Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 115

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:50 - 10:40
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie počas LS 2021/2022 osobne, elektronickou formou alebo prostredníctvom MS Teams - vopred podľa dohody mailom: jana.laukova@umb.sk

Kde ma nájdete

Mgr. Jana Lauková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 115
Telefón: 048 446 5115
Email: Jana.Laukova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

1.        Priezvisko a meno: LAUKOVÁ Jana,Mgr., PhD.  

       Adresa pracoviska: Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva,   

       Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,        

       č. tel.: 048/446 5115, kl: 5115, e-mail: jana.laukova@umb.sk

 

 1. 2.        Kvalifikácia:

       Absolvent:      Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, Nemecký jazyk – história, 1992-1997

 

PhD.:               2007, študijný odbor: 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín,

                         špecializácia: germanistika, FF UK Bratislava  

 

 1. 3.        Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

- odborná asistentka

 

       Pracovný úväzok na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej    Bystrici  predstavuje 100%

       v študijných odboroch:  2.1.35  prekladateľstvo a tlmočníctvo

 

 1. 4.        Priebeh doterajšej praxe:

       od 2007           odborná asistentka, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, Fakulta humanitnýh vied, Banská Bystrica

       2005 – 2007    zástupkyňa vedúceho Katedry germanistiky na FIF UMB

       1998 – 2007    odborná asistentka, Katedra germanistiky, Filologická fakulta UMB Banská Bystrica

        

 

 1. 5.        Vedecko-výskumná činnosť – profil:

 

       Riešenie projektov výskumu a vývoja:

 1. Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších projektov výskumu a vývoja za celé doterajšie obdobie:

 

SOCRATES GRUNDTVIG 2

Názov: “Europäischer Studienzirkel für Frieden und globales Lernen“

Doba riešenia: 2004-2006

Partneri: Rakúsko, Švédsko, Maďarsko

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

Číslo projektu: 1/2239/05

Názov: „Nemecko-slovenské a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie“

Doba riešenia: 2005-2007

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

Číslo projektu: 1/0760/08

Názov: „Nemecký jazykovokultúrny obraz v slovenskej recepcii“

       Doba riešenia: 2008-2010

       -spoluriešiteľka

 

       Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších riešených projektov výskumu a vývoja      za posledných päť rokov:            

 

SOCRATES GRUNDTVIG 2

Názov: “ Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie“

Doba riešenia: 2004-2006

Partneri: Rakúsko, Švédsko, Maďarsko

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

       Číslo projektu: 1/2239/05

Názov: „Nemecko-slovenské a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie“

Doba riešenia: 2005-2007

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

Číslo projektu: 1/0760/08

Názov: „Nemecký jazykovokultúrny obraz v slovenskej recepcii“

       Doba riešenia: 2008-2010

       -spoluriešiteľka

 

       Expertízna a posudzovacia činnosť

 1. a.    Zoznam najvýznamnejších expertíz a posudzovaní vykonaných uchádzačom (podľa vlastného výberu):

 

Recenzie:

 Zborník: „Friedensbuch. Europäischer Studienzirkel für Frieden und Globales Lernen: In: Bibliotheca Universitasis, Časopis knižnice Univerzity Mateja Bela, ročník 2, č. 4, 2006-2007, s. 11-13.

Lauková, Jana: recenzia

 

 

 1. 6.       

   

  Štatistika: kategória publikačnej činnosti

  AAA

  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  1

  AAB

  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  1

  ADF

  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

  3

  AED

  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

  8

  AFC

  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

  5

  AFD

  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

  9

  BCI

  Skriptá a učebné texty

  1

  BDF

  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

  2

  BED

  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

  2

  EDI

  Recenzie v časopisoch a zborníkoch

  1

  GII

  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

  1

  Súčet

   

  34

 

 

 

 1. 7.    Najvýznamnejšie publikované práce:

 

 1. a.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za celé doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

 

 1. AAA LAUKOVÁ, JANA: Sprachen im Vergleich. Syntaktische Koordination und Subordination in der deutschen und slowakischen Sprache. Ludwigsburg: Pop Verlag, 2013, 242 s. ISBN 978-3-86356-072-0.  
 2. AAB  LAUKOVÁ, JANA: Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). FiF UMB, Banská Bystrica, 2007, 152 s.  ISBN 978-80-8083-442-5.
 3. AED Lauková, Jana: Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen. In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125.
 4. AED LAUKOVÁ, JANA: Dolmetschspezifische Einsicht in den Text – Fertigkeiten Schreiben und Vortragen. In:Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Banská Bystrica 1.- 4.9.2004. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?, Banská Bystrica 2005, s. 214-220.
 5. AED Lauková, Jana: Kritériá na výber textov vo vyučovaní tlmočenia. In: Analytické sondy do textu 2. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19.4. 2005 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica: FiF UMB 2006, s. 109-112. 
 6.  AFC LAUKOVÁ, JANA: Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor. In:Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2007,s. 215-218. ISBN 978-80-7044-863-2.

 

 1. b.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

     1.  AAA LAUKOVÁ, JANA: Sprachen im Vergleich. Syntaktische Koordination und Subordination in der deutschen und slowakischen Sprache. Ludwigsburg: Pop Verlag, 2013, 242 s. ISBN 978-3-86356-072-0.  

 

2. AAB  LAUKOVÁ, JANA: Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). FiF UMB, Banská Bystrica, 2007, 152 s.  ISBN 978-80-8083-442-5

 

3. AFC LAUKOVÁ, JANA: Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor. In:Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2007,s. 215-218. ISBN 978-80-7044-863-2

 

4. AFD Lauková, JANA: K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku. In: VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. Kolokvia mladých jazykovedcov. Edit.: Ivanová, M., Ološtiak, M., Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009, s. 104-107. ISBN 978-80-8068-976-6.

 5. AFD Lauková, Jana: Pragmatický kontext a jeho aspekty.  In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 1. Díl – část jazykovědná.  Edit.: Mitter, P., Tošková, K. Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem, 2009, s. 131-134. ISBN 978-80-7414-131-7.

 6. AFC Lauková, JANA: Formálno-syntaktické a funkčné diverzity vedľajších viet v slovenčine a nemčine. In: Slavica Iuvenum X. Mezinárodní setkání mladých slavistú. Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2011, s. 277-281. ISBN 978-80-7368-741-0.

 

       Najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť:

 

 1. a.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za celé  doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

 

Citovaný dokument

AED Lauková, Jana. 2003. Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen. In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125. ISBN 978-80-8089-834-Citované

1. [04] 2006 SCHWARZOVÁ, Eva: O niektorých aspektoch rozvoja tlmočníckej kompetencie. In: Preklad a tlmočenie 7, č. 7, 2006, s. 497 – 502.  ISBN 808083-342-7.

2.  [05]  2005 JÍLKOVÁ, Hana: Translatológia a jej súvislosti. Zborník katedry germanistiky FiF UMB. In: TOP, ročník XVI/77, Praha: JTP, 2005, s. 31. ISSN 1210-4159.

3.   [03] 2008 VILÍMEK, Vítězslav: Principy tlumočnické notace. In: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi skylou vědy a charybou praxe?! Ed. HRDINOVÁ, Eva-Maria, VILÍMEK, Vítězslav a kol. 2008, s. 46-59. ISBN 978-80-7368-589-8.

 

Citovaný dokument

AFD LAUKOVÁ, JANA. 2007. Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. FF UK Bratislava, 2007, s. 323-329. ISBN 978-80-223-2427-4.                                                

      Citované

4.[06] 2008 KOVÁČOVÁ, Viera: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. FF UK Bratislava, 2007, 397 s. In:   Jazykovedný časopis, 59, č. 1-2, 2008, s. 101-109. ISSN 0021-5597.

 

 

 1. b.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

 

Citovaný dokument

AED Lauková, Jana. 2003. Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen. In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125. ISBN 978-80-8089-834-8.

Citované

1. [03] 2008 VILÍMEK, Vítězslav: Principy tlumočnické notace. In: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi skylou vědy a charybou praxe?! Ed. HRDINOVÁ, Eva-Maria, VILÍMEK, Vítězslav a kol. 2008, s. 46-59. ISBN 978-80-7368-589-8.

 

 

Citovaný dokument

AFD LAUKOVÁ, JANA. 2007. Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. FF UK Bratislava, 2007, s. 323-329. ISBN 978-80-223-2427-4.                                                

      Citované

2. [05] 2008 KOVÁČOVÁ, Viera: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. FF UK Bratislava, 2007, 397 s. In:   Jazykovedný časopis, 59, č. 1-2, 2008.

 

 1. 8.        Citácie a ohlasy:

a)      doma: 12

b)      v zahraničí: 4

 

9.    Počet vedeckých doktorandov: 0

 

 1. 10.    Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

-        nie je

 

 1. 11.         Iné mimoriadne významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa vlastného výberu):

-          oponentka a konzultantka bakalárskych a diplomových prác z nemeckého jazyka na FHV UMB v Banskej Bystrici

 

12. Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 

Zahraničné pobyty:

1998          Nemecko,  Lipsko – Univerzita v Lipsku – študijný pobyt v rámci medzinárodného projektu „Príprava  postgraduálneho štúdia prekladateľstva“  

2001-2002  Švajčiarsko, Bern –  Univerzita Bern: študijný pobyt v     

                    rámci doktorandského štúdia

2004-2005   Nemecko, Mníchov – Ludwigs-Maximilians-Universität: študijný pobyt v     

                    rámci doktorandského štúdia

2006            Rakúsko, Viedeň – Univerzita vo Viedni, Institut für Germanistik: študijný  

                    pobyt v rámci projektu Sokrates

 

 

 1. 13.    Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty (podľa vlastného výberu):

 

-        učiteľská mobilita: 1998: Nemecko, Lipsko – študijný pobyt v rámci medzinárodného projektu „Príprava  postgraduálneho štúdia prekladateľstva“ na Univerzite v Lipsku

 

 1. 14.    Vystúpenia na konferenciách:
  1. Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách doma (podľa vlastného výberu):

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Preklad a tlmočenie 6“ , Banská Bystrica 21. – 22.4. 2004

Názov prednášky: Zručnosť tlmočenie – projekt cvičebnice na rozvoj tlmočníckej kompetencie (ko-autorky Bohušová, Zuzana a Schwarzová, Eva)

 

Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?.“, Banská Bystrica, 1. – 4.9. 2004

Názov prednášky:Dolmetschspezifische Einsicht in den Text – Fertigkeiten Schreiben und Vortragen

 

-       Vystúpenie na vedeckej konferencii „Analytické sondy do textu 2“ , Banská Bystrica – 19.4. 2005

Názov prednášky: Kritériá na výber textov vo vyučovaní tlmočenia

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Jazyk a komunikácia v súvislostiach II.“ , Bratislava, FF UK .  6. – 7.6. 2007

Názov prednášky: Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Varia XVIII. – XVIII. – Kolokvium mladých jazykovedcov, Prešov 3. – 5.12. 2008

Názov prednášky: K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku

 

 

 1. b.   Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách v zahraničí (podľa vlastného výberu):

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Prostor v jazyce a literature“, Česko, Ústí nad Labem 5. – 7.9. 2006

Názov prednášky: Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor

                    

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Ty, já a oni v jazyce a literatuře“, Česko, Ústí nad Labem 2. – 4.9. 2008

Názov prednášky: Pragmatický kontext a jeho aspekty

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Slavica Iuvenum X.“, Česko, Ostrava 31.3. – 1.4. 2009

Názov prednášky: Formálno-syntaktické a funkčné diverzity vedľajších viet v slovenčine a nemčine

           

 

 

Banská Bystrica 28.9.2012