímam sa tiež o kritiku a analýzu historickej a fikčnej prózy. Orientujem sa tiež na lexikografiu a prácu lexikografa z praktického, ale aj vedeckého uhla pohľadu.

Prednášam na FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v rámci učiteľských mobilít som prednášal na Univerzite v Salamanke, Granade, Cáceres, na Autonómnej univerzite a Univerzite Complutense v Madride a Univerzite Deusto v Bilbau. Rozvíja a udržiavam profesijné kontakty s viacerými vedeckými a akademickými inštitúciami  a predstavujem svoje vedeckovýskumné výsledky na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach (Česká republika; Španielsko – Cáceres, Madrid, Salamanca, Granada, Málaga; Poľsko). Od roku 2005 pravidelne spolupracujem s Českým rozhlasom Praha na výrobe historického magazínu, rôznych programov a ich cyklov.

Za 20 rokov VŠ pedagogickej praxe - autor 10 knižných monografií, 5 slovníkov (3 z nich ako vedúci autorského kolektívu, pri 2 ako odborný spolupracovník), 2 vysokoškolských učebníc (jedna z nich ako spoluautor), 4 kapitol vo vedeckých monografiách, 40 vedeckých článkov a štúdii (česky, španielsky, anglicky, publikovaných v ČR, na Slovensku, v Poľsku, Taliansku, Dánsku, Chile a Španielsku), 20 recenzií v odborných a vedeckých časopisoch a zborníkoch (česky, španielsky), viac ako 300 vedecko-populárnych  článkov v českých časopisoch a novinách.

 

- člen redakčnej rady časopisu Iberoamericana Pragensia (Středisko ibero-amerických studií FF UK Praha)

- člen redakčnej rady Journal of Ibero-American Studies (Kabinet iberoamerických studií FHS UHK Hradec Králové)

- člen redakčnej rady Edice Polozapomenuté války (Nakladatelství Epocha Praha)

- člen redakčnej rady časopisu Ricyde. Revista Internacional de Ciencias del Deporte (Španělsko)

- člen redakčnej rady Romanica Olomucensia (Katedra románské filologie FF UP Olomouc)

- člen redakčnej rady Nová Filologická revue (Fakulta humanitných vied/Filozofická fakulta UMB Banská Bystrica)

- člen redakčnej rady Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital (Publicación académica independiente, fundadores: David Andrés Castillo, Daniel Escandell Montiel)

2009-2012: výkonný redaktor časopisu Romanica Olomucensia (Katedra románskej filológie FF UP Olomouc), zaradeného do zoznamu recenzovaných neimpaktovaných periodík vydávaných v ČR (Schválený Radou pre vedu a výskum), editoval čísla 21-2 (2009), 22-1, 22-2 (2010), 23-1, 23-2 (2011), 24-1 (2012)

Kontaktný formulár

=