Didaktika telesnej výchovy

Didaktika telesnej výchovy

Podmienky na absolvovanie predmetu:

 V priebehu semestra študent vypracuje seminárnu prácu - tematický plán a príprava na vyučovanie. V skúškovom období absolvuje písomný test z didaktiky telesnej výchovy. Maximálny celkový počet bodov získaný za priebežné a záverečné hodnotenie je 100. Kredity sa pridelia študentovi, ktorý získal za plnenie určených podmienok minimálne 65 zo 100 bodov. a) priebežné hodnotenie: Seminárna práca - tematický plán a príprava na vyučovanie: 40 bodov. b) záverečné hodnotenie: písomná skúška: 60 bodov

Stručná osnova predmetu:

Edukačný proces v telesnej výchove – telovýchovný proces. Podstata, základne činitele a štruktúra telovýchovného procesu. Všeobecné a špecifické znaky telovýchovného procesu. Učenie a vyučovanie v telesnej výchove. Rozvíjanie pohybových schopností v školskej telesnej výchove. Výchovné pôsobenie v telovýchovnom procese. Žiak v telesnej výchove. Učiteľ telesnej výchovy. Projekty telesnej výchovy v základných a stredných školách. Podmienky telovýchovného procesu. Hodnotenie v školskej telesnej výchove. Význam hodnotenia. Druhy hodnotenia. Hodnotenie telesného rozvoja a všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov. Hodnotenie osvojenia pohybovej zručnosti a vedomosti žiakov. Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej výchove, sociálnych prejavov žiaka. Vyučovacia hodina telesnej výchovy. Typológia vyučovania telesnej výchovy. Štruktúra vyučovacej hodiny. Špecifické didaktické formy. Plánovanie v školskej telesnej výchove. Záujmová telesná výchova a šport v základných a stredných školách

 

Odporúčaná literatúra:

http://www.statpedu.sk/files/sk/svp/inovovany-statny-vzdelavaci-program/inovovany-svp-1.stupen-zs/zdravie-pohyb/telesna-sportova-vychova_pv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-sportova-vychova_nsv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna_a_sportova_vychova_g_4_5_r.pdf

  1. ANTALA, B. 2001. Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava : FTVŠ UK, 2001.
  2. HRČKA, J. a kol. 2000. Základy športovej edukológie. Bratislava: FTVŠ UK 2000.
  3. CHROMÍK, M. a kol.: Didaktika telesnej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993, s. 14-24.
  4. MICHAL, J. a kol. 2001. Vybrané kapitoly z didaktiky telesnej výchovy a športu detí mladšieho školského veku. 3. vyd. Banská Bystrica : UMB, 2001. 125 s
  5. MICHAL, J. a kol : Učebné osnovy z predmetu Telesná a športová výchova pre ISCED 2. In: Športový edukátor 1. č.2/09, Nitra: UKF, 2009, s.4-28.
  6. ŠIMONEK, J. 2005.Didaktika telesnej výchovy. Nitra : PF UKF, 2005. 112 s. ISBN 80-8050-873
  7. TRUNEČKOVÁ, E. 2002. Základy športovej edukácie na školách. Banská Bystrica: UMB PF 2002 12. Zborníky a časopisy z odboru školská telesná výchovy a šport.