Úvod do štúdia anglického jazyka a literatúry - ZS 2017/2018

Milé študentky, milí študenti,

ak ste v minulom akademickom roku dostali z predmetu Úvod do štúdia anglického jazyka a literatúry hodnotenie Fx a v zimnom semestri 2017/2018 opakujete skúšku z uvedeného predmetu, Vaša skúška v 2. ročníku bude pozostávať zo záverečného písomného testu, ktorý má 100 bodov. Body sú rozdelené nasledovne: 50 bodov literárna časť, 50 bodov lingvistická časť. Minimálny počet bodov na úspešné zvládnutie záverečného testu je 65 bodov. Testovanie bude prebiehať v období na ukončenie študijných povinností, t. j. v januári 2018.

S pozdravom,

Alena Štulajterová

VK KAA