Špecializácia KT 4 denné

Témy seminárov: 7.4.2021 - predstavenie prednášok + predstavenie Bc. práce- jej štruktúra a formálne náležitosti 

 

 

Zadanie seminárnych prác k termínom 7 a 14.4.2021

 


Zadanie seminárnej práce 2

 

Obdržali ste 3 mesačné tréningové plány. Každý z Vás si ich preštuduje a každý posúdi a ohodnotí. Ako pomôcku máte kritéria. Do prezentácie uvediete tabuľku kde spoločne uvediete svoje hodnotenia k jednotlivým prácam. Potom pri prezentácii uvediete (verbálne) prečo ste tak prácu hodnotili a či ste sa zhodli alebo nezhodli (čo nemusí byť vnímané ako nedostatok).

Po vzájomnej dohode si každý vyberiete jednu konkrétnu tréningovú jednotku (rozdielne tr. plány) a jednu spoločnú (rovnaký plán) a pokúsite sa ju prakticky zrealizovať- odcvičiť. Zhodnotíte vhodnosť, postupnosť a realizovateľnosť (čas, objemové parametre atď.) 1+1+1- písomným komentárom v rámci prezentácie.

Kritéria hodnotenia tréningových plánov:

K dispozícií celkovo 30 bodov.

Škála hodnotenia 0-19b (nevyhovujúci tréningový plán) , 19,5-30 bodov (realizovateľný tréningový plán)

Hodnotíte:

l  Špecifiká osoby, stanovenie a výber cieľa, štruktúra a konštrukcia tr.plánu (opis, prehľadnosť).... (0-5 bodov)

l  Diagnostika osoby, jej aktuálny pohybový režim, aktuálna pohybová výkonnosť, telesná zdatnosť, energetický príjem a výdaj (komplexnosť návrhov metód, využiteľnosť dostupnej diagnostiky (0-5 bodov)

l  Výber vhodných prostriedkov a metód, štruktúra tréningového cyklu (0-10bodov)

l  Charakteristika očakávaní, ďalšie možnosti a východiská do ďalšieho obdobia (zhrnutie, záver sem. práce) (0-5 bodov)

l  Formálne náležitosti, pravopis, štylizácia, zrozumiteľnosť, vhodná vizualizácia (5 bodov)

 Ako pomôcku môžete využiť KZŠ4zadania


 

 

Ďalšie zdroje a námety na štúdium:

 

Zborníky a elektronické časopisy:

Športový edukátorhttp://www.ktvs.pf.ukf.sk/index.php/veda-a-vyskum/projekty-na-katedre/2-uncategorised/35-sportovy-edukator

Elektronické zdroje FTVŠ UK BA- https://fsport.uniba.sk/sluzby/kniznica-ftvs-uk/elektronicke-publikacie/

 Masarykova univerzita https://munishop.muni.cz/obchod/obor-knihy/telesna-vychova-a-sport+2

 

 Prednášky:

Národné športové centrum - prednášky

Diagnostika silových schopností- prof. Hamar prednáška

 Diagnostika trénovanosti ako súčasť kondičnej prípravy a jej realizácia v NŠC - Peter Lopata 

Rozvoj silových schopností- prof. Marián Vanderka

 Testovanie a rozvoj ideomotorických funkcií v športe- prof. Pavel Kolář

Rozvoj vytrvalostných schopností- Viktor Bielik

 

Web stránky:

 

Testovanie v ČR- metodiky

 

 


Kontaktný formulár

=