Publikačná činnosť

e-kniha.pdf

Ako efektívne komunikovať

Autori: Jana Klincková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: e-vysokoškolská učebnica, Belianum UMB Banská Bystrica, 176 s. ISBN 978-80-557-1394-6

Jazyk bilbordov (Language of billboards)

Autori: Jana Klincková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. - 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici / ed. Vladimír Patráš ; rec. Alena Jaklová, Ján Bosák. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0731-0. - S. 88-102.
KLINCKOVÁ_ NITRA_2011.pdf

Gramatická štruktúra hovorených komunikátov.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Jazykovedné štúdie : syntax a morfológia - väzby a súvislosti : vedecký seminár venovaný 25. výročiu úmrtia prof. PhDr. Jána Oravca, DrSc., 17. mája 2011, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / rec. Juraj Vaňko, Pavol Žigo. XXX. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013. - ISBN 978-80-224-1286-5. - S. 93-100. [KLINCKOVÁ, Jana (100%) - VAŇKO, Juraj (rec.) - ŽIGO, Pavol (rec.)]

Efektívna komunikácia - predpoklad úspešnosti manažéra.

Autori: VETRÁKOVÁ, M. - KLINCKOVÁ, J.
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2013. 250 s. ISBN 978-80-557-0602-3.

Komunikácia v práci manažéra

Autori: Jana Klincková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Rozvoj ľudských zdrojov II. / rec. Denis Jelačič, Rastislav Šulek, Rudolf Kampf. - Zvolen : Technická univerzita, 2013. - ISBN 978-80-228-2614-3. - S. 148-174.

Funkcie slova v reklame. O čom hovoria bilbordy?

Autori: Jana Klincková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In Studia russico-slovaca : Universitas Catholica Rosenbergensis / rec. J. Leikert, Valér Kupka. Roč. 2. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2013. - ISBN 978-80-561-0083-7. - S. 45-58.

Profesionalizmy – dynamické a eko-(nomické) prostriedky v profesijnej komunikácii

Autori: Jana Klincková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Slavica Szegediensia VII. : zborník statí / zodp. red. Zoltán Györke, Katalin Maruszné Sebó ; rec. Katalin Maruszné Sebó, Zoltán Györke ... [et al.]. VII. - Szeged : Segedínska univerzita, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza, 2012. - ISSN 1786-4151. - S. 105-113.

Paradigma úspešnej komunikácie : aktívne počúvanie - dôležitý predpoklad harmonického vzťahu v komunikácii

Autori: Jana Klincková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In Studia russico-slovaca : Universitas Catholica Rosenbergensis / red. Eva Kollárová, Marián Lapitka ; rec. Etela Farkašová, Valér Kupka. - Ružomberok : Verbum-vydavateľstvo Katolíckej univerzity, 2012. - ISBN 978-80-8084-970-2. - S. 59-75.
Neverbálna komunikácia.pdf

Neverbálna komunikácia alebo komunikujeme nielen slovami.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Odborná monografia bola vypracovaná v rámci projektu ESF: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť a projektu UMB: Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB v Banskej Bystrici Aktivita 1.2 Modul
Terminológia slovies_heslá_JKL.pdf

Terminológia slovies. Slovensko – španielsko – francúzsko - taliansky výkladový slovník.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. 235s. ISBN 978-80-557-0293-3.
Syntax hovorených komunikátov.ppt

Syntax hovorených komunikátov.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 23. - 24. 9. 2009 v Banskej Bystrici.Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : UMB FHV, 2010. s. 467- 485. ISBN 978-80-8083-960-4
Konkurencia a kooperácia, zborník_u.pdf

Konkurencia a kooperácia lexikálnych prostriedkov v profesijnej komunikácii.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Slovo – Tvorba – Dynamickosť. Na počesť Kláry Buzássyovej. Ed. M. Šimková. Bratislava : Veda, 2010. s. 143 – 150. ISBN 978-80-224-1107-3
Komunikačné dimenzie výpovedných štruktúr_BA_2009.ppt

Komunikačné dimenzie výpovedných štruktúr (na textoch piesní M. Lasicu z CD Lipa spieva Lasicu

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In Jazykovedný časopis / Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava. - Bratislava : Slovak Academic Press, 2010. - ISSN 0021-5597. – Roč. 61, č. 1 (2010), s. 57-63.
konf_VEGA2010_fin2.ppt

Dynamické tendencie verzus spontánnosť v bežnej hovorenej komunikácii.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: Medzinárodná konferencia Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka konanej v Banskej Bystrice 13.04.2010. (v tlači)

História, kultúra, jazyky – dôležité prvky európskej integrácie a európskej identity.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Politika Európskej únie v oblasti kultúry a podpory viacjazyčnosti, kultúrna rôznorodosť a jej dopad na hospodársky rast. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Fakulta politických vied a medzinárodných vztahov, 2009. s. 83-108. ISBN 978-80-80
Verbalna_ komunikacia_0925.pdf

Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky

Autori: KLINCKOVÁ Jana
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB
Záverečná práca od A po Z.pdf

Záverečná práca od A po Z

Autori: KLINCKOVÁ, Jana - SŮRA, Pavel
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB

Kto je kto a čo je čo na vysokej škole

Autori: KLINCKOVÁ, Jana - SŮRA, Pavel
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : FHV UMB

Jazyk - komunikácia - spoločnosť

Autori: KLINCKOVÁ, Jana - ODALOŠ,Pavel - PATRÁŠ,Vladimír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : UMB

O možnostiach využívania syntaxe pri rozvíjaní komunikačnej kompetencie

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1993
Vydavateľstvo: Nitra : VŠP

Pragmatický aspekt vo vyučovaní slovenského jazyka.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1992
Vydavateľstvo: Slovenský jayzk a literatúra v škole, 39,1992/1993, s.5-8

Kommunikation in einer Fachsphäre.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1992
Vydavateľstvo: In: Satz-Text-Diskurs. Tubingen : Niemeyer Verlag, s. 275-283

Syntaktická analýza obsahovo-pragmatických jednotiek rozhlasového inzerátu.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1991
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Pedagogická fakulta

Profesionalizmy ako osobitná vrstva slovnej zásoby.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1990
Vydavateľstvo: Slovenská reč, 55, 1990, č.6, s.327-334

Lexikálne prostriedky v medicínskej komunikácii z hľadiska ich expresívnosti.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1989
Vydavateľstvo: Praha : SPN

Ústna komunikácia v odbornej sfére.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1988
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Pedagogická fakulta

Polopredikatívne konštrukcie v umeleckej próze.

Autori: KLINCKOVÁ, Jana
Rok vydania: 1987
Vydavateľstvo: Bratislava : SPN

Kontaktný formulár

=