Prekladový seminár ZS 2020/2021

V období od 12.09.2020 do 18.10. 2020 študenti/študentky vypracujú preklady podľa pokynov na tejto stránke a pošlú e-mailom na kontrolu vyučujúcej. Od 19.10.-25.10.2020 a v prípade, že bude prebiehať výuka dištančne aj naďalej, sa semináre budú realizovať prostredníctvom aplikácie MS Teams v stanovenom termíne výuky predmetu, prípadne podľa pokynov uverejnených na tejto stránke.  

Forma ukončenia predmetu:  Vyhodnotenie súboru priebežných prekladov a záverečného prekladu.

 

Materiály k výuke:

Preklady na vypracovanie podľa zadania na úvodnom seminári (každý študent/každá študentka vypracuje zadaný preklad aj s glosárom)

Preklad - teórie a stratégie prekladu

Prekladateľské stratégie

Prekladateľské postupy

 

Prekladový seminár 1 (prezenčne 1.10.2020)

Rozdelenie textov na individuálny preklad - Preklady na vypracovanie 

(Lucia Gruchaľáková - téma 1, Adriana Tarajová - téma 2, Martin Jacko - téma 3, Veronika Drígľová - téma 4, Mária Sýkorová - téma 5, Alica Ondrúšková - téma 6, Simoneta Halászová - téma 7, Boglarka Pasztorová - téma 8, Lenka Jašurová - téma 9, Martina Gombalová - téma 10,  Michaela Kováčiková - téma 11, Anrejka Ursínyová - téma 12, Kristínka Tišťanová - téma 13, Radovan Ostrodický - téma 14), Nikolka skočíková - téma 15

 

Preklad textu "Kleopatra - Machtkämpfe und Intrigen"

 

Prekladový seminár 2 (prezenčne 7.10.2020)

Teórie a stratégie prekladu

Preklad textu "Der Mensch Karl der Große"

 

Prekladový seminár 3 (dištančne v týždni od 12.10-18.10.2020)

Študenti vypracujú doma doleuvedené preklady z Nj do Sj a pošlú na e-mail jana.stefanakova@umb.sk do 20.10.2020 (každý študent/študentka vypracuje zadaný preklad v rámci skupiny samostatne) 

1. skupina: Vypracovanie prekladu "Azithromycin + Amoxy-Clavulan" (skupina: Lucia Gruchaľáková, Adriana Tarajová, Martin Jacko, Veronika Drígľová, Mária Sýkorová)

2. skupina: Vypracovanie prekladu "Bepanthen-Augentropfen" (skupina: Alica Ondrúšková, Simoneta Halászová, Boglarka Pasztorová, Lenka Jašurová, Martina Gombalová)

3. skupina: Vypracovanie prekladu "Clarithromycin" (skupina Michaela Kováčiková, Anrejka Ursínyová, Kristínka Tišťanová, Radovan Ostrodický) 

 

Prekladový seminár 4 (dištančne 21.10.2020 )

Seminár sa bude konať online v stanovenom čase výuky (streda od 10.40h) prostredníctvom TEAMS. 

Prosím mať k dispozícii zadané preklady: 

Tarajová - preklad 2

Pasztorková - preklad 8

Kontrola prekladov "Azithromycin + Amoxy-Clavulan", "Bepanthen-Augentropfen", "Clarithromycin"

Prosím pripraviť si na online hodinu preklady 2, 8 zo súboru prekladov zadaných na prvej hodine.  

DÚ: Čertovica - preklad na doma

DÚ: Die Niedrige Tatra - preklad na doma

  

Prekladový seminár 5 (28.10.2020)

Prosím mať k dispozícii zadané preklady: 

Lucia Gruchaľáková - téma 1

Mária Sýkorová - téma 5

Gombalová - preklad 10

DÚ - Das Geheimnis von Raum 33

 

Prekladový seminár 6 (4.11.2020)

Alica Ondrúšková - téma 6

Michaela Kováčiková - téma 11

 

Prekladový seminár 7 (11.11.2020)

Simoneta Halászová - téma 7

Lenka Jašurová - téma 9

 

Prekladový seminár 5 (18.11.2020)

Veronika Drígľová - téma 4

Martin Jacko - téma 3

 

Prekladový seminár 5 (25.11.2020)

Anrejka Ursínyová - téma 12

Kristínka Tišťanová - téma 13

 

Prekladový seminár 5 (2.12.2020)

Radovan Ostrodický - téma 14

Nikolka skočíková - téma 15

 

Prekladový seminár 5 (9.12.2020)

 

Prekladateľské metódy

 • preklad = prekladateľský proces
 • preklad = produkt prekladateľského procesu

Cieľový text, ktorý vznikol transformáciou východiskového textu – jeho funkciou je sprostriedkovať informácie podané originálom takým spôsobom, aby CT vystihoval obsah i výrazové prostriedky VT.

 

TRANSFORMÁCIA (transfer)

 • všeobecný  význam = premena, pretvorenie formy, preštruktúrovanie obsahu
 • v rámci TP:
 • a) transformácia = všetky spôsoby práce s textom, ktoré spočívajú v jeho prevedení do iného jazyka, prípadne iného znakového systému (tj. nielen medzijazykový preklad)
  b) transfer = the process of translation (Catford)
  c) transfer = jedna z fáz prekladateľského procesu
  (Nida: analýza, transfer [tj. mentálny proces v mysli prekladateľa]
 • transformácia = prekladateľské postupy používané prekladateľom v prekladateľskom procese pre zabezpečenie adekvátnosti CT
 • informácie (gramatické, sémantické, štylistické, pragmatické)
  - ich druh a množstvo
  - spôsob vyjadrenia a usporiadania

Prekladateľské postupy
-
rôzni autori rôzne klasifikácie
- nejednotné používanie termínov, např. transpozícia (zmena slovného druhu, akákoľvek gramatická zmena spôsobená systémovými rozdielmy, kultúrna transpozícia)

 

VŠEOBECNÉ PREKLADATEĽSKÉ POSTUPY

1) substitúcia = náhrada nejakého prvku VT iným prvkom CT

 

2) kompenzácia = nahradenie straty dôležitého aspektu VT
- inými prostriedkami použitými v CT
- na inom mieste CT

 

3) amplifikácia = rozšírenie CT v porovnaní s VT, pridávanie informácií z rôznych dôvodov (napr. kulturne rozdiely, zámerné zvyšovanie expresivity) rôznymi spôsobmi  (vnútorné vysvetlivky, opisné vyjádrenia, pridávanie expresivnych a hodnotiacich výrazov)

4) explicitácia = explicitné vyjadrenie informací, ktoré boli vo VT obsiahnuté implicitne (špecifický prípad rozšírenia textu)

5) redukcia = skrátenie CT v porovnaní s VT, vynechánie informácií z rôznych dôvodov

 

6) implicitácia = vypustenie explicitnej informácie, informácia obsiahnutá vo VT vyslovene  je v CT vyjadrená implicitným spôsobom (špecifický prípad redukcie textu)

 

Explicitácia a implicitácia často prebiehajú súčasne:

 

PREKLADATEĽSKÉ  POSTUPY PRIAMEHO PREKLADU

„priamy“ a „nepriamy“ preklad (“direct“ and “oblique“ translation), Vinay/Darbelnet

 • priamy preklad: doslovný, upravený doslovný, sémantický („verný“)

7) transkripcia = prepis z VJ do CJ (v rôznej miere prispôsobený CT)
(transliteracia = prepis inou abecedou)
pomocou transkripcie (transliterácie) dochádza k Priamem prenosu slov medzi jazykmi (vlastných mien, reálií v CJ)
rôzna miera adaptácie  CJ (pravopisu, výslovnosti, gramatike)

New Orleans                        do New Orleans

New York                            do New Yorku
New Zealand                        Nový Zéland


8) výpožičky z rôznych iných  jazykov (tundra, tsunami, iglu, vodka, samovar, pizza…)
výpožičky z angličtiny
hardware – kurzor – čip – bajt
know-how

9) kalk = doslovné prevzatie slov, pomenovaní, fráz do CJ pri zachování štruktúry VJ, kalk je v CJ spočiatku neidiomatický

skyscraper                                          mrakodrap
human resources                                ľudské zdroje
hard disc                                            pevný disk
keyboard shortcut                               klávesnicová skratka

kalkované metafory: mouse, virus           

10) doslovný preklad

 

PREKLADATEĽSKÉ  POSTUPY NEPRIAMEHO PREKLADU

„nepriamy“ preklad (“oblique“ translation, Vinay/Darbelnet): idiomatický, komunikatívny („voľný“) preklad
 

10) modulácia = posuny v sémantickej oblasti
(obmieňanie, zmena hľadiska)

 

Pri preklade sa vychádza zo systémových vlastností VJ a CJ:

nemčina:                                                                    slovenčina:

1) analytická                                                                 syntetická

2) nominálna (+ kondenzovaná)                                     verbálna                                   

3) vágna, závislá na kontextu                                         špecifická

 

1) analytičnost a syntetičnost
nemčina – syntetická

opačný prípad (analytická je slovenčina): analytičnosť = viacslovnosť                                                                                   

Fachkenntnisse - odborné znalosti

2) nominálnosť a verbálnosť
3) generalizácia a špecifikácia

4) transpozícia = posuny v gramatickej oblasti
- zmena slovných druhoch

- zmena gramatických kategórií

trpný rod   -   činný rod:

- reštrukturalizácia (zmena vetných členov  alebo hľadiska)

 

Prekladateľské postupy – prehľad

Ak berieme do úvahy klasické delenie prekladateľských postupov, väčšina lingvistov

sa stotožňuje s členením na lexikálne, gramatické a zmiešané (komplexné) postupy.

 

Tak napríklad Fiterman a Levická (1973) vo svojej publikácií vyčleňujú tri typy

prekladateľských postupov. Sú to:

•Gramatické postupy, ktoré sa týkajú zmien dotýkajcich sa gramatickej štruktúry textu, ako napríklad: permutácia, redukcia, expanzia, transformácia.

 

•Štylisticko-sémantické postupy týkajúce sa synonymie: používanie synoným v prípade opakovania lexikálnej jednotky, antonymie, hyponymie a hyperonymie (zmeny v opozícii všeobecné – špecifické a naopak, zmeny v miere abstrakcie v opozícii abstraktné – konkrétne, zmena v šírke výrazu v opozícii expanzia – kompresia, využívanie parafrázy, ďalej kompenzácia a iné typy zámen).

 

• Lexikálne: tu hovoríme o zmene štruktúry lexikálnej jednotky, o substitúcii, konkretizácii a generalizácii.

 

Švejcer A.D. (1988) vidí delenie prekladateľských postupov v rozmedzí štyroch skupín:

• Postupy na úrovni komponentov spojených so sémantickou valentnosťou – zámena morfologických prostriedkov lexikálnymi, inými morfologickými, syntaktickými, alebo frazeologickými prostriedkami.

• Postupy na úrovni pragmatickej, kde sa uplatňujú prekladateľské kompenzácie, zámeny jednotlivých štylistických prostriedkov inými, interpretácie.

• Postupy na referenčnej úrovni - konkretizácia, generalizácia.

• Postupy na úrovni štylistiky - kompresia (elipsy, výpustky) a dekompresia.

Recker J. I. (1974 s. 38) vyčleňuje iba dva postupy, ktoré zohľadňujú oblasť gramatiky a lexiky. Tieto postupy definuje ako postupy logického myslenia, za pomoci ktorých objavujeme význam cudzieho slova v kontexte a nachádzame mu ruský ekvivalent, ktorý sa nenachádza v slovníku (ibd. prel. A. S.).

Recker ďalej uvádza, že „napriek tomu, že nie vždy sa dá klasifikovať každý prípad prekladateľského problému vďaka veľkému množstvu kategórií, celkovo sa dá vyčleniť niekoľko druhov prekladateľských postupov“ (ibd.) :

• oblasť gramatiky tvorí transformácia

• oblasť lexiky – konkretizácia, generalizácia, antonymický preklad, kompenzácia.

Analýza lingvistických názorov na danú problematiku nám dovoľuje stanoviť záver, že každý z uvedených lingvistov-translatológov má svoj pohľad na prekladateľské postupy, avšak každý z nich postuluje a demonštruje rovnaký výber realizácie prekladateľského plánu.

 

Koncepcia V. N. Komissarova (1990) vychádza z lexikálnych, gramatických a komplexných postupov. V rámci procesu prekladu sa prekladateľské postupy u tohto autora nechápu ako nástroj analýzy vzťahov medzi jednotkami východiskového jazyka a ich slovníkovými ekvivalentmi v statickom pláne, ale v pláne dynamickom, ako spôsoby prekladu, ktoré môže prekladateľ využiť v prípadoch, keď slovná jednotka sa nenachádza, alebo nemôže byť použitá v súlade s prekladovým kontextom.

 

K lexikálnym radí – transliteráciu a transkripciu, kalkovanie, lexikálno-sémantické zámeny (moduláciu, konkretizáciu a generalizáciu).

 

Ku gramatickým radí - doslovný preklad - slovo za slovo, spájanie viet, gramatické zámeny slov.

 

Komplexné (tiež aj lexikálno-gramatické) postupy člení na explikáciu (opisný preklad), antonymický preklad a kompenzáciu.

 

Medzi francúzskych odborníkov v oblasti lingvistiky, patrí Jean Darbelnet a

Jean-Paul Vinay (1958, s. 30-41), ktorí sa nevyjadrujú o odlišnostiach prekladateľských postupov, ale vyzdvihujú ideu dvoch technických postupov, alebo metód, ktoré sa používajú pri preklade:

1. postupy priameho prekladu ― doslovný preklad, kalkovanie (ako prekladateľský postup presného prekladu vnútornej štruktúry prejavu vo východiskovom jazyku do cieľového jazyka), výpožička (ako prenesenie prejavu z východiskového jazyka do cieľového jazyka bez zmeny jeho významovej a výrazovej stránky).

 

2. postupy nepriameho prekladu ― ekvivalencia, transpozícia (ako čo najväčšie zachovanie významovej stránky prejavu za cenu zmien jeho výrazovej stránky), adaptácia a modulácia (ako prevod sémantickej stránky právneho prejavu vo východiskovom jazyku do zodpovedajúcej sémantickej významovej stránky v cieľovom jazyku za použitia primeraných výrazových prostriedkov).