Publikačná činnosť

GII17 Krško, Jaromír _ Úvodné slovo..pdf

Úvodné slovo.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017). Zborník referátov. Chomová, A. – Krško, J. – Valentová, I. (eds.). Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB; Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 9. ISBN 978-80-224-1732-7.
AFD40 Maliniak, Pavol – Krško, Jaromír_Medzi zmenou a kontinuitou. Mená poddaných hradu Čabraď v neskorom stredoveku.pdf

Medzi zmenou a kontinuitou. Mená poddaných hradu Čabraď v neskorom stredoveku.

Autori: Maliniak, Pavol - Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017). Zborník referátov. Chomová, A. – Krško, J. – Valentová, I. (eds.). Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB; Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, VEDA, vydavateľstvo SAV, 2019, s. 343 – 351. ISBN 978-80-224-1732-7.
AED18 Krško, Jaromír_ Roger uvarí kávu, Matilda a Klotilda upracú byt... alebo o menách vecí každodennej potreby.pdf

Roger uvarí kávu, Matilda a Klotilda upracú byt... alebo o menách vecí každodennej potreby.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV. Zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU v Ružomberku. D. Baláková – V. Kováčová, (eds.). Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU v Ružomberku. s. 196 – 207. ISBN 978-80-561-0654-9.
ADN06 Krško, Jaromír _Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov.pdf

Vlastné mená – svedkovia stredovekých byzantsko-slovanských kultúrnych a jazykových kontaktov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 54, 2019, č. 1, s. 20-26.
AED19 Krško, Jaromír_Chotárne názvy Malachova.pdf

Chotárne názvy Malachova.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Monografia obce. Zost.: M. Bárdiová a kol. Banská Bystrica : Občianske združenie Malachovská dolina, 2019, s. 275 – 287. ISBN: 978-80-570-0729-6.
GII18 Krško, Jaromír_Chotárne názvy.pdf

Chotárne názvy.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: In: Malachov. Živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou. Monografia obce. Zost.: M. Bárdiová a kol. Banská Bystrica : Občianske združenie Malachovská dolina, 2019, s. 488 – 489. ISBN: 978-80-570-0729-6.
ADN04 Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra..pdf

Antroponymá používateľov sociálnej siete Facebook ako súčasť antroponymického komunikačného registra.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 58 – 75.
EDI15 Nový encyklopedický slovník češtiny online..pdf

Nový encyklopedický slovník češtiny online. Recenzia.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 1, s. 114 – 116.
ADN05 Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie - stav a perspektívy..pdf

Spracovanie slovenského onymického priestoru v rámci slovanskej onomastickej lexikografie – stav a perspektívy. XVI. medzinárodný zjazd slavistov v Belehrade. Príspevky slovenských slavistov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 53, 2018, č. 3 – 4, s. 143-150.
AED17 Krško, Jaromír _ Nárečie Detvy..pdf

Nárečie Detvy.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Detva. Monografia obce. Zost. A. Ostrihoňová a kol. Detva : mesto Detva, 2018, s. 308 – 311. ISBN 978-80-9730011-2-5.
AED16 Krško, Jaromír _ Chotárne názvy Detvy..pdf

Chotárne názvy Detvy.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Detva. Monografia obce. Zost. A. Ostrihoňová a kol. Detva : mesto Detva, 2018, s. 130 – 132. ISBN 978-80-9730011-2-5.
EDI16 Krško, Jaromír_Šrámek, Rudolf_Labyrintem vlastních jmen a nářečí..pdf

Šrámek, Rudolf: Labyrintem vlastních jmen a nářečí. – recenzia.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LIX, 2018, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 302-307. ISBN 978-80-88211-07-5, ISSN 1211-4413.
AFC09 Krško, Jaromír Záborská, Alena Onymic Space versus Social Space.pdf

Onymic Space versus Social Space

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: In: Onomastica Uralica 10. Edited by: Terhi Ainiala, Emilia Aldrin, Erzsébet Győrffy, Debrecen-Helsinki, 2018, pp. 185 – 199. ISSN 1586-3719 (Print), ISSN 2061-0661 (Online) ISBN 978-963-318-660-2. http://mnytud.arts.unideb.hu/onomural/ (spoluautorka A. Záborská, autorský podiel 50%)
AED15 Krško, Jaromír _  Nové onomastické výskumy vo svetle etnolingvistiky a kultúrnej antropológie..pdf

Nové onomastické výskumy vo svetle etnolingvistiky a kultúrnej antropológie.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky. Eds. K. Žeňuchová, M. Kitanova, P. Žeňuch. Bratislava – Sofia : Slavistický ústav J. Stanislava SAV – Institut za bъgarski ezik „Prof. Ljubomir Andrejčin“ pri BAN, 2017, s. 283 – 290. ISBN 978-80-89489-32-9.
ADM02 Krško, Jaromír _  Motivačné činitele skalolezeckých ciest na Slovensku.pdf

Motivačné činitele skalolezeckých ciest na Slovensku.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LVIII, 2017, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., s. 75-91. ISBN 978-80-88211-04-4, ISSN 1211-4413
ADE15 Krško, Jaromír - Lazarová, Shirley_ Onymické procesy tvorenia skalolezeckých ciest..pdf

Onymické procesy tvorenia skalolezeckých ciest.

Autori: Krško, jaromír - Lazarová, Shirley
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Onomastica, LXI/1, 2017, Kraków : Polska akademia nauk, s. 201 – 210. PL ISSN 0078-4648
AFD39 Jazykovedné názory Henricha Bartka na problematiku vlastných mien..pdf

Jazykovedné názory Henricha Bartka na problematiku vlastných mien.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In: Henrich Bartek v slovenskej jazykovede a kultúre. Súbor štúdií. Libri historiae Slovaciae Scriptores XX. Bratislava : Slovenský ústav v Ríme, KSD FF UK v Bratislave, KSJL PdF UK v Bratislave, Únia slovenských spisovateľov, umelcov a kultúrnych tvorcov žijúcich mimo územia Slovenska, 2018, s. 173 – 183. ISBN 978-80-89567-81-2.
AEC16 Vzťah pojmu jazyková krajina voči toponymickej scéne a toponymickému priestranstvu.pdf

Vzťah pojmu jazyková krajina voči toponymickej scéne a toponymickému priestranstvu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Toponyma - kulturní dědictví a paměť míst. Ed. J. David. Ostrava : Filozofická fakulta OU, 2016, s. 45 – 57. ISBN 978-80-7464-843-4.
ADE14 Vladimír Šmilauer a jeho trvalý odkaz pre slovenskú onomastiku..pdf

Vladimír Šmilauer a jeho trvalý odkaz pre slovenskú onomastiku.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Jazykovědné aktuality. Časopis Jazykovědného sdružení České republiky, roč. LIII, 2016, č. 1 a 2, s. 45 – 51. ISSN 1212-5326.
AED14 Slovenský juh v stredoveku Jána Stanislava v kontexte tradičných a nových onomastických výskumov.pdf

Slovenský juh v stredoveku Jána Stanislava v kontexte tradičných a nových onomastických výskumov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Ján Stanislav a slovenská slavistika. Eds. Ján Doruľa a Peter Žeňuch. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2016. s. 51 – 59. ISBN 978-80-89489-28-2.
EDI14 Monografia mapujúca život a dielo profesora Vladimíra Šmilauera..pdf

Monografia mapujúca život a dielo profesora Vladimíra Šmilauera. (Šmejkalová, Martina: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Academia, Praha, 2015. 540 s. + 23 s. prílohy).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slavie, roč. 85, 2016, č. 2, s. 224 – 227.

Všeobecnolingvistické aspekty onymie. (Z problematiky onymického komunikačného registra).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2016. 146 s. ISBN 978-80-557-1123-2.
AEC17 Niekoľko lexikálnych východísk staršej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu..pdf

Niekoľko lexikálnych východísk staršej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slavica Onomastica Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie. Olsztyn : Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2016, s. 89–95. ISBN 978-83-8100-024-6.
EDJ18 Za profesorom Jiřím Marvanom (_28.1.1936 - †13.4.2016).pdf

Za profesorom Jiřím Marvanom (*28.1.1936 - †13.4.2016).

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 51, 2016, č. 2, s. 185-186.
ADN03 Lexikálne východiská starej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu v slovanskom kontexte..pdf

Lexikálne východiská starej slovenskej hydronymie z povodia Hornádu v slovanskom kontexte.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 50, 2015, č. 1, s. 6–13.
AFD37 Soták - apelatívum či proprium_ Alebo o onymnickej stránke skupinových názvov..pdf

Soták – apelatívum či proprium? Alebo o onymickej stránke skupinových názvov.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: 19. slovenská onomastická konferencia (Bratislava 28. – 30. apríla 2014). Ed. I. Valentová. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 83 – 87. ISBN 978-80-224-1426-5.
AED12 Krško, Jaromír _  Niekoľko slovensko-poľský lexikálnych paralel v staršej slovenskej hydronymii z povodia Hornádu.pdf

Niekoľko slovensko-poľských lexikálnych paralel v staršej slovenskej hydronymii z povodia Hornádu.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Języki słowiańskie w procesie przemian. Zost. G. Ołchowa a M. Bałowski. Banská Bystrica : UMB v Banskej Bystrici, 2015, s. 73 – 83. ISBN 978-80-557-1056-3
ADE13 Vplyv predslovanských kontaktov na hydronymiu Slovenska..pdf

Vplyv predslovanských kontaktov na hydronymiu Slovenska.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Linguistica, Vol 55, No 1 (2015): Slavic/Non-Slavic Language Contact in the Area of Diachronic Onomastics, Ljubljana University Press : Faculty of Arts, Print, s. 47 – 57. ISSN: 0024-3922 Online ISSN: 2350-420X, DOI: 10.4312/linguistica.55.1.47-57
AEC15 Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov..pdf

Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji. Eds. I. Sarnowska-Giefing, M. Balowski, M. Graf. Poznań Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział filologii polskiej i klasycznej, 2015, s. 293 – 299, ISBN 978-83-943050-3-1.
AED13 Komunikačná rovina propriálneho systému..pdf

Komunikačná rovina propriálneho systému

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. K. Balleková, Ľ. Králik, G. Múcsková. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2015, s. 263 – 268. ISBN 978-80-224-1494-4.
AFD38 Profesor Horecký a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky..pdf

Profesor Horecký a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: In: Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Ed. Mária Šimková. Bratislava . VEDA, 2015, s. 92 – 98. ISBN 978-80-224-1181-3.
AEC13 Komunikačný register a proprium.pdf

Komunikačný register a proprium

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka vstępna. Red. A. Gałkowski i R. Gliwa. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźkiego, 2014, s. 35–40. ISBN 978-83-7969-307-8.
AFD35 Proprium ako súčasť komunikačného registra.pdf

Proprium ako súčasť komunikačného registra

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Polarity, paralely a prieniky jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii konanej 6. – 7. 9. 2012 v Banskej Bystrici. Ed. V. Patráš. Banská Bystrica : Belianum, 2014, s. 116 – 123. ISBN 978-80-557-0731-0.
Obálka - do rukopisu.jpg

Úvod do toponomastiky

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2014. 176 s. ISBN 978-80-557-0729-7
GII14 Mená, ktoré ožili..pdf

Mená, ktoré ožili

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Dobrá škola. Inšpirácia pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší. Roč. V., č. 09 (máj 2014), s. 7. ISSN 1338-0338
Goótšová-Chomová-Krško_Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu (2014).pdf

Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu

Autori: Goótšová, Andrea - Chomová, Aalexandra - Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Belianum, Filozofická fakulta, 2014. 550 s. ISBN 978-80-557-0785-3 (38,62 AH, autorský podiel 20%) [772,47 rkp. s.]
AEC14 Onymické registre v komunikácii a kontakte rozličných sociokultúr..pdf

Onymické registre v komunikácii a kontakte rozličných sociokultúr.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: In: Kulturowe konteksty języka. Eds. B. Afeltowicz, J. Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 139 – 145. ISBN 978-83-7867-247-0.
AED07 Krško, Jaromír _  Slovenská onomastika v rokoch 1990-2010.pdf

Slovenská onomastika v rokoch 1990-2010

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku. Príspevky slovenských slavistov. Zost. P. Žeňuch. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013, s. 223 – 233. ISBN 978-80-89489-08-4
BDF22 Krško, Jaromír _ Pôvod názvov Ladzany, Hont a Klastava.pdf

Pôvod názvov Ladzany, Hont a Klastava

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Z histórie Ladzian. Zost. R. Kožiak a kol. Ladzany : Obecné zastupiteľstvo v Ladzanoch, 2013, s. 4 – 8
EDI10 Krško, Jaromír _ Dve knihy o pamäti dvoch miest.pdf

DAVID, JAROSLAV: Paměť města – názvy míst. Ostrava. (Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 99 s. ISBN 978-80-7464-141-1); DAVID, JAROSLAV: Paměť města – názvy míst. Havířov. (Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. 93 s. ISBN 978-80

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova, 2013, roč. 47, č. 3, s. 176 - 179
ADD01 Linguistic and Cultural Dimensions of Slovak Onomastics in Slavistics Research.pdf

Linguistic and Cultural Dimensions of Slovak Onomastics in Slavistics Research

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Human Affairs, Volume 23, Issue 2, April 2013, pp 289-294. ISSN: 1210-3055 (Print) 1337-401X (Online). (DOI) 10.2478/s13374-013-0126-4
ADF10 Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky v kontexte slavistických výskumov..pdf

Interdisciplinárne dimenzie slovenskej onomastiky v kontexte slavistických výskumov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 1, s. 3-8.
AED08 Krško, Jaromír _  Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii.pdf

Odraz multietnicity karpatského regiónu v slovenskej hydronymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach. Eds. P. Žeňuch – E. S. Uzeňová – K. Žeňuchová. Bratislava : Slavistický ústav J. Stanislava SAV, Slovenský komitét slavistov a Zemplínske múzeum v Michalovciach, 2013, s. 69 – 78. ISBN 978-80-89489-11-4.
AFD36 Vplyv nemeckej kolonizácie na hydronymiu povodia Hrona..pdf

Vplyv nemeckej kolonizácie na hydronymiu povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Siločiary súčasného lingvistického myslenia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 3. októbra 2012 v Banskej Bystrici. Eds. Z. Bohušová – Z. Dobrík. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, 2013, s. 79 – 88. ISBN 978-80-8141-043-7
EDJ16 Profesor Ján Matejčík by bol oslávil osemdesiatku..pdf

Profesor Ján Matejčík by bol oslávil osemdesiatku

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, roč. 78, 2013, č. 3 – 4, s. 250 – 251
EDJ17 Profesor Ján Doruľa a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky..pdf

Profesor Ján Doruľa a jeho vklad do rozvoja slovenskej onomastiky

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 48, 2013, č. 2, s. 103–104.
ADE12 Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru.pdf

Toponymický priestor ako súčasť kultúrno-antropologického priestoru

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, LIV, 2013, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR v. v. i., s. 151-169. ISBN 978-80-86496-75-7, ISSN 1211-4413.
AED11 Niekoľko poznámok ku kontrakcii v slovenčine..pdf

Niekoľko poznámok ku kontrakcii v slovenčine

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: In: Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Philologica, roč. LXXII. Eds. G. Múcsková – K. Muziková – Z. Hargašová. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013, s. 121 – 125. ISBN 978-80-223-3562-1
AFD35 Krško, Jaromír _ Podoby zooným v spoločenskej komunikácii.pdf

Podoby zooným v spoločenskej komunikácii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Jednotlivé a všeobecné v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia Prešov 12.-14. septembra 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012, s. 144 – 148. ISBN 978-80-555-0594-7.
ADE10 Krško, Jaromír _  Hydronomastika nielen v európskych súvislostiach..pdf

Hydronomastika nielen v európskych súvislostiach

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Romanoslavica. Ed.: C. Geambasu a M. Mangiulea. Bukurešť: Editura Universitatii din Bucuresti, vol. XLVIII, nr. 2, 2012, s. 63-74.
ADE11 Sémantické príznaky topoformantov a ich spojenie s onymickými triedami.pdf

Sémantické príznaky topoformantov a ich spojenie s onymickými triedami

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Prace Językoznawcze, Zeszyt XIV., Olsztyn : Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2012, s. 157–166.
AFC14 Krško, Jaromír _ Niekoľko poznámok k formantom v onymii..pdf

Niekoľko poznámok k formantom v onymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním : stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Eds. S. Čmejrková, J. Hoffmannová, J. Klímová. 1. vyd. Praha : Karolinum 2012, s. 501-505. ISBN 978-80-246-2121-0
ADE12 Proper Name as Part of Communication Register.pdf

Proper Name as Part of Communication Register

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: Czech and Slovak Linguistic Review, 2012, № 2, p. 40 – 49. ISSN 1805-1502
ADE09 Krško, Jaromír _  Internetová globalizácia sveta a čo s tým súvisí..pdf

Internetová globalizácia sveta a čo s tým súvisí

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Usta ad Albim BOHEMICA. Jazyky v Evropě a Evropa v jazycích, 2011, roč. XI, č. 1, s. 173-181. ISSN 1802-825X.
AFC13 Motivácia a tvorba slovenských hydroným v minulosti a v (blízkej) budúcnosti..pdf

Motivácia a tvorba slovenských hydroným v minulosti a v (blízkej) budúcnosti.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In.: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference přádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí na Labem ve dnech 1. – 3. září 2010. 1. díl – část jazykovědná. Ed. P. Mitter. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. P
AAB04 Krško, Jaromír  Velička, Drahomír_Hydronymia povodia Kysuce..pdf

Hydronymia povodia Kysuce.

Autori: Krško, Jaromír - Velička, Radomír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 208 s. ISBN 978-80-557-0266-7 (10,64 AH, autorský podiel 70%).
AAEC06 Krško, Jaromír _ (Chrémat)onymické modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach..pdf

(Chrémat)onymické modely v synchrónno-diachrónnych súvislostiach.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Chrematoninia jako fenomen współczesności. Red. M. Biolik, J. Duma. Olsztyn : Wydawnictwo Universytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 269 – 274. ISBN 978-83-7299-748-7.
Krško, J. - Hydronymia horného povodia Váhu (2011).pdf

Hydronymia horného povodia Váhu (od povodia Rajčanky po prameň Váhu)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2011. 220 s. ISBN 978-80-557-0325-1. (12,70 AH)
AFD32 Aplikácia spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej mapy.pdf

Aplikácia spracovania hydronymie povodia Hrona do digitálnej mapy

Autori: Krško, Jaromír - Pálka, Boris
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie (Trnava, 12.-14. 9. 2007). Zost. J. Hladký a I. Valentová. Bratislava – Trnava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – VEDA, vydavateľstvo SAV – Pedagogická fakul
AFC12 Der Motivationswandel bei der Entstehung von Eigennamen.pdf

Der Motivationswandel bei der Entstehung von Eigennamen

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. IV. česká onomastická konference (15.–17. září 2009, Ostrava). Sborník příspěvků. Eds. J. David, M. Čornejová, M. Harvalík. Ostrava – Praha : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě – Ústav pro jazyk
AFD33 Jazyková komunikácia a toponymá.pdf

Jazyková komunikácia a toponymá.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Odkazy a výzvy modernej jazykovej komunikácie. Zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 23. – 24. 09. 2009 v Banskej Bystrici. Ed. J. Klincková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010, s. 291-298.
AFD34 Krško, Jaromír _ Vlastné meno pohľadom učiteľa a (možno aj) žiaka..pdf

Vlastné meno pohľadom učiteľa a (možno aj) žiaka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Odborová didaktika v príprave a ďalšom vzdelávaní učiteľa materinského jazyka a literatúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea doc. PaedDr. Milana Ligoša, CSc. v Ružomberku, 8.-9. 9. 2009. Ed. Edita
AFD31 Krško, Jaromír _ Hydronymia povodia Hrona vo svetle nemeckej kolonizácie..pdf

Hydronymia povodia Hrona vo svetle nemeckej kolonizácie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Varia XVII. Zborník referátov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky, 7.-9. 11. 2007). Zost. V. Kováčová. Bratislava – Ružomberok : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU v
AED05 Krško, Jaromír _ Vlastné meno môže byť silnejšie ako zákon o vlastenectve..pdf

Vlastné meno môže byť silnejšie ako zákon o vlastenectve

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Eds. Ľ. Liptáková – M. Andričíková – M. Klimovič. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Katedra komunikačnej a literár
ADF09 Krško, Jaromír _ Niektoré slovenské hydronymá vo svetle novších interpretácií..pdf

Niektoré slovenské hydronymá vo svetle novších interpretácií

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2010, roč. 75, č. 6, s. 355-362.
ADE08 Krško, Jaromír _  Využitie onomastiky vo vyučovaní materinského jazyka..pdf

Využitie onomastiky vo vyučovaní materinského jazyka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Didaktické studie, 2010, roč. 2, č. 1, s. 29-36. ISSN 1804-1221
AED06 Diachrónny pohľad na hydronymiu povodia Rajčanky.pdf

Diachrónny pohľad na hydronymiu povodia Rajčanky.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Zost. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 79-82. ISBN 978-80-8082-392-4.
FAI05 - Krško, Jaromír (75%) - Juraj Hladký (25%)_ Súpis prác o slovenskej hydronymii.pdf

Súpis prác o slovenskej hydronymii.

Autori: Krško, Jaromír - Hladký Juraj
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Z hydronymie západného Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Zost. J. Hladký. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010, s. 138-149. ISBN 978-80-8082-392-4. [autorský podiel 75%]
AEC05 Krško, Jaromír _ Neslovenské etnické vplyvy v povodí rieky Hron.pdf

Neslovenské etnické vplyvy v povodí rieky Hron

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Nazwy własne a społeczeństwo. T II. Ed. R. Łobodzińska. Łask : Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2010, s. 247-262. ISBN 978-83-60178-85-0.
AEC03 Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu.pdf

Praslovanské východiská niektorých hydroným horného povodia Váhu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Studia slovakistica. 10. Onomastika, toponomastika. Zost. C. M. Pachomova, J. Džoganik. Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2009, s. 422-428. ISBN 978-966-8946-95-0
ADF07 Praslovanské apelatíva ako motivanty hydroným povodia Váhu.pdf

Praslovanské apelatíva ako motivanty hydroným povodia Váhu

Autori: Jaromír Krško
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Slavica Slovaca, 2009, roč. 44, 2009, č. 1, s. 13-23
BED05 Chotárne názvy Málinca.pdf

Chotárne názvy Málinca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Málinec. Regionálna monografia. Málinec : Obecný úrad Málinec, 2009. s. 26-29. ISBN 978-80-89183-57-9
BDF21 Krško, Jaromír _ Ako pomenovať študentov píšucich bakalársku prácu.pdf

Ako pomenovať študentov píšucich bakalársku prácu?

Autori: Jaromír Krško
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: Kultúra slova, 2009, roč. 43, č. 4, s. 211-212
ADF08 Niekoľko poznámok k termínom anojkonymum a terénny názov..pdf

Niekoľko poznámok k termínom anojkonymum a terénny názov

Autori: Krško, Jaromíir
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, 2009, roč. 74, č, 6, s. 357-362.
EDI08 Lučik V. V._ Vstup_do_slovianskoj_filologii.pdf

Лучик Василь Вікторович: Вступ до слов`янської філології. Підручник. (Київ : Видавничий центр «Αкадемія», 2008. 344 с. ISBN 978-966-580-262-4) – recenzia.

Autori: Jaromír Krško
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca, roč. 44, 2009, č. 2, s. 181-182
EDI09 Krško, Jaromír_Krajčovič_Rudolf_Živé kroniky....pdf

Krajčovič, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest. – recenzia.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, L, 2009, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 204-209. ISBN 978-80-86496-48-1, ISSN 1211-4413
EDJ14 Krško, Jaromír_ Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc..pdf

Jubilujúci PhDr. Milan Majtán, DrSc.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, L, 2009, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 233-235. ISBN 978-80-86496-48-1, ISSN 1211-4413.
AFD30 Pomenovacie modely v hydronymii povodia Hrona.pdf

Pomenovacie modely v hydronymii povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Varia XVI. Zborník referátov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá – Papiernička, 8.-10. 11. 2006). Zost. Gabriela Múcsková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2009, s. 302-309. ISBN 80-89037
Hydronymia povodia Hrona - 1. vyd..pdf

Hydronymia povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2008. 351 s., ISBN 978-80-8083-6040-5
ADE07 Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona.pdf

Nemecké kolonizačné vplyvy na hydronymiu povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, IL, 2008, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 203-211. ISBN 978-80-86496-44-3
AED04 Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky.pdf

Stav a perspektívy slovenskej hydronomastiky

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride. Príspevky slovenských slavistov. Zost. P. Žeňuch. Bratislava : Slovenský komitét slavistov, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2008, s. 49 – 60. ISBN 978-80-968971-9-3
AFD29 Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník.pdf

Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Tajov, 7.-9. 12. 2005). Zost. A. Gálisová a A. Chomová. Bratislava – Banská Bystrica : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB, 2008,
BDF20 Napätie apelatívnych a propriálnych vzťahov vo frazeologizmoch.pdf

Napätie apelatívnych a propriálnych vzťahov vo frazeologizmoch

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova, roč. 42, č. 5 (2008), s. 262-266
ADE06 Motivický vzťah antroponymum - ojkonymum - hydronymum.pdf

Motivický vzťah antroponymum – ojkonymum – hydronymum

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Studii z onomastiky ta etimologii, 2007, Kyjev : Nacionaľna akademija nauk Ukraini, Institut ukrainskoi movi, s. 150-157. ISBN 978-966-02-4236-4
ADF06 Z hydronymie Muránskej planiny.pdf

Z hydronymie Muránskej planiny

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Reussia. – Roč. 4, č. 1-2 (2007), s. 21-28. ISSN 1336-345X
AEC02 Sťahy a vzťahy medzi slovanskými jazykmi.pdf

Sťahy a vzťahy medzi slovanskými jazykmi

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám. Zost. H. Petáková a H. Opleštilová. 1. vyd. Praha : Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2007. 328 s. ISBN 978-80-7050-521-2
AFC11 Hydronymia Slovaciae – tradicionalita a originalita.pdf

Hydronymia Slovaciae – tradicionalita a originalita

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Nowe nazwy własne. Nowe tendencje badawcze. Kraków : PANDIT, 2007, s. 477-486. ISBN 978-83-88866-36-4
AFD25 Motivačné činitele hydronymie z povodia Hrona.pdf

Motivačné činitele hydronymie z povodia Hrona

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Súradnice súčasnej onomastiky. Zborník materiálov zo 16. slovenskej onomastickej konferencie. Zost. M. Považaj a P. Žigo. Bratislava : VEDA, 2007, s. 227-233. ISBN 978-80-224-0971-1
AFD26 Problematika apelatív a proprií odlišných onymických sústav z hľadiska komunikácie.pdf

Problematika apelatív a proprií odlišných onymických sústav z hľadiska komunikácie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 2006. Edit. P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007, s. 436-441
AFD27 Vody horného Váhu očami jazykovedca.pdf

Vody horného Váhu očami jazykovedca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Medzinárodná konferencia prírodovedných pracovníkov múzeí a pracovníkov múzeí v prírode. Zborník referátov. Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2007, s. 55-59
Krajina história (čipk. osady).pdf

Lexikálno-sémantická stránka hydroným horehronských obcí

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. Zost. Hronček, P., Maliniak, P. Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu UMB, 2007, s. 179-188
monografia Sociálny kontext onymie.pdf

Sociálny kontext onymie

Autori: Krško, J. - Imrichová, M. - Odaloš, P.
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica – Prešov : Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 129 s., ISBN 80-8083-195-5
ADE05 Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným.pdf

Krško, Jaromír : Antroponymá ako motivanty terénnych názvov a hydroným

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica. XLVII, 2006, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 326-336. ISBN 80-86496-34-1
ADF05 Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a metafory.pdf

Vyjadrenie kvalitatívno-kvantitatívnych vzťahov v toponymii pomocou expresivity a metafory

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca. - Roč. 46, č. 1 (2006), s. 61-68
AFC10 Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska.pdf

Vplyv slovenského a maďarského etnika na podobu hydronymie Slovenska

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s. 231-240. ISBN 963 86573 8 3
AFD23 Problematika prípravy Hydronymie Slovenska.pdf

Problematika prípravy Hydronymie Slovenska

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok, 3.-5. decembra 2003). Zost. M. Šimková a K. Gajdošová. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2006, s. 33–40. ISBN 80-89037-04-6
AFD24 Metaforické a expresívne vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii..pdf

Metaforické a expresívne vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Varia XIV. Zborník materiálov z XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava, 8.-10. decembra 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV; Nitra : Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2006, s. 224–232. IS
BDF19 Slovenské priezviská Kapec, Okapec, Sára, Podrážka..pdf

Slovenské priezviská Kapec, Okapec, Sára, Podrážka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova, roč. 40, č. 3 (2006), s. 141-144
Sociálny kontext onymie.pdf

Komunikačný register grafitistov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Sociálny kontext onymie. Zost. J. Krško. Banská Bystrica – Prešov : Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2006, s. 15-30. ISBN 80-8083-195-5
Sociálny kontext onymie.pdf

Komparácia slovenských a poľských žiackych prezývok

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Sociálny kontext onymie. Zost. J. Krško. Banská Bystrica – Prešov : Fakulta humanitných vied a Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Fakulta humanitných a prírodných vied PU v Prešove, 2006, s. 6-14. ISBN 80-8083-195-5
EDI06 Krajčovič, Rudolf_ Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest..pdf

Krajčovič, Rudolf: Živé kroniky slovenských dejín skryté v názvoch obcí a miest

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Slavica Slovaca. - Roč. 41, č. 1 (2006), s. 75-77
2005 Spracovanie hydronymie slovenska[1].pdf

Spracovanie hydronymie Slovenska. (Metodické pokyny na spracúvanie projektov Hydronymie Slovaciae)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2005. - 105 s.; ISBN 80-8083-142-6
AEC01 Expresivita a metafora ako prostriedky vyjadrenia kvality a vzdialenosti v toponymii.pdf

Expresivita a metafora ako prostriedky vyjadrenia kvality a vzdialenosti v toponymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Západoslovanské jazyky v 21. století. II. svazek. Editorky: Jana Svobodová, Diana Svobodová, Eva Höflerová. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2005, s. 79-87. ISBN 80-7368-158-7
AED03 Interferencia dialektológie, folkloristiky a onomastiky pri výskume prezývkových vlastných mien.pdf

Interferencia dialektológie, folkloristiky a onomastiky pri výskume prezývkových vlastných mien

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Západoslovanské jazyky I. Lingvistický zborník. editor: P. Odaloš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2005. s. 85-90. ISBN 80-8083-154-8
AFC08 Sociálny aspekt prezývok (Slovensko-poľské paralely).pdf

Sociálny aspekt prezývok (Slovensko-poľské paralely)

Autori: Krško, Jaromír – Sloviková, Daša
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Nazewnictwo na pograniczach. Rozprawy i studia T. 586. Red. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska. Szczecin : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 135-141. ISBN 83-7241-491-2. autorský podiel 70%
AFC09 Čas v hydronymii.pdf

Čas v hydronymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Čas v jazyce a v literatuře. Zborník referátov. Ústí nad Labem : UJEP, 2005, s. 75-80. ISBN 80-7044-716-8
ADE02 Projekt spracovania Hydronymie Slovenska.pdf

Projekt spracovania Hydronymie Slovenska

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Acta onomastica, XLV, 2004, Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, s. 18-27. ISBN 80-86496-19-8
ADE03 K problematike skupinových antroponým.pdf

K problematike skupinových antroponým

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Prace językoznawcze, VI, Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004, s. 67-73. ISSN 1509-5304
ADE04 Sozial-psychologische Aspekte der Benennung.pdf

Sozial-psychologische Aspekte der Benennung

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Namenkundliche Informationen 85/86, Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2004, s. 33-44. ISSN 0943-0849
AFC07 Lexikálna a onymická rovina komunikácie medzi graffiti.pdf

Lexikálna a onymická rovina komunikácie medzi graffiti

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Współczesne odmiany języka narodowego. Red. K. Michalewski. Łódź : Wydawnictwo Universytetu Łódźkiego, 2004, s. 338-349. ISBN 83-7171-798-9
AFD19 Mikroštruktúrne vzťahy v turčianskej hydronymii.pdf

Mikroštruktúrne vzťahy v turčianskej hydronymii

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves, 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2004, s. 119 –127. ISBN 80-89037-04-6
AFD20 Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca.pdf

Vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na toponymiu Turca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenčina na začiatku 21. storočia (Prešov, 5.-7. 3. 2003). Zost. M. Imrichová. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied 2004, s. 284 – 292. ISBN 80-8068-271-2
AFD21 Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov.pdf

Vplyv pohanstva a kresťanstva na formu vlastných mien našich predkov (The Impact of Paganism and Christianity on Proper Name Formation of our Ancestors)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Pohanstvo a kresťanstvo. Zost. R. Kožiak a J. Nemeš. Bratislava : Chronos, 2004, s. 211-216. ISBN 80-89027-12-1
AFD22 Aspekty komunikácie marginálnych kultúr (na príklade graffiti).pdf

Aspekty komunikácie marginálnych kultúr (na príklade graffiti)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach. Zost. V. Patráš. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 199-209. ISBN 80-8055-979-1
EDI02 Bohušová, Zuzana (2003). Nárečie Lupoče..pdf

Bohušová, Zuzana (2003). Nárečie Lupoče. O dialekte severozápadného Novohradu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč. - Roč. 69, č. 4 (2004), s. 228-229
2003 Hydronymia povodia Turca[1].pdf

Hydronymia povodia Turca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: 1. vyd. - Banská Bystrica : UMB, 2003. - 167 s.; ISBN 80-8055-763-2
ADE01 Sociálny priestor v onymii.pdf

Sociálny priestor v onymii (Vznik onymických subsystémov – sociálnych toponým)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Metodologia badań onomastycznych. Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003, s. 61-70. ISBN 83-87643-73-4
AFC06 Úloha stredu a okraja societ pri tvorbe vlastných mien.pdf

Úloha stredu a okraja societ pri tvorbe vlastných mien

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Okraj a střed v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. - Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2003 - S. 82-86. ISBN 80-7044-479-7
AFD16 Propriá v mediálnom priestore.pdf

Propriá v mediálnom priestore

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Komunikácia a text. Zborník referátov z konferencie Komunikácia a text, Prešov, 15. – 16. 11. 2001. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2003, s. 304-311. ISBN 80-89038-21-2
AFD17 Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy....pdf

Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy (na príklade Dobšinej)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Varia X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok, 22. - 24. novembra 2000). Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2003, s. 159 –165. ISBN 80-89037-04-6
AFD18 Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie).pdf

Etnické vplyvy na hydronymiu Turca (z hľadiska diachrónie)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia : Zborník referátov z 15. slovenskej onomastickej konferencie konanej v Bratislave, 6.-7. septembra 2002. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV; Bratislava : Filozofická fakulta U
Bystrický Permon_2003_-02[1].pdf

Názvy potokov v Banskej Bystrici a okolí

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy a umenia. – Roč. I, 2003, č. 2, s. 8
ADF04 Mikroštruktúrne vzťahy v onymii.pdf

Mikroštruktúrne vzťahy v onymii (Microstructure relations in onymy)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč. - Roč. 67, č. 3 (2002), s. 142-152
AFC05 Forma vlastných mien v médiách.pdf

Forma vlastných mien v médiách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Tekst w mediach. - Lódž : Wyd. Uniwersytetu Lódzkiego, 2002. - S. 53-61. - ISBN 83-7171-506-4
AFD15 Niekoľko pohľadov na prezývkové vlastné meno.pdf

Niekoľko pohľadov na prezývkové vlastné meno

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Varia 9. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 2002. - S. 129-135. - ISBN 80-89037-04-6
BDE01 I prenomi piú frequenti nel mondo alla fine del secondo millennio.pdf

I prenomi piú frequenti nel mondo alla fine del secondo millennio = The most frequent first names in the world at the end of 2nd millennium : Slovacchia

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Rivista Italiana di onomastica. - Roč. 8, č. 2 (2002), s. 677-679
BED01 Chotárne názvy Poltára, Slanej Lehoty a Zeleného.pdf

Chotárne názvy Poltára, Slanej Lehoty a Zeleného

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Mesto Poltár. - Poltár : Mestský úrad, 2002. - S. 34-38. - ISBN 80-968830-2-X
BED02 Poltárske nárečie.pdf

Poltárske nárečie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Mesto Poltár. - Poltár : Mestský úrad, 2002. - S. 163-166. - ISBN 80-968830-2-X
AFD14 Fungovanie proprií v rôznych komunikačných situáciách.pdf

Fungovanie proprií v rôznych komunikačných situáciách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Jazyková komunikácia v 21. storočí. - Banská Bystrica : UMB, 2001. - S. 243-249. - ISBN 80-8055-464-1
ADF03 Frekvencia rodných mien na Slovensku.pdf

Frekvencia rodných mien na Slovensku

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč, roč. 66, 2001, č. 1, s. 14-25.
Krško, J. - Terénne názvy z Muránskej doliny (2001).pdf

Terénne názvy z Muránskej doliny

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, 2001. 232 s. ISBN 80-8055-577-X
AFC04 Nominácia výrobkov Lykotexu Revúca.pdf

Nominácia výrobkov Lykotexu Revúca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Onomastyka polska a nowe kierunki jezykoznawcze. Red. G. Jarzyna. Bydgoszcz : Wyzsza szkola pedagogiczna, 2000. - S. 143-150. - ISBN 83-7096-338-2
AFD13 Sociálno-psychologické aspekty pomenovania.pdf

Sociálno-psychologické aspekty pomenovania

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: In: Vlastné mená v jazyku a spoločnosti. - Banská Bystrica : UMB, 2000. - S. 75-84. - ISBN 80-8055-429-3
AED02 Názvoslovie revúckych textilných výrobkov.pdf

Názvoslovie revúckych textilných výrobkov (Terminologie der Revúcaer Textilwaren)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Zborník Fakulty humanitných vied, sekcia filologická roč. 3. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 126-133. - ISBN 80-8055-281-9
AFC03 Výskum mikrosociálnych toponým.pdf

Výskum mikrosociálnych toponým (Forschung der mikrosozialen Toponyme)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném. - Brno : MU, 1999. - S. 89-93. - ISBN 80-210-2031-8
AFD10 Sociologický aspekt mikrotoponým.pdf

Sociologický aspekt mikrotoponým

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu 2. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 192-195. - ISBN 80-8055-287-8
AFD11 Hranica medzi apelatívami a propriami a písanie predložkových terénnych názvov.pdf

Hranica medzi apelatívami a propriami a písanie predložkových terénnych názvov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Varia 8. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1999. - S. 302-308
AFD12 Prezývkové vlastné meno verzus onymum.pdf

Prezývkové vlastné meno verzus onymum (Nicknames versus names)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Zborník mladých filológov Univerzity Mateja Bela 1. - Banská Bystrica : UMB, 1999. - S. 47-56. - ISBN 80-8055-340-8
BDF17 Pripravenosť poslucháčov slovakistiky na nové trendy vo vzdelávaní.pdf

Pripravenosť poslucháčov slovakistiky na nové trendy vo vzdelávaní

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Pedagogické rozhľady. - Roč. 8, č. 3 (1999), s. 14-16
ADF02 Toponymický priestor v komunikácii malých sociálnych skupín.pdf

Toponymický priestor v komunikácii malých sociálnych skupín

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Slovenský národopis. - Roč. 46, č. 1 (1998), s. 80-101
AFC02 Mikrotoponymá versus mikrosociálne toponymá.pdf

Mikrotoponymá versus mikrosociálne toponymá (Mikrotoponyme vs. mikrosoziale Toponyme)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Lexikologie und Sprachveränderung in der Slavia. - Oldenburg : BIS, 1998. - S. 107-113. - ISBN 3-8142-0639-8
AFD08 Mikrosociálne toponymá.pdf

Mikrosociálne toponymá

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: 13. slovenská onomastická konferencia. - Bratislava : ESPRIMA, 1998. - S. 115-119. - ISBN 80-85586-11-8
AFD09 Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín.pdf

Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Varia 7. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1998. - S. 292-299
AED01 Vplyv nemeckej kolonizácie na mikrotoponymiu Revúcej.pdf

Vplyv nemeckej kolonizácie na mikrotoponymiu Revúcej (The influence of the German colonisation on the microtoponymy in Revúca)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Zborník Fakulty humanitných vied, sekcia filologická roč. 1. - Banská Bystrica : UMB, 1997. - S. 187-192. - ISBN 80-8055-080-8
AFC01 K problematike prekladov piesne Martina Luthera Ein feste Burg.pdf

K problematike prekladov piesne Martina Luthera Ein feste Burg

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgia. - Lodž : Wyd. Uniwersytetu Lódzkiego, 1997. - S. 135-144
AFD06 Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia _ (na vzorke gemerských miest).pdf

Mikrotoponymá Revúcej v historických cirkevných dokumentoch

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1997
Vydavateľstvo: In: Varia 6. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1997. - S. 138-144
ADF01 Polyonymia chotárnych názvov Muránskej doliny.pdf

Polyonymia chotárnych názvov Muránskej doliny

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Slovenská reč. - Roč. 61, č. 3 (1996), s. 136-141
AFD03 Mená koní na Veľkej lúke v Muráni.pdf

Mená koní na Veľkej lúke v Muráni

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola". - Prešov : UPJŠ, 1996. - S. 310-313. - ISBN 80-88885-04-3
AFD04 Príčiny a spôsoby vzniku polyonymie chotárnych názvov.pdf

Príčiny a spôsoby vzniku polyonymie chotárnych názvov

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Varia 5. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1996. - S. 19-23
AFD05 Chotárne názvy Revúcej vo svetle histórie.pdf

Chotárne názvy Revúcej vo svetle histórie

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Slovenčina v historickom kontexte. - Nitra : VŠP, 1996. - S. 117-123. - ISBN 80-8050-084-3
AFD06 Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia _ (na vzorke gemerských miest).pdf

Urbanonymá na sklonku druhého tisícročia : (na vzorke gemerských miest)

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti. - Banská Bystrica : UMB, 1996. - S. 115-126. - ISBN 80-8055-002-6
BDF16 Pieseň Hrad prepevný v slovenských a českých prekladoch.pdf

Pieseň Hrad prepevný v slovenských a českých prekladoch

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1996
Vydavateľstvo: In: Cirkevné listy. - príl. Evanjelické školy, Roč. 109(120), č. 8 (1996), s. 122-124
AFD02 Onymizácia apelatív v chotárnych názvoch obce Revúčka.pdf

Onymizácia apelatív v chotárnych názvoch obce Revúčka

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Varia 4. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1995. - S. 19-22
BDF08 O slovách hoci, najmä, bisťu.pdf

O slovách hoci, najmä, bisťu

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 136 (1995), s. 20
BDF09 O slovách hoci, najmä, bisťu.pdf

O slovách hoci, najmä, bisťu II.

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 124 (1995), s. 20
BDF10 O pôvode slov totiž a reku.pdf

O pôvode slov totiž a reku

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 118 (1995), s. 20
BDF11 O starších neslovenských slovách.pdf

O starších neslovenských slovách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 145 (1995), s. 20
BDF12 O pôvode slova zbla.pdf

O pôvode slova zbla

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 106 (1995), s. 21
BDF13 O pôvode slova necht.pdf

O pôvode slova necht

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 112 (1995), s. 20
BDF15 O starších neslovenských slovách.pdf

O starších neslovenských slovách

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1995
Vydavateľstvo: In: Smer dnes. - Roč. 5, č. 148 (1995), s. 20
AFD01 Názov a vznik obce Revúca.pdf

Názov a vznik obce Revúca

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Jazyková a mimojazyková stránka vlastných mien. - Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 1994. - S. 244-246. - ISBN 80-88738-68-7
BDF05 Je tipujúci tipérom_.pdf

Je tipujúci tipérom?

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova. - Roč. 28, č. 3 (1994), s. 167-168
BDF06 Obyvateľské mená po administratívnom zániku obce.pdf

Obyvateľské mená po administratívnom zániku obce

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Kultúra slova. - Roč. 28, č. 2 (1994), s. 125-126
BDF07 Názvy ulíc a námestí gemerských a malohontských miest.pdf

Názvy ulíc a námestí gemerských a malohontských miest

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1994
Vydavateľstvo: In: Obzor Gemera-Malohontu. - Roč. 25, č. 4 (1994), s. 190-192
BDF01 O dramatickom profile Petra Karvaša.pdf

O dramatickom profile Petra Karvaša

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1993
Vydavateľstvo: In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. - Roč. 39, č. 1 (1992/93), s. 9-13
BDF02 Jazyková antireklama.pdf

Jazyková antireklama

Autori: Krško, Jaromír
Rok vydania: 1993
Vydavateľstvo: In: Pravda. - Roč. 3(74), č. 126 (1993), s. 9

Kontaktný formulár

=