PhDr. Jana Belková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5116
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 116 (Tajovského 51)

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:00 - 09:45
Utorok
-
Streda
08:00 - 09:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PhDr. Jana Belková, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: K 116 (Tajovského 51)
Telefón: 048 446 5116
Email: jana.belkova@umb.sk

Profesijná charakteristika

2007 Mgr. –ukončenie štúdia na Prešovskej univerzite v Prešove, vyštudovaný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo, španielsky jazyk a kultúra;

2008 – absolvovanie Odborného minima potrebného k vykonávaniu činnosti súdnej prekladateľky

2010 – absolvovanie Odbornej skúšky prekladateľa

2010 – absolvovanie študijného pobytu, školiace pracovisko Ústav translatologie FF Karlovej univerzity v Prahe;

2011 PhDr. - Rigorózne konanie na FF PU v Prešove. Názov rigoróznej práce: Proces výučby konzekutívneho tlmočenia na bakalárskom stupni štúdia špecificky so zameraním na španielsky jazyk.

2013 PhD. – ukončenie doktorandského štúdia v št. odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, španielsky jazyk na FF PU v Prešove obhajobou dizertačnej práce pod názvom K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou. Metodologické aspekty evaluácie výstupov v dimenzii konzekutívneho tlmočenia.

 

Pedagogická a vedecko-výskumná činnosť

Od začiatku svojho pôsobenia, najprv na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity a v súčasnosti na Filozofickej fakulte UMB, sa venujem hlavne výučbe konzekutívneho aj simultánneho tlmočenia a odborného prekladu.

Na štátnych skúškach zo španielskeho jazyka zabezpečujem skúšanie na praktických skúškach z konzekutívneho tlmočenia a z prekladu. Som školiteľkou záverečných prác na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia a vypracúvam školiteľské aj oponentské posudky na obidvoch stupňoch.

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriavam na implementáciu teoretických poznatkov o preklade a tlmočení do praxe.  Tlmočenie ako autonómna veda integruje zistenia, poznatky a postuláty  nielen samotných profesionálnych tlmočníkov a učiteľov tlmočenia, ale aj lingvistov, psycholingvistov, neurológov, psychológov, sociológov a iných výskumníkov, pretože jazyk a reč, komunikácia vo všeobecnosti, je, ako ukazuje prax, fascinujúcou oblasťou výskumu. Snažím sa preto realizovať experimenty, z výsledkov ktorých by mohli čerpať jednak študenti translatologických disciplín, ako aj pedagógovia .

V rámci doktorandského štúdia na FF PU v Prešove som sa venovala výskumu v oblasti konzekutívneho tlmočenia, konkrétne analýze  jeho premenných z pohľadu rezistentnosti nekorektností, posunov a dilém ako možného východiska konštituovania systému istých metodických postupov, resp. odporúčaní pri ich eliminácii vo vyučovacom priestore. Výsledky bádania môžu tak nielen obohatiť doterajší výskum v rámci aplikačnej roviny, ale môžu sa pokúsiť vyselektovať isté metodologické univerzum.

Medzi moje najvýznamnejšie publikácie patria vedecké štúdie a články: Prekladateľská škola v Tolede (2008), Primeros testimonios traductores en la Península Ibérica (2009), K najčastejším problémom študentov v priebehu vyučovania konzekutívneho tlmočenia (2010), Porovnanie prekladu aspektu v španielskom jazyku prezentované na úryvku z knihy "Láska v čase cholery" (2010), Nuestra ciudad Prešov, en el corazón de Europa, (2010), K problematike kognitívnych procesov pri tlmočení, (2010), Omyly študentov ako výzva pre učiteľa konzekutívneho tlmočenia (2010), Krátky pohľad na súčasný stav prekladu v Španielsku (2010), Lingvistické problémy pri konzekutívnom tlmočení zo španielskeho jazyka (2010), Niekoľko poznámok k migrácii a komunitnému tlmočeniu u nás a v Španielsku (2012), Stav komunitného tlmočenia na území Pyrenejského polostrova a u nás (2012), Štruktúra a organizácia výučby tlmočenia v bakalárskom stupni štúdia (2010).

Som autorkou odbornej monografie vydanej v domácom vydavateľstve Proces výučby konzekutívneho tlmočenia na bakalárskom stupni štúdia špecificky so zameraním na španielsky jazyk, (2012).

Som tiež spoluautorkou slovníka: Translatologický slovník (2013), ktorý vznikol v rámci Centra excelentnosti na FF PU, ako aj slovníka: Krátky slovník: glosár komunitného tlmočenia (2013).

 

Projektová činnosť

V rokoch 2011 – 2013 som sa ako spoluriešiteľka podieľala na práci na vedeckom projekte KEGA s názvom: Komunitné tlmočenie v novodobej spoločenskej situácii na Slovensku, číslo projektu: 054PU-4/2011.

V rokoch 2010 – 2012 – aktívna participácia na elaborácii translatologického slovníka v rámci Centra excelentnosti za španielsku sekciu: Translatologický slovník – slovensko-anglicko-rusko-ukrajinsko-bielorusko-nemecko-španielsko-francúzsky.

 

Členstvo v združeniach a iných organizáciách

Od 31.3.2011 zapísaná v Zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov MS SR

 

Kontaktný formulár

=