doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prezidentka slovenskej pobočky Stredoeurópskej asociácie kanadských štúdií, členka národnej grantovej komisie MŠ KEGA č. 4

Telefónne číslo:
048 446 5023
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
023 (FHV)

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 11:45
Piatok
-
NEW: in weeks 1-6 online office hours only or by e-mail appointment. GIVEN THE C19 situation, I prefer MS TEAMS CONSULTATIONS- teams invitation will be sent. Students with special needs - do not hesitate co contact me anytime.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Katedra anglistiky a amerikanistiky
Tajovskeho 40
96001 Banska Bystrica
Slovakia

Kancelária: 023 (FHV)
Telefón: 048 446 5023
Email: Jana.Javorcikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Kvalifikácia / Qualification:

 

(Doc.) Habilitačné konanie ukončené 14. 3. 2015 na filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

(Mgr.) Absolventka Prešovskej university, Filozofickej fakulty 1992-1997, Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, anglický jazyk, filozofia.

 

 

(CSc./PhD.) 23. 4. 2004; Odbor: 73-19-9, anglický jazyk a literatúra; Miesto: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka a literatúry, Téma: Prvky antickej tragédie vo vybratých dielach Eugena O’Neilla.

 

 

(PaedDr.) 1. 6. 2011; Odbor: 1.1.1 Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov; Miesto: UMB FHV, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Téma: Stimulácia funkčnej a čitateľskej gramotnosti prostredníctvom lingvistických aktivít v učebniciach AJ pre ZŠ.

 

 

Najvýznamnejšie zahraničné vedecko-výskumné stáže/ Research Stays Abroad:

 

 

Fulbright Teacher Exchange Program (Júl 2005-August 2006); ročný vedecko-pedagogický pobyt ma Minneapolis Community and Technical College, Minnesota, USA.

 

 

FRP/FEP Grant (Jún-Júl 2003); vedecko-výskumný pobyt na Petersborough University, Ontario, Kanada.

 

 

Transatlantic Grant (Január 2001 - Marec 2001); vedecko-výskumná stáž na PennState University, Pennsylvania, USA.

 

 

Oxford College Hospitality Scheme (1. 5. – 30. 5. 2000); vedecko-výskumná stáž na University College, Oxford University, Veľká Británia.

 
 

 

Hlavné smery výskumnej činnosti/Major research areas:

 

Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriavam na dve oblasti. Prvou je teoretický výskum v oblasti teórie literárneho žánru metódou literárnej analýzy a komparatistiky. Skúmaný korpus predstavuje predovšetkým moderná americká dráma s dôrazom na tvorbu Eugena O´Neilla a britská dráma dvadsiateho storočia. Cieľom tohto výskumu je monitoring súčasných žánrových variant, a prípadné doplnenie a aktualizácia slovníkov a literárnych príručiek. Druhou oblasťou výskumu sú kultúrne štúdie anglicky hovoriacich krajín, predovšetkým Kanady, Spojených Štátov a Veľkej Británie. Predmetom výskumu sú objektívne historické a spoločenské udalosti (napríklad prisťahovalectvo, multikulturalizmus, globalizácia) a ich reflexia v základných dokumentoch krajín a najdôležitejších literárnych dielach. Cieľom výskumu je lepšie porozumenie skúmaných krajín, ako aj porovnávacia analýza a hľadanie spoločných bodov s krajinami Európskej Únie.