Medzinárodná vedecká konferencia PREKLAD A TLMOČENIE 12

Odborníci na translatológiu z radov slovenských a zahraničných teoretikov, pedagógov, praktizujúcich prekladateľov a tlmočníkov sa 6. apríla 2016 stretli na dvanástom ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Preklad a tlmočenie 12 s podtitulom Hybridita a kreolizácia v preklade a translatológii. Podobne ako predchádzajúce ročníky, aj tohtoročná konferencia sa konala v prestížnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici.

Úvodný prejav predniesla PhDr. Anita Huťková, PhD. z Katedry translatológie, ktorá okrem prihlásených účastníkov konferencie, prítomných kolegov z iných katedier a mnohých študentov, privítala aj zástupcov vedenia Univerzity Mateja Bela, Filozofickej fakulty a Štátnej vedeckej knižnice. V rámci slávnostného otvorenia konferencie sa prítomným najprv prihovorila prorektorka UMB pre pedagogickú činnosť, doc. PhDr. Janka Klincková, PhD. a následne prodekan Filozofickej fakulty UMB pre pedagogickú činnosť, PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. Po slávnostnom príhovore riaditeľky ŠVK PhDr. Oľgy Laukovej, PhD. vyhlásila A. Huťková konferenciu za otvorenú. Moderovanie prevzal PhDr. Martin Djovčoš, PhD. z Katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorý ešte raz privítal hlavného hosťa konferencie, svetovo uznávaného profesora translatológie, Anthonyho Pyma a odovzdal mu slovo. Práve vďaka predchádzajúcej spolupráci A. Pyma s M. Djovčošom, prijal renomovaný odborník súčasnej translatológie, ktorý momentálne pôsobí na španielskej univerzite Rovira i Virgili University, pozvanie na medzinárodnú konferenciu Preklad a tlmočenie 12.

V rámci svojej plenárnej prednášky príznačne nazvanej Reinventing communicative translation, nám popri mnohých podnetných myšlienkach ponúkol aj úsmevný pohľad na translatológiu. Zapôsobil nielen na mladých študentov odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo, ale aj na mnohých zúčastnených kolegov z domácich a zahraničných akademických pracovísk.

Konferencia následne pokračovala rokovaním v štyroch sekciách: všeobecná translatológia, umelecký preklad, odborný a audiovizuálny preklad, tlmočenie. Z významných osobností súčasnej slovenskej translatológie spomeňme napríklad príspevky prof. PhDr. Márie Kusej, CSc. v sekcii umeleckého prekladu (SAV BA), doc. PhDr. Markety Štefkovej, PhD. (FF UK BA) v sekcii všeobecnej translatológie alebo Mgr. Emílie Peréz, PhD. (FF UKF NR) v sekcii audiovizuálneho prekladu. Na konferencii sa okrem kolegov z domácich translatologických pracovísk (BB, BA, NR, PO) zúčastnili aj viacerí hostia zo zahraničia, napríklad Mgr. Milan Pišl, PhD. z Ostravy (Ostravská univerzita), Mag. Dr. Zita Veit z Rakúska (Karl-Franzens Universität Graz), univ. doc. Dr. Erika Kegyes z Maďarska (Univerzita v Miškolci), dr. Dorota Chlopek z Poľska (Univerzita v Bielsko-Biala). Niektorí pôvodne prihlásení účastníci, sa zo zdravotných alebo pracovných dôvodov nemohli konferencie zúčastniť, prisľúbili však, že svoje príspevky zašlú do pripravovaného zborníka. Môžeme sa teda tešiť na inšpiratívne a zaujímavé čítanie.

 

PhDr. Miroslava Melicherčíková

    KAA FF UMB