doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

Stránkové hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
13:00 - 15:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po ukončení semestra si konzultácie treba dohodnúť.

Kde ma nájdete

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.
Tajovského ul. 51
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Email: janka.klinckova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

doc. PhDr. Janka KLINCKOVÁ, PhD.

Profesionálny a osobný rast

1996

doc. - habilitácia v odbore slovenský jazyk - jazykoveda na FHV UMB

v Banskej Bystrici

1988

CSc. - obhajoba dizertačnej práce na FF UK v Bratislave

1983-88

externá vedecká ašpirantúra na PF v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk

1980

PhDr. - rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce na FF UPJŠ v Prešove

1973

ukončenie vysokoškolského štúdia na FF UK Bratislava: kombinácia
slovenčina – nemčina

   

Cudzie jazyky:

 

nemčina – štátne skúšky, ruština, angličtina – komunikačná

úroveň a odborná terminológia, poľština - pasívne

Práca s počítačom:

 

MS Office ( Word, Excel, Internet, Power Point)

 

Kurzy a školenia

2007

cyklus kurzov Tvorba multimediálnych výučbových materiálov pre e-learning, Tvorba webových prezentácií, Vizuálna komunikácia, Elektronická komunikácia a služby internetu

2004

2-mesačný intenzívny kurz angličtiny vo Veľkej Británii

2002

intenzívny kurz angličtiny v medzinárodných projektoch VCNO BB

2001

intenzívny kurz komunikačnej angličtiny SAIA BB

2000

intenzívny kurz angličtiny Teaching Centrum BB

1999

kurz manažmentu pre riadiacich pracovníkov na UMB

1998-97

cyklické kurzy práce s PC

1987

kurz vysokoškolskej pedagogiky : PF Banská Bystrica

 

Zamestnanie

od 1973

asistentka na KSJL PF Banská Bystrica, prednášky a semináre z predmetu materinský jazyk pre študentov študijného odboru Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ

1976–96

odborná asistentka na KSJL PF, FHPV a FHV UMB

od 1985

prednášam a vediem semináre zo súčasného slovenského spisovného jazyka (morfológia, syntax, niekoľko rokov aj štylistika a didaktika jazyka a slohu a kultúra prejavu pre študentov nefilológov) v 2. a 3.ročníku štúdia Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov.

od 1996

až doteraz pôsobím ako docentka na KSJK FF UMB, prednášam slovenskú morfológiu, klasickú a sémantickú syntax, prednášam a vediem semináre z verbálnej, neverbálnej a manažérskej komunikácie

 

Pedagogická špecializácia: súčasný slovenský jazyk - morfológia, syntax, komunikácia, kultúra prejavu

 

  garantka študijného programu:
   

1. garantka Bc ŠP Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii pre zahraničných študentov 2015-18

   

2. spolugarantka Mgr ŠO 2.1.27 Slovenský jazyk  a literatúra - MOŠ

   

3. spolugarantka ŠO 2.1.27 Slovenský jazyk  3. st.,  

 

   

4. garantka Mgr ŠP nemecký jazyk a literatúra v kombinácii do roku 2006

   

5. garantka Bc ŠP Európske kultúrne štúdie 2003 – 2006

  garantka predmetov:
   

Morfológia, Opisná syntax, Sémantická syntax, Verbálna komunikácia, Neverbálna komunikácia, Interkultúrna komunikácia, Techniky vedeckých výskumov, Akademické písanie

 

 

 

 

 
 

 

Vedeckovýskumná orientácia:


súčasný slovenský spisovný jazyk, sociolingvistika, komunikácia

 

 

 

 

 

Ďalšie prednáškové aktivity

 

Kurzy pre frekventantov slovenského jazyka a kultúry, poriadaných Metodickým centrom pre zahraničných Slovákov na UMB v Banskej Bystrici

  Prednášky pre zahraničných slovakistov na Studia Academica Slovaca, organizovaných FF UK v Bratislave
  Cyklus prednášok z verbálnej a neverbálnej komunikácie pre Inštitút verejnej správy v Banskej Bystrici, 2001
  Cyklus prednášok z verbálnej a neverbálnej komunikácie pre Inštitút verejnej správy v Banskej Bystrici, 2001
  Prednáškový pobyt na Filozoficko-prírodovednej fakulte Sliezskej univerzity
v Opave, 2002

 

Členstvo a funkcie v spoločenských a stavovských organizáciách

 

od 2014

prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB

od 2014

členka Vedeckej rady UMB

od 2014

predsedníčka pedagogickej, štipendijnej, disciplinárnej komisie, komisie pre špecifické potreby študentov, členka etickej komisie, členka Správnej rady UMB

od 2007

členka odborovej  komisie doktorandského štúdia – študijný odbor 2.1.33. Všeobecná jazykoveda

2005-07

dekanka Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

2005-07

predsedníčka Vedeckej rady Filologickej fakulty UMB

od 2007

členka redakčnej rady ACTA LINGUISTICA na Ekonomickej fakulte UMB

2006-07

členka redakčnej rady časopisu Filologická revue

2006-07

členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu Vlády SR, pre ŠO 2.1.27, 2.1. 35

2005-08

členka Ústrednej maturitnej komisie Ministerstva školstva SR

2003-15

členka Komisie MŠVaŠ SR pre výber lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

2002

vedúca expertka skupiny expertov MŠ SR na prípravu Sústavy študijných odborov SR v skupine ŚO 2.1. Humanitné vedy

1998-04

dekanka Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

1998-04

predsedníčka Vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB

2000-07

členka Vedeckej rady UMB

1999–07

členka Vedeckej rady Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave

2000–02

podpredsedníčka Klubu dekanov na Slovensku

2000–03

členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Prešovskej university v Prešove

2000–03

členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Ostravskej university v Ostrave

2002-03

členka Správnej rady Študentského pôžičkového fondu UMB

1998–04,

2005-07

členka Kolégia rektora UMB

1998–99

členka Komisie MŠ SR pre výber zahraničných študentov na štúdium v SR

od 1998

členka rezortnej komisie na prípravu profesiogramov MŠ SR

1995–98

členka pedagogickej komisie UMB

1995–98

členka Vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB

1995–98

prodekanka pre štúdium na Fakulte humanitných vied UMB

1992–95

členka Vedeckej rady Fakulty humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

1992–95

prodekanka pre štúdium na Fakulte humanitných a prírodných vied UMB v Banskej Bystrici

1989- 2007

členka Výboru Slovenskej Jazykovednej spoločnosti SAV v Bratislave

1989- 2007

predsedníčka Pobočky Slovenskej jazykovednej spoločnosti SAV v Banskej Bystrici

 

Ocenenia a vyznamenania

1998

 

heslo v súdobej personálnej bibliografii slovenských slovakistov a slavistov:

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci 1976 - 1985, Slovenskí jazykovedci 1986 - 1995, Slovenskí jazykovedci 1996 - 2000,  BEHYLOVÁ, Júlia - SMETANOVÁ - Yulia: Slovenskí jazykovedci 2001 - 2005, BEHYLOVÁ, Júlia: Slovenskí jazykovedci 2006 - 2010

1999

heslo v publikácii Kto je kto v Novohrade 1999 - 2000

2001

heslo v publikácii osobností Who is Who v Slovenskej republike

1999

Veľká zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za rozvoj Univerzity Mateja Bela a Fakulty humanitných vied

2001

Pamětní medaile Slezské univerzity v Opavě

2004

Zlatá medaila UMB v Banskej Bystrici za významný podiel na rozvoji Univerzity Mateja Bela

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=