Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Medzinárodná vedecká konferenica "Preklad a tlmočenie 11"

 

Dňa 2. apríla 2014 sa v prestížnych priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konala medzinárodná vedecká konferencia Preklad a tlmočenie 11, ktorú každé dva roky organizuje Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici spolu so Štátnou vedeckou knižnicou a Občianskym združením Filológ.

Plenárna časť sa konala v preplnenej prednáškovej sále. Konferenciu otvorili dekan Filozofickej fakulty doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prorektor UMB pre vedu a výskum prof. PaedDr. Karol Görner, PhD. a riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Oľga Lauková, PhD.

            Tento rok sme privítali na našom fóre aj vzácnych hostí zo zahraničia. Kľúčovú prednášku prezentovala svetoznáma nemecká translatologička prof. Dr. Christiane Nordová a nazvala ju Quo vadis, functional translatology. Po nej svoj polemicky ladený príspevok s názvom (Re)discovering a functionalist tradition, a Vademecumpredniesla PhDr. Zuzana Jettmarová, MSc. PhD. z Ústavu translatológie Karlovej univerzity v Prahe.

Po plenárnej časti, ktorá sa realizovala v anglickom jazyku a ktorú naše študentky a študenti šikovne simultánne tlmočili, nasledovalo občerstvenie a tradičné rozdelenie do štyroch sekcií – všeobecná translatológia, didaktika prekladu a tlmočenia, odborný preklad a umelecký preklad.

V oblasti tlmočenia reprezentoval zahraničie škótsky translatológ Jonathan Downie z Edinburghu, ktorý vystúpil s príspevkom Research on, for, and with interpreting stakeholders: Do Social Media have a role to play? Z maďarských univerzít pricestovali doc. Simigné Fenyő Sarolta a doc. Kegyesné Szekeres Erika, z Českej republiky A. Mandysová, z Poľska B. Kotuła. Adriano Mafra z Brazílie ponúkol invenčnú analýzu prekladu D. Pedra.

Prestížnymi rečníkmi boli prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc. z Prešovskej univerzity v Prešove, tri kolegyne z Univerzity Komenského v Bratislave – prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc. a prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., ďalej PhDr. Dušan Tellinger, CSc. z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, PaedDr. Miroslava Gavurová, PhD., Mgr. Emília Janecová, PhD. ako aj doc. PhDr. Milan Žitný, CSc. zo Slovenskej akadémie vied. Z domácich vystúpili PaedDr. Mária Hardošová, PhD., PhDr. Elena Vallová, PhD., PhDr. Roman Ličko, PhD., PhDr. Anita Huťková, PhD., PhDr. Ivan Šuša, PhD. a mnohí ďalší. Celkovo na konferencii odznelo takmer päťdesiat zaujímavých translatologických prezentácií. Konferencia sa aj tento rok tešila vysokému záujmu zo strany kolegov i študentov.

Na druhý deň sa rokovalo na pôde Filozofickej fakulty na Ružovej ulici, a to v rámci prednášok a workshopov pre študentov. Prof. Nordová prednášala dopoludnia pre anglistov, popoludní pre germanistov.

Na anglickej prednáške (Text analysis and functionalism), ktorú otvoril PhDr. Martin Djovčoš PhD., sa venovala najmä rôznym funkciám textu a spôsobom efektívnej analýzy za účelom splnenia požiadaviek zadávateľa. Pani profesorka zasadila úvahy do teoretického rámca teórie skoposu a študentom vysvetlila jej genézu a využitie. Študenti mali možnosť sa aktívne zapojiť do seminára a klásť otázky, ktoré ich zaujímali.   

Nemecké popoludnie s pani profesorkou Nordovou, ktorú na Ružovej ulici privítala doc. Zuzana Bohušová, bolo venované prekladateľským ťažkostiam a prekladateľským problémom. Študentky a študenti germanistky sa so záujmom započúvali do fundovaných vysvetlení o subjektívnych ťažkostiach a objektívnych problémoch pri profesionálnej translácii. Dozvedeli sa, že prekladanie sa neučíme prekladaním, ale tým, že odhaľujeme problémy, riešime ich a vhodné stratégie prenášame na podobné prípady. Ďalšia zaujímavá podtéma bola spojená s termínmi, ktoré pani profesorka v súvislosti s východiskovým textom a translátom zaviedla do germanistickej translatológie: AT-in-Situation-in-Kultur a ZT-in-Situation-in Kultur, čiže východiskový i cieľový text posudzujeme v situácii a v danej kultúre, a nie izolovane. Až pri takomto nastavení dokáže prekladateľ docieliť skutočnú kvalitu. Príklady pani profesorka uvádzala z prekladu turistickej brožúrky o Banskej Bystrici a spolu so študentmi preverovala funkčnosť a pragmatiku prekladov do nemčiny i angličtiny.

Aby sa pani profesorka oboznámila aj s výskumom slovenských translatológov, s potešením sme jej darovali reprezentatívnu publikáciu Translatológia a jej súvislosti 5 – Translationswissenschaft und ihre Zusammenhänge 5 (Viedeň: Praesens 2013), venovanú slovenskej teórii prekladu a tlmočenia, konferenčný zborník Preklad a tlmočenie 10, ale aj mnohé ďalšie zborníky a monografie.