Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.

Vysokoškolský učiteľ, emeritný profesor

Telefónne číslo:
048 446 51 48
Zaradenie:
Profesor

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Telefón: 048 446 51 48
Email: jan.findra@umb.sk

Profesijná charakteristika

Prof. PhDr. Dr. h. c. Ján Findra, DrSc.

Narodil sa 25. marca 1934 v Málinci.

Štúdiá

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v Málinci. Stredoškolské štúdiá absolvoval na Gymnáziu B. Slančíkovej – Timravy v Lučenci (1950 – 1953). V rokoch 1953 – 1957 študoval na Fakulte spoločenských vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave slovenčinu a históriu.

Zamestnanie

Po skončení vysokej školy pôsobil v rokoch 1957 – 1961 ako stredoškolský profesor na Pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v Lučenci. V rokoch 1961 – 1992 bol členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty (do roku 1965 Pedagogický inštitút) v Banskej Bystrici. V roku 1992 – 1993 pracoval na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných a prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V r. 1993 – 2000 bol vedúcim Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 2000 – doteraz pracuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastočný úväzok na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V rokoch 1990 – 1993 bol poslancom Slovenskej národnej rady a Národnej rady Slovenskej republiky.

Vedecká a vedecko-pedagogická kvalifikácia

V roku 1966 získal na základe obhajoby v Ústave slovenského jazyka SAV vedeckú hodnosť CSc. (práca: Jašíkova cesta k syntéze, 278 s.). Na základe rigorózneho pokračovania mu bol v r. 1969 udelený titul PhDr. (práca: súbor vedeckých štúdií). V roku 1970 zadal habilitačnú prácu Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine (204 s.), v r. 1973 sa habilitoval, ale až v r. 1975 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent. V roku 1979 sa začalo konanie na udelenie vedeckej hodnosti DrSc.; v r. 1984 mu bola na základe obhajoby doktorskej dizertačnej práce (Kontext a stavebné jednotky textu, 224 s.) udelená vedecká hodnosť doktora filologických vied (DrSc.). V r. 1986 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenský jazyk.

Akademické funkcie

V roku 1984 bol vymenovaný za vedúceho Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. 19.12.1989 ho akademický senát zvolil za dekana tejto fakulty; funkciu vykonával – po opätovnom zvolení v r. 1990 – do roku 1992. Po vzniku Univerzity Mateja Bela, na založení ktorej má významný podiel, bol zvolený za jej prvého rektora. Funkcie sa vzdal v r. 1993 po vymenovaní za vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.

Vedecké a publikačné aktivity

Vo vedeckovýskumnej práci sa venuje výskumu slovenského jazyka, najmä štylistike, teórii textu, poetike, teórii jazykovej kultúry, teórii umeleckého prednesu a rétorike. Jeho vedecká produkcia predstavuje 772 položiek. Vydal 16 monografií (18 vydaní), z toho 4 v spoluautorstve, jednu v zahraničí. Samostatne, ako hlavný autor alebo spoluautor vydal 10 vysokoškolských a stredoškolských učebníc (12 vydaní). Vo vedeckých časopisoch a zborníkoch publikoval 169 vedeckých štúdií, 15 v zahraničí, 169 odborných článkov a recenzií, 414 populárno-náučných článkov. Venuje sa aj kultúrno-spoločenskej publicistike; v periodickej tlači mu vyšlo 120 článkov a rozhovorov, v elektronických médiách sa publicisticky prezentoval 42-krát. Do tlače pripravil ako zostavovateľ a editor 21 titulov. Zúčastnil na 52 vedeckých konferenciách. Zistených ohlasov a citácií na jeho práce je 332, z toho v zahraničí 36.

Najdôležitejšie monografické práce

Rozbor štýlu prózy. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, 216 s.

Umenie prednesu. 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1974, 1979, 253 s.

Slovník literárnovedných termínov (hlavný autor, spoluautor Gombala, E. – Plintovič, I.). 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987, 411 s.

 

Stavba a prednes rečníckeho prejavu. Martin. Osveta 1989, 165 s.

Jazyk, reč, človek. Bratislava. Q 111, 1998, 112 s.

Štylistika slovenčiny. Martin, Osveta 2004, 232 s.

Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica, Fakulta humanitných vied 2004, 64 s.

Akademická příručka. (Spoluautor). Martin, Osveta 2005, 496 s.

 

Atď.

Členstvo v redakčných radách, vedeckých radách, v odborných komisiách:

-- člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč

-- člen redakčnej rady časopisu Kultúra slova

-- predseda redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole

-- člen vedeckej rady Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

-- člen vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB v B. Bystrici

-- člen vedeckej a umeleckej rady Akadémie umení v B. Bystrici

-- člen vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení Akadémie umení v B. Bystrici

-- predseda Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR

-- člen Komisie Ministerstva kultúry SR pre vedu a vývoj

-- člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

-- člen ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV

Ocenenia

 

--1995... Certifikát Le Président du Comité International Olympique

--1995... Strieborná medaila Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

--1997 ...Krzyź komandorski z gwiazda orderu zaslugi Rzeczypospolitej Polskiej

--1997... Zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici

--1998... Pamätná listina Nadácie Milana Rastislava Štefánika

--1999... Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici

-- 2002 ... Cena primátora Banskej Bystrice

-- 2004...Doctor honoris causa. Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici

Atď.

 

Kontaktný formulár

=