Mgr. Jana Lauková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, správkyňa webovej stránky katedry

Telefónne číslo:
048 446 5115
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 115

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:30 - 11:20
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie počas LS 2020/2021 výhradne elektronickou formou alebo prostredníctvom MS Teams - vopred podľa dohody mailom: jana.laukova@umb.sk

Kde ma nájdete

Mgr. Jana Lauková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 115
Telefón: 048 446 5115
Email: Jana.Laukova@umb.sk

Profesijná charakteristika

 

Vedecko-pedagogická charakteristika

 

1.        Priezvisko a meno: LAUKOVÁ Jana,Mgr., PhD.  

       Adresa pracoviska: Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva,   

       Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica,        

       č. tel.: 048/446 5115, kl: 5115, e-mail: jana.laukova@umb.sk

 

 1. 2.        Kvalifikácia:

       Absolvent:      Fakulta humanitných vied UMB Banská Bystrica, Nemecký jazyk – história, 1992-1997

 

PhD.:               2007, študijný odbor: 73-19-9 jazykoveda konkrétnych jazykových skupín,

                         špecializácia: germanistika, FF UK Bratislava  

 

 1. 3.        Súčasné pracovné zaradenie na funkčnom mieste:

- odborná asistentka

 

       Pracovný úväzok na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej    Bystrici  predstavuje 100%

       v študijných odboroch:  2.1.35  prekladateľstvo a tlmočníctvo

 

 1. 4.        Priebeh doterajšej praxe:

       od 2007           odborná asistentka, Katedra germanistiky s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva, Fakulta humanitnýh vied, Banská Bystrica

       2005 – 2007    zástupkyňa vedúceho Katedry germanistiky na FIF UMB

       1998 – 2007    odborná asistentka, Katedra germanistiky, Filologická fakulta UMB Banská Bystrica

        

 

 1. 5.        Vedecko-výskumná činnosť – profil:

 

       Riešenie projektov výskumu a vývoja:

 1. Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších projektov výskumu a vývoja za celé doterajšie obdobie:

 

SOCRATES GRUNDTVIG 2

Názov: “Europäischer Studienzirkel für Frieden und globales Lernen“

Doba riešenia: 2004-2006

Partneri: Rakúsko, Švédsko, Maďarsko

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

Číslo projektu: 1/2239/05

Názov: „Nemecko-slovenské a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie“

Doba riešenia: 2005-2007

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

Číslo projektu: 1/0760/08

Názov: „Nemecký jazykovokultúrny obraz v slovenskej recepcii“

       Doba riešenia: 2008-2010

       -spoluriešiteľka

 

       Zoznam dvoch až piatich najvýznamnejších riešených projektov výskumu a vývoja      za posledných päť rokov:            

 

SOCRATES GRUNDTVIG 2

Názov: “ Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie“

Doba riešenia: 2004-2006

Partneri: Rakúsko, Švédsko, Maďarsko

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

       Číslo projektu: 1/2239/05

Názov: „Nemecko-slovenské a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie“

Doba riešenia: 2005-2007

       -spoluriešiteľka

 

VEGA

Číslo projektu: 1/0760/08

Názov: „Nemecký jazykovokultúrny obraz v slovenskej recepcii“

       Doba riešenia: 2008-2010

       -spoluriešiteľka

 

       Expertízna a posudzovacia činnosť

 1. a.    Zoznam najvýznamnejších expertíz a posudzovaní vykonaných uchádzačom (podľa vlastného výberu):

 

Recenzie:

 Zborník: „Friedensbuch. Europäischer Studienzirkel für Frieden und Globales Lernen: In: Bibliotheca Universitasis, Časopis knižnice Univerzity Mateja Bela, ročník 2, č. 4, 2006-2007, s. 11-13.

Lauková, Jana: recenzia

 

 

 1. 6.       

   

  Štatistika: kategória publikačnej činnosti

  AAA

  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

  1

  AAB

  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

  1

  ADF

  Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

  3

  AED

  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

  8

  AFC

  Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

  5

  AFD

  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

  9

  BCI

  Skriptá a učebné texty

  1

  BDF

  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

  2

  BED

  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

  2

  EDI

  Recenzie v časopisoch a zborníkoch

  1

  GII

  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

  1

  Súčet

   

  34

 

 

 

 1. 7.    Najvýznamnejšie publikované práce:

 

 1. a.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za celé doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

 

 1. AAA LAUKOVÁ, JANA: Sprachen im Vergleich. Syntaktische Koordination und Subordination in der deutschen und slowakischen Sprache. Ludwigsburg: Pop Verlag, 2013, 242 s. ISBN 978-3-86356-072-0.  
 2. AAB  LAUKOVÁ, JANA: Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). FiF UMB, Banská Bystrica, 2007, 152 s.  ISBN 978-80-8083-442-5.
 3. AED Lauková, Jana: Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen. In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125.
 4. AED LAUKOVÁ, JANA: Dolmetschspezifische Einsicht in den Text – Fertigkeiten Schreiben und Vortragen. In:Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska. Banská Bystrica 1.- 4.9.2004. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?, Banská Bystrica 2005, s. 214-220.
 5. AED Lauková, Jana: Kritériá na výber textov vo vyučovaní tlmočenia. In: Analytické sondy do textu 2. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 19.4. 2005 v Banskej Bystrici, Banská Bystrica: FiF UMB 2006, s. 109-112. 
 6.  AFC LAUKOVÁ, JANA: Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor. In:Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2007,s. 215-218. ISBN 978-80-7044-863-2.

 

 1. b.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších publikovaných vedeckých prác za posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

     1.  AAA LAUKOVÁ, JANA: Sprachen im Vergleich. Syntaktische Koordination und Subordination in der deutschen und slowakischen Sprache. Ludwigsburg: Pop Verlag, 2013, 242 s. ISBN 978-3-86356-072-0.  

 

2. AAB  LAUKOVÁ, JANA: Affinitäten und Kontraste der Sprachen (Konfrontierung der Subordination Deutsch – Slowakisch unter dem Aspekt der Translationstheorie). FiF UMB, Banská Bystrica, 2007, 152 s.  ISBN 978-80-8083-442-5

 

3. AFC LAUKOVÁ, JANA: Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor. In:Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem, 2007,s. 215-218. ISBN 978-80-7044-863-2

 

4. AFD Lauková, JANA: K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku. In: VARIA XVIII. Zborník abstraktov z XVIII. Kolokvia mladých jazykovedcov. Edit.: Ivanová, M., Ološtiak, M., Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2009, s. 104-107. ISBN 978-80-8068-976-6.

 5. AFD Lauková, Jana: Pragmatický kontext a jeho aspekty.  In: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. Sborník z mezinárodní konference. 1. Díl – část jazykovědná.  Edit.: Mitter, P., Tošková, K. Katedra bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem, 2009, s. 131-134. ISBN 978-80-7414-131-7.

 6. AFC Lauková, JANA: Formálno-syntaktické a funkčné diverzity vedľajších viet v slovenčine a nemčine. In: Slavica Iuvenum X. Mezinárodní setkání mladých slavistú. Ostravská Univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava, 2011, s. 277-281. ISBN 978-80-7368-741-0.

 

       Najvýznamnejšie ohlasy na vedeckú činnosť:

 

 1. a.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za celé  doterajšie obdobie podľa vlastného hodnotenia:

 

Citovaný dokument

AED Lauková, Jana. 2003. Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen. In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125. ISBN 978-80-8089-834-Citované

1. [04] 2006 SCHWARZOVÁ, Eva: O niektorých aspektoch rozvoja tlmočníckej kompetencie. In: Preklad a tlmočenie 7, č. 7, 2006, s. 497 – 502.  ISBN 808083-342-7.

2.  [05]  2005 JÍLKOVÁ, Hana: Translatológia a jej súvislosti. Zborník katedry germanistiky FiF UMB. In: TOP, ročník XVI/77, Praha: JTP, 2005, s. 31. ISSN 1210-4159.

3.   [03] 2008 VILÍMEK, Vítězslav: Principy tlumočnické notace. In: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi skylou vědy a charybou praxe?! Ed. HRDINOVÁ, Eva-Maria, VILÍMEK, Vítězslav a kol. 2008, s. 46-59. ISBN 978-80-7368-589-8.

 

Citovaný dokument

AFD LAUKOVÁ, JANA. 2007. Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. FF UK Bratislava, 2007, s. 323-329. ISBN 978-80-223-2427-4.                                                

      Citované

4.[06] 2008 KOVÁČOVÁ, Viera: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. FF UK Bratislava, 2007, 397 s. In:   Jazykovedný časopis, 59, č. 1-2, 2008, s. 101-109. ISSN 0021-5597.

 

 

 1. b.    Zoznam troch až piatich najvýznamnejších ohlasov na svoje práce za posledných päť rokov podľa vlastného hodnotenia:

 

Citovaný dokument

AED Lauková, Jana. 2003. Die Rolle der Dolmetschnotizen beim Konsekutivdolmetschen. In: Translatológia a jej súvislosti. Zborník Katedry germanistiky FiF UMB. Banská Bystrica: FiF UMB 2003, s. 119-125. ISBN 978-80-8089-834-8.

Citované

1. [03] 2008 VILÍMEK, Vítězslav: Principy tlumočnické notace. In: Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi skylou vědy a charybou praxe?! Ed. HRDINOVÁ, Eva-Maria, VILÍMEK, Vítězslav a kol. 2008, s. 46-59. ISBN 978-80-7368-589-8.

 

 

Citovaný dokument

AFD LAUKOVÁ, JANA. 2007. Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie. In: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. FF UK Bratislava, 2007, s. 323-329. ISBN 978-80-223-2427-4.                                                

      Citované

2. [05] 2008 KOVÁČOVÁ, Viera: Jazyk a komunikácia v súvislostiach II. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. FF UK Bratislava, 2007, 397 s. In:   Jazykovedný časopis, 59, č. 1-2, 2008.

 

 1. 8.        Citácie a ohlasy:

a)      doma: 12

b)      v zahraničí: 4

 

9.    Počet vedeckých doktorandov: 0

 

 1. 10.    Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách, redakčných radách

-        nie je

 

 1. 11.         Iné mimoriadne významné vedecké, odborné alebo umelecké aktivity (podľa vlastného výberu):

-          oponentka a konzultantka bakalárskych a diplomových prác z nemeckého jazyka na FHV UMB v Banskej Bystrici

 

12. Pobyty na zahraničných univerzitách a inštitúciách:

 

Zahraničné pobyty:

1998          Nemecko,  Lipsko – Univerzita v Lipsku – študijný pobyt v rámci medzinárodného projektu „Príprava  postgraduálneho štúdia prekladateľstva“  

2001-2002  Švajčiarsko, Bern –  Univerzita Bern: študijný pobyt v     

                    rámci doktorandského štúdia

2004-2005   Nemecko, Mníchov – Ludwigs-Maximilians-Universität: študijný pobyt v     

                    rámci doktorandského štúdia

2006            Rakúsko, Viedeň – Univerzita vo Viedni, Institut für Germanistik: študijný  

                    pobyt v rámci projektu Sokrates

 

 

 1. 13.    Zahraničné a domáce pozvané prednášky a pobyty (podľa vlastného výberu):

 

-        učiteľská mobilita: 1998: Nemecko, Lipsko – študijný pobyt v rámci medzinárodného projektu „Príprava  postgraduálneho štúdia prekladateľstva“ na Univerzite v Lipsku

 

 1. 14.    Vystúpenia na konferenciách:
  1. Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách doma (podľa vlastného výberu):

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Preklad a tlmočenie 6“ , Banská Bystrica 21. – 22.4. 2004

Názov prednášky: Zručnosť tlmočenie – projekt cvičebnice na rozvoj tlmočníckej kompetencie (ko-autorky Bohušová, Zuzana a Schwarzová, Eva)

 

Vystúpenie na medzinárodnej konferencii „VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?.“, Banská Bystrica, 1. – 4.9. 2004

Názov prednášky:Dolmetschspezifische Einsicht in den Text – Fertigkeiten Schreiben und Vortragen

 

-       Vystúpenie na vedeckej konferencii „Analytické sondy do textu 2“ , Banská Bystrica – 19.4. 2005

Názov prednášky: Kritériá na výber textov vo vyučovaní tlmočenia

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Jazyk a komunikácia v súvislostiach II.“ , Bratislava, FF UK .  6. – 7.6. 2007

Názov prednášky: Konfrontácia hypotaxy v nemeckom a slovenskom jazyku z aspektu translatológie

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Varia XVIII. – XVIII. – Kolokvium mladých jazykovedcov, Prešov 3. – 5.12. 2008

Názov prednášky: K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku

 

 

 1. b.   Najvýznamnejšie vystúpenia na vedeckých a odborných konferenciách v zahraničí (podľa vlastného výberu):

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Prostor v jazyce a literature“, Česko, Ústí nad Labem 5. – 7.9. 2006

Názov prednášky: Syntaktická analýza hypotaxy so zameraním na nemecko-slovenský medzijazykový priestor

                    

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Ty, já a oni v jazyce a literatuře“, Česko, Ústí nad Labem 2. – 4.9. 2008

Názov prednášky: Pragmatický kontext a jeho aspekty

 

-       Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii „Slavica Iuvenum X.“, Česko, Ostrava 31.3. – 1.4. 2009

Názov prednášky: Formálno-syntaktické a funkčné diverzity vedľajších viet v slovenčine a nemčine

           

 

 

Banská Bystrica 28.9.2012