Psychomotorické hry a cvičenia - denné a externé štúdium

Všetky informácie a zadania úoh budú zverejnené v LMS Moodle. Je potrebné prihlásiť sa do kurzu "psychomotorické hry a cvičenia" Kurz rozlišuje dve skupiny účastníkov, pre denné štúdium a externé štúdium. Študenti sa prihlásia podľa ich formy štúdia. Kurz sa nachádza v kategórii Filozofickej fakulty, katedry telesnej výchovy a športu.

 

Komunikácia so študentmi počas dištančnej metódy vyučovania bude realizovaná výhradne elektronickou formou.

 

Dostupná literatúra:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/veda-a-vyskum/publikacie/book-18064/kreativne-esteticke-a-psychomotoricke-pohybove-cinnosti.html

NOVOTNÁ, N, BLAHUTKOVÁ, M., OTTMÁROVÁ, E. 2007. Hry s netradičným náčiním (psychomotorické hry). Banská Bystrica : PdF UMB, 2007.

NOVOTNÁ, N., VLADOVIČOVÁ, N., SLIŽIK, M. 2009. Psychomotorika 1. Banská Bystrica : FHV UMB, Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2009.
NOVOTNÁ, N., VLADOVIČOVÁ, N., PALOVIČOVÁ, J. 2013. Kreatívne, estetické a psychomotorické činnosti. Banská Bystrica : FHV UMB, 2013. 

Kontaktný formulár

=