Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) s oddelením prekladateľstva a tlmočníctva pripravuje v 3-ročnom bakalárskom štúdiu a nadväzujúcom 2-ročnom magisterskom štúdiu učiteľov anglického jazyka a literatúry pre základné a stredné školy, vrátane 8-ročných gymnázií a budúcich prekladateľov a tlmočníkov v kombinačnom štúdiu s anglickým jazykom. Absolvent učiteľského štúdia, vzhľadom na svoje veľmi dobré jazykové a odborné znalosti, je pripravený  zvládnuť aktuálne náročné požiadavky profesie učiteľa cudzích jazykov. Absolvent prekladateľského a tlmočníckého štúdia sa na základe získaných teoretických poznatkov i praktických jazykových zručností uplatní v prekladateľskej a tlmočníckej praxi, najmä v spoločenskej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej oblasti. Katedra zabezpečuje v rámci celoživotného vzdelávania aj neučiteľské štúdium anglického jazyka formou štvorsemestrálneho postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

Vedeckovýskumná činnosť katedry sa orientuje na oblasť didaktiky anglického jazyka, modernej  anglickej a americkej literatúry, na jednotlivé lingvistické disciplíny a na problematiku translatológie. Na realizácii študijných plánov katedry sa podieľajú aj zahraniční lektori.

Katedra spolupracuje s Eastern Michigan University, USA a s Fulbrightovou komisiou.