doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7331
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F331

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
14:35 - 15:15
Piatok
-

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: F331
Telefón: 048 446 7331
Email: jozef.tatar@umb.sk

Profesijná charakteristika

Doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD. je absolventom Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici (1978, odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, Sjl – On). Ďalší kvalifikačný rast: PhD.: 2002, odbor: 81 – 03 – 9 Teória a dejiny slovenskej literatúry, Fakulta humanitných vied UMB v Banskej Bystrici (evidenčné číslo diplomu: 33/2002), Básnická medzigenerácia (Od realizmu k moderne), doc.: 2005, odbor: 81 – 03 – 9 Teória a dejiny slovenskej literatúry, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove (evidenčné číslo diplomu: 12/2005), Ad vocem: Slovenská erotická poézia. Umelecké modelovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia.

Prehľad vysokoškolskej praxe: 1997 – 2001 (odborný asistent, Filologická fakulta UMB, Katedra slovakistiky), 2001 – 2004 (vedeckovýskumný pracovník, Pedagogická fakulta UMB, Katedra slovenského jazyka a literatúry), 2004 – 2006 (odborný asistent, Pedagogická fakulta UMB, Katedra slovenského jazyka a literatúry), 2006 – 2008 (docent, Pedagogická fakulta UMB, Katedra slovenského jazyka a literatúry), 2008 – podnes (docent, Fakulta humanitných vied, Katedra slovenského jazyka a literatúry, Sekcia slovenskej literatúry a literárnej vedy).

Vyučuje nasledovné predmety: Základy literárnej vedy, Literárna kritika, Slovenská medzivojnová literatúra, Slovenská medzivojnová poézia, Historická poetika 2, Literárna regionalistika, Interpretácia umeleckého textu v synchrónii a diachrónii, Modelové analyticko-interpretačné prístupy k umeleckému textu.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na interpretácie literárnych textov 2. polovice 19. a 20. storočia, na literárne „medziobdobia“ a literárnokritickú činnosť. Od roku 1998 – 2006 bol šéfredaktorom štvrťročníka Filologická revue, od roku 2006 člen redakčnej rady Filologickej revue – nová, vedeckým redaktorom a zostavovateľom vedeckého zborníka Studia Slovaca 2004 a členom redakčnej rady Studia Slovaca 2006.

Prehľad vedeckovýskumných projektov:   

VEGA 1/6265/99: Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre – spoluriešiteľ

VEGA 1/6267/99: Percepia nemeckej kultúry v slov. literatúre – spoluriešiteľ

VEGA 1/6208/99: Modelovanie a sémantika priestoru v slov. literatúre – spoluriešiteľ

VEGA 1/0098/03: Umelecké stvárňovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia – vedúci projektu

VEGA  1/0799/08: Umelecký profil Štefana Krčméryho – vedúci projektu

Zároveň je známym básnikom (3 básnické zbierky; výbery z básní preložené do francúzštiny, ruštiny a ukrajinčiny) a autorom literatúry pre deti a mládež  (6 kníh veršov pre deti a zbierok povestí), zostavovateľom umeleckých zborníkov a vydavateľom (1996 – 2001).

Kontaktný formulár

=