Výskumná úloha 2021

Vážení prevádzkovatelia športových objektov, zariadení a poskytovatelia služieb v športe.

Radi by sme Vás oslovili s ponukou spolupráce na mapovaní aktuálnej športovej infraštruktúry na Slovensku so zameraním na posilňovne a fitnescentrá, či prevádzky s podobným zameraním.

Mapovanie a poznanie uvedeného stavu nám poskytne viac faktov k veľkosti a dôležitosti uvedeného športovo-ekonomického sektora pre Slovensko.

Situáciu mapujeme za rok 2020

 V prípade že ste zrušili prevádzku by sme Vás chceli požiadať  aj tak o vyplnenie dotazníka. Budú sa nám ľahšie vyhodnocovať dopady politických rozhodnutí na tento segment športu.

 

 

Východiská nám poslúžia:

 • ako fakty pri komunikácií s orgánmi štátnej správy,
 • ako fakty pri zistení súvislostí s demografiou a rozvojom jednotlivých regiónov,
 • ako fakty k ekonomickým prínosom pre hospodárstvo Slovenska,
 • ako fakty k možnostiam a dostupnosti športových aktivít v korelácií s kvalitou životnej úrovne a podpory zdravého životného štýlu obyvateľstva SR,
 • ako fakty k rozsahu a pestrosti ponúkaných služieb či odborného a materiálno-technického zabezpečenia v tomto segmente športu,
 • a mnohé ďalšie.

   Chceme:

 • zistiť realitu súčasného stavau z pohľadu dopadu pandémie na tento segment služieb
 • zistiť veľkosť regionálnych rozdielov na základe porovnania v tomto segmente služieb
 • zistiť dynamiku zmien v tomto segmente zmien na základe porovnania s prieskumom z rokov 2010/2011
 • zistiť kvalitu a rozsah poskytovaných služieb v tomto segmente športu
 • zistiť škálu využívaných marketingových nástrojov pri predaji a reklame ponúkaných služieb u konkurencie
 • atď.

Čo vyplnením dotazníka získate VY:

 • v prípade, ak sa zúčastníte prieskumu ako prevádzkovateľ -majiteľ zariadenia, či poskytovateľ služieb  máte možnosť (ak túto možnosť označíte v dotazníku) dostať sumárne informácie z výskumu. Po vyhodnotení výskumu Vám v prípade záujmu zašleme bezodplatne ELEKTRONICKÚ PUBLIKÁCIU.
 • po zhodnotení získate teda prehľad a možno inšpiráciu ako to na Slovensku vyzerá v uvedenom segmente podnikania,
 • máte možnosť porovnať Vami ponúkané služby s konkurenciou a odhadnúť možnosti marketingu, ponuky a rozvoja 
 • v prípade záujmu budete mať možnosť získavať informácie z odbornej problematiky športu, informácie o seminároch, konferenciách či vzdelávaní v športe ktoré organizuje Trénerské vzdelávacie centrum KTVŠ FF UMB

Preklik na DOTAZNÍK

 

Dotazník je aktívny do 30.4.2021

 

 

 

Zloženie výskumného tímu: zamestnanci KTVŠ FF UMB v spolupráci s EF UMB 

Kontaktný formulár

=