Úradné hodiny (Knižnica KAA, Tajovského 51)

Knižnica KAA bude v mesiacoch júl a august 2020   z a t v o r e n á.

V Banskej Bystrici  1. júl 2020

 

KAA FF UMB