Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 5109
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
109

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
14:00 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

Mgr. Jana Štefaňáková, PhD.
Katedra germanistiky
Tajovského 51
97404 Banská Bystrica

Kancelária: 109
Telefón: 048 446 5109
Email: Jana.Stefanakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Na katedre germanistiky FHV pracuje ako odborná asistentka a vedie semináre z predmetov: fonetika a fonológia nemeckého jazyka, morfológia, odborný preklad, sociolingvistika, gramatický seminár. Ďalej vyučuje výberové semináre: využitie internetu vo výučbe nemčiny ako CJ,  práca s nemeckými autentickými reláciami a filmom, médiá v cudzojazyčnej edukácii. Je absolventkou UK v Bratislave. V roku 2003 ukončila doktorandské štúdium. Ťažiskovou oblasľou jej vedeckej činnosti je jazykoveda, kde sa orientuje najmä na sociolingvistiku a zaoberá sa témami: pluricentrizmus jazyka, jazyková politika v Európe, jazyková situácia a jazyková politika v Rakúsku a nemecky hovoriacej časti Švajčiarska v synchrónii a diachrónii, národné varianty nemčiny, austiacizmy a helvetizmy v mediálnej oblasti. V oblasti didaktiky publikuje aj k problematike použitia nových médií vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka. Absolvovala študijné pobyty na univerzite vo Viedni (Rakúsko, 1998, 2005, 2011) a v Berne (Švajčiarsko).