Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K 109

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: K 109
Telefón: 048 446 5109
Email: Jana.Stefanakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD. je absolventkou UK v Bratislave. Na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici pôsobí ako odborná asistentka. V rámci svojho profesijného pôsobenia sa orientuje na výučbu jazykovedne, translatologicky a didakticky zameraných predmetov. Vedie/viedla predmety: základy sociolingvistiky, morfológia, prekladový seminár, odborný preklad, gramatický seminár, špeciálny jazykový seminár, nemčina pre germanistov,  konverzácia v nemeckom jazyku, fonetika a fonológia nemeckého jazyka, geografické a sociálnopolitické komparácie, čítanie a počúvanie s porozumením a  médiá v cudzojazyčnej edukácii, príprava na medzinárodný jazykový certifikát z NJ. Ťažiskovú oblasť jej vedecko-výskumnej činnosti predstavuje jazykoveda, kde sa v rámci sociolingvistiky zaoberá najmä problematikou variácie jazyka v nemecky hovoriacom prostredí, jazykovou politikou a situáciou v Európe a nemecky hovoriacich krajinách v synchrónii a diachrónii, mediálnou politikou, resp. použitím národných variantov nemčiny (austiacizmov a helvetizmov) v mediálnej oblasti a problematikou vyjadrenia rodovej rovnosti v jazyku. V rámci projektov publikovala a publikuje aj v oblasti translatológie. Odbornú kvalifikáciu si rozšírila v rámci doktorandského štúdia, ktoré ukončila v roku 2003 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pre odborný rast absolvovala niekoľkomesačné  študijné pobyty na univerzitách v Rakúsku (Univerzita Viedeň, 1998, 2005, 2011) a vo Švajčiarsku (Univerzita Bern), medzinárodný letný študijný pobyt v Nemecku (Friedrich-Schiller-Universität Jena – Internationaler Sommerkurs für Germanistik) a rôzne odborné semináre (napr. v rámci konceptu DACHL workshopy v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku).

 

Výber z publikácií:

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Rodovo symetrický jazyk v slovenskom a nemeckom jazykovom prostredí v kontexte európskej rodovej politiky a gender mainstreamingu / Jana Štefaňáková.  Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020, 346 s. ISBN 978-80-557-1697-8

 

Jazyková politika v rakúskych printových médiách v kontexte pluricentrizmu a európskej jazykovej politiky / Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012, 128 s. ISBN 978-80-557-0431-9

 

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu plucentrického hodnotenia nemčiny / Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003, 132 s. ISBN 80-8055-853-1

 

K niektorým aspektom využitia nových médií vo výučbe cudzích jazykov : s ukážkami z vyučovania nemeckého jazyka / Mária Daňová, Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011, 84 s.

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

K otázkam úradného prekladu a tlmočenia vo Švajčiarsku / Jana Štefaňáková.
In: Úradný prekladateľ v slovenskom a európskom sociálnom priestore.  Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2015, s. 173-212. ISBN 978-80-223-4034-2

 

Kontrastívne aspekty nemeckej a slovenskej lexikografie / Slavomíra Tomášiková ... [et al.] Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, 207 s. SBN 978-80-555-1877-0

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Bibliografia odbornej literatúry k prekladu právnych textov / Jana Rakšányiová, Lucia Matejková ... [et al.]. Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2015, 190 s. ISBN 978-80-223-4008-3
Vydanie tejto monografie bola podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0226-12 v rámci projektu Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze.

 

Skriptá a učebné texty

Krajinoveda nemecky hovoriacich krajín = Landenskunde der deutschsprachinge Länder. Vysokoškolské skriptá / Jana Štefaňáková, Peter Štefaňák. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1994, 78 s. ISBN 80-85162-68-7

 

Medien als Lernwerkzeug und - Gegenstand im Fremdsprachenunterricht / Jana Štefaňáková, Eva Molnárová. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, 120 s. ISBN 978-80-557-1000-6
Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Fachtext - Terminus - Übersetzung : theoretische und praktische Einführung in die Fachsprache und fachsprachliche Textarbeit am Beispiel der "Steuersprache" / Jana Štefaňáková, Zuzana Tuhárska.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2015, 164 s. ISBN 978-80-557-0994-9
Učebný materiál vznikol v rámci projektu "Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí" (ITMS: 26110230109) v súlade s Operačným programom Vzdelávanie. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Vedecké práce v zahraničných časopisoch

Helvetismen in deutschschweizerischen Tageszeitungen / Jana Štefaňáková.
In Sprachspiegel. - ISSN 0038-8513. - Roč, 57, č. 6(2001), s. 193-203.

Zur Problematik der Rechtsvergleichung und rechtsvergleichender Terminologiearbeit am Beispiel der Rechtsform "Aktiengesellschaft" in der slowakischen und österreichischen Rechtsordnung / Jana Štefaňáková. In: Temeswarer Beiträge zur Germanistik. Temešvár : Mirton Verlag, 2016, s. 59-76. ISSN 1453-7621. Roč. 13.

 

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

Rakúska a nemecká národná identita, mentalita a jazyk v obraze auto- a heterostereotypov / Jana Štefaňáková. In: Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. - Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013, s. 1-10. ISSN 1338-1148. - online, roč. 4, č. 15.

 

Fremdwörter in der Zeit der Globalisierung am Beispiel der Verwendung von Anglo-Amerikanismen in der deutschen Wirtschaftssprache = Cudzie slová v období v čase globalizácie - na príklade použitia angloamerikanizmov v nemeckom ekonomickom jazyku / Jana Štefaňáková.
In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2016, s. 25-38. ISSN 1338-0583. Roč. 8, č. 2.

 

K teoretickým východiskám lexikografie zameranej na dvojjazyčné slovníky a ponuke slovensko-nemeckých a nemecko-slovenských bilingválnych slovníkov na Slovensku = The theoretical basis of bilingual lexicography and the offer of Slovak-German and German-Slovak bilingual dictionaries in Slovakia / Jana Štefaňáková. In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE : časopis o súčasnej lingvistike, literárnej vede, translatológii a kulturológii [elektronický zdroj]. Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISSN 1338-0583. online, roč. 9, č. 2.

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Pluricentrizmus nemčiny a rakúska nemčina v rámci EU / Jana Štefaňáková.
In: Od textu k prekladu. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2006, s. 105-109. ISBN 80-7374-040-0

 

Austriacizmy v rakúskej dennej tlači v kontexte rakúskej a európskej mediálnej jazykovej politiky a pluricentrickej teórie nemčiny / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu IV. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009, 150-158. ISBN 978-80-7374-090-0

K terminologickým špecifikám rakúskej nemčiny v oblasti obchodného jazyka / Jana Štefaňáková.
In: Od textu k prekladu VIII. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, s. 117-134. ISBN 978-80-7374-095-5.

Právne systémy nemecky hovoriacich krajín a ich terminologické špecifiká v oblasti rodinného práva v komparácii / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu IX. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2014, 160-177. ISBN 978-80-7374-119-8

K špecifikám azylového práva a terminológie v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu XI . Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2016, s. 93-116. ISBN 978-80-7374-124-2

 

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

Asymetrie medzi národnými centrami a variantmi nemeckého jazyka vo vyučovaní cudzích jazykov / Jana Štefaňáková. In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Č. 1, Sekcia humanitná. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1994, s. 125-130. ISBN 80-80-8055-080-8.

 

Interkultúrna komunikácia a krajinoveda vo vyučovacom procese cudzích jazykov / Jana Štefaňáková.
In Zborník katedier cudzích jazykov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. / zost. Milan Štulajter ; rec. Z. Kasáč, J. Chorvát ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996. - ISBN 80-88825-73-3. - 131-136.
[ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana (100%)]

 

Pluricentrizmus a atraktivita nemčiny v porovnaní s inými svetovými jazykmi / Jana Štefaňáková.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied. Sekcia filologická 2.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998, 135-146. ISBN 80-8055-171-5.

 

Pluricentrický aspekt a jeho význam vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka / Jana Štefaňáková.
In: Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied UMB / vedec. red. Jaromír Krško; zost. Jaromír Krško, Helena Bálintová ; rec. Ján Bosák, Miroslav Bázlik ... [et al.]. 3, Sekcia filologická. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, 45-53. ISBN 80-8055-281-9

 

Komunikatívny a normatívny koncept - dve protichodné koncepcie opisu národných variet nemčiny / Jana Štefaňáková. In: Acta Universitatis Matthiae Belii : zborník Fakulty humanitných vied. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2000, s. 25-35. ISBN 80-8055-432-3

Vývoj jazykovej situácie v nemecky hovoriacej časti Švajčiarska v synchrónii a diachrónii / Jana Štefaňáková. In: Germanistické štúdie. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2003, 34-45. ISBN 80-8055-847-7

 

Lexikálne a sémantické helvetizmy vo švajčiarskych nemecky písaných denníkoch v kontexte pluricentrizmu a švajčiarskej mediálnej jazykovej politiky / Jana Štefaňáková.
In: Mladá veda 2009 : humanitné vedy - lingvistika : zborník vedeckých štúdií doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009, s. 154-161. ISBN 978-80-8083-859-1

 

Gefährdung der Sprachkultur durch neuartige sprachliche Mittel? / Jana Štefaňáková.
In: Wege zu Sprache und Literatur : Festschrift Anlässlich des 70. Geburtstages von Ladislav Sisák / Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013, s. 202-220. ISBN 978-80-555-0817-7

K niektorým znakom nemeckého právneho jazyka a aspektom práce s terminológiou so zreteľom na rôzne právne systémy nemecky hovoriaceho priestoru / Jana Štefaňáková. In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte – didaktika, terminológia, preklad : recenzovaný vedecký zborník. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2014, s. 144-155. ISBN 978-80-228-2680-8. CD-ROM,

Azylové konanie a vybrané pojmy azylového práva v nemecky hovoriacich krajinách a na Slovensku v komparácii / Jana Štefaňáková. In: Kontexty súdneho prekladu a tlmočenia : zborník Tlmočníckeho ústavu Filozofickej fakulty Univerzity 6. Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 223-246.  ISBN 978-80-223-4399-2..
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0226-12

 

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

Nationale Varianten des Deutschen auf phonetish-phonologischer Ebene und ihre Behandlung im Ausspracheunterricht des Auslandes / Jana Štefaňáková. In: Königgrätzer Linguistik - und Literaturtage : Konferenz - "Linguistic - Tage 2003" der GESUS / Jana Korčáková , Jürgen Beyer (Hrsg.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 247-254.

Rozvíjanie produktívnych jazykových zručností prostredníctvom nových médií a internetových projektov vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka / Jana Štefaňáková. In: Autonomie a cizojazyčná výuka : autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 354-359.

 

Die Sprachenpolitik in österreichischen Printmedien vor dem Hintergrund des Plurizentrismus / Jana Štefaňáková. In: Dynamik der Sprache(n) und der Disziplinen : 21. internationale Linguistiktage der gesellschaft für Sprache und Sprachen in Budapest, 6. - 9. Juni 2012. Budapest : ELTE Germanistisches Institut, 2013, s. 369-374. ISBN 978-963-284-421-3 ISSN 0138-905

 

Komposita in der Rechtssprache und Ihre Übersetzung im Sprachenpaar Deutsch - Slowakisch = Composites in the legal language and their translations within the German - Slovak language pairs / Jana Štefaňáková. In: Translation Landscapes - internationale Schriften zur Übersetzungswissenschaft : 1. Internationale Übersetzungswissenschaftlichen Konferenz Translation Landscapes, Pobierovo, 29-30 november 2016. Band 1. Hamburg : Verlag Dr. Kovač GmbH, 2017, s. 251-265. ISBN 978-3-8300-9626-9

 

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Das Deutsche als plurizentrische Sprache in den österreichischen Zeitungen / Jana Štefaňáková.
In: Zborník príspevkov zo IV. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska : Bratislava, 24.-28. augusta 1998. Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 1998, s. 289-297. ISBN 80-968121-3-0.

 

Austriazismen und Helvetismen im DaF-Unterricht in der Slowakei / Jana Štefaňáková.
In Zborník príspevkov zo VI. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 4. - 7. 9. 2002 v Košiciach / rec. Michaela Burgstaller. - 1. vyd. - Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2002, s. 104-110. ISBN 80-88922-72-0

 

Computergestützes Sprachlernen im interkulturell orientieren Fremdsprachunterricht / Jana Štefaňáková. In: Zborník príspevkov zo VII. konferencie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska 1.- 4. 9. 2004 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2004, s. 124-131. ISBN 80-89057-05-5

 

Der Status des österreichischen und schweizerischen Deutsch an slowakischen Schulen und Universitäten / Jana Štefaňáková. In: Sammelband = VIII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Nitra, 30. august - 2. september 2006. Nitra : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2007, s. 523-529. ISBN 978-80-8094-175-8.]

 

Internet ako didaktický prostriedok pri nácviku výslovnosti vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka = Internet as a means of didactics in pronunciation training of teaching German as a foreign language / Jana Štefaňáková. In: Cudzie jazyky a kultúry v škole 7 = Foreign languages at school : recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie / ed. Kateřina Veselá ; rec. Eva Malá ...[et al.]. 7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010, s. 57-64. ISBN 978-80-8094-775-0

Typisch Schweizerisch? Image und stereotype Bilder über die Schweiz im Ausland und in der Slowakei = Typically swiss? Image and stereotyped views of Switzerland in the world and in the Slovak Republic / Jana Štefaňáková. In: Germanistik interdisziplinär : Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung (SIFA), Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica, jún 2014 / zost. Zuzana Bohušová, Alena Ďuricová ; rec. Mária Vajičková, Thede Kahl. Band 3. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 533-540. ISBN 978-3-8300-9148-6

 

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache. Untersucht am Beispiel von Texten aus der Biologie / Jana Štefaňáková. In: Jazyk a kultúra : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity [elektronický zdroj]. Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2013. ISSN 1338-1148. - online, roč. 4, č. 15. Recenzia na: Die Analyse der semantisch-kognitiven Ebene der Fachsprache : Untersucht am Beispiel von Texten aus der Biologie / Zuzana Tuhárska. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2011. ISBN 978-3-8300-5444-3

 

Zur Syntax der Nebensätze / Jana Štefaňáková. In: Od textu k prekladu VIII. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2013, s. 214-215. ISBN 978-80-7374-095-5
Recenzia na: Zur Syntax der Nebensätze / Mária Daňová ; rec. Elena Ehrgangová, Jana Štefaňáková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2012. ISBN 978-80-557-0429-6

 

Projekty

Názov projektu: Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy

APVV-18-115

Schválená doba realizácie: 2019-2023

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: TRANSIUS: Od konvencií k normám prekladu v právnom diskurze

APVV: 0226-12 TRANSIUS

Schválená doba realizácie: 1.10.2013 – 30.9.2017 

Funkcia: členka riešiteľského kolektívu

 

Názov projektu: Mentálno-jazykové inakosti a kultivovaná komunikácia

VEGA : 1/0326/16

Schválená doba realizácie: 2016-2018

Funkcia: riešiteľ

 

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí   

Aktivita 1.2 Tvorba a inovácia ŠP v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov v AJ a NJ

Schválená doba realizácie aktivity: 10/2013 – 09/2015

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód: 26110230109

Funkcia: 5.1.13  Odborný pracovník

Číslo zmluvy: 029/2013/1.2/OPV

Operačný program: Vzdelávanie

 

Názov projektu: Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí

Aktivita 3.1 Tvorba a inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FHV a EF UMB

Schválená doba realizácie aktivity: 10/2013 – 09/2015

Prijímateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ITMS kód: 26110230109

Funkcia: 4.1.51 Odborný pracovník

Operačný program: Vzdelávanie

 

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

Od textu k prekladu XI / ed. Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková, Zuzana Tuhárska. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2016, 150 s. ISBN 978-80-7374-124-2

 

Členstvo v redakčných radách, odborné, vedecké a iné aktivity

- spoluorganizátorka medzinárodnej konferencie  GeSuS-Fachtagung 2014, 22. Linguistik- und Literaturtagen23. - 25. 6. 2014, Banská Bystrica

- členka prípravného výboru konferencie: VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?. Banská Bystrica, 1. – 4.9. 2004.

- spoluorganizátorka medzinárodných konferencií „Odborná komunikácia v zjednotenej Európe“  na FF UMB v Banskej Bystrici (2013, 2014,2015, 2016, 2017)

- vedecká redaktorka zborníka „Od textu k prekladu“ v r. 2013 – 2017

vedúca sekcie: Neue Medien im Deutschunterricht na konferencii VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Europäische Sprachenvielfalt – Chance oder Herausforderung für die deutsche Sprache?. Banská Bystrica, 1. – 4.9. 2004. 

- vedúca sekcie: Linguistische Fragestellungen na konferencii XI. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei. Deutsch für die Zukunft – Zukunft für Deutsch. Banská Bystrica, 1.7. – 3.7. 2012.

vedúca sekcie: Soziolinguistik, konferencia GeSuS-Fachtagung 2014, 22. Linguistik- und Literaturtagen23. - 25. 6. 2014, Banská Bystrica

koordinátorka a organizátorka medzinárodnej certifikátnej skúšky z nemeckého jazyka ÖSD - „Österreichisches Sprachdiplom Deutsch“

- koordinátorka ŠVA na Katedre germanistiky FF UMB v Banskej Bystrici