Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti - denné a externé štúdium

Vyučovanie predmetu sa realizuje prezenčnou metódou, až do jej odvolania. Pokiaľ bude prezenčná metóda štúdia prerušená, všetky úlohy budú študenti plniť na základe zadaní, uverejnených v každom týždni semestra. Podmienkou pre ukončenie predmetu Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnoti je splnenie dvoch jeho častí. 1. časť je vedená doc. PaedDr. Robertom Rozimom, PhD.

Podmienkou pre ukončenie 2. časti, nelokomočné pohybové zručnosti, je plnenie zadaní, priebežne zverejňovaných v LMS Moodle.

 

Všetky informácie a zadania úloh budú zverejnené v LMS Moodle. Je potrebné prihlásiť sa do kurzu "Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti" Kurz rozlišuje dve skupiny účastníkov, pre denné štúdium a externé štúdium. Študenti sa prihlásia podľa ich formy štúdia. Kurz sa nachádza v kategórii Filozofickej fakulty, katedry telesnej výchovy a športu.

 

Komunikácia so študentmi počas dištančnej metódy vyučovania bude realizovaná výhradne elektronickou formou.

Kontaktný formulár

=