PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Edičnej komisie FF UMB

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K132

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
09:00 - 11:30
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie mimo konzultačných hodín je potrebné dohodnúť mailom. Študijné poradenstvo: streda 9:00 - 10:30.

Kde ma nájdete

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 51
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K132
Telefón: 048 446 5132
Email: jana.pecnikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

PhDr. Jana Pecníková, PhD. pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde pôsobí na Katedre európskych kultúrnych štúdií. Od roku 2019 je vedúcou pracoviska. V odbornej činnosti sa venuje témam: francúzsky jazyk a kultúra; interkulturalita a interkultúrna komunikácia; kultúrne a aktívne občianstvo v EÚ; kultúrna a jazyková identita. V daných témach je resp. bola spoluriešiteľkou (koordinátorkou) v 20 domácich a zahraničných projektoch. Je autorkou vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. Publikovala vedecké štúdie registrované v databáze Scopus/Wos. Podieľa sa na mnohých slovenských a medzinárodných odborných seminároch a konferenciách v spolupráci, a to napríklad s Jagelovskou univerzitou, Poľsko; Université Rennes 2, Francúzsko. Často navštevuje vzdelávacie a výskumné aktivity na Slovensku i v zahraničí.

 

Vzdelanie / Education

2015 – Doktorandské štúdium v študijnom programe Európske kultúrne štúdiá, študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / PhD in study programme European Cultural Studies, field of study: Foreign Languages and Cultures at Faculty of Arts, Matej Bel University in Banska Bystrica

Téma dizertačnej práce: Európske aktívne občianstvo – lokálny kontext v 21. storočí / Dissertation thesis: European Active Citizenship – Local Context in the 21st Century

2016 – Rigorózne konanie v študijnom programe Európske kultúrne štúdiá, študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / PhDr in study programme European Cultural Studies, field of study: Foreign Languages and Cultures at Faculty of Arts, Matej Bel University in Banska Bystrica

Téma rigoróznej práce: Interkulturalita v kontexte hodnôt a cností / Rigorous thesis: Interculturality in the Context of Values and Virtues

2012 – Magisterské štúdium v študijnom programe Európske kultúrne štúdiá, študijný odbor: Cuzdie jazyky a kultúry, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Master in study programme European Cultural Studies, field of study: Foreign Languages and Cultures at Faculty of Arts, Matej Bel University in Banska Bystrica

2011Erasmus mobilita v Európskom univerzitnom centre na Université Nancy 2 (Francúzsko), študijný program: Stretegická komunikácia v európskych verejných vzťahoch / Erasmus mobility at CEU, Université Nancy 2 (FR), study programme: Communication strategique dans les relations publiques en Europe (M1)

2010 – Bakalárske štúdium v študijnom programe Európske kultúrne štúdiá, študijný odbor: Cuzdie jazyky a kultúry, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Bachelor in study programme European Cultural Studies, field of study: Foreign Languages and Cultures at Faculty of Arts, Matej Bel University in Banska Bystrica

 

Projekty/ Projects:

Členka riešiteľského kolektívu/ Team member in:

 • JEAN MONNET č. 2009-2838/154813 Chaire Jean Monnet ad Personam "Identité et Cultures en Europe".2013 – 2014.
 • 2012-10-15-0003 Akcia Rakúsko - Slovensko: Empowering doctoral candidates through professional development planning. 2013 – 2014. v spolupráci s UK Bratislava a Universitat Wien.
 • OPV-2011/1.2/03-SORO Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Séria workshopov a prednášok prof. S. Saariho, PhD. 2014 v spolupráci s University of Helsinki, Fínsko. 
 • ITMS code 26110230082 Program Evaluation of Public Policies. Faculty of Economics, Matej Bel University. 2014 - 2015 v spolupráci s University of Waterloo, Kanada.
 • Morality: Forms of presence. (2013 - 2014) - v spolupráci s Gliwice Academy of Enterpreneurship, Poľsko.
 • 2014-05-15-0001 Akcia Rakúsko - Slovensko: Get organized. 2014-2015. V spolupráci s UK Bratislava a Universitat Wien
 • In Between. 2016-2017. v programovej schéme EÚ - Europe for Citizens, v spolupráci s Institute of European Network Remembrance and Solidarity, Varšava, Poľsko.
 • 61600019 International Visegrad Fund’s - Visegrad University Studies Grant (2015-2018). Migration flows from and within the V4 countries and their impact on current identity of the region
 •  21640033 Visegrad Fund - In Between?. 2017-2018, v spolupráci s Institute of European Network Rememberance and Solidarity, Varšava, Poľsko.
 • Projekt VEGA č. 1/0655/17 (2017 – 2019). Prienik ideí fašizmu do politickej kultúry Slovenska v 20. - 40. rokoch 20. storočia, ich etablovanie a variácie v kontexte európskeho vývoja.
 • Projekt KEGA č. 033UMB-4/2017 (2017 – 2019). (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie.
 • Projekt technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11. (2017 - 2018) Aktivita 3 - Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na regionálnej a európskej úrovni
 • Projekt APVV - LENOMA (2018-2020) - Le branding en tant que phénomène de la sémantique lexiculturelle : étude de lexicalisation des noms de marque. V spolupráci s Université Paris 13, Paríž, Francúzsko. 
 • Projekt M.P. poz. 596. Universities and NGOs as moderators of civic society. (2017-2019). V spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove, Poľsko.
 • Erasmus + KA 2. (2018-2021). European cities in the process of shaping and transmitting European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students. V spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove (Poľsko), University of Aquila (Taliansko) a University of Deusto (Španielsko)
 • Projekt Visegrad Fund 21910049 (2019-2021). The impact of Brexit on migration from the V4 countries: migrant strategies. V spolupráci s University of Warsaw, Centre of Migration Research. (Strategic project)
 • Projekt Erasmus + KA203-AF35982D-FR-1_DECLAME´FLE (2019-2022). Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature,Migration, Exile and Learning. V spolupráci s Université de Rennes 2, Francúzsko a Univerzitou A. Mickiewitza v Poznani (Poľsko)

 • Europe for Citizens (2019-2021) Shaping of the European Citizenship in the post-totalitarian societies. Reflection after 15 years of EU enlargement.V spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakove, Poľsko.
 • Jean Monnet (2019-2022). Jean Monnet Module: Cultural transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives.

 

Vedúca projektu/ Project leader

Projekt KEGA č. 033UMB-4/2018 (2018-2020). Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií.

 

Prednáškové pobyty / Teaching mobilities

03/ 2017 - Jagelovská univerzita v Krakowe (Erasmus +) / Jagiellonian University in Krakow, Poland

04/ 2018 - Šiauliai University, Litva (Erasmus +) / Siauliai University, Lithuania

03/2019 - Ostravská univerzita (Erasmus +) / University of Ostrava, Czech Republic

 

V roku 2013, 2016 a 2017 prednášala na Detskej univerzite UMB v Banskej Bystrici / In 2013, 2016, 2017 – university lecturer at Child´s University in Banska Bystrica.

 

Oblasť výskumu / Research fields:

 1. (Inter)kultúrne štúdiá
 2. Kultúrna identita
 3. Kultúrne dedičstvo
 4. Kultúrne občianstvo
 5. Interkultúrna komunikácia

 

Členstvá / Memberships:

Od r. 2015 - 05/2019 členka tímu a recenzentka v citaj.to (ISSN 1339-2999)

Od r. 2015 členka The Researcher´s Excellence Network (Lithuania)

Od r. 2016 členka Centra pre jazyk a jazykovú prax (CLLP Slovakia)

 

Jazyky / Languages:

Anglický jazyk B2-C1 (TOEIC) – English Language

Francúzsky jazyk B2-C1 – French Language

 

Publikácie / Publications

Monografie/ Books:

2017 – Aktívne občianstvo: európske či lokálne? : k vybraným otázkam aktívneho občianstva / Jana Pecníková - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Dali, 2017. - 140 s.

2017 – Jazyk – kultúra – identita. / Jana Pecníková, Anna Slatinská - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 124 s.

Učebnice / Handbooks:

2017 - Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch / Ľudmila Mešková, Jana Pecníková - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 128 s.

2018 – Interkultúrne kompetencie v politike súdržnosti na európskej a regionálnej úrovni. / Ľudmila Mešková, Jana Pecníková, Peter Poliak - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 100 s.

Články/ Articles:

Pozri/ see Publikačná činnosť