Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

BDF23 Krško, Jaromír_Hont.pdf

Hont

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Hont a jeho dejiny. Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2. roč., apríl 2022, s. 61 – 62. ISSN 2729– 8833.
BDF24 Krško, Jaromír_Brhlovce.pdf

Brhlovce

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Hont a jeho dejiny. Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2. roč., apríl 2022, s. 63 – 65. ISSN 2729– 8833.
BDF25 Krško, Jaromír_Lesenice.pdf

Lesenice

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Hont a jeho dejiny. Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2. roč., apríl 2022, s. 66 – 68. ISSN 2729– 8833.
Krško_Lexikálno-sémantické východiská niektorých hydroným a ojkoným stredného povodia Váhu (2022).pdf

Lexikálno-sémantické východiská niektorých hydroným a ojkoným stredného povodia Váhu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Aspekty literárnovedné a jazykovedné V. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ed. V. Kováčová, Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2022, s. 205 – 218.
Chlebnický, J. - Krško, J. a kol._Sarvašské priezviská (2022).pdf

Sarvašské priezviská / Szarvasi családnevek

Autori: Chlebnický, J. – Krško, J. – Kutas, F. – Mótyán, T.
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: Sarvaš : Kultúrny spolok sarvašských Slovákov „Vernosť“, 2022. 280 s. ISBN 978-615-01-5023-9.
BDF26 Krško, Jaromír_Hrkovce.pdf

Hrkovce

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Hont a jeho dejiny. Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2. roč., august 2022, s. 64 – 65. ISSN 2729– 8833
BDF27 Krško, Jaromír_Ladzany.pdf

Ladzany

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Hont a jeho dejiny. Vedecko-populárny trojmesačník o dejinách a kultúre Hontu, 2. roč., august 2022, s. 66 – 68. ISSN 2729– 8833
ADM04 Nevedecká etymológia v slovenskej ojkonymii.pdf

Nevedecká etymológia v slovenskej ojkonymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, 2022, roč. LXIII, č. 2, s. 410 – 417.
AFD43 Kolokviá mladých jazykovedcov alias tradičná Modra a teória onymického komunikačného registra.pdf

Kolokviá mladých jazykovedcov alias tradičná Modra a teória onymického komunikačného registra.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: In: Varia XXX. Zborník materiálov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov (Bratislava, 3. - 5. novembra 2021). Zost. K. Gajdošová a N. Kolenčíková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., 2022, s. 36 – 44. ISBN 978-80-971690-8-4.
ADN07 Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny.pdf

Slovenské ojkonymá motivované dňami týždňa ako zdroj poznávania rozvoja ekonomickej prosperity krajiny.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2022
Vydavateľstvo: Slavica Slovaca, 2022, roč. 57, č. 3, s. 259 – 269. DOI: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2022.3.7
AED20 Krško, Jaromír_Názvy dní týždňa v slovenskej toponymii. (2022).pdf

Názvy dní týždňa v slovenskej toponymii.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: In honorem et memoriam viri doctissimi. Zborník k nedožitým deväťdesiatinám prof. Vincenta Sedláka. Ed. M. Marek, Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2021, s. 217 – 232. ISBN 978-80568-0227-4.
ADM03 Krško, Jaromír – Šikyňová, Gabriela_ Prezývky žiakov z hľadiska ich sociálneho postavenia v triede..pdf

Prezývky žiakov z hľadiska ich sociálneho postavenia v triede

Autori: Krško, Jaromír – Šikyňová, Gabriela
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, 2020, LXII, č. 2, s. 289 – 303.
Rožai - Krško_Speleonymia_v_regionalnych_a_sociokulturnych_suvislostiach (2021).pdf

Speleonymia v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach (na súbore speleoným Slovenského rudohoria a iných oblastí Slovenska)

Autori: Rožai, Gabriel - Krško, Jaromír
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela, 2021, 160 s. E-verzia: ISBN 978-80-557-1914-6, EAN 9788055719146; https://doi.org/10.24040/2021.9788055719146
GII19 Krško, Jaromír_Pôvod názvu Málinec.pdf

Pôvod názvu Málinec

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Málinský hlásnik, 2021, roč. XIII, č. 4, s. 7. (dostupné na: https://malinec.sk/malinsky-hlasnik/)
Zborník - Od textu k prekladu XV._2._časť (2021).pdf

Tlak ideológie na propriálnu stránku jazykovej krajiny – na príklade banskobystrickej urbanonymie.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: Referát prednesený na konferencii Odborná komunikácia v zjednotenej Európe (Banská Bystrica, 6. – 7. októbra 2021). In: OD TEXTU K PREKLADU XV., 2. časť, Linguistic Landscapes. Ed. A. Ďuricová, J. Lauková, Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2021, s. 62 – 72. ISBN 978-80-7374-132-7 (2. časť).
AFD42 Vývin vybraných osadných názvov okresu Rožňava.pdf

Vývin vybraných osadných názvov okresu Rožňava.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2021
Vydavateľstvo: In: Rožňava v premenách času. Zborník z odbornej konferencie usporiadanej pri príležitosti 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave. Ed. Lenka Bischof. Rožňava : Mesto Rožňava, 2021, s. 7. – 16. ISBN 978-80-570-3458-2.
AEC18 Krško, Jaromír_Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice).pdf

Lokálne nárečie ako nástroj expresivizácie v jazykovej krajine (na príklade Banskej Bystrice).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: OD TEXTU K PREKLADU XIV., 2. časť, Linguistic Landscapes. Ed. A. Ďuricová, Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2020, s. 37 – 47.
AED19 Krško, Jaromír_ Expresivita v slovenskej toponymii a čo s tým súvisí.pdf

Expresivita v slovenskej toponymii a čo s tým súvisí?

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Od čistoty k hygiene – od hygieny ku zdraviu. Metamorfózy starostlivosti o dušu a telo. Monotematický súbor štúdií. Eds.: Šimon Marinčák, Rastislav Nemec. Košice : Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2020, s. 95 – 101. ISBN 978-80-8191-289-4.
EDJ19 Krško, Jaromír_Životné jubileum profesora Pavla Odaloša..pdf

Životné jubileum profesora Pavla Odaloša.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LXI, 2020, č. 1, s. 241-242. ISSN 1211-4413.
AFC10 Krško, Jaromír_Nominačné procesy vínnych pivníc v Sebechleboch – Starej hore.pdf

Nominačné procesy vínnych pivníc v Sebechleboch – Starej hore.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Variantnost v onymii a dialektech. Sborník příspěvků z konference uspořádané při příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc., ve dnech 18. – 19. 1. 2019. Eds. Ivana Kolářová, Hana Svobodová. Brno : Masarykova univerzita, 2020, s. 31 – 43. ISBN 978-80-210-9820-6.
AEC19 Krško, Jaromír_Reflexia historických faktov v procese formovania stredovekej antroponymie (na príklade Hontu).pdf

Reflexia historických faktov v procese formovania stredovekej antroponymie (na príklade Hontu)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: In: Ze studium nad nazwami własnymi. Terminologia. Teoria i metodologia badań. Zagadnienia nazwotwórstwa, red. A. Siwiec, I. Domaciuk-Czarny, M. Kojder, Wyd. UMCS: Lublin 2020, s. 229-237.
GII17 Krško, Jaromír _ Úvodné slovo..pdf

Úvodné slovo.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017). Zborník referátov. Chomová, A. – Krško, J. – Valentová, I. (eds.). Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB; Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 9. ISBN 978-80-224-1732-7.
AFD40 Maliniak, Pavol – Krško, Jaromír_Medzi zmenou a kontinuitou. Mená poddaných hradu Čabraď v neskorom stredoveku.pdf

Medzi zmenou a kontinuitou. Mená poddaných hradu Čabraď v neskorom stredoveku.

Autori: Maliniak, Pavol - Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017). Zborník referátov. Chomová, A. – Krško, J. – Valentová, I. (eds.). Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB; Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 343 – 351. ISBN 978-80-224-1732-7.
AED18 Krško, Jaromír_ Roger uvarí kávu, Matilda a Klotilda upracú byt... alebo o menách vecí každodennej potreby.pdf

Roger uvarí kávu, Matilda a Klotilda upracú byt... alebo o menách vecí každodennej potreby.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku. D. Baláková – V. Kováčová, (eds.). Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku. s. 196 – 207. ISBN 978-80-561-0654-9.
ADN06 Krško, Jaromír _Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov.pdf

Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 54, 2019, č. 1, s. 20-26.
AED19 Krško, Jaromír_Chotárne názvy Malachova.pdf

Chotárne názvy Malachova.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Monografia obce. Zost.: M. Bárdiová a kol. Banská Bystrica : Občianske združenie Malachovská dolina, 2019, s. 275 – 287. ISBN: 978-80-570-0729-6.
GII18 Krško, Jaromír_Chotárne názvy.pdf

Chotárne názvy.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Monografia obce. Zost.: M. Bárdiová a kol. Banská Bystrica : Občianske združenie Malachovská dolina, 2019, s. 488 – 489. ISBN: 978-80-570-0729-6.
ADE16 Krško, Jaromír_Reflection of the Historical Facts in the Formation of the Medieval Anthroponymy (with an Example from Hont).pdf

Reflection of the Historical Facts in the Formation of the Medieval Anthroponymy (with an Example from Hont).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Annales UMCS. Sec. FF, 2019, vol 37, nr 1., s. 185 – 194. ISSN: 0239-426X
AFD41 Krško, Jaromír_Napätie spisovný jazyk – hovorený jazyk v onymii.pdf

Napätie spisovný jazyk – hovorený jazyk v onymii.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Spisovné jazyky západných a východných Slovanov v synchrónii a diachrónii: otázky teórie. Ed. V. Liashuk. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2019. s. 29 – 38. ISBN 978-80-557-1624-4.
ADN04 Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra..pdf

Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 58 – 75.
EDI15 Nový encyklopedický slovník češtiny online..pdf

Nový encyklopedický slovník češtiny online. Recenzia.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 114 – 116.
ADN05 Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie - stav a perspektívy..pdf

Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy. XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 53, 2018, č. 3 – 4, s. 143-150.
AED17 Krško, Jaromír _ Nárečie Detvy..pdf

Nárečie Detvy.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Detva. Monografia obce. Zost. A. Ostrihoňová a kol. Detva : mesto Detva, 2018, s. 308 – 311. ISBN 978-80-9730011-2-5.
AED16 Krško, Jaromír _ Chotárne názvy Detvy..pdf

Chotárne názvy Detvy.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Detva. Monografia obce. Zost. A. Ostrihoňová a kol. Detva : mesto Detva, 2018, s. 130 – 132. ISBN 978-80-9730011-2-5.
EDI16 Krško, Jaromír_Šrámek, Rudolf_Labyrintem vlastních jmen a nářečí..pdf

Šrámek, Rudolf: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. – recenzia.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LIX, 2018, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 302-307. ISBN 978-80-88211-07-5, ISSN 1211-4413.
AFC09 Krško, Jaromír Záborská, Alena Onymic Space versus Social Space.pdf

Onymic Space versus Social Space

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Onomastica Uralica 10. Edited by: Terhi Ainiala, Emilia Aldrin, Erzsébet Győrffy, Debrecen-Helsinki, 2018, pp. 185 – 199. ISSN 1586-3719 (Print), ISSN 2061-0661 (Online) ISBN 978-963-318-660-2. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/ (spoluautorka A. Záborská, autorský podiel 50%)
AED15 Krško, Jaromír _  Nové onomastické výskumy vo svetle etnolingvistiky a kultúrnej antropológie..pdf

Nové onomastické výskumy vo svetle etnolingvistiky a kultúrnej antropológie.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Eds. K. Žeňuchová, M. Kitanova, P. Žeňuch. Bratislava – Sofia : Slavistický ústav J. Stanislava SAV – Institut za bъgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“ pri BAN, 2017, s. 283 – 290. ISBN 978-80-89489-32-9.
ADM02 Krško, Jaromír _  Motivačné činitele skalolezeckých ciest na Slovensku.pdf

Motivačné činitele skalolezeckých ciest na Slovensku.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LVIII, 2017, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., s. 75-91. ISBN 978-80-88211-04-4, ISSN 1211-4413
ADE15 Krško, Jaromír - Lazarová, Shirley_ Onymické procesy tvorenia skalolezeckých ciest..pdf

Onymické procesy tvorenia skalolezeckých ciest.

Autori: Krško, jaromír - Lazarová, Shirley
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Onomastica, LXI/1, 2017, Kraków : Polska akademia nauk, s. 201 – 210. PL ISSN 0078-4648
AFD39 Jazykovedné názory Henricha Bartka na problematiku vlastných mien..pdf

Jazykovedné názory Henricha Bartka na problematiku vlastných mien.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre. Súbor štúdií. Libri historiae Slovaciae Scriptores XX. Bratislava : Slovenský ústav v Ríme, KSD FF UK v Bratislave, KSJL PdF UK v Bratislave, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, 2018, s. 173 – 183. ISBN 978-80-89567-81-2.
AEC16 Vzťah pojmu jazyková krajina voči toponymickej scéne a toponymickému priestranstvu.pdf

Vzťah pojmu jazyková krajina voči toponymickej scéne a toponymickému priestranstvu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst. Ed. J. David. Ostrava : Filozofická fakulta OU, 2016, s. 45 – 57. ISBN 978-80-7464-843-4.
ADE14 Vladimír Šmilauer a jeho trvalý odkaz pre slovenskú onomastiku..pdf

Vladimír Šmilauer a jeho trvalý odkaz pre slovenskú onomastiku.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Jazykovědné aktuality. Časopis Jazykovědného sdružení České republiky, roč. LIII, 2016, č. 1 a 2, s. 45 – 51. ISSN 1212-5326.
AED14 Slovenský juh v stredoveku Jána Stanislava v kontexte tradičných a nových onomastických výskumov.pdf

Slovenský juh v stredoveku Jána Stanislava v kontexte tradičných a nových onomastických výskumov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Ján Stanislav a slovenská slavistika. Eds. Ján Doruľa a Peter Žeňuch. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2016. s. 51 – 59. ISBN 978-80-89489-28-2.
EDI14 Monografia mapujúca život a dielo profesora Vladimíra Šmilauera..pdf

Monografia mapujúca život a dielo profesora Vladimíra Šmilauera. (Šmejkalová, Martina: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Academia, Praha, 2015. 540 s. + 23 s. prílohy).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slavie, roč. 85, 2016, č. 2, s. 224 – 227.
AAB07 Všeobecnolingvistické aspekty onymie..pdf

Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2016. 146 s. ISBN 978-80-557-1123-2.
AEC17 Niekoľko lexikálnych východísk staršej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu..pdf

Niekoľko lexikálnych východísk staršej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Olsztyn : Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016, s. 89–95. ISBN 978-83-8100-024-6.
EDJ18 Za profesorom Jiřím Marvanom (_28.1.1936 - †13.4.2016).pdf

Za profesorom Jiřím Marvanom (*28.1.1936 - †13.4.2016).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 51, 2016, č. 2, s. 185-186.
ADN03 Lexikálne východiská starej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu v slovanskom kontexte..pdf

Lexikálne východiská starej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu v slovanskom kontexte.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 50, 2015, č. 1, s. 6–13.
AFD37 Soták - apelatívum či proprium_ Alebo o onymnickej stránke skupinových názvov..pdf

Soták – apelatívum či proprium? Alebo o onymickej stránke skupinových názvov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: 19. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 28. – 30. apríla 2014). Ed. I. Valentová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 83 – 87. ISBN 978-80-224-1426-5.
AED12 Krško, Jaromír _  Niekoľko slovensko-poľský lexikálnych paralel v staršej slovenskej hydronymii z povodia Hornádu.pdf

Niekoľko slovensko-poľských lexikálnych paralel v staršej slovenskej hydronymii z povodia Hornádu.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Języki słowiańskie w procesie przemian. Zost. G. Ołchowa a M. Bałowski. Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, 2015, s. 73 – 83. ISBN 978-80-557-1056-3
ADE13 Vplyv predslovanských kontaktov na hydronymiu Slovenska..pdf

Vplyv predslovanských kontaktov na hydronymiu Slovenska.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Linguistica, Vol 55, No 1 (2015): Slavic/Non-Slavic Language Contact in the Area of Diachronic Onomastics, Ljubljana University Press : Faculty of Arts, Print, s. 47 – 57. ISSN: 0024-3922 Online ISSN: 2350-420X, DOI: 10.4312/linguistica.55.1.47-57
AEC15 Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov..pdf

Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Eds. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział filologii polskiej i klasycznej, 2015, s. 293 – 299, ISBN 978-83-943050-3-1.
AED13 Komunikačná rovina propriálneho systému..pdf

Komunikačná rovina propriálneho systému

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. K. Balleková, Ľ. Králik, G. Múcsková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 263 – 268. ISBN 978-80-224-1494-4.
AFD38 Profesor Horecký a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky..pdf

Profesor Horecký a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. Mária Šimková. Bratislava . VEDA, 2015, s. 92 – 98. ISBN 978-80-224-1181-3.
AEC13 Komunikačný register a proprium.pdf

Komunikačný register a proprium

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka vstępna. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, 2014, s. 35–40. ISBN 978-83-7969-307-8.
AFD35 Proprium ako súčasť komunikačného registra.pdf

Proprium ako súčasť komunikačného registra

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 116 – 123. ISBN 978-80-557-0731-0.
Krško, J. - Úvod do toponomastiky (2014).pdf

Úvod do toponomastiky

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2014. 176 s. ISBN 978-80-557-0729-7
GII14 Mená, ktoré ožili..pdf

Mená, ktoré ožili

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Dobrá škola. Inšpirácia pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší. Roč. V., č. 09 (máj 2014), s. 7. ISSN 1338-0338
Goótšová-Chomová-Krško_Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu (2014).pdf

Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu

Autori: Goótšová, Andrea - Chomová, Aalexandra - Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2014. 550 s. ISBN 978-80-557-0785-3 (38,62 AH, autorský podiel 20%) [772,47 rkp. s.]
AEC14 Onymické registre v komunikácii a kontakte rozličných sociokultúr..pdf

Onymické registre v komunikácii a kontakte rozličných sociokultúr.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Kulturowe konteksty języka. Eds. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 139 – 145. ISBN 978-83-7867-247-0.
AED07 Krško, Jaromír _  Slovenská onomastika v rokoch 1990-2010.pdf

Slovenská onomastika v rokoch 1990-2010

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Zost. P. Žeňuch. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 223 – 233. ISBN 978-80-89489-08-4
BDF22 Krško, Jaromír _ Pôvod názvov Ladzany, Hont a Klastava.pdf

Pôvod názvov Ladzany, Hont a Klastava

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Z histórie Ladzian. Zost. R. Kožiak a kol. Ladzany : Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch, 2013, s. 4 – 8
EDI10 Krško, Jaromír _ Dve knihy o pamäti dvoch miest.pdf

DAVID, JAROSLAV: Paměť města – názvy míst. Ostrava. (Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 99 s. ISBN 978-80-7464-141-1); DAVID, JAROSLAV: Paměť města – názvy míst. Havířov. (Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 93 s. ISBN 978-80

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 3, s. 176 - 179
ADD01 Linguistic and Cultural Dimensions of Slovak Onomastics in Slavistics Research.pdf

Linguistic and Cultural Dimensions of Slovak Onomastics in Slavistics Research

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Human Affairs, Volume 23, Issue 2, April 2013, pp 289-294. ISSN: 1210-3055 (Print) 1337-401X (Online). (DOI) 10.2478/s13374-013-0126-4
ADF10 Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky v kontexte slavistických výskumov..pdf

Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky v kontexte slavistických výskumov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 1, s. 3-8.
AED08 Krško, Jaromír _  Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii.pdf

Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Eds. P. Žeňuch – E. S. Uzeňová – K. Žeňuchová. Bratislava : Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov a Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2013, s. 69 – 78. ISBN 978-80-89489-11-4.
AFD36 Vplyv nemeckej kolonizácie na hydronymiu povodia Hrona..pdf

Vplyv nemeckej kolonizácie na hydronymiu povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Siločiary súčasného lingvistického myslenia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 3. októbra 2012 v Banskej Bystrici. Eds. Z. Bohušová – Z. Dobrík. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, 2013, s. 79 – 88. ISBN 978-80-8141-043-7
EDJ16 Profesor Ján Matejčík by bol oslávil osemdesiatku..pdf

Profesor Ján Matejčík by bol oslávil osemdesiatku

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, roč. 78, 2013, č. 3 – 4, s. 250 – 251
EDJ17 Profesor Ján Doruľa a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky..pdf

Profesor Ján Doruľa a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 2, s. 103–104.
ADE12 Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru.pdf

Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LIV, 2013, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., s. 151-169. ISBN 978-80-86496-75-7, ISSN 1211-4413.
AED11 Niekoľko poznámok ku kontrakcii v slovenčine..pdf

Niekoľko poznámok ku kontrakcii v slovenčine

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Philologica, roč. LXXII. Eds. G. Múcsková – K. Muziková – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 121 – 125. ISBN 978-80-223-3562-1
AFD35 Krško, Jaromír _ Podoby zooným v spoločenskej komunikácii.pdf

Podoby zooným v spoločenskej komunikácii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia Prešov 12.-14. septembra 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 144 – 148. ISBN 978-80-555-0594-7.
ADE10 Krško, Jaromír _  Hydronomastika nielen v európskych súvislostiach..pdf

Hydronomastika nielen v európskych súvislostiach

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Romanoslavica. Ed.: C. Geambasu a M. Mangiulea. Bukurešť: Editura Universitatii din Bucuresti, vol. XLVIII, nr. 2, 2012, s. 63-74.
ADE11 Sémantické príznaky topoformantov a ich spojenie s onymickými triedami.pdf

Sémantické príznaky topoformantov a ich spojenie s onymickými triedami

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Prace Językoznawcze, Zeszyt XIV., Olsztyn : Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012, s. 157–166.
AFC14 Krško, Jaromír _ Niekoľko poznámok k formantom v onymii..pdf

Niekoľko poznámok k formantom v onymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Eds. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. 1. vyd. Praha : Karolinum 2012, s. 501-505. ISBN 978-80-246-2121-0
ADE12 Proper Name as Part of Communication Register.pdf

Proper Name as Part of Communication Register

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Czech and Slovak Linguistic Review, 2012, № 2, p. 40 – 49. ISSN 1805-1502
ADE09 Krško, Jaromír _  Internetová globalizácia sveta a čo s tým súvisí..pdf

Internetová globalizácia sveta a čo s tým súvisí

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Usta ad Albim BOHEMICA. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích, 2011, roč. XI, č. 1, s. 173-181. ISSN 1802-825X.
AFC13 Motivácia a tvorba slovenských hydroným v minulosti a v (blízkej) budúcnosti..pdf

Motivácia a tvorba slovenských hydroným v minulosti a v (blízkej) budúcnosti.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In.: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference přádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí na Labem ve dnech 1. – 3. září 2010. 1. díl – část jazykovědná. Ed. P. Mitter. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. P
AAB04 Krško, Jaromír  Velička, Drahomír_Hydronymia povodia Kysuce..pdf

Hydronymia povodia Kysuce.

Autori: Krško, Jaromír - Velička, Radomír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 208 s. ISBN 978-80-557-0266-7 (10,64 AH, autorský podiel 70%).
AAEC06 Krško, Jaromír _ (Chrémat)onymické modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach..pdf

(Chrémat)onymické modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Chrematoninia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn : Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 269 – 274. ISBN 978-83-7299-748-7.
Krško, J. - Hydronymia horného povodia Váhu (2011).pdf

Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameň Váhu)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 220 s. ISBN 978-80-557-0325-1. (12,70 AH)
AFD32 Aplikácia spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej mapy.pdf

Aplikácia spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej mapy

Autori: Krško, Jaromír - Pálka, Boris
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava, 12.-14. 9. 2007). Zost. J. Hladký a I. Valentová. Bratislava – Trnava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV – Pedagogická fakul
AFC12 Der Motivationswandel bei der Entstehung von Eigennamen.pdf

Der Motivationswandel bei der Entstehung von Eigennamen

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference (15.–17. září 2009, Ostrava). Sborník příspěvků. Eds. J. David, M. Čornejová, M. Harvalík. Ostrava – Praha : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk
AFD33 Jazyková komunikácia a toponymá.pdf

Jazyková komunikácia a toponymá.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. – 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 291-298.
AFD34 Krško, Jaromír _ Vlastné meno pohľadom učiteľa a (možno aj) žiaka..pdf

Vlastné meno pohľadom učiteľa a (možno aj) žiaka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Odborová didaktika v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku, 8.-9. 9. 2009. Ed. Edita
AFD31 Krško, Jaromír _ Hydronymia povodia Hrona vo svetle nemeckej kolonizácie..pdf

Hydronymia povodia Hrona vo svetle nemeckej kolonizácie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Varia XVII. Zborník referátov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7.-9. 11. 2007). Zost. V. Kováčová. Bratislava – Ružomberok : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v
AED05 Krško, Jaromír _ Vlastné meno môže byť silnejšie ako zákon o vlastenectve..pdf

Vlastné meno môže byť silnejšie ako zákon o vlastenectve

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Eds. Ľ. Liptáková – M. Andričíková – M. Klimovič. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literár
ADF09 Krško, Jaromír _ Niektoré slovenské hydronymá vo svetle novších interpretácií..pdf

Niektoré slovenské hydronymá vo svetle novších interpretácií

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 6, s. 355-362.
ADE08 Krško, Jaromír _  Využitie onomastiky vo vyučovaní materinského jazyka..pdf

Využitie onomastiky vo vyučovaní materinského jazyka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Didaktické studie, 2010, roč. 2, č. 1, s. 29-36. ISSN 1804-1221
AED06 Diachrónny pohľad na hydronymiu povodia Rajčanky.pdf

Diachrónny pohľad na hydronymiu povodia Rajčanky.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Zost. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 79-82. ISBN 978-80-8082-392-4.
FAI05 - Krško, Jaromír (75%) - Juraj Hladký (25%)_ Súpis prác o slovenskej hydronymii.pdf

Súpis prác o slovenskej hydronymii.

Autori: Krško, Jaromír - Hladký Juraj
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Zost. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 138-149. ISBN 978-80-8082-392-4. [autorský podiel 75%]
AEC05 Krško, Jaromír _ Neslovenské etnické vplyvy v povodí rieky Hron.pdf

Neslovenské etnické vplyvy v povodí rieky Hron

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Nazwy własne a społeczeństwo. T II. Ed. R. Łobodzińska. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010, s. 247-262. ISBN 978-83-60178-85-0.
AEC03 Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu.pdf

Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Studia slovakistica. 10. Onomastika, toponomastika. Zost. C. M. Pachomova, J. Džoganik. Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2009, s. 422-428. ISBN 978-966-8946-95-0
ADF07 Praslovanské apelatíva ako motivanty hydroným povodia Váhu.pdf

Praslovanské apelatíva ako motivanty hydroným povodia Váhu

Autori: Jaromír Krško
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, 2009, č. 1, s. 13-23
BED05 Chotárne názvy Málinca.pdf

Chotárne názvy Málinca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Málinec. Regionálna monografia. Málinec : Obecný úrad Málinec, 2009. s. 26-29. ISBN 978-80-89183-57-9
BDF21 Krško, Jaromír _ Ako pomenovať študentov píšucich bakalársku prácu.pdf

Ako pomenovať študentov píšucich bakalársku prácu?

Autori: Jaromír Krško
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 4, s. 211-212
ADF08 Niekoľko poznámok k termínom anojkonymum a terénny názov..pdf

Niekoľko poznámok k termínom anojkonymum a terénny názov

Autori: Krško, Jaromíir
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č, 6, s. 357-362.
EDI08 Lučik V. V._ Vstup_do_slovianskoj_filologii.pdf

Лучик Василь Вікторович: Вступ до слов`янської філології. Підручник. (Київ : Видавничий центр «Αкадемія», 2008. 344 с. ISBN 978-966-580-262-4) – recenzia.

Autori: Jaromír Krško
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 44, 2009, č. 2, s. 181-182
EDI09 Krško, Jaromír_Krajčovič_Rudolf_Živé kroniky....pdf

Krajčovič, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. – recenzia.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, L, 2009, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 204-209. ISBN 978-80-86496-48-1, ISSN 1211-4413
EDJ14 Krško, Jaromír_ Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc..pdf

Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, L, 2009, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 233-235. ISBN 978-80-86496-48-1, ISSN 1211-4413.
AFD30 Pomenovacie modely v hydronymii povodia Hrona.pdf

Pomenovacie modely v hydronymii povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Varia XVI. Zborník referátov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá – Papiernička, 8.-10. 11. 2006). Zost. Gabriela Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 302-309. ISBN 80-89037
Hydronymia povodia Hrona - 1. vyd..pdf

Hydronymia povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2008. 351 s., ISBN 978-80-8083-6040-5
ADE07 Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona.pdf

Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, IL, 2008, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 203-211. ISBN 978-80-86496-44-3
AED04 Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky.pdf

Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Zost. P. Žeňuch. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 49 – 60. ISBN 978-80-968971-9-3
AFD29 Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník.pdf

Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Tajov, 7.-9. 12. 2005). Zost. A. Gálisová a A. Chomová. Bratislava – Banská Bystrica : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, 2008,
BDF20 Napätie apelatívnych a propriálnych vzťahov vo frazeologizmoch.pdf

Napätie apelatívnych a propriálnych vzťahov vo frazeologizmoch

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova, roč. 42, č. 5 (2008), s. 262-266
ADE06 Motivický vzťah antroponymum - ojkonymum - hydronymum.pdf

Motivický vzťah antroponymum – ojkonymum – hydronymum

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Studii z onomastiky ta etimologii, 2007, Kyjev : Nacionaľna akademija nauk Ukraini, Institut ukrainskoi movi, s. 150-157. ISBN 978-966-02-4236-4
ADF06 Z hydronymie Muránskej planiny.pdf

Z hydronymie Muránskej planiny

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Reussia. – Roč. 4, č. 1-2 (2007), s. 21-28. ISSN 1336-345X
AEC02 Sťahy a vzťahy medzi slovanskými jazykmi.pdf

Sťahy a vzťahy medzi slovanskými jazykmi

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám. Zost. H. Petáková a H. Opleštilová. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2007. 328 s. ISBN 978-80-7050-521-2
AFC11 Hydronymia Slovaciae – tradicionalita a originalita.pdf

Hydronymia Slovaciae – tradicionalita a originalita

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze. Kraków : PANDIT, 2007, s. 477-486. ISBN 978-83-88866-36-4
AFD25 Motivačné činitele hydronymie z povodia Hrona.pdf

Motivačné činitele hydronymie z povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Považaj a P. Žigo. Bratislava : VEDA, 2007, s. 227-233. ISBN 978-80-224-0971-1
AFD26 Problematika apelatív a proprií odlišných onymických sústav z hľadiska komunikácie.pdf

Problematika apelatív a proprií odlišných onymických sústav z hľadiska komunikácie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 2006. Edit. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 436-441
AFD27 Vody horného Váhu očami jazykovedca.pdf

Vody horného Váhu očami jazykovedca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007, s. 55-59
Krajina história (čipk. osady).pdf

Lexikálno-sémantická stránka hydroným horehronských obcí

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. Zost. Hronček, P., Maliniak, P. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2007, s. 179-188
monografia Sociálny kontext onymie.pdf

Sociálny kontext onymie

Autori: Krško, J. - Imrichová, M. - Odaloš, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica – Prešov : Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 129 s., ISBN 80-8083-195-5
ADE05 Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným.pdf

Krško, Jaromír : Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica. XLVII, 2006, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 326-336. ISBN 80-86496-34-1
ADF05 Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a metafory.pdf

Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a metafory

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca. - Roč. 46, č. 1 (2006), s. 61-68
AFC10 Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska.pdf

Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 231-240. ISBN 963 86573 8 3
AFD23 Problematika prípravy Hydronymie Slovenska.pdf

Problematika prípravy Hydronymie Slovenska

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok, 3.-5. decembra 2003). Zost. M. Šimková a K. Gajdošová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 33–40. ISBN 80-89037-04-6
AFD24 Metaforické a expresívne vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii..pdf

Metaforické a expresívne vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Varia XIV. Zborník materiálov z XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava, 8.-10. decembra 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV; Nitra : Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2006, s. 224–232. IS
BDF19 Slovenské priezviská Kapec, Okapec, Sára, Podrážka..pdf

Slovenské priezviská Kapec, Okapec, Sára, Podrážka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova, roč. 40, č. 3 (2006), s. 141-144
Sociálny kontext onymie.pdf

Komunikačný register grafitistov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Sociálny kontext onymie. Zost. J. Krško. Banská Bystrica – Prešov : Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2006, s. 15-30. ISBN 80-8083-195-5
Sociálny kontext onymie.pdf

Komparácia slovenských a poľských žiackych prezývok

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Sociálny kontext onymie. Zost. J. Krško. Banská Bystrica – Prešov : Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2006, s. 6-14. ISBN 80-8083-195-5
EDI06 Krajčovič, Rudolf_ Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest..pdf

Krajčovič, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca. - Roč. 41, č. 1 (2006), s. 75-77
2005 Spracovanie hydronymie slovenska[1].pdf

Spracovanie hydronymie Slovenska. (Metodické pokyny na spracúvanie projektov Hydronymie Slovaciae)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2005. - 105 s.; ISBN 80-8083-142-6
AEC01 Expresivita a metafora ako prostriedky vyjadrenia kvality a vzdialenosti v toponymii.pdf

Expresivita a metafora ako prostriedky vyjadrenia kvality a vzdialenosti v toponymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Západoslovanské jazyky v 21. století. II. svazek. Editorky: Jana Svobodová, Diana Svobodová, Eva Höflerová. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2005, s. 79-87. ISBN 80-7368-158-7
AED03 Interferencia dialektológie, folkloristiky a onomastiky pri výskume prezývkových vlastných mien.pdf

Interferencia dialektológie, folkloristiky a onomastiky pri výskume prezývkových vlastných mien

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Západoslovanské jazyky I. Lingvistický zborník. editor: P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005. s. 85-90. ISBN 80-8083-154-8
AFC08 Sociálny aspekt prezývok (Slovensko-poľské paralely).pdf

Sociálny aspekt prezývok (Slovensko-poľské paralely)

Autori: Krško, Jaromír – Sloviková, Daša
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Nazewnictwo na pograniczach. Rozprawy i studia T. 586. Red. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 135-141. ISBN 83-7241-491-2. autorský podiel 70%
AFC09 Čas v hydronymii.pdf

Čas v hydronymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Čas v jazyce a v literatuře. Zborník referátov. Ústí nad Labem : UJEP, 2005, s. 75-80. ISBN 80-7044-716-8
ADE02 Projekt spracovania Hydronymie Slovenska.pdf

Projekt spracovania Hydronymie Slovenska

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, XLV, 2004, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 18-27. ISBN 80-86496-19-8
ADE03 K problematike skupinových antroponým.pdf

K problematike skupinových antroponým

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Prace językoznawcze, VI, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004, s. 67-73. ISSN 1509-5304
ADE04 Sozial-psychologische Aspekte der Benennung.pdf

Sozial-psychologische Aspekte der Benennung

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Namenkundliche Informationen 85/86, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2004, s. 33-44. ISSN 0943-0849
AFC07 Lexikálna a onymická rovina komunikácie medzi graffiti.pdf

Lexikálna a onymická rovina komunikácie medzi graffiti

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Współczesne odmiany języka narodowego. Red. K. Michalewski. Łódź : Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2004, s. 338-349. ISBN 83-7171-798-9
AFD19 Mikroštruktúrne vzťahy v turčianskej hydronymii.pdf

Mikroštruktúrne vzťahy v turčianskej hydronymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves, 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2004, s. 119 –127. ISBN 80-89037-04-6
AFD20 Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca.pdf

Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenčina na začiatku 21. storočia (Prešov, 5.-7. 3. 2003). Zost. M. Imrichová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 284 – 292. ISBN 80-8068-271-2
AFD21 Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov.pdf

Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov (The Impact of Paganism and Christianity on Proper Name Formation of our Ancestors)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Pohanstvo a kresťanstvo. Zost. R. Kožiak a J. Nemeš. Bratislava : Chronos, 2004, s. 211-216. ISBN 80-89027-12-1
AFD22 Aspekty komunikácie marginálnych kultúr (na príklade graffiti).pdf

Aspekty komunikácie marginálnych kultúr (na príklade graffiti)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Zost. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 199-209. ISBN 80-8055-979-1
EDI02 Bohušová, Zuzana (2003). Nárečie Lupoče..pdf

Bohušová, Zuzana (2003). Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč. - Roč. 69, č. 4 (2004), s. 228-229
2003 Hydronymia povodia Turca[1].pdf

Hydronymia povodia Turca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2003. - 167 s.; ISBN 80-8055-763-2
ADE01 Sociálny priestor v onymii.pdf

Sociálny priestor v onymii (Vznik onymických subsystémov – sociálnych toponým)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Metodologia badań onomastycznych. Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003, s. 61-70. ISBN 83-87643-73-4
AFC06 Úloha stredu a okraja societ pri tvorbe vlastných mien.pdf

Úloha stredu a okraja societ pri tvorbe vlastných mien

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003 - S. 82-86. ISBN 80-7044-479-7
AFD16 Propriá v mediálnom priestore.pdf

Propriá v mediálnom priestore

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Komunikácia a text. Zborník referátov z konferencie Komunikácia a text, Prešov, 15. – 16. 11. 2001. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2003, s. 304-311. ISBN 80-89038-21-2
AFD17 Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy....pdf

Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy (na príklade Dobšinej)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok, 22. - 24. novembra 2000). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003, s. 159 –165. ISBN 80-89037-04-6
AFD18 Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie).pdf

Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia : Zborník referátov z 15. slovenskej onomastickej konferencie konanej v Bratislave, 6.-7. septembra 2002. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Bratislava : Filozofická fakulta U
Bystrický Permon_2003_-02[1].pdf

Názvy potokov v Banskej Bystrici a okolí

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy a umenia. – Roč. I, 2003, č. 2, s. 8
ADF04 Mikroštruktúrne vzťahy v onymii.pdf

Mikroštruktúrne vzťahy v onymii (Microstructure relations in onymy)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč. - Roč. 67, č. 3 (2002), s. 142-152
AFC05 Forma vlastných mien v médiách.pdf

Forma vlastných mien v médiách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Tekst w mediach. - Lódž : Wyd. Uniwersytetu Lódzkiego, 2002. - S. 53-61. - ISBN 83-7171-506-4
AFD15 Niekoľko pohľadov na prezývkové vlastné meno.pdf

Niekoľko pohľadov na prezývkové vlastné meno

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Varia 9. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 2002. - S. 129-135. - ISBN 80-89037-04-6
BDE01 I prenomi piú frequenti nel mondo alla fine del secondo millennio.pdf

I prenomi piú frequenti nel mondo alla fine del secondo millennio = The most frequent first names in the world at the end of 2nd millennium : Slovacchia

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Rivista Italiana di onomastica. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 677-679
BED01 Chotárne názvy Poltára, Slanej Lehoty a Zeleného.pdf

Chotárne názvy Poltára, Slanej Lehoty a Zeleného

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Mesto Poltár. - Poltár : Mestský úrad, 2002. - S. 34-38. - ISBN 80-968830-2-X
BED02 Poltárske nárečie.pdf

Poltárske nárečie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Mesto Poltár. - Poltár : Mestský úrad, 2002. - S. 163-166. - ISBN 80-968830-2-X
AFD14 Fungovanie proprií v rôznych komunikačných situáciách.pdf

Fungovanie proprií v rôznych komunikačných situáciách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. - Banská Bystrica : UMB, 2001. - S. 243-249. - ISBN 80-8055-464-1
ADF03 Frekvencia rodných mien na Slovensku.pdf

Frekvencia rodných mien na Slovensku

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, roč. 66, 2001, č. 1, s. 14-25.
Krško, J. - Terénne názvy z Muránskej doliny (2001).pdf

Terénne názvy z Muránskej doliny

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 2001. 232 s. ISBN 80-8055-577-X
AFC04 Nominácia výrobkov Lykotexu Revúca.pdf

Nominácia výrobkov Lykotexu Revúca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. Red. G. Jarzyna. Bydgoszcz : Wyzsza szkola pedagogiczna, 2000. - S. 143-150. - ISBN 83-7096-338-2
AFD13 Sociálno-psychologické aspekty pomenovania.pdf

Sociálno-psychologické aspekty pomenovania

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. - Banská Bystrica : UMB, 2000. - S. 75-84. - ISBN 80-8055-429-3
AED02 Názvoslovie revúckych textilných výrobkov.pdf

Názvoslovie revúckych textilných výrobkov (Terminologie der Revúcaer Textilwaren)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Zborník Fakulty humanitných vied, sekcia filologická roč. 3. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 126-133. - ISBN 80-8055-281-9
AFC03 Výskum mikrosociálnych toponým.pdf

Výskum mikrosociálnych toponým (Forschung der mikrosozialen Toponyme)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. - Brno : MU, 1999. - S. 89-93. - ISBN 80-210-2031-8
AFD10 Sociologický aspekt mikrotoponým.pdf

Sociologický aspekt mikrotoponým

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu 2. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 192-195. - ISBN 80-8055-287-8
AFD11 Hranica medzi apelatívami a propriami a písanie predložkových terénnych názvov.pdf

Hranica medzi apelatívami a propriami a písanie predložkových terénnych názvov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Varia 8. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1999. - S. 302-308
AFD12 Prezývkové vlastné meno verzus onymum.pdf

Prezývkové vlastné meno verzus onymum (Nicknames versus names)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela 1. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 47-56. - ISBN 80-8055-340-8
BDF17 Pripravenosť poslucháčov slovakistiky na nové trendy vo vzdelávaní.pdf

Pripravenosť poslucháčov slovakistiky na nové trendy vo vzdelávaní

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 8, č. 3 (1999), s. 14-16
ADF02 Toponymický priestor v komunikácii malých sociálnych skupín.pdf

Toponymický priestor v komunikácii malých sociálnych skupín

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 1 (1998), s. 80-101
AFC02 Mikrotoponymá versus mikrosociálne toponymá.pdf

Mikrotoponymá versus mikrosociálne toponymá (Mikrotoponyme vs. mikrosoziale Toponyme)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia. - Oldenburg : BIS, 1998. - S. 107-113. - ISBN 3-8142-0639-8
AFD08 Mikrosociálne toponymá.pdf

Mikrosociálne toponymá

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: 13. slovenská onomastická konferencia. - Bratislava : ESPRIMA, 1998. - S. 115-119. - ISBN 80-85586-11-8
AFD09 Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín.pdf

Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Varia 7. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998. - S. 292-299
AED01 Vplyv nemeckej kolonizácie na mikrotoponymiu Revúcej.pdf

Vplyv nemeckej kolonizácie na mikrotoponymiu Revúcej (The influence of the German colonisation on the microtoponymy in Revúca)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Zborník Fakulty humanitných vied, sekcia filologická roč. 1. - Banská Bystrica : UMB, 1997. - S. 187-192. - ISBN 80-8055-080-8
AFC01 K problematike prekladov piesne Martina Luthera Ein feste Burg.pdf

K problematike prekladov piesne Martina Luthera Ein feste Burg

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgia. - Lodž : Wyd. Uniwersytetu Lódzkiego, 1997. - S. 135-144
AFD06 Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia _ (na vzorke gemerských miest).pdf

Mikrotoponymá Revúcej v historických cirkevných dokumentoch

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Varia 6. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1997. - S. 138-144
ADF01 Polyonymia chotárnych názvov Muránskej doliny.pdf

Polyonymia chotárnych názvov Muránskej doliny

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč. - Roč. 61, č. 3 (1996), s. 136-141
AFD03 Mená koní na Veľkej lúke v Muráni.pdf

Mená koní na Veľkej lúke v Muráni

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". - Prešov : UPJŠ, 1996. - S. 310-313. - ISBN 80-88885-04-3
AFD04 Príčiny a spôsoby vzniku polyonymie chotárnych názvov.pdf

Príčiny a spôsoby vzniku polyonymie chotárnych názvov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Varia 5. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1996. - S. 19-23
AFD05 Chotárne názvy Revúcej vo svetle histórie.pdf

Chotárne názvy Revúcej vo svetle histórie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Slovenčina v historickom kontexte. - Nitra : VŠP, 1996. - S. 117-123. - ISBN 80-8050-084-3
AFD06 Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia _ (na vzorke gemerských miest).pdf

Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia : (na vzorke gemerských miest)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. - Banská Bystrica : UMB, 1996. - S. 115-126. - ISBN 80-8055-002-6
BDF16 Pieseň Hrad prepevný v slovenských a českých prekladoch.pdf

Pieseň Hrad prepevný v slovenských a českých prekladoch

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy, Roč. 109(120), č. 8 (1996), s. 122-124
AFD02 Onymizácia apelatív v chotárnych názvoch obce Revúčka.pdf

Onymizácia apelatív v chotárnych názvoch obce Revúčka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Varia 4. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1995. - S. 19-22
BDF08 O slovách hoci, najmä, bisťu.pdf

O slovách hoci, najmä, bisťu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 136 (1995), s. 20
BDF09 O slovách hoci, najmä, bisťu.pdf

O slovách hoci, najmä, bisťu II.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 124 (1995), s. 20
BDF10 O pôvode slov totiž a reku.pdf

O pôvode slov totiž a reku

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 118 (1995), s. 20
BDF11 O starších neslovenských slovách.pdf

O starších neslovenských slovách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 145 (1995), s. 20
BDF12 O pôvode slova zbla.pdf

O pôvode slova zbla

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 106 (1995), s. 21
BDF13 O pôvode slova necht.pdf

O pôvode slova necht

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 112 (1995), s. 20
BDF15 O starších neslovenských slovách.pdf

O starších neslovenských slovách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 148 (1995), s. 20
AFD01 Názov a vznik obce Revúca.pdf

Názov a vznik obce Revúca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1994. - S. 244-246. - ISBN 80-88738-68-7
BDF05 Je tipujúci tipérom_.pdf

Je tipujúci tipérom?

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova. - Roč. 28, č. 3 (1994), s. 167-168
BDF06 Obyvateľské mená po administratívnom zániku obce.pdf

Obyvateľské mená po administratívnom zániku obce

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova. - Roč. 28, č. 2 (1994), s. 125-126
BDF07 Názvy ulíc a námestí gemerských a malohontských miest.pdf

Názvy ulíc a námestí gemerských a malohontských miest

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Obzor Gemera-Malohontu. - Roč. 25, č. 4 (1994), s. 190-192
BDF01 O dramatickom profile Petra Karvaša.pdf

O dramatickom profile Petra Karvaša

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1993
Vydavateľstvo: In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 39, č. 1 (1992/93), s. 9-13
BDF02 Jazyková antireklama.pdf

Jazyková antireklama

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1993
Vydavateľstvo: In: Pravda. - Roč. 3(74), č. 126 (1993), s. 9

Kontaktný formulár

=