Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Docentka
Kancelária:
K 109

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 109
Telefón: 048 446 5109
Email: Jana.Stefanakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. je absolventkou UK v Bratislave. Na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pôsobí ako odborná asistentka. V rámci svojho profesijného pôsobenia sa orientuje na výučbu jazykovedne, translatologicky a didakticky zameraných predmetov. Vedie/viedla predmety: základy sociolingvistiky, morfológia, prekladový seminár, odborný preklad, gramatický seminár, špeciálny jazykový seminár, nemčina pre germanistov,  konverzácia v nemeckom jazyku, fonetika a fonológia nemeckého jazyka, geografické a sociálnopolitické komparácie, čítanie a počúvanie s porozumením a  médiá v cudzojazyčnej edukácii, príprava na medzinárodný jazykový certifikát z NJ. Ťažiskovú oblasť jej vedecko-výskumnej činnosti predstavuje jazykoveda, kde sa v rámci sociolingvistiky zaoberá najmä problematikou variácie jazyka v nemecky hovoriacom prostredí, jazykovou politikou a situáciou v Európe a nemecky hovoriacich krajinách v synchrónii a diachrónii, mediálnou politikou, resp. použitím národných variantov nemčiny (austiacizmov a helvetizmov) v mediálnej oblasti a problematikou vyjadrenia rodovej rovnosti v jazyku. V rámci projektov publikovala a publikuje aj v oblasti translatológie. Odbornú kvalifikáciu si rozšírila v rámci doktorandského štúdia, ktoré ukončila v roku 2003 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pre odborný rast absolvovala niekoľkomesačné  študijné pobyty na univerzitách v Rakúsku (Univerzita Viedeň, 1998, 2005, 2011) a vo Švajčiarsku (Univerzita Bern), medzinárodný letný študijný pobyt v Nemecku (Friedrich-Schiller-Universität Jena – Internationaler Sommerkurs für Germanistik) a rôzne odborné semináre (napr. v rámci konceptu DACHL workshopy v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku).

 

Výber z publikácií:

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v kontexte európskej rodovej politiky a gender mainstreamingu / Jana Štefaňáková.  Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, 346 s. ISBN 978-80-557-1697-8

 

Jazyková politika v rakúskych printových médiách v kontexte pluricentrizmu a európskej jazykovej politiky / Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012, 128 s. ISBN 978-80-557-0431-9

 

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu plucentrického hodnotenia nemčiny / Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, 132 s. ISBN 80-8055-853-1

 

K niektorým aspektom využitia nových médií vo výučbe cudzích jazykov : s ukážkami z vyučovania nemeckého jazyka / Mária Daňová, Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011, 84 s.

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

K otázkam úradného prekladu a tlmočenia vo Švajčiarsku / Jana Štefaňáková.
In: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore.  Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2015, s. 173-212. ISBN 978-80-223-4034-2

 

Kontrastívne aspekty nemeckej a slovenskej lexikografie / Slavomíra Tomášiková ... [et al.] Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, 207 s. SBN 978-80-555-1877-0

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bibliografia odbornej literatúry k prekladu právnych textov / Jana Rakšányiová, Lucia Matejková ... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2015, 190 s. ISBN 978-80-223-4008-3
Vydanie tejto monografie bola podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0226-12 v rámci projektu Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.

 

Skriptá a učebné texty

Krajinoveda nemecky hovoriacich krajín = Landenskunde der deutschsprachinge Länder. Vysokoškolské skriptá / Jana Štefaňáková, Peter Štefaňák. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1994, 78 s. ISBN 80-85162-68-7

 

Medien als Lernwerkzeug und - Gegenstand im Fremdsprachenunterricht / Jana Štefaňáková, Eva Molnárová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, 120 s. ISBN 978-80-557-1000-6
Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Fachtext - Terminus - Übersetzung : theoretische und praktische Einführung in die Fachsprache und fachsprachliche Textarbeit am Beispiel der "Steuersprache" / Jana Štefaňáková, Zuzana Tuhárska.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, 164 s. ISBN 978-80-557-0994-9
Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch

Helvetismen in deutschschweizerischen Tageszeitungen / Jana Štefaňáková.
In Sprachspiegel. - ISSN 0038-8513. - Roč, 57, č. 6(2001), s. 193-203.

Zur Problematik der Rechtsvergleichung und rechtsvergleichender Terminologiearbeit am Beispiel der Rechtsform "Aktiengesellschaft" in der slowakischen und österreichischen Rechtsordnung / Jana Štefaňáková. In: Temeswarer Beiträge zur Germanistik. Temešvár : Mirton Verlag, 2016, s. 59-76. ISSN 1453-7621. Roč. 13.

 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Rakúska a nemecká národná identita, mentalita a jazyk v obraze auto- a heterostereotypov / Jana Štefaňáková. In: Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013, s. 1-10. ISSN 1338-1148. - online, roč. 4, č. 15.

 

Fremdwörter in der Zeit der Globalisierung am Beispiel der Verwendung von Anglo-Amerikanismen in der deutschen Wirtschaftssprache = Cudzie slová v období v čase globalizácie - na príklade použitia angloamerikanizmov v nemeckom ekonomickom jazyku / Jana Štefaňáková.
In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2016, s. 25-38. ISSN 1338-0583. Roč. 8, č. 2.

 

K teoretickým východiskám lexikografie zameranej na dvojjazyčné slovníky a ponuke slovensko-nemeckých a nemecko-slovenských bilingválnych slovníkov na Slovensku = The theoretical basis of bilingual lexicography and the offer of Slovak-German and German-Slovak bilingual dictionaries in Slovakia / Jana Štefaňáková. In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1338-0583. online, roč. 9, č. 2.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Pluricentrizmus nemčiny a rakúska nemčina v rámci EU / Jana Štefaňáková.
In: Od textu k prekladu. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2006, s. 105-109. ISBN 80-7374-040-0

 

Austriacizmy v rakúskej dennej tlači v kontexte rakúskej a európskej mediálnej jazykovej politiky a pluricentrickej teórie nemčiny / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu IV. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009, 150-158. ISBN 978-80-7374-090-0

K terminologickým špecifikám rakúskej nemčiny v oblasti obchodného jazyka / Jana Štefaňáková.
In: Od textu k prekladu VIII. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, s. 117-134. ISBN 978-80-7374-095-5.

Právne systémy nemecky hovoriacich krajín a ich terminologické špecifiká v oblasti rodinného práva v komparácii / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014, 160-177. ISBN 978-80-7374-119-8

K špecifikám azylového práva a terminológie v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu XI . Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2016, s. 93-116. ISBN 978-80-7374-124-2

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Asymetrie medzi národnými centrami a variantmi nemeckého jazyka vo vyučovaní cudzích jazykov / Jana Štefaňáková. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Č. 1, Sekcia humanitná. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1994, s. 125-130. ISBN 80-80-8055-080-8.

 

Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo vyučovacom procese cudzích jazykov / Jana Štefaňáková.
In Zborník katedier cudzích jazykov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. / zost. Milan Štulajter ; rec. Z. Kasáč, J. Chorvát ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996. - ISBN 80-88825-73-3. - 131-136.
[ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana (100%)]

 

Pluricentrizmus a atraktivita nemčiny v porovnaní s inými svetovými jazykmi / Jana Štefaňáková.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied. Sekcia filologická 2.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998, 135-146. ISBN 80-8055-171-5.

 

Pluricentrický aspekt a jeho význam vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka / Jana Štefaňáková.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied UMB / vedec. red. Jaromír Krško; zost. Jaromír Krško, Helena Bálintová ; rec. Ján Bosák, Miroslav Bázlik ... [et al.]. 3, Sekcia filologická. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, 45-53. ISBN 80-8055-281-9

 

Komunikatívny a normatívny koncept - dve protichodné koncepcie opisu národných variet nemčiny / Jana Štefaňáková. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 25-35. ISBN 80-8055-432-3

Vývoj jazykovej situácie v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska v synchrónii a diachrónii / Jana Štefaňáková. In: Germanistické štúdie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2003, 34-45. ISBN 80-8055-847-7

 

Lexikálne a sémantické helvetizmy vo švajčiarskych nemecky písaných denníkoch v kontexte pluricentrizmu a švajčiarskej mediálnej jazykovej politiky / Jana Štefaňáková.
In: Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 154-161. ISBN 978-80-8083-859-1

 

Gefährdung der Sprachkultur durch neuartige sprachliche Mittel? / Jana Štefaňáková.
In: Wege zu Sprache und Literatur : Festschrift Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Sisák / Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013, s. 202-220. ISBN 978-80-555-0817-7

K niektorým znakom nemeckého právneho jazyka a aspektom práce s terminológiou so zreteľom na rôzne právne systémy nemecky hovoriaceho priestoru / Jana Štefaňáková. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014, s. 144-155. ISBN 978-80-228-2680-8. CD-ROM,

Azylové konanie a vybrané pojmy azylového práva v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku v komparácii / Jana Štefaňáková. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : zborník Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty Univerzity 6. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 223-246.  ISBN 978-80-223-4399-2..
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0226-12

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Nationale Varianten des Deutschen auf phonetish-phonologischer Ebene und ihre Behandlung im Ausspracheunterricht des Auslandes / Jana Štefaňáková. In: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage : Konferenz - "Linguistic - Tage 2003" der GESUS / Jana Korčáková , Jürgen Beyer (Hrsg.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 247-254.

Rozvíjanie produktívnych jazykových zručností prostredníctvom nových médií a internetových projektov vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka / Jana Štefaňáková. In: Autonomie a cizojazyčná výuka : autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 354-359.

 

Die Sprachenpolitik in österreichischen Printmedien vor dem Hintergrund des Plurizentrismus / Jana Štefaňáková. In: Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen : 21. internationale Linguistiktage der gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest, 6. - 9. Juni 2012. Budapest : ELTE Germanistisches Institut, 2013, s. 369-374. ISBN 978-963-284-421-3 ISSN 0138-905

 

Komposita in der Rechtssprache und Ihre Übersetzung im Sprachenpaar Deutsch - Slowakisch = Composites in the legal language and their translations within the German - Slovak language pairs / Jana Štefaňáková. In: Translation Landscapes - internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft : 1. Internationale Übersetzungswissenschaftlichen Konferenz Translation Landscapes, Pobierovo, 29-30 november 2016. Band 1. Hamburg : Verlag Dr. Kovač GmbH, 2017, s. 251-265. ISBN 978-3-8300-9626-9

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Das Deutsche als plurizentrische Sprache in den österreichischen Zeitungen / Jana Štefaňáková.
In: Zborník príspevkov zo IV. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska : Bratislava, 24.-28. augusta 1998. Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 1998, s. 289-297. ISBN 80-968121-3-0.

 

Austriazismen und Helvetismen im DaF-Unterricht in der Slowakei / Jana Štefaňáková.
In Zborník príspevkov zo VI. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 4. - 7. 9. 2002 v Košiciach / rec. Michaela Burgstaller. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2002, s. 104-110. ISBN 80-88922-72-0

 

Computergestützes Sprachlernen im interkulturell orientieren Fremdsprachunterricht / Jana Štefaňáková. In: Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 1.- 4. 9. 2004 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2004, s. 124-131. ISBN 80-89057-05-5

 

Der Status des österreichischen und schweizerischen Deutsch an slowakischen Schulen und Universitäten / Jana Štefaňáková. In: Sammelband = VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Nitra, 30. august - 2. september 2006. Nitra : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2007, s. 523-529. ISBN 978-80-8094-175-8.]

 

Internet ako didaktický prostriedok pri nácviku výslovnosti vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka = Internet as a means of didactics in pronunciation training of teaching German as a foreign language / Jana Štefaňáková. In: Cudzie jazyky a kultúry v škole 7 = Foreign languages at school : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / ed. Kateřina Veselá ; rec. Eva Malá ...[et al.]. 7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 57-64. ISBN 978-80-8094-775-0

Typisch Schweizerisch? Image und stereotype Bilder über die Schweiz im Ausland und in der Slowakei = Typically swiss? Image and stereotyped views of Switzerland in the world and in the Slovak Republic / Jana Štefaňáková. In: Germanistik interdisziplinär : Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung (SIFA), Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica, jún 2014 / zost. Zuzana Bohušová, Alena Ďuricová ; rec. Mária Vajičková, Thede Kahl. Band 3. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 533-540. ISBN 978-3-8300-9148-6

 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am Beispiel von Texten aus der Biologie / Jana Štefaňáková. In: Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. ISSN 1338-1148. - online, roč. 4, č. 15. Recenzia na: Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache : Untersucht am Beispiel von Texten aus der Biologie / Zuzana Tuhárska. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. ISBN 978-3-8300-5444-3

 

Zur Syntax der Nebensätze / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu VIII. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, s. 214-215. ISBN 978-80-7374-095-5
Recenzia na: Zur Syntax der Nebensätze / Mária Daňová ; rec. Elena Ehrgangová, Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0429-6

 

Projekty

Názov projektu: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

APVV-18-115

Schválená doba realizácie: 2019-2023

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: TRANSIUS: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

APVV: 0226-12 TRANSIUS

Schválená doba realizácie: 1.10.2013 – 30.9.2017 

Funkcia: členka riešiteľského kolektívu

 

Názov projektu: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

VEGA : 1/0326/16

Schválená doba realizácie: 2016-2018

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí   

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Schválená doba realizácie aktivity: 10/2013 – 09/2015

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód: 26110230109

Funkcia: 5.1.13  Odborný pracovník

Číslo zmluvy: 029/2013/1.2/OPV

Operačný program: Vzdelávanie

 

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Aktivita 3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB

Schválená doba realizácie aktivity: 10/2013 – 09/2015

Prijímateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód: 26110230109

Funkcia: 4.1.51 Odborný pracovník

Operačný program: Vzdelávanie

 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Od textu k prekladu XI / ed. Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková, Zuzana Tuhárska. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2016, 150 s. ISBN 978-80-7374-124-2

 

Členstvo v redakčných radách, odborné, vedecké a iné aktivity

- spoluorganizátorka medzinárodnej konferencie  GeSuS-Fachtagung 2014, 22. Linguistik- und Literaturtagen23. - 25. 6. 2014, Banská Bystrica

- členka prípravného výboru konferencie: VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?. Banská Bystrica, 1. – 4.9. 2004.

- spoluorganizátorka medzinárodných konferencií „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“  na FF UMB v Banskej Bystrici (2013, 2014,2015, 2016, 2017)

- vedecká redaktorka zborníka „Od textu k prekladu“ v r. 2013 – 2017

vedúca sekcie: Neue Medien im Deutschunterricht na konferencii VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?. Banská Bystrica, 1. – 4.9. 2004. 

- vedúca sekcie: Linguistische Fragestellungen na konferencii XI. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica, 1.7. – 3.7. 2012.

vedúca sekcie: Soziolinguistik, konferencia GeSuS-Fachtagung 2014, 22. Linguistik- und Literaturtagen23. - 25. 6. 2014, Banská Bystrica

koordinátorka a organizátorka medzinárodnej certifikátnej skúšky z nemeckého jazyka ÖSD - „Österreichisches Sprachdiplom Deutsch“

- koordinátorka ŠVA na Katedre germanistiky FF UMB v Banskej Bystrici