Publikačná činnosť

LES SIMILARITÉS ET LES DIFFRENCES DES NOMS DE MARQUES EN FRANÇAIS ET EN SLOVAQUE

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková - Katarína Chovancová
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE 1/2020 – ISSN 1338-0583, s. 6 - 19

Inovatívne metódy na univerzite súčasnosti a rozvoj digitálnej identity študentov

Autori: Jana Pecníková - Ivana Pondelíková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7, Bratislava 2020, s. 66-77

Úvod do štúdia kultúr(y)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2020
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Dali-BB, 2020, 79 s. ISBN 978-80-8141-241-7

VPLYV FRANCÚZSKEJ MÓDY NA MÓDNE ZNAČKY V ČESKOSLOVENSKU

Autori: Jana Pecníková - Benedikta Kubalová
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Motus in verbo, roč. VII, č. 1, s. 15-21, ISSN 1339-0392

Transmigration and Transmigrant Community as a Cultural Phenomenon

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Radomskie studia filologiczne, Nr 1/8/2019, UTH Radom, s. 171-176

French and Slovak brand names – contrastive aspect / Les noms de marques francais et slovaques, aspect contrastif

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: XLinguae, Volume 12 Issue 1XL, January 2019, ISSN 1337-8384, s. 218-228

Language Maintenance and Language Death: The Case of the Irish Language

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: Russian Journal of Linguistics, 2019, Vol. 23, No. 1, s. 40-61

Inovatívne metódy výučby kultúrnych štúdií a cudzích jazykov

Autori: Jana Pecníková - Viera Krešáková
Rok vydania: 2019
Vydavateľstvo: FORLANG 2019, Cudzie jazyky v akademickom prostredí. Technicka univerzita Košice, s. 257-266

Digital Identity in the Reflections of Cultural Values

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: «The Future in the Present: the Human Dimension of the Digital Age, Gubkin Humanitarian Readings, Moskva 2018, s. 63-67

VEDOMOSTNÁ SPOLOČNOSŤ A JEJ VPLYV NA ROZVOJ KULTÚRNEJ INTELIGENCIE V NEZISKOVOM SEKTORE

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková - Peter Poliak
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: KULTÚRNA INTELIGENCIA AKO DÔLEŽITÝ PREDPOKLAD KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKA V GLOBÁLNOM PROSTREDÍ Zborník vedeckých štúdií III z projektu VEGA 1/0934/16, Banská Bystrica: Belianum, 2018, s. 90-98

INTERKULTÚRNE KOMPETENCIE V POLITIKE SÚDRŽNOSTI NA EURÓPSKEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková - Peter Poliak
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 100 s.

Koncept postmemory v príbehu kultúrnej krajiny/ Concept of Postmemory in Story of Cultural Landscape

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2018
Vydavateľstvo: in Skúsenosť inakosti/Experience of Otherness – osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách, Bratislava: A-Z Lingue, 2018. s. 83-92.

Cultural Slavery or freedom? Values at a crossroad in the 21st century

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: In Intercultural relations = Relacje międzykulturowe : journal of cultural studies. - Kraków : Institute of intercultural studies, 2017. - ISSN 2544-2139. - Vol. 2, no. 2 (2017), pp. 25-36.

Irish Language and Identity: Revitalization and Protection

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Challenges of Anglophone Language(s), Literatures and Cultures, Cambridge Scholars Publishing 2017, s. 279-295

Aktívne občianstvo: európske či lokálne? (K vybraným otázkam aktívneho občianstva)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Dali-BB, 2017. 140 s. ISBN 978-80-8141-143-4.

Historical Sites as an Integral Part of our Present

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Pochovaní pod pamiatkami, Via cultura: IKP, 2017, s. 61-77

Historické pamiatky ako neoddeliteľná časť našej súčasnosti

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Pochovaní pod pamiatkami, Via cultura: IKP, 2017, s. 61-77

Development of Key Competencies in Intercultural Communication as Integral Part of Cultural Identity Formation

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Radomskie Studia Filologiczne, UTH Radom, N.1/5/2017, s. 95-104

The Role of Irish Language Teaching: Cultural Identity Formation or Language Revitalization

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: European Journal of Contemporary Education, 2/6/2017, s. 317-327

Rozvoj kľúčových kompetencií v interkultúrnej komunikácii (teória a prax)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Cudzie jazyky v premenách času VII., Bratislava: Ekonóm, 2017, s. 88-92

JAZYK - KULTÚRA - IDENTITA: Vybrané aspekty interkultúrnej identity

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017. 124 s. ISBN 978-80-557-1284-0

Industrial Heritage as Integral Part of Our Future (Cultural Context)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: КОНТУРЫ БУДУЩЕГО: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ, St. Peterburg: АСТЕРИОН, s. 305 - 310

Migračné pohyby z krajín a medzi krajinami V4 v historickej perspektíve : (Vybrané problémy) : vysokoškolské učebné texty

Autori: Kolektív autorov (vrátane JP)
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 160 s.

Francúzska kultúrna identita v obrazoch a textoch

Autori: Jana Pecníková - Ľudmila Mešková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Belianum, 2017. 128 s.

Komunitný aktivizmus v globálnom priestore ako platforma rozvoja kultúrnej inteligencie

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí : zborník vedeckých štúdií II. z projektu VEGA 1/0934/16 / 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - ISBN 978-80-557-1324-3. - S. 123-131.

Úloha umenia pri estetizácii verejného priestoru

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2017
Vydavateľstvo: Umenie a verejný priestor. Bratislava: Univerzita Komenského, 2017. s. 40-57. ISBN 978-80-223-4475-3

Socio-cultural Discourse of Competencies and Barriers in Intercultural Communication

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Evolution and transformation of discourses, Samara University Publishing House, 2016, s. 255-261

Irish Language through the Lens of Culture

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Jazyki v dialoge kuľtur, Bashkhir State University, Ufa 2016, s. 78-83

Kultúrne dimenzie hodnotových postojov

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Posolstvo J.P.II. pre dnešný svet, Verbum Ružomberok 2016, s. 781-790

Volunteering and Activism as Forms of Active Citizenship (a case study)

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Teorija in praksa, Ljubljana 2016, s. 1236-1245

Jazyk ako prostriedok vyjadrenia regionálnej a pohraničnej identity v priestore V4

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. FF UMB Belianum 2016, s. 167-176

Challenges of the Future for Irish and Gaeltacht Identity

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Izzivi prihodnosti/ Challenges of the Future, Feb. 2016. No. 1, s. 1-12.

Cultural Slavery in the Context of Value Attitudes of Contemporary European Society

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Radomskie Studia Filologiczne, UTH Radom, N.1/4/2016, s. 71-79

Identité européenne culturelle ou identité commune?

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: Cudzie jazaky a kultúry v teórii a praxi. FF UMB, 2016, s. 99-109

Irish Language and Gaeltacht Cultural Identity - Challenges of the Future

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2016
Vydavateľstvo: ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ, Ufa 2016, s. 152-164

Aktívne európske občianstvo (nielen) ako súčasť vysokoškolského vzdelávania

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Edukácia-výskum-evalvácia, PF UMB Banská Bystrica, 2015, s. 103-110

Kultúrne a národné hodnoty v diele Anglické listy Karla Čapka

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Revitalizace hodnot: umění a literatura II. MU Brno, 2015, s. 197-205

Občianska spoločnosť na križovatke: smer Európa alebo ...?

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Sociálne posolstvo J.P.II. pre dnešný svet, Verbum, Ružomberok 2015, s. 731-738

Kultúrny vplyv Maghrebu na súčasné Francúzsko

Autori: Jana Pecníková - Ivana Frátriková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB, Banská Bystrica, 2015, s. 103-112

Dobrovoľníctvo ako jedna z foriem aktívneho občianstva

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku V. Občania a priestory mesta. UMB, Banská Bystrica, 2015, s. 119-146

The Historical and Modern Architecture in Aesthetic and Symbolic Metamorphosis over Time

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Symbols of contemporary culture, Krakow 2015, s. 175-184

Umberto Eco´s Reflections on Morality in the Context of Cultural Identity

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská - Genovaité Kačiuškiené
Rok vydania: 2015
Vydavateľstvo: Journal of young scientists, Šiauliai University 2015, s. 84-88

The Role of Historical and Modern Architecture in Aestheticization of Public Space

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Esthétiques de la ville : équipements et usages, L´Harmattan 2014, s. 27-37

European Identity Formation in the Context of New Social Movements

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: European journal of social and human sciences, UMB BB 2014, Vol. 2, no.2 s. 90-95

Use of Dialects and Standard Language in the Central Territory of the Slovak Republic

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská - Genovaité Kačiuškiené
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Jounal of Young Scientists, Vilnius 2014, No.1 (41), s. 81-85

Nadčasovosť diela Malý princ Antoina de Saint-Exupéry v kontexte globálnej kultúry

Autori: Jana Pecníková - Jana Orlická
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Jazyk a kultúra, FF PU Prešov 2014, roč. 5, č. 17-18, s.1-8

Katarská heréza z pohľadu stredovekej francúzskej kultúry

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2014, s. 43-55

Umelecké spracovanie literárnej predlohy Gastona Leroux - Fantóm opery

Autori: Jana Pecníková - Simona Pekárová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2014, s. 1-8

Bariéry a hodnoty v interkultúrnej komunikácii

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Cudzie jazyky: most k inováciám vo vysokoškolskom vzdelávaní, EF UMB, 2014, s. 187-191

Moral Identity in the Reflections of Umberto Eco

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: World journal of theoretical and applied sciences, Gliwice 2014, s. 125-135

Kultúrne stereotypy v diele Anglické listy Karla Čapka

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2014, s. 97-105

Versailles - umelecký a architektonický skvost Ľudovíta XIV.

Autori: Jana Pecníková - Monika Kniezová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2014, s. 11-19

Fenomén drotárstva v reflexii umenia

Autori: Jana Pecníková - Petra Krausová
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2014, s. 19-26

European identity formation through the medium of new social movements in the context of 21st century

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Intégration et voisinage européens, L´Harmattan 2014 Paris, s. 29-40

Globalizácia a fenomén národných jazykov. Prípad írskeho jazyka v Írskej republike

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2014
Vydavateľstvo: Globalizácia a fenomén národnej kultúry, Podhájska 2014, s. 239-251

Kultúrna a národná identita v kontexte súčasného Francúzska

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2013, s. 128-142

Cenzúra kníh v kontexte digitálnych technológií 21. storočia

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Nová filologická revue, FF UMB 2013, s. 101-113

"Zlý žiak" na hodine cudzieho jazyka

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Cudzie jazyky a kultúry v škole 10, UKF Nitra 2013, s. 116-123

Sociologické a kultúrne aspektyinterkultúrnej komunikácie v kontexte francúzskej kultúrnej identity na základe vybraných literárnych diel

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Jazyk a kultúra, FF PU Prešov 2013, s.1-10

Úloha pôvodnej a modernej archiktektúry pri estetizácii verejného priestoru

Autori: Jana Pecníková - Anna Slatinská
Rok vydania: 2013
Vydavateľstvo: Espes, PU Prešov 2013, s. 1-6

Culture is like a Book

Autori: Jana Pecníková
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: Shanghai - Get Together 2012, s. 49-59