AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB Mesto - priestor etnologických výskumov : na príklade Banskej Bystrice / Jolana Darulová ; rec. Zuzana Beňušková, Peter Salner. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied, 2002. - 159 s. - ISBN 80-8055-725-X

AAB Banská Bystrica mesto podnikateľov, remeselníkov a obchodníkov / Jolana Darulová ; rec. Valéria Chromeková, Alexandra Bitušíková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2006. - 199 s. - ISBN 80-8083-343-5

 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA Premeny tradičnej kultúry : vybrané javy materiálnej kultúry Dobrej Nivy / Jolana Darulová ; rec. Zuzana Beňušková, Daniel Luther, Ivan Murin. - 1. vyd. - Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2017. - 144 s. [6,80 AH]. - ISBN 978-83-8111-003-7

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstváchABC Odraz baníckych tradícií v pamäti a identite súčasného mesta / Jolana Darulová. In Paměť města : obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. - 21. století / rec. Lukáš Fasora, Andrej Sulitka. - Brno : Etnologický ústav Akadémie věd České republiky, Statutární město Brno, Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2009. - ISBN 978-80-87112-22-9. - S. 121-147 [1,3 AH].

ABC Odraz hospodárskych a spoločensko-politických udalostí v mýtoch stredoslovenských banských miest (mýtus vzorového mesta Banská Bystrica) = Reflection of economic and socio-political events in myths of mining towns in central Slovakia (myth of model town Banská Bystrica) / Jolana Darulová. In Evropské město : identita, symbol, mýtus : [kolektivní monografie] / editoři Blanka Soukupová ... [et al.] ; rec. Elena Mannová. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova, 2010 - ISBN 978-80-88997-44-3. - S. 125-142 [1,1 AH].

ABC The traditional tastes of the Hont Region, Slovakia / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Traditional food in the Central Europe : history and changes / rec. Martin Franc, Karel Altman. - Prague : Institute of ethnology of the Academy of sciences of the Czech Republic, 2013. - ISBN 978-80-87112-80-9. - S. 98-116 [1,04 AH].

ABC Súčasné prejavy folklorizmu (kultúrne dedičstvo banskobystrického kraja v kontexte vytvárania lokálnej/regionálnej identity) / Jolana Darulová.
In Revitalizácia tradičnej kultúry a lokálna identita / ed. Zdena Krišková ; rec. Zuzana Beňušková, Ivana Kontríková-Šusteková. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-661-6. - S. 41-58 [1,15 AH].

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD K náboženskej identite na Slovensku v druhej polovici 20. storočia (na príklade Banskej Bystrice) / Jolana Darulová. In Menšiny v meste : premeny etnických a náboženských identít v 20. storočí / ed. Daniel Luther, Peter Salner ; rec. Egon Gál, Gabriela Kiliánová. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2004. - ISBN 80-88997-18-6. - S. 75-96 [1,05 AH].

ABD Sociálny a kultúrny rozmer trvalo udržateľného rozvoja v oficiálnych dokumentoch Slovenskej republiky = Social and Cultural Dimension of Sustainable Development in Strategic Documents of the Slovak Republic / Jolana Darulová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku : štúdie, dokumenty, materiály / ed. Alexandra Bitušíková ; rec. Viera Feglová, Peter Salner. I., Teoretické východiská k štúdiu diverzity. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu, 2007. - ISBN 978-80-8083-345-9. - S. 58-78 [1,1 AH]

ABD Od lokalizmu k svetovému kultúrnemu dedičstvu : Banská Štiavnica - mesto UNESCO / Jolana Darulová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku / ed. Alexandra Bitušíková, Daniel Luther ; rec. Viera Feglová, Peter Salner. III., Globálne a lokálne v súčasnom meste. - 1. vyd. - Banská Bystrica, Bratislava : Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, Ústav etnológie SAV, 2010. - ISBN 978-80-557-0008-3. - S. 125-140 [1,37 AH].

ABD Adaptácia nútene vysťahovaných rodín v Akcii B: minulosť a prítomnosť = Adaptation of families forcibly displaced under action B: the past and the present / Jolana Darulová.
In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku / ed. Alexandra Bitušíková, Daniel Luther ; rec. Viera Feglová, Peter Salner, Peter Slavkovský. IV., Spoločenská zmena a adaptácia. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2013. - ISBN 978-80-88997-52-8. - S. 114-128 [1,13 AH].

ABD Tradičná materiálna kultúra / Jolana Darulová. In Dobrá Niva : monografia obce / zost. Slavomíra Očenášová Štrbová ; rec. Július Alberty, Alexandra Bitušíková .. [et al.]. - Dobrá Niva : Obec Dobrá Niva, 2014. - ISBN 978-80-971797-3-1. - S. 155-174 [1,21 AH].

ABD Premeny mestských a priemyselných areálov. Príklady dobrej a zlej praxe = Transformation of urban industrial sites: examples of good practice and bad practice / Jolana Darulová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku = Cultural and social diversity in Slovakia / ed. Jolana Darulová ; rec. Viera Feglová, Peter Salner. V., Občania a priestory mesta. Citizents and urban space. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Belianum, 2015. - ISBN 978-80-557-1044-0. - S. 14-48 [1,46]

ABD Banská Štiavnica na ceste k smart city : zamerané na formovanie mesta so skvelou povesťou/Brand / Jolana Darulová. In Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku / ed. Katarína Koštialová ; rec. Zuzana Beňušková, Peter Salner, Radoslav Kožiak. VI., Nové trendy rozvoja slovenských miest. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Signis, 2018. - ISBN 978-80-973146-1-3. - S. 136-156  [1,30 AH].

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB Múzejníctvo, muzeológia a kultúrne dedičstvo / Štefan Mruškovič, Jolana Darulová, Štefan Kollár ; rec. Ján Michálek, Miroslav Sopoliga. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2005. - 254 s.

ACB Multikultúrnosť a multietnicita : kontexty kultúry národnostných menšín na Slovensku / Jolana Darulová, Katarína Koštialová ; rec. Ladislav Mlynka, Peter Maráky. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. - 272 s. - ISBN 978-80-557-0018-2

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB Banícky stav nech je velebený : prejavy identity baníkov z okolia Banskej Štiavnice v slovesnom folklóre a baníckych obyčajoch / Jolana Darulová ; rec. Ivan Herčko, Alexandra Bitušíková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ústav vedy a výskumu, 2007. - 151 s. - ISBN 978-80-8083-527-9

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE Kultúrny dialóg v meste - súčasné miesta a formy stretávania sa a zábavy mladých ľudí : (na príklade vysokoškolákov v Banskej Bystrici) / Jolana Darulová. In Journal of urban ethnology. - Warszawa : Polskie towarzystwo etnologii miasta, 2006. - ISSN 1429-0618. - Roč. 8(2006), s. 47-56.

ADE Funkcie promenády - korza v malom meste / Jolana Darulová.
In Český lid : The Czech Ethnological journal. - Praha : Etnologický ústav AV ČR. - ISSN 0009-0794. - Roč. 90, č. 3(2003), s. 251-256.

ADE Industrial and Commercial Districts of a Town - History and Present / Jolana Darulová. In Urban people = Lidé města = the city identity - memory - minorities. Roč. 10, č. 2(2008). - Prague : Charles University, Faculty of Humanities, 2008. - ISBN 1212-8112. - ISSN 1212-8112.

ADE Kultúrne dedičstvo - v politike, praxi a vzdelávaní (na príklade Slovenska) / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Studia etnologiczne i antropologiczne : dziedzistwo kulturowe "nadbagażem" codzienności? / ed. Halina Rusek, Kinga Czerwińska, Katarzyna Marcol; rec. Jan Adamowski, Władysław Baranowski ... [et al.]. Tom 12 (2012), s. 229-240. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012. - (Studia etnologiczne i antropologiczne). - ISSN 0208-6336.

ADE Interpretácie ne/hraníc susedných stredoslovenských miest Banská Bystrica - Zvolen / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Studia etnologiczne i antropologiczne : obszary kulturowe współecznego mista - funkcje i pogranicza / ed. Grzegorz Odoj, Magdalena Salbot ; rec. Anna Szyfer, Wojciech Olszewski. Tom 13 (2013), s. 143-158. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - (Studia etnologiczne i antropologiczne). - ISSN 1506-5790.

ADE Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica / Jolana Darulová. In Studia etnologiczne i antropologiczne : globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - ISSN 1506-5790, 2353-9860. - Tom 14 (2014), s. 187-196

ADE Lokálne a globálne prvky súčasného zimného sviatkovania v meste = Local and global features of modern celebrations during the winter season in town / Jolana Darulová. In Journal of Urban Ethnology : etnologia, antropologia miasta. - Krakow : Instytute of archeology and ethnology Polish Academy of Sciences, 2017. - ISSN 1429-0618. - Č. 15 (2017), s. 9-20.

 

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF Kultúrny turizmus - nedosiahnuteľný cieľ alebo "neobjavené" hodnoty kultúrneho dedičstva / Jolana Darulová. In Etnologické rozpravy. - Bratislava : Ústav etnológie SAV, Etnografické múzeum SNM v Martine, Národopisná spoločnosť Slovenska, 2005. - ISSN 1335-5074. - Roč. 12, č. 2(2005), s. 41-49.

ADF Obsahové a funkčné zmeny centra mesta : (moderné a tradičné, alebo hľadanie novej tváre centra mesta) / Jolana Darulová. In Slovenský národopis = Slovak ethnology. Roč. 58, č. 2 (2010). - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2010. - ISSN 1335-1303. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 159-174.

ADF The tradition of the Salamander Parade / Jolana Darulová. In Slovenský národopis = Slovak Ethnology. - Bratislava : Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, 2013. - ISSN 1335-1303. - Roč. 61, č. 5 (2013), s. 539-547

ADF Súčasný stav a perspektívy skúmania a prezentácie javov nehmotného kultúrneho dedičstva v kontexte Banskobystrického kraja / Jolana Darulová. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1339-2204. - Č. 1 (2014), s. 19-27

ADF Revitalizácia tradičného stravovania netradičnými, alternatívnymi formami / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - Banská Bystrica : Národopisná spoločnosť Slovenska, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB v Banskej Bystrici, Ústav etnológie SAV v Bratislave, 2014. - ISSN 1335-5074. - Roč. 21, č. 2 (2014), s. 104-11

ADF Kultúrne dedičstvo v mestskom prostredí (identifikácia, ne/uchovávanie, prezentácia) = Cultural heritage in urban environment (identification, non/preservation, presentation) / Jolana Darulová. In Etnologické rozpravy : recenzovaný časopis. - [Bratislava] : Národopisná spoločnosť Slovenska, 2015. - ISSN 1335-5074. - Roč. 22, č. 1 (2015), s. 78-87

ADF The concept of sustainable development of cities : ethnological notes / Jolana Darulová.
In Ethnologia actualis : the journal of ethnographical research. - Trnava : Univerzita Cyrila a Metoda, 2016. - ISSN 1339-7877. - Vol. 16, no. 1 (2016), pp. 68-78.

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADM Festivity v urbánnom prostredí so zameraním na banícke tradície mesta Banská Bystrica = Festivities in urban environment with focus on mineworkers’ traditions in the city of Banská Bystrica / Jolana Darulová. In Národopisná revue. - Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2018. - ISSN 0862-8351. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 3-12.
 
ADM Cultural and confessional specifics of national minorities of Slovakia as a part of identity examples of urban and rural environment / Jolana Darulová, Katarína Koštialová, Katarína Slobodová Nováková. In European Journal of Science and Theology. - [s.l.] : Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2018. - ISSN 1841-0464. - Vol. 14, no. 6 (2018), pp. 107-114.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

ADN Súčasný stav a perspektívy skúmania a prezentácie javov nehmotného kultúrneho dedičstva v kontexte Banskobystrického kraja / Jolana Darulová. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo. - Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014. - ISSN 1339-2204. - Č. 1 (2014), s. 19-27

ADN Zachovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva mesta = Preservation and presentation of intangible cultural heritage of a town (based on the example of Banská Bystrica) : (na príklade Banskej Bystrice) / Jolana Darulová.
In Muzeológia a kultúrne dedičstvo = Museology and Cultural Heritage : vedecký recenzovaný časopis. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, 2018. - ISSN 1339-2204 tlačená verzia, 2453-9759 on line verzia. - Roč. 6, č. 2 (2018), s. 107-119.
 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEC Komunikácia v meste rodovou optikou / Jolana Darulová.
In Miasto - przestrzeň kontaktu kulturowego i spolecznego / rec. Tadeusz Paleczny, Robert Mrózek. Tom 8. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersitetu Slaskiego, 2004. - ISSN 0208-6336, 1506-5790. - S. 264-270.

AEC Changing Cities and Towns and Urban Society in the Twentieth Century / Jolana Darulová. In Fieldwork and Local Communities. No. 7 / ed. Zdeněk Uherek, Jan Grill. - Praha : Institute of Ethnology, 2005. - ISBN 80-85010-68-2. - S. 46-63.

AEC Stereotypy a zmeny socio-profesijnej skupiny mesta (obchodníci, remeselníci, živnostníci v meste Banská Bystrica od roku 1918 podnes) / Jolana Darulová. In Tožsamosc spoleczno-kulturowa miasta postindustrialnego w Europie srodkowej / red. B. Kloch, A. Stawarz ; rec. Kazimierz Jurkowski. - Rybnik-Warszawa : Muzeum w Rybniku, Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta, 2005. - ISBN 83-918215-4-4. - S. 69-76.

AEC Kultúrne dedičstvo v kontexte zaniknutého baníctva v meste Banská Štiavnica / Jolana Darulová. In Studia etnologiczne i antropologiczne : globalizacja jako wyzwanie dla zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej / rec. Jan Adamowski, Władysław Baranowski ... [et al.]. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. - ISSN 1506-5790. - Tom 14.
 AEC Múzeá národnostných menšín na Slovensku - mediátor tradícií a identity / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Muzeum a identita : etnologické pohledy / rec. Alena Křížová. - 1. vyd. - Rožnov pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírode v Rožnově pod Radhoštěm, 2016. - ISBN 978-80-87210-59-8. - S. 133-141.

AEC Nehmotné kultúrne dedičstvo na Slovensku = Intangible cultural heritage in Slovakia (town-countryside, local-national) : (mesto-vidiek, lokálne-národné) / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Narracja, obyczaj, wiedza... = Narrative, custom, knowledge...on the preservation on intangible cultural heritage : o zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego / rec. Jan Święch, Dionizjusz Czubala. Tom 3. - 1. vyd. - Chorzów : Muzeum Górnoslaski park etnograiczny w Chorzowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. - ISBN 978-83-932093-7-8. - S. 159-168.
 AEC Trauma zo sociálnej degradácie : zmena sociálneho statusu stredných tried, sociálna degradácia násilne vysťahovaných rodín počas akcie "B" / Jolana Darulová.
In Národy - města - lidé - traumata : urbánní studie / rec. Lena Arava-Novotná, Daniel Luther. sv. 12. - 1. vyd. - Praha : Karlova univerzita, Fakulta humanitních studií UK, 2017. - ISBN 978-80-7571-014-7. - S. 71-78.

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED Identita Bulharov v Banskej Bystrici / Jolana Darulová. In Bulhari na Slovensku = Blgari v Slovakija : etnokultúrne charakteristiky a súvislosti : štúdie / Eva Krekovičová - Vladimír Penčev (eds.). - Bratislava : Veda, 2005. - ISBN 80-224-0890-5. - S. 133-141.

AED Materiálna kultúra / Jolana Darulová. In Pliešovce : krajina, história, kultúra / zost. Jolana Darulová ... [et al.] ; rec. Jaroslav Mazúrek, Július Alberty ... [et al.]. - Pliešovce : Obecný úrad, 2006. - ISBN 80-969542-8-8. - S. 141-152.

AED Duchovná kultúra / Jolana Darulová. In Pliešovce : krajina, história, kultúra / zost. Jolana Darulová ... [et al.] ; rec. Jaroslav Mazúrek, Július Alberty ... [et al.]. - Pliešovce : Obecný úrad, 2006. - ISBN 80-969542-8-8. - S. 153-166.

AED Využívanie kultúrneho dedičstva Slovenska v prospech cestovného ruchu / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Folia Turistica 2 : zborník vedeckých prác / rec. Marian Gúčik, Jana Kučerová ... [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2012. - ISBN 978-80-557-0351-0. - S. 48-56.

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC Vplyv zápisu lokality do zoznamu UNESC-a na cestovný ruch (na príklade mesta Banská Štiavnica) = The influence of the registration of the locality into the list of UNESCO on tourism (as a case of the town Banska Stiavnica) / Jolana Darulová. In XIV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků, Bořetice, 22. - 24. června 2011 / ed. Viktorie Klímová, Vladimír Žítek ; rec. Jan Sucháček, Dana Švihlová. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - ISBN 978-80-210-5513-1. - S. 286-294. Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC Ethnic minorities in Slovakia, foreigners or citizens? / Jolana Darulová, Katarína Koštialová. In Citoyennetés, voisinages et minorités en Europe / Citizenships, neighbourhoods and minorities in Europe : international conference on citizenship and nationalities in Europe, April 27-30, 2011, Banská Bystrica / zost. Ján Koper, Gilles Rouet. 3. - Bruxelles : Bruylant, 2012. - ISBN 978-2-8027-3568-7. - S. 207-217. - Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC Tradičná kultúra v cestovnom ruchu s využitím jej najvýznamnejších hodnôt = Traditional culture in tourism using its most important values / Jolana Darulová. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách = 18th International colloqium on regional sciences : sborník příspěvků, Hustopeče, 17. - 19. června 2015 / rec. František Križan, Silvia Ručinská. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - ISBN 978-80-10-7861-1. - S. 737-741.  Článok je evidovaný v databáze WoS.

AFC Tradičná kulinárna kultúra v cestovnom ruchu (príklady dobrej praxe z rurálneho i urbánneho prostredia) = Traditional culinary culture in tourism (good practices in rural and urban environment) / Jolana Darulová. In 19th international colloquium on regional sciences = 19. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : conference proceedings, Čejkovice, 15th-17th June 2016 / rec. Václav Toušek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - ISBN 978-80-210-8272-4. - S. 1080-1086. Článok je evidovaný v databáze WoS.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD Aplikovaná etnológia v regionálnej výchove / Jolana Darulová. In Regionálna výchova a škola : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2002. - ISBN 80-8055-753-5. - S. 61-65.

AFD Kultúrny turizmus - nedosiahnuteľný cieľ alebo "Neobjavené hodnoty kultúrneho dedičstva" : (o význame múzeí na Slovensku) / Jolana Darulová. In Tradičná kultúra, turizmus a rozvoj regiónov : medzinárodná konferencia, Terchová, 26. a 27. mája 2005 / ed. J. Čukan, I. Gažiová, I. Šusteková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - ISBN 80-8050-992-1. - S. 107-117

AFD Odraz multikultúrneho Slovenska vo vedomostiach/vedomí vysokoškolákov / Jolana Darulová. In Európske kontexty interkultúrnej komunikácie : konferencia, Nitra, 17. - 18. 9. 2008 / ed. Peter Ivanič, Martin Hetényi, Zvonko Taneski ; rec. Jozef Vladár, Slavomír Gálik. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8094-564-0. - S. 493-501.

AFD Využívanie kultúrneho dedičstva Španej Doliny v prospech cestovného ruchu / Jolana Darulová. In Kultúrne dedičstvo a identita : medzinárodná vedecká konferencia, 25.-26. máj 2016 Banská Bystrica / ed. Zdena Krišková ; rec. Katarína Nádaská, Silvia Letavajová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, 2016. - ISBN 978-80-557-1120-1. - S. 79-91.
 

FAI redakčné a zostavovateľské práce

FAI Pliešovce v premenách času / zost. Pavel Hronček, Ivan Herčko, Jolana Darulová ; rec. Július Alberty, Jaroslav Mazúrek ... [et al.]. - 2. dopln. vyd. - Pliešovce : Obec Pliešovce, 2016. - 193 s. [19,01 AH]. - ISBN 978-80-972303-9-5
 

FAI   Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku = Cultural and social diversity in Slovakia / ed. Jolana Darulová ; rec. Viera Feglová, Peter Salner. V., Občania a priestory mesta. Citizents and urban space. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Belianum, 2015. - 167 s. [8,29 AH]. - ISBN 978-80-557-1044-0 [DARULOVÁ, Jolana (100%) (editor) - FEGLOVÁ, Viera (rec.) - SALNER, Peter (rec.)].

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=