Prekladateľské soirée

V utorok 17. apríla 2012 sa v Štátnej vedeckej knižnici konalo prvé Prekladateľské soirée v rámci plánovaného cyklu, ktorý organizuje Katedra anglistiky a amerikanistiky Fakulty humanitných vied UMB v spolupráci s centrom InfoUSA a Veľvyslanectvom USA na Slovensku.

Prvým hosťom bol Dr. h. c. doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., popredný slovenský prekladateľ, literárny vedec, bývalý veľvyslanec Slovenskej Republiky v Londýne a v neposlednom rade pedagóg, ktorý sa zaslúžil o vznik prekladateľsko-tlmočníckeho štúdia v našom meste. Ján Vilikovský preložil desiatky literárnych diel z americkej i britskej literatúry a na prvom soirée sa zameral na preklady súčasného amerického spisovateľa Philipa Rotha. Pán doc. Vilikovský preložil zatiaľ štyri Rothove romány (Ktokoľvek, Rozhorčenie, Pokorenie a len pred pár týždňami vydanú knihu Nemezis). Vilikovský vyzdvihol Rothovo štylistické majstrovstvo, ktoré si vysoko cení aj americká literárna kritika, schopnosť už roky podávať veľmi vysoký a vyvážený pisateľský výkon, pričom zdôraznil, že vzhľadom na Rothov pokročilý vek (79 rokov) je to na poli literatúry v istom zmysle unikát.

Zhruba poldruhahodinové soirée otvorila Mgr. Zuzana Kopčanová z centra Info USA, o slovo sa hlásila pani riaditeľka ŠVK PhDr. Oľga Lauková PhD., ďalej anglistka a naša kolegyňa PhDr. Katarína Feťková, PhD., ktorá predniesla stručný životopis P. Rotha a prierez jeho dielom. Hosťa zvlášť uvítal dekan Fakulty humanitných vied doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. a tiež kolegyňa anglistka PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD., ktorá ho predstavila z perspektívy bývalej kolegyne a študentky. Po úvodnej časti nasledoval umelecký prednes z Rothovho románu Rozhorčenie v kultivovanom podaní študenta Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici Romana Martinského.

Stretnutie sa nieslo vo veľmi pokojnom intelektuálnom duchu, Spoločenská sála v ŠVK bola naplnená na sto percent (poniektorí museli stáť), čo organizátorov, samozrejme, veľmi teší. Svedčí to o tom, že umelecký preklad a literatúra sa v radoch našich študentov teší vysokému záujmu. Na záver uviedli kolegyne Ľubica Pliešovská a Katarína Feťková krátky kvíz, ktorého výherkyňa si odniesla výtlačok románu Philipa Rotha Pokorenie v preklade pána docenta Vilikovského.