Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PhDr. Jana Pecníková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, členka Edičnej komisie FF UMB, katedrová administrátorka webovej stránky KRO

Telefónne číslo:
048 446 5132
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K132

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 13:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Stretnutie mimo konzultačných hodín je potrebné dohodnúť mailom.

Kde ma nájdete

PhDr. Jana Pecníková, PhD.
Katedra romanistiky
Tajovského 51 Tajovského 51
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K132
Telefón: 048 446 5132
Email: jana.pecnikova@umb.sk

Profesijná charakteristika

PhDr. Jana Pecníková, PhD. pracuje na Filozofickej fakulte UMB, kde pôsobí ako členka Katedry romanistiky UMB. Špecializuje na francúzsku kultúru, ako aj na výskum kultúrnych identít, kultúrnej krajiny a interkultúrnej komunikácie. K danej problematike publikovala vedecké a odborné štúdie v domácich a zahraničných periodikách a zborníkoch. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch, ako aj vedeckej monografie Jazyk – kultúra – identita. Vybrané aspekty interkultúrnej identity. Na Katedre romanistiky vedie kurzy zamerané na francúzsku kultúru, spoločnosť a umenie, ako aj kurz interkultúrnej komunikácie. Bola vedúcou projektu KEGA č. 033UMB-4/2018 (2018-2020) s názvom Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií, v ktorom jejprioritným záujmom bolo priniesť modernizáciu a inovácie do výučby cudzích jazykov a kultúr na Slovensku, nakoľko vychádza zo skúseností zo štúdia v zahraničí (Université de Nancy, Francúzsko), ako aj zo skúseností s medzinárodných projektov (aktuálne s Université de Rennes 2, Francúzsko, Jagelovskou univerzitou v Krakove, Poľsko, a i.) V rokoch 2019-2022 viedla projekt Erasmus + 611357-EPP-1-2019-1-SKEPPJMO-MODULE Jean Monnet Module: Cultural Transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE), zameraný na zavedenie nových kurzov a organizáciu vedeckých podujatí, ktoré rozvíjajú možnosti kultúrneho transferu v EÚ.

 

---

PhDr. Jana Pecníková, PhD. works at the UMB Faculty of Arts, where she works as a member of the UMB Department of Roman Studies. She specializes in French culture as well as research on cultural identities, cultural landscapes and intercultural communication. She has published scientific and professional studies on the given issue in domestic and foreign periodicals and anthologies. She is the co-author of the university textbook French Cultural Identity in Images and Texts, as well as the scientific monograph Language – Culture – Identity. Selected Aspects of Intercultural Identity. She teach courses on French culture, society and art at the Department of Romance Studies, as well as a course focused on intercultural communication. She was the head of the project KEGA no. 033UMB-4/2018 (2018-2020) entitled Innovative Methods in the Teaching of Cultural Studies. Her priority interest is to bring modernization and innovation to the teaching of culture and foreign languages in Slovakia, as it is based on her experience from studying abroad (Université de Nancy, France), and also from experiences with international projects (currently with Université de Rennes 2, France, Jagiellonian University in Krakow, Poland, etc.) In the years 2019-2022, she led the Erasmus project + 611357-EPP- 1-2019-1-SKEPPJMO-MODULE Jean Monnet Module: Cultural Transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives (CULTUrE), aimed at the introduction of new courses, and organization of scientific events that develop the possibilities of cultural transfer in the EU.

 

---

PhDr. Jana Pecníková, PhD. est employée à la Faculté des Lettres de l'UMB, où elle travaille en tant que membre du Département d'Études Romanes de l'UMB. Elle est spécialisée dans la culture française ainsi que dans la recherche sur les identités culturelles, les paysages culturels et la communication interculturelle. Elle a publié des études scientifiques et professionnelles sur la question donnée dans des périodiques et anthologies nationaux et étrangers. Elle est co-auteur du manuel universitaire L'identité culturelle française en images et en textes, ainsi que de la monographie scientifique Langue – culture – identité. Aspects choisis de l'identité interculturelle. Elle enseigne des cours sur l'art, la culture et la société française et un cours sur la communication interculturelle. Elle était la directrice du projet KEGA no. 033UMB-4/2018 (2018-2020) intitulée Méthodes innovantes dans l'enseignement des études culturelles. Son intérêt prioritaire est d'apporter une modernisation et une innovation à l'enseignement de la culture et des langues étrangères en Slovaquie, car il s'appuie sur l'expérience d'études à l'étranger (Université de Nancy, France), ainsi que sur l'expérience de projets internationaux (actuellement avec l'Université de Rennes 2, France, Université Jagellonne de Cracovie, Pologne, etc.) Dans les années 2019-2022, elle a dirigé le projet Erasmus + 611357-EPP- 1-2019-1-SKEPPJMO-MODULE Module Jean Monnet : Transfert culturel dans l'Europe unie : différences, défis et perspectives (CULTUrE), visant à l'introduction de nouveaux cours et l'organisation d'événements scientifiques qui développent les possibilités de transfert culturel dans l'UE.

 

 

Aktuálne riešené projekty/ Current Projects:

Erasmus + 2023-1-ES01-KA220-SCH-000157221 (2023-2026) Promoting twin transition through integrated steam in bilingual secondary education (PROMISED)

Erasmus + KA220-SCH-F2FE7BDA-2(2023-2026) European Platform for Personalized Learning of Languages PLUS (PEAPL+)

Projekt APVV SK-FR 22-0009 (2023-2024) Podpora a rozvoj plurilingvizmu detí v bilingválnom slovensko-francúzskom prostredí.

Projekt Contested Legacies (2022-2023) v spolupráci s Jagelovskou univerzitou v Krakowe, PL.

Členka projektového tímu EMERGE od r. 2019.

 ---

Projektové webstránky / Project webpages (coordinator/member/co-lead):

Erasmus + Jean Monnet Modules (2019-2022). Cultural transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives 

Link: https://culturaltransferjm.wixsite.com/cultural-transfer

Erasmus + KA 2. CHIC (2018-2021). European cities in the process of shaping and transmitting European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students

Link: https://heritage.europeistyka.uj.edu.pl/en_GB/start

Erasmus + KA203. DECLAME´FLE (2019-2022). Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature,Migration, Exile and Learning

Link: https://declamefle.hypotheses.org/

Europe for Citizens. ShareEU (2019 – 2022). Shaping of the European Citizenship in the post-totalitarian societies. Reflection after 15 years of EU enlargement

Link: https://shareeu.europeistyka.uj.edu.pl/en_GB/start

Vyšehradský fond. V4 Brexit. (2019-2023) The impact of Brexit on migration from the V4 countries: migrant strategies

Link: http://www.v4brexit.com/

KEGA č. 033UMB-4/2018 (2018-2020). Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií.

Link: https://inovativne-metody-kulturnestudia.webnode.sk/

Erasmus Mundus. TELME (2022 - ...). Teaching foreign languages in a multicultural environment

Link: https://telme.hypotheses.org/

Erasmus European University. EMERGE. (2023 -...). European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment

Link: https://euemerge.eu/#emerge

Strategic Program Excellence Initiative at the Jagiellonian University. (2022-2023). Contested Legacies

Link: https://contestedlegacies.project.uj.edu.pl/home

Projekt Vyšehradského fondu (2019-2023) - The Impact of Brexit on the Immigration from the V4 Countries: migrant strategies.

Link: http://www.v4brexit.com/

 

Prednáškové pobyty / Teaching mobilities

03/ 2017 - Jagelovská univerzita v Krakowe (Erasmus +) / Jagiellonian University in Krakow, Poland

04/ 2018 - Šiauliai University, Litva (Erasmus +) / Siauliai University, Lithuania

03/2019 - Ostravská univerzita (Erasmus +) / University of Ostrava, Czech Republic

09/ 2022 - Ostravská univerzita (Erasmus +) / University of Ostrava, Czech Republic

 

V roku 2013, 2016, 2017 a 2022  prednášala na Detskej univerzite UMB v Banskej Bystrici / In 2013, 2016, 2017 and 2022 – university lecturer at Children´s Summer University in Banska Bystrica.

 

Oblasť výskumu / Research fields:

Francúzska kultúra a jazyk / French culture and language

Kultúrna identita a občianstvo / Cultural identity and citizenship

Interkultúrna komunikácia / Intercultural communication

Kultúrna krajina / Cultural landscape

 

Členstvá / Memberships:

Od r. 2015 členka The Researcher´s Excellence Network (Lithuania)

Od r. 2016 členka Centra pre jazyk a jazykovú prax (CLLP Slovakia)

od r. 2022 členka FrancAvis (Slovakia)

Od r. 2022 členka Central European Association for Canadian Studies

Od r. 2023 členka Sapienza University of Rome Network (Italy)

 

Jazyky / Languages:

Anglický jazyk B2-C1 (TOEIC) – English Language

Francúzsky jazyk B2-C1 – French Language

 

Publikácie / Publications

Pozri/ See Publikačná činnosť