Nemecký jazyk 1 - ZS 2021/2022

Výuka predmetu Nemecký jazyk 1 

Forma ukončenia predmetu:

V prípade prezenčnej výuky vyhodnotenie súboru zadaných cvičení a úloh odovzdaných v rámci seminárov a známka zo záverečného testu.

V prípade dištančnej formy výuky vypracovanie zadaných cvičení a úloh a záverečný test online. 

 

Materiály k výuke

učebnica Passwort Deutsch 1:

1. lekcia

1. lekcia - Übungsbuch

2. lekcia

2. lekcia - Übungsbuch

3. lekcia

3. lekcia - Übungsbuch

4. lekcia

4. lekcia - Übungsbuch

5. lekcia

5. lekcia - Übungsbuch

6. lekcia

6. lekcia - Übungsbuch

cvičebnica: DEUTSCH ABER HALLO - cvičebnica gramatiky na seminár NJ 1

Výslovnosť v nemčine

NJ 1 - Lekcie 1-3 - gramatika a slovná zásoba na ďalšie hodiny na stiahnutie: základná gramatika a slovná zásoba

 

Nemecký jazyk 1 - zimný semester 2021

 

1. vyučovacia jednotka

Výslovnosť v nemčine Výslovnosť v nemčine

Osobné zámená a časovanie slabých slovies (DEUTSCH ABER HALLO - str. 4)

 

2. vyučovacia jednotka/seminár 

Časovanie silných slovies (DEUTSCH ABER HALLO - str. 9)

 

3. vyučovacia jednotka/seminár 

 

Číslovky nemčine

0

null

11

elf

30

dreißig

1

ein(s)

12

zwölf

40

vierzig

2

zwei

13

dreizehn

50

fünfzig

3

drei

14

vierzehn

60

sechzig

4

vier

15

fünfzehn

70

siebzig

5

fünf

16

sechzehn

80

achtzig

6

sechs

17

siebzehn

90

neunzig

7

sieben

18

achtzehn

100

(ein)hundert

8

acht

19

neunzehn

101

hunderteins

9

neun

20

zwanzig

1000

tausend

10

zehn

21

einundzwanzig

1000000

eine Million

 

Časovanie pomocných slovies: haben/ mať, sein/byť

Pomocné slovesá v nemčine sú: sein (byť), haben (mať), a werden (stať sa). Ich tvary sa musíme naučiť naspamäť.

sein – byť

1. osoba

ich bin

ja som

wir sind

my sme

2. osoba

du bist

ty si

ihr seid

vy ste

3. osoba

er/sie/es ist

on/ona/

ono je

sie sind

Sie sind

oni sú

Vy ste

 

Príklady: Ich bin Simona. (Ja som Simona.) Sie ist Betreuerin. (Ona je opatrovateľka.)

Sie sind Frauen. (Ony sú ženy.)

 

haben- mať

1. osoba

ich habe

ja mám

wir haben

my máme

2. osoba

du hast

ty máš

ihr habt

vy máte

3. osoba

er/sie/es hat

on/ona/ono má

sie haben

Sie haben

oni majú,

Vy máte

 

Sloveso haben sa spája so 4-tým pádom, tak ako v slovenčine (mám koho? čo?) To znamená, že člen pred podstatným menom dávame do 4. pádu.

Príklad: Er hat einen Sohn. (On má syna.) Der Großvater hat einen Pfleger. (Starý otec má opatrovateľa.)

 

werden - stať sa

Ako pomocné sloveso tiež vyjadruje budúci čas alebo trpný rod, podľa slovesa, ktoré sa naň viaže.

1. osoba

ich werde

ja budem

wir werden

my budeme

2. osoba

du wirst

ty budeš

ihr werdet

vy budete

3. osoba

er/sie/es wird

on/ona/ono bude

sie werden

Sie werden

oni budú

Vy budete

 

Príklad: Ich werde Arzt. (Stanem sa lekárom. Budem lekár.)

 

Opytovacie zámená

Wer – Kto?

Wie – Ako?

Was – Čo?

Wo – Kde?

Wann – Kedy?

Wohin – Kam?

Woher – Odkiaľ

Wieviel –  Koľko?

Welche – ktorá? (žena)

Welcher – ktorý? (muž)

Welches – ktoré? (dieťa/str. rod)

 

Wo?/Kde? (Poloha - predložka in-v  v spojení s mestom a krajinou str. rodu) Ich wohne in Banska Bystrica. Du studierst in München.
Wohin?/Kam? (Smer - predložka nach-do v spojení s mestom a krajinou str. rodu) Ich reise nach Rom. Du fliegst nach Polen/Deutschland.
Woher?/Odkiaľ? (predložka aus-z)Ich komme aus Ungarn.Du kommst aus Japan.

 

Základné otázky a odpovede: 

Hallo, wie heißt du?/Ahoj, ako sa voláš?

Ich heiße Anna Moroder./Volám sa ...

Wie alt bist du? / Koľko máš rokov?

Ich bin 15 Jahre alt./Mám 15 rokov.

 

Hallo, ich heiße Anna. Ich bin 15 Jahre alt. Ich wohne in Banskej Bystrici./Ahoj, volám sa Anna. Mám 15 rokov. Bývam v B.B.

Ich besuche die Berufsschule/das Gymnasium/die Hochschule in Banska Bystrica./Navštevujem odbornú škoku/gymnázium/vysokú školu v BB.

Meine Muttersprache ist Slowakisch./Môj materinský jazyk je slovenčina. 

Ich spreche auch Deutsch, Italienisch und Englisch./Hovorím nemecky, taliansky a anglicky. 

Vorname/meno: Anna

Nachname/priezvisko: Moroder

Alter/vek: 15

Schule/škola: Berufsschule

Wohnort/bydlisko: Banska Bystrica

Muttersprache/materinský jazyk: Slowakisch

andere Sprachen/iné jazyky: Deutsch, Italienisch, Englisch

 

Slovosled v nemčine

Oznamovacie vety 

Slovosled v jednoduchej oznamovacej vete je vždy taký, že sloveso, teda prísudok, sa nachádza VŽDY na druhom mieste.

           Ich lerne Deutsch

           Ich wohne in Banska Bystrica.

Doplňovacie otázky alebo aj tzv. W-otázky

Pri doplňovacích otázkach, začínajúcich opytovacím zámenom (W-otázkywas- čo, wer- kto, wann- kedy, wo- kde, woher- odkiaľ, wohin- kam, wie- ako) platí to isté ako pri oznamovacích vetách, t.j. sloveso je vždy na 2. mieste. Keď si toto pravidlo osvojíte, tvorba viet Vám nebude robiť žiaden problém.

Príklady:

Ich komme aus der Slowakei. (Pochádzam zo Slovenska.)

Woher kommst du? (Odkiaľ pochádzaš?)

Ich wohne in Prag. (Bývam v Prahe.)

Was ist das? (Čo je to?)

Ak sa vo vete nachádzajú dve slovesá, na konci vety sa bude nachádzať sloveso v neurčitku.

Ich muss heute viel lernen. (Musím sa učiť)

Heute bleibe ich im Bett liegen. (Dnes ostanem ležať v posteli.)

Slovosled v jednoduchej opytovacej vete

V opytovacích vetách, ktoré nezačínajú opytovacím zámenom, stojí sloveso vždy na prvom mieste. 

Príklady:

Kannst du kochen? (Vieš variť?)

Hast du Hunger? (Si hladný?)

Sind sie aus der Slowakei? (Ste zo Slovenska?)

Kochst du heute? (Varíš dnes?)

 

Úlohy na vypracovanie online:

Osobné zámená - cvičenie online (doplň správne tvary osobných zámen ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie/Sie a over si správnosť riešenia kliknutím na modrú ikonu pod textom)

Časovanie slabých slovies - cvičenie online (doplň správne tvary slabých slovies a klikni na Überprüfen/Skontrolovať) 

Časovanie  slovesa sein - cvičenie online (doplň správne tvary slovesa sein a klikni na Überprüfen/Skontrolovať)

Časovanie slovesa haben - cvičenie online (doplň správne tvary slovesa haben a klikni na Überprüfen/Skontrolovať) 

Časovanie silných slovies fahren a laufen (menia kmeňovú samohlásku v 2. a 3. osobe j.č.) - cvičenia online (doplň správne tvary slovies a klikni na modrú ikonu pod textom na overenie správnosti riešenia)

Časovanie silných slovies sprechen/hovoriť, essen, /jesť, nehmen/vziať - online cvičenia (doplň správne tvary slovies a klikni na modrú ikonu pod textom na overenie správnosti riešenia)  

Časovanie silných slovies - cvičenie online (doplň správne tvary silných slovies a pri každom obrázku a klikni na Überprüfen/Skontrolovať)

Gramatické a lexikálne cvičenia online (doplň správne riešenie premiestnením do ľavej časti textu a klikni na Prüfen/Skontrolovať)

Gramatické cvičenie - cvičenie online (doplň správne koncovky slovies a over si správne riešenie)

Otázky a odpovede - cvičenia online (doplň správne tvary slov do viet a klikni na Prüfen/Skontrolovať)

Základné číslovky - cvičenia online (doplň správne tvary čísloviek a klikni na Prüfen/Skontrolovať)

 

Slovná zásoba hravou formou:

Farby v nemčine online 

Slovná zásoba používaná v škole/na vyučovaní

Slovná zásoba podľa tém

 

4. vyučovacia hodina/seminar

Učebnica - Passwort Deutsch 

- názvy krajín, svetadielov

- zámená Wo? Wohin? Woher?

 

5.,6.,7., 8, 9. vyučovacia hodina/seminar

Učebnica, cvičebnica: Passwort Deutsch 

 

1O. -11.vyučovacia hodina 

Cvičenia a úlohy z cvičebnice Deutsch aber Hallo! : skloňovanie určitého a neurčitého člena: 3., 4. pád

 

Skloňovanie určitého/neurčitého člena podstatných mien

                                          der (mužský r.)                 die (ženský r.)               das (str.r             die (množ.č.)

  1. pád                        der   ein                             die eine                            das                        die
  2. pád                        des                                        der                               des                       der
  3. pád                        dem/einem                       der/einer                            dem/einem           den
  4. pád                        den/einen                         die/eine                              das/ein                  die

 

Skloňovananie podstatných mien/člena v 4. páde – (otázka: koho čo?)

 

haben

Ich habe  einen/den Kugelschreiber.

Du hast  die Tasche.  

Er, sie, es hat das Bild.

Sie haben die Taschen.

 

suchen/hľadať (koho čo – 4. pád)

Ich suche das/ein Bild.  (Hľadám obraz.)

bestellen/objednať (koho čo – 4. pád)

Du bestellst das Mineralwasser/die Limonade/den Salat. (Objednáš si minerálnu vodu, limoádu, šalát)

kaufen/kupovať  (koho čo – 4. pád)

Er kauft das Brot.

Ihr kauft  die Wurst. (salámu)

Wir kaufen den neuen Wagen. (nové auto)

 

Skloňovananie podstatných mien/člena v 3. páde – (otázka: komu čomu?)

geben/dať

Ich gebe der Mutter das Kleid .      Dám mame (3.p.) šaty (4. pád).

zeigen/ukázať

Ich zeige dem Vater die Hausaufgabe.      Ukážem otcovi (3.p.) domácu úlohu (4. pád).

 

Užitočné linky:

https://deutsch.info/sk/grammar

http://www.lehrerlenz.de/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=_Y7VT6Y8llc

 

 

 

 

 

 

Nemecký jazyk 2 - Letný semester 2021 (prebrané učivo a úlohy)

1. vyučovacia jednotka/seminár - 15.2.2021

Seminár o 9.50: Opakovanie základnov gramatiky: výslovnosť v nemčine, časovanie pravidelných slovies a pomocných slovies (haben, sein, werden),

slovosled v oznamovacej a opytovacej vete

Domáca úloha: Deutsch aber Hallo - cvičebnica: str 5,6,7 + opakovať slovnú zásobu z 1. lekcie - NJ 1 - Lekcie 1-3 - gramatika a slovná zásoba na ďalšie hodiny na stiahnutie:

Seminár o 14.35: Opakovanie základnov gramatiky: časovanie pravidelných, nepravidelných a pomocných slovies (haben, sein, werden),

slovosled v oznamovacej a opytovacej vete

Domáca úloha: Deutsch aber Hallo - cvičebnica: str 6,9,10 + opakovať slovnú zásobu z 1. lekcie - NJ 1 - Lekcie 1-3 - gramatika a slovná zásoba na ďalšie hodiny na stiahnutie

2. vyučovacia jednotka/seminár - 22.2.2021 

Seminár o 9.50: Kontrola domácej úlohy + časovanie pomocných a silných slovies

Domáca úloha: Deutsch aber Hallo - cvičebnica: str. 9,10,11 + čítať 3. lekciu z učebnice: Passwort Deutsch - str. 33, 34

Seminár o 14.35: Kontrola domácej úlohy Deutsch aber Hallo - cvičebnica: časovanie silných slovies + vysvetlenie záporu a slovosledu v opytovacích vetách (ja, nein, doch - str. 8), 

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 3. lekcia: učebnica: str. 34, cvičebnica: 114, 115, 116 

3. vyučovacia jednotka/seminár - 1.3.2021 

Seminár o 9.50: Gramatika, odlučiteľné predpony, privlastňovacie zámená; Passwort Deutsch - 3. lekcia

Domáca úloha: Deutsch aber Hallo - cvičebnica: str. 17/ cv. 2,3 (odlučiteľné predpony), str. 20/cv.1, 2 (privlastňov. zámená) + 3. lekcia z učebnice: Passwort Deutsch - 3. lekcia: str. 36: Hobbys

Seminár o 14.35: Riešenie cvičení Deutsch aber Hallo - cvičebnica: privlastňovacie zámená, čítanie textov z učebnice  Passwort Deutsch - 3. lekcia

Domáca úloha: Passwort Deutsch :  3. lekcia: cvičebnica: 118, 120, 121 123, 124 

4. vyučovacia jednotka/seminár - 8.3.2021 

Seminár o 9.50: Privlastňovacie zámená; neodlučiteľné predpony, dni v týždni, určovanie času, texty a cvičenia z učebnice Passwort Deutsch - 3. lekcia

Domáca úloha: Deutsch aber Hallo - cvičebnica: str. 17/ cv. 1 (nedlučiteľné predpony), Passwort Deutsch - 3. lekcia: učebnica: str. 40, 41, 42 + Passwort Deutsch - 3. lekcia: cvičebnica: 115, 116, 117 

Seminár o 14.35: Odlučiteľné poredpony, neodlučiteľné predpony, dni v týždni, určovanie času, texty a cvičenia z učebnice a cvičebnice Passwort Deutsch

Domáca úloha: Passwort Deutsch :  Deutsch aber Hallo - cvičebnica: str. 17/ cv. 1 (nedlučiteľné predpony), Passwort Deutsch - 3. lekcia: učebnica: str. 38, 40, 41, 42

5. vyučovacia jednotka/seminár - 15.3.2021 

Seminár o 9.50: cvičenia z učebnice a cvičebnice Passwort Deutsch - 3. lekcia

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 3. lekcia: cvičebnica: 120, 121, 122, 123, 124, 125 

Seminár o 14.35: cvičenia z učebnice a cvičebnice Passwort Deutsch - 3. lekcia + riešenie online cvičení:

Unser Haus 1: http://www.lehrerlenz.de/53_unser_haus_1.html

Unser Haus: Textarbeiz: http://www.lehrerlenz.de/55_textarbeit.html

Die Küche: http://www.lehrerlenz.de/56_die_kche.html

Die Hausarbeit 1: http://www.lehrerlenz.de/57_die_hausarbeit_1.html 

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 3. lekcia: cvičebnica: 125, 126, 127, 128, 129 

6. vyučovacia jednotka/seminár - 22.3.2021 

Seminár o 9.50: riešenie cvičení z cvičebnice Passwort Deutsch - 3. lekcia + online cvičenia Unser Haus + Familie

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 3. lekcia: cvičebnica: 125, 126, 127, 128, 129 

Seminár o 14.35: riešenie cvičení z cvičebnice Passwort Deutsch - 3. lekcia + Passwort Deutsch učebnica - 4  . lekcia

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 4. lekcia učebnica: str. 49, 50 + Passwort Deutsch - 4. lekcia cvičebnica: str. 130, 131, 132, 133 

7. vyučovacia jednotka/seminár - 29.3.2021 

Seminár o 9.50: Passwort Deutsch - cvičebnica - 3. lekcia + Passwort Deutsch učebnica - 4. lekcia 

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 4. lekcia učebnica: str. 46, 47, 48, 49, 50  - poslať na mail vyučujúcej

Seminár o 14.35: riešenie cvičení z učebnice a cvičebnice Passwort Deutsch - 4. lekcia 

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 4. lekcia cvičebnica: str. 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 - poslať na mail vyučujúcej

8. vyučovacia jednotka/seminár - 5.4.2021

Veľká noc - nekoná sa 

9. vyučovacia jednotka/seminár - 12.4.2021 

Seminár o 9.50: Passwort Deutsch učebnica - 4. lekcia 

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 4. lekcia cvičebnica: str. 132, 133, 138, 139, 140

Seminár o 14.35: riešenie cvičení z cvičebnice Passwort Deutsch - 4. lekcia + online cvičenia na modálne slovesá + slovná zásoba "Meine Familie"

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 4. lekcia cvičebnica: str. 142,143, 144, 145 

10. vyučovacia jednotka/seminár - 19.4.2021 

Seminár o 9.50: Passwort Deutsch cvičebnica opakovanie

Domáca úloha: 

Seminár o 14.35: Passwort Deutsch - 5. lekcia 

Domáca úloha: 

Študenti bakalárskeho štúdia: TEST zaslaný na mail študentov o 14.35 riešený online (Témy: silné slovesá, modálne slovesá, skloňovanie podstatných mien a členu v 4. páde, privlastňovacie zámená - mein, dein, sein, unser, euer, ihr, Ihr - skloňovanie v 4. páde)

11. vyučovacia jednotka/seminár - 26.4.2021

Seminár o 9.50: Passwort Deutsch cvičebnica - 4. lekcia + Deutschkurs online: Deutsch lernen extra 

Domáca úloha: Passwort Deutsch - 4. lekcia cvičebnica: str. 144, 145 

Seminár o 14.35: Passwort Deutsch - 5. lekcia, Deutschkurs online: Deutsch lernen extra 

Domáca úloha: Passwort Deutsch učebnica - 5. lekcia - str. 60, 61 (cv. 4), 62, 63, 64