doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.

Vedúci katedry

Telefónne číslo:
048 446 7526, 048 446 7562
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
56, 5

Stránkové hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 56, 5
Telefón: 048 446 7526, 048 446 7562
Email: Jiri.Michal@umb.sk

Profesijná charakteristika

Doc. PaedDr. Jiří MICHAL, PhD.
 
Pôsobí na vysokej škole od roku 1985.
 
Doktorandské štúdium ukončil na Fakulte telesnej výchovy a športu v Bratislave v odbore "Športová edukológia".
 
Habilitačné konanie ukončil na Fakulte humanitných vied PU v Prešove v odbore "Športová edukológia".
 
Garantuje študijný odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – telesná výchova. V bakalárskom a magisterskom štúdiu prednáša predmety: teória a didaktika lyžovania a snowboardingu, didaktika telesnej výchovy a športu, teória a didaktika športu pre všetkých, tenis, ekonomika športu.
 
Je koogarantom doktorandského štúdia Športová humanistka na FHV UMB. Školiteľom v doktorandskom štúdiu, vedie rigorózne a diplomové práce, predsedom komisie pre štátne skúšky.
Je člen predsedníctva a metodik Snowboardovej asociácie Slovenska a Slovenskej lyžiarskej asociacie v useku snowboardingu, člen metodickej komisie Slovenskej lyžiarskej asociacie v úseku alpských diciplín, člen celoslovenskej komisie športu pre všetkých.
 
Vo vedeckej a publikačnej činnosti sa orientuje predovšetkým na oblasť športovej humanistiky a edukológie, teórie a didaktiky sezónnych činností (snowboarding, lyžovanie, turistika, pobyt v prírode, korčuľovanie, plávanie) na 1. a 2. stupni základných škôl a stredných školách.

Predseda redakčnej rady vedeckého časopisu: Acta Universitatis Matthiae Belii Physical Education And Sport