Vedecká konferencia " Preklad a tlmočenie 9"

Dňa 28. apríla 2010 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej ulici č. 9 v Banskej Bystrici konala vedecká konferencia Preklad a tlmočenie 9 s podtitulom „Kontrastívne štúdium textov a prekladateľská prax“.

Podujatie zorganizovala Katedra anglistiky a amerikanistiky s oddelením prekladu a tlmočenia Fakulty humanitných vied v Banskej Bystrici. Konferenciu otvoril vedúci katedry anglistiky a amerikanistiky Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice PhDr. Oľga Lauková PhD. Po slávnostnom otvorení nasledovalo plenárne zasadnutie, počas ktorého sa za rečníckym pultom vystriedalo viacero popredných osobností slovenskej translatológie, ako sú napr. prof. PhDr. Edita Gromová, CSc., prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. či doc. PhDr. Ján Vilikovský, CSc., Dr. h. c.

Po plenárnom zasadnutí sa konferovalo v nasledujúcich sekciách: všeobecná translatológia a tlmočenie, odborný preklad a v neposlednom rade umelecký preklad.

Plné auditórium počas plenárnej časti svedčilo o veľkom záujme o spomínanú problematiku nielen v radoch pedagógov a vedeckých pracovníkov, ale aj v radoch študentov. Veríme, že výstupy z konferencie padli na úrodnú pôdu translatologického bádania a vďaka podujatiam tohto druhu sa úroveň vedeckého bádania v oblasti prekladu a tlmočenia na Slovensku ešte zvýši.